Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina24/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   36


2.7.4 Leergebiedoverstijgende kerndoelen


Voor alle uitstroomprofielen gelden gedurende de gehele vso-periode leergebiedoverstijgende kerndoelen. Deze doelen zijn geformuleerd opdat specifiek aandacht besteed wordt aan die domeinen waarbinnen jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs in meer of minder sterke mate geconfronteerd worden met hun beperking. We hebben het dan over de domeinen: leren leren, leren een taak uitvoeren, leren functioneren in verschillende sociale situaties en ontwikkelen van een persoonlijk toekomstperspectief.

Het accent ligt hierbij op een brede ontwikkeling. Er is aandacht voor het doelgericht, planmatig en methodisch leren leren en werken, maar evenzeer voor de ontwikkeling van sociale, communicatieve en emotionele aspecten.2.7.5 Voorbereiding op wonen en vrije tijd


Voor veel leerlingen uit het vso zal het volledig zelfstandig wonen niet weggelegd zijn. Vaak is op dit punt het vanzelfsprekende niet vanzelfsprekend. Leerlingen dienen op maat van hun mogelijkheden en ontwikkelingsperspectief op dat gebied te worden voorbereid op zo groot mogelijke zelfredzaamheid bij wonen en vrije tijd. Hiervoor dient, naast een onderwijsaanbod, ook (h)erkenning te zijn in de afronding van het onderwijs, dus in de inhoud van Passende Kwalificaties.

Samenvattend komt het erop neer dat we, naast algemene en persoonlijke vorming en arbeidsgerichte vorming, van doen hebben met competenties richting zelfredzaamheid op het gebied van wonen en vrijetijdsbesteding en het kunnen articuleren van behoefte aan ondersteuning, waardoor de leerling zo zelfstandig mogelijk kan leven (in een omgeving waarin zijn competenties getoond kunnen worden).2.7.6 Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs


De leergebiedspecifieke kerndoelen in dit uitstroomprofiel komen overeen met de kerndoelen onderbouw van het regulier voortgezet onderwijs en gelden dienovereenkomstig voor de onderbouw van het vso. Zij zijn geordend in 7 leergebieden, te weten: Nederlands, Engels, wiskunde, mens en natuur, mens en maatschappij, kunst en cultuur en bewegen en sport. Deze kerndoelen zijn onverkort van toepassing, met dien verstande dat de uitwerking die aan de kerndoelen zal worden gegeven, vraagt om maatwerk.
Leerlingen

Leerlingen in het uitstroomprofiel "vervolgonderwijs" zullen vaak vanuit het speciaal onderwijs doorstromen. Andere leerlingen komen uit het (speciaal) basisonderwijs of stromen tussentijds in vanuit het voortgezet onderwijs. De verschillen tussen leerlingen kunnen groot zijn. Gemeenschappelijk is dat zij, cognitief gezien, in staat kunnen worden geacht examen te doen en een diploma Voortgezet Onderwijs te behalen (vwo, havo, vmbo) of een diploma op het niveau mbo-1. De leerlingen zijn vanwege hun multi-problematiek aangewezen op ondersteuning. De behoefte aan ondersteuning is zodanig dat deze niet in het regulier voortgezet onderwijs gegeven kan worden. In het voortgezet speciaal onderwijs wordt deze ondersteuning geïntegreerd in het onderwijsprogramma. De behoefte aan ondersteuning zal per leerling en per leeractiviteit kunnen verschillen en zal dus om maatwerk vragen.


Doelstelling

Het onderwijs in dit uitstroomprofiel is gericht op het behalen van een regulier diploma vmbo (inclusief aangepaste trajecten zoals leerwerktrajecten), havo of vwo, op doorstromen naar vervolgonderwijs (mbo, hbo, wo) of terugstroom van de leerling naar het reguliere onderwijs. Het onderwijsprogramma in dit uitstroomprofiel sluit nauw aan op de kerndoelen en exameneisen die gelden voor het regulier voortgezet onderwijs. De leerlingen in dit profiel moeten voor een diploma aan dezelfde eisen voldoen als de leerlingen in het regulier onderwijs. Het vso staat daarmee voor de complexe taak om binnen deze reguliere kaders maatwerk te realiseren.

Het onderwijs in dit uitstroomprofiel richt zich niet alleen op de voorbereiding op vervolgonderwijs, maar ook op het leren omgaan met de beperking en op bevordering van de zelfredzaamheid van leerlingen. Het gaat in het vso ook om de ontwikkeling van competenties op het gebied wonen, vrije tijd en burgerschap.

2.7.7 Veranderingen in het mbo in 2014Entreeopleiding

In het actieplan Focus op vakmanschap staan plannen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met het mbo. Zo wil het ministerie van OCW de drempelloze instroom voor mbo niveau 2 afschaffen. Voor jongeren zonder vooropleiding komt er een entreeopleiding die in de plaats komt van het mbo niveau 1 en de Arbeidsmarktkwalificerende assistentenopleiding. De entreeopleiding geeft toegang tot het mbo of bereidt jongeren die geen startkwalificatie kunnen behalen voor op de arbeidsmarkt.


Kern van de maatregel


 • Niveau-1-opleidingen worden apart van de niveau-2-4-opleidingen gepositioneerd en omgevormd tot entreeopleidingen.

 • Een entreeopleiding is gericht op het behalen van een diploma dat toegang biedt tot vervolgonderwijs, maar kan ook leiden tot uitstroom naar de arbeidsmarkt. Deze uitstroom naar werk wordt niet langer als voortijdig schoolverlaten gekwalificeerd.

 • Studenten die zich aanmelden voor een entreeopleiding worden beter voorgesorteerd: in de wet wordt vastgelegd dat entreeopleidingen uitsluitend toegankelijk zijn voor studenten