Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina21/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   36


2.3 Zelfevaluatie INK


Binnen de ASOJ wordt gewerkt met het Model Nederlandse Kwaliteit (INK). Voor het uitvoeren van een analyse op het niveau van de school is gebruik gemaakt van het instrument “Verkorte Zelfanalyse INK”. In 2011 vormde het INK-model de basis van het jaarplan 2012, deze werd aan het eind van dat jaar geëvalueerd.
Een belangrijk aspect waarop ingezet is bij De Burcht is het verbeteren van klassenmanagement en didactiek. Het scholingstraject door het Seminarium voor Orthopedagogiek is afgerond en geëvalueerd. Deze onderwerpen hebben blijvend aandacht op De Burcht in de vorm van lesbezoeken gericht op het didactisch handelen.

Tevens zal het lesvoorbereidingsformulier blijvend gehanteerd worden. De beoordelingssystematiek van de lesbezoeken is conform de teamscholing: 5 rollen van de leerkracht. Leerkrachten zullen naar aanleiding van de lesbezoeken zo nodig op aanwijzing of desgewenst eigen verzoek begeleiding krijgen. Tevens zullen vanuit de R&O gesprekken heldere verbeteracties of ontwikkelpunten per medewerker geformuleerd worden. De scholingsbehoeften komen tijdens het POP-gesprek aan de orde. Momenteel is het POP een onderdeel van het functioneringsgesprek. De handelingsplannen zullen blijvend geactualiseerd worden en de implementatie van handelingsgericht werken zal verder gestalte krijgen. De commissie voor de begeleiding krijgt een prominente rol binnen het handelingsgericht werken wat terugkomt in tweewekelijks MT.


Er is een proactieve houding ten opzichte van de samenwerkingspartner Teylingereind. Bureau Instroom is hier een voorbeeld van. Trajectbesprekingen vinden interdisciplinair plaats. Het volgsysteem JVS van Teylingereind is minder geschikt voor school. Vanuit de taakgroep onderwijs wordt geprobeerd om het leerlingvolgsysteem aan te haken bij JVS/IFM.

De samenwerking tussen de ITB’er en de instroomgroep van school kan verder verbeterd worden, evenals de samenwerking tussen de mentor van school en de mentor van de leefgroep. De ouderbetrokkenheid zal uitgebreid worden. Er is een beleidsstuk over dit onderwerp geschreven.

Het 52-weken dagprogramma in samenwerking met ketenpartner Teylingereind is gerealiseerd. Vanuit de evaluaties van de onderwijsvrije weken blijkt de meerderheid van de jongeren gebaat te zijn bij meer aanbod.
Er is sprake van verandering van de doelgroep. Enerzijds is er sprake van erg veel leerlingen, die kort verblijven. Anderzijds is er sprake van langverblijvers. Qua leeftijdsopbouw is er een grote spreiding, van 12 tot 24 jaar.

Voor de kortverblijvers is het van belang dat hun onderwijsprogramma op De Burcht wordt gericht op het zo goed mogelijk kunnen aansluiten op de vervolgschool. In dit verband is een goede positionering in het samenwerkingsverband Zuid-Holland West en roc’s van belang. Tevens is de intensivering van de samenwerking met Het Palmhuis te Den Haag een belangrijke ontwikkeling voor de komende jaren. Het Palmhuis kan leerlingen de kans geven het onderwijs daar aansluitend in een “open setting” te vervolgen.

De mogelijkheden voor het uitstroomperspectief arbeid zal worden uitgebreid (projectvoorstel Arbeidstoeleiding. Met De Burcht op weg naar werk, geformuleerd door een adviseur van De Overdracht b.v.). De leerkrachten zullen jaarlijks de onderwijsopbrengsten evalueren. Rekening moet worden gehouden met de nieuwe inspectiekaders.
Het onderwijsconcept zal moeten worden geëvalueerd gericht op:


 1. het kortverblijf

 2. het langverblijf

 3. de leeftijd

 4. de problematiek

Bij het personeelsbeleid zal er rekening worden gehouden met de nieuwe bekwaamheidseisen, die gaan gelden voor het vso. Bij het aannamebeleid moet ook rekening worden gehouden op de specifieke onderwijshulpvraag van de doelgroep (langverblijvers, kortverblijvers, oudere leerlingen, complexiteit van de problematieken).


Vanaf 2013 wordt er van alle belangrijke onderwerpen die cyclisch aan de orde moeten komen. Bij de processen zal de aandacht meer gericht worden op de onderdelen Check en Act (PDCA-cyclus). Het beleid van het management is gericht op kwaliteitsmeting, toezicht en verantwoording.
Gezien alle ontwikkelingen rondom de nieuwe wetgeving, het Passend Onderwijs en de eigen ambities van de Aloysius Stichting is er voor gekozen om landelijk een systeem voor interne kwaliteitszorg te gaan implementeren. Het systeem is gebaseerd op de ISO-norm en maakt het mogelijk de Stichting als zodanig te certificeren. De Aloysius Stichting heeft de ambitie om zich in 2013 te laten certificeren. Alle sectoren nemen hieraan deel.

