Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina23/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   36

2.6 Inspectierapport Doorlichting


In 2011 vond er doorlichting vond plaats op Teylingereind mede op verzoek van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie naar aanleiding van een incident.

Ook de aan de inrichting verbonden school De Burcht en de samenwerking tussen beide maken deel uit van het doorlichtingsrapport.

Een doorlichting van een justitiële jeugdinrichting toetst de aspecten rechtspositie van de jongere, omgang met de jongere, interne veiligheid, maatschappijbeveiliging en maatsschappelijke re-integratie en een aantal daarmee samenhangende organisatieaspecten.

Uit het rapport zijn hieronder een aantal aandachtspunten en aanbevelingen gehaald, die betrekking hebben op de school.


Aandachtspunten

Tussen mentoren vindt er weinig gestructureerd overleg en overdracht van informatie over de jongeren plaats. Ad-hoc is er soms wel overleg, bijvoorbeeld wanneer de jongeren door de mentor van de leefgroep naar school worden gebracht of van school worden gehaald. Het is mentorafhankelijk of er informatie over een jongere wordt uitgewisseld. Uit het onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat de docenten een direct contact missen met de begeleiders van de jongeren op de leefgroep of de gedragswetenschappers. Als er al sprake is van overleg, is dit meestal op grond van een persoonlijk initiatief en niet ingebed in de overlegstructuur.


Uit het onderzoek van de IvhO naar De Burcht, blijk dat de school geen geïntegreerd veiligheidsbeleid heeft, gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten. Er is zeker sprake van aandacht voor de veiligheid van leerlingen en personeel, maar niet op basis van een beleidsplan. In de praktijk is er wel een gezamenlijke werkwijze bij incidenten op school.
Voor registratie en afhandeling van de afzonderlijke incidenten zoekt de school nadrukkelijk de samenwerking met de inrichting. Bij incidenten op de school maken de calamiteitenleiders van Teylingereind en De Burcht rapport. Bij De Burcht is de schoolcoördinator de calamiteitenleider.

Zij bespreken wat er gebeurd is en hoe nu verder te gaan. De incidenten die de school registreert, betrekt de school niet bij een analyse en mogelijke bijstelling van het beleid. De school en de inrichting hebben ook geen gezamenlijke analyse van incidenten. Het onderwijs maakt ook geen onderdeel uit van de Commissie Incidentanalyse Teylingereind.

Uit het onderzoek van de onderwijsinspectie naar de school blijkt dat teamleden van school zich veilig voelen. Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat ook jongeren zich op school veilig voelen. De jongeren die de Ist sprak voelden zich veilig in de inrichting. Zij konden zich wel voorstellen dat dit niet voor alle jongeren geldt, mede omdat er onbewaakte momenten zijn.

De inrichting beschikt niet zelf over een beschrijving van het onderwijsaanbod van De Burcht. Beleid, werkinstructies en protocollen etc. van de school staan niet in het processensysteem VOS.


Niet in alle lagen van de organisatie is er voldoende overleg tussen school en inrichting. Er is namelijk geen stelselmatig overleg over jongeren tussen onderwijzers enerzijds en groepsleiders en gedragswetenschappers anderzijds. Het onderwijs moet meer betrokken worden bij de incidentevaluaties die Teylingereind uitvoert. Een aantal verbeterpunten over de samenwerking tussen school en inrichting constateerden de gezamenlijke Inspecties ook tijdens de eindtoets Veiligheid in Justitiële Jeugdinrichtingen in 2009.
Een belangrijk verbeterpunt is de verbindende schakel in de communicatie tussen de school en de inrichting. De communicatiestructuur heeft de aandacht van de Raad van Bestuur en het is noodzakelijk dat zij het casuïstiekoverleg tussen docenten, groepsleiders en gedragswetenschappers hierin een plaats geven
Aanbevelingen

Draag zorg voor een volledig vastgelegde communicatiestructuur en de uitvoering. Betrek hierin ook de overlegvormen tussen de school en de inrichting.


Breng de urgentie van een tijdig en breed besproken perspectiefplan onder de aandacht van functionarissen in de inrichting en de school. Zorg ervoor dat de coördinatie van de totstandkoming hier ook opgericht is.
Ga kritisch na op welke momenten in het dagprogramma, situaties of plaatsen in de inrichting of op school er sprake kan zijn van beperkt toezicht op jongeren en voorzie waar nodig in toezicht ter preventie van onderlinge agressie of geweld.
Zorg voor een hogere mate van afstemming van activiteiten en samenwerking tussen school en inrichting met als doel de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs en daarmee het dagprogramma voor jongeren te verbeteren.
(Bron: Inspectierapport Doorlichting Forensisch Centrum Teylingereind (februari 2012), Inspectie voor de Sanctietoepassing)


2.7 Uitstroomprofielen, diploma en nazorg


In deze paragraaf is gebruik gemaakt van de volgende bronnen:
Stichting Alterius (2011) Trajectplan Wet kwaliteit VSO 2011, Stichting Alterius;
http://www.wetkwaliteitvso.nl/
Els Schraa, met samenwerking van Hans Pietersen, Ina Berlet en Willem van Zon in samenwerking met projectgroep Passende kwalificaties (2011) - Kerndoelen vso, Bouwstenen voor het vso, SLO.