2.4 Analyse doorgaande ontwikkelingen


Een goed en realistisch schoolplan doet ook recht aan al die ontwikkelingen die in de afgelopen jaren al in gang zijn gezet, maar nog niet afgerond zijn of nog onvoldoende geborgd in de school. Om deze ontwikkelingen op het spoor te komen is een analyse uitgevoerd van die interne ontwikkelingen die in de afgelopen jaren al actueel waren binnen school en in de komende planperiode moeten doorlopen. Deze doorlopende ontwikkelingen zijn in deze paragraaf thematisch geordend.
Passend Onderwijs”:

 • werken aan kwalitatief goed onderwijs

 • werken aan een veilige en uitdagende leeromgeving;

 • het uitdragen van de kernwaarden

 • naleven van de ecologische visie op “Goed onderwijs”

 • aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen

 • trajectbegeleiding

 • aansluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen

 • 10 wekelijkse planning

 • klassenmanagement

 • ontwikkelingsperspectiefplan

 • lesvoorbereidingsformulieren

 • klassenbesprekingen en perspectiefplanbesprekingen

 • klassenboek

 • examinering en certificering

 • Staatsexamens

 • arbeidstoeleiding:

 • vakleerplannen

 • AKA opleiding

 • profileren Commissie voor de begeleiding

 • portfolio leerlingen

 • NTI-traject

 • Staatsexamens


Schoolorganisatie

 • planning volgens activiteitenkalender

 • uitbouwen collegiale consultatie

 • planmatig handelen.

 • 52 wekenprogramma

 • profileren Commissie voor de begeleiding

 • in kaart brengen van opbrengsten;

 • verder doorontwikkelen van IPB en BIO:

 • R& O gesprekken

 • POP gesprekken

 • Beoordelingsystematiek conform teamscholing

 • Sturen op verzuimbeleid

 • Taakbeleid

 • Rapportage stakeholders

 • scheppen van mogelijkheden voor deskundigheidsbevordering op alle niveaus binnen de school

 • gezamenlijke studie, deskundigheidbevordering in samenwerking met de inrichting;

 • verstevigen kwaliteitsbeleid.

 • sturen op beleid en resultaat;

 • maken van duidelijke beleidskeuzes;

 • planvorming (schoolplan met meerjarenplanning, jaarplan);

 • doorvertaling van beleid naar de werkvloer, evenwicht tussen “top down” en “bottom up” processen;


Positionering

 • uitdragen van de ecologische visie op “Goed onderwijs

 • samenwerking met de inrichting;

 • examinering en certificering;

 • ontwikkelingsperspectiefplan/behandelplan één kind, één plan)

 • deskundigheidbevordering (in samenwerking met inrichting);

 • afstemming methodieken;

 • trajectbureau en Bureau Instroom

 • voortgaande profilering in netwerken;

 • samenwerking met roc’s Het Palmhuis

 • participeren in het samenwerkingsverband Zuid -Holland West

 • samenwerking met Work Wise Nederland;

 • contact over perspectiefplannen met ouders en behandelaars


Tevredenheidsmetingen

Tevredenheidmetingen zijn gericht op de vraag: hebben we volgens de interne en externe belanghebbenden bereikt wat we met elkaar hebben afgesproken? Specifiek gaat het om metingen bij personeel, ouders, leerlingen en stakeholders.

Deze tevredenheidmetingen worden voorbereid door de landelijke werkgroep kwaliteit en ook de analyse wordt door deze werkgroep gecoördineerd. De metingen bestaan altijd uit een standaard deel en een schoolspecifiek deel. Beide delen worden in de analyse meegenomen.

In het kader van voortdurend zicht houden op de kwaliteit worden alle onderzoeken jaarlijks afgenomen.

De uitslagen van deze metingen hebben invloed op de samenstelling van de jaarplannen, zoals hiervoor besproken.
Integraal veiligheidsbeleid

Een veilig schoolklimaat is er niet vanzelf. Daar zijn beleid en structurele aandacht voor nodig. Een verandering of een incident in de directe omgeving van de school of de maatschappij kan immers het veilige klimaat op school in gevaar brengen. De school zal via de beleidsdocumenten moeten laten zien dat ze structureel werkt aan een veilig schoolklimaat. Het integrale aspect van het veiligheidsbeleid komt tot uitdrukking doordat er in een aantal beleidsterreinen aandacht is voor het aspect veiligheid. Dit zal geformuleerd worden in een integraal veiligheidsplan.1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   36

 • 2.4 Analyse doorgaande ontwikkelingen

 • Dovnload 1.2 Mb.