Projectgroep Passende kwalificaties-kerndoelen vso (2011), Voorstel Kerndoelen vso, alle uitstroomprofielen, SLO (nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling), Enschede


Tim Micklinghoff, Laura Meijer, Linda Jonkman (2012), Verantwoording herziening leerlijnen vso, uitstroom dagbesteding en arbeid, CED-groep.
2.7.1 Inleiding

Voor het speciaal onderwijs zal in 2012 en voor het vso in 2013 nieuwe wetgeving van kracht worden. In het kader van het Conceptwetsvoorstel Kwaliteit (V)SO heeft de SLO op verzoek van het ministerie van OCW kerndoelvoorstellen voor het voortgezet speciaal onderwijs ontwikkeld. De conceptvoorstellen van de kerndoelen zijn in december 2010 aan het ministerie van OCW voorgelegd en zullen in 2013 opgenomen worden in het wettelijk kader.


Het vso zal uitstroomprofielen moeten formuleren. Voor al deze profielen worden kerndoelen en doelen op het terrein van sociale competenties, persoonlijkheidsvorming, voorbereiding op vso, de maatschappij en algemeen vormende doelen gesteld. Voor het uitstroomprofiel vervolgonderwijs gelden de kerndoelen onderbouw vo. Voor het uitstroomprofiel arbeidsmarktgericht volgen nieuw te ontwikkelen kerndoelen gebaseerd op de systematiek eindtermen/kwalificatiedossier van het mbo. Daarnaast gelden voor de profielen vervolgonderwijs en arbeidsmarktgericht de referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. Ook maken stages verplicht deel uit van de onderwijsprogramma’s arbeidsmarktgericht.

Diplomering kan geschieden via eigen diplomering of symbiose of staatsexamen. Het vso kan een aanvraag doen als aangewezen instelling een school kan een symbiose aangaan met regulier onderwijs. Leerlingen krijgen in profiel arbeidsmarktgericht/dagbesteding een vso-getuigschrift.


2.7.2 Kerndoelen per uitstroomprofiel (in ontwikkeling)

Met het vaststellen van de drie uitstroomprofielen maakt de overheid duidelijk waaraan het voortgezet speciaal onderwijs is gehouden bij de vormgeving van haar onderwijs.

De wettelijke verankering van de drie uitstroomprofielen biedt het voortgezet speciaal onderwijs een aanknopingspunt in de richting van een meer opbrengstgerichte manier van werken in het vso.

De kerndoelen zijn globaal geformuleerd. Zij bieden scholen ruimte om in te spelen op individuele mogelijkheden en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Het gaat daarbij met name om drie typen aanpassingen: aanpassingen in niveau en tempo, afstemming van de didactiek en ondersteuning, aanpassingen in het gebruik van leermiddelen, informatiebronnen en ondersteunende materialen.


2.7.3 Overzicht Kerndoelen

VervolgonderwijsArbeid


Dagbesteding
PreambuleLeergebiedoverstijgende doelen:


in sociale situaties, 4. ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief

Onderbouw vso


Kerndoelen onderbouw vo

Nederlands

Wiskunde

Engels


Mens en maatschappij

Kunst &Cultuur

Bewegen & sport

Gehele periode van het vso


Nederlands

Rekenen & wiskunde

Engels

Mens, natuur & techniekCulturele oriëntatie & creatieve expressie

Bewegen & sportGehele periode van het vso


Nederlands

Rekenen & wiskunde

Engels

Mens, natuur & techniekCulturele oriëntatie & creatieve expressie

Bewegen & sportVmbo, havo, vwo, mbo-1 al dan niet in combinatie met de school van herkomst.

Kerndoelen voorbereiden op arbeid;

Praktijkonderwijs.Kerndoelen voorbereiden op dagbesteding

De kerndoelen zijn omschreven door het SLO en de CED-groep. Wij verwijzen voor de omschrijving van kerndoelen naar actuele publicaties van deze organisaties.


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   36

  • 2.7 Uitstroomprofielen, diploma en nazorg

  • Dovnload 1.2 Mb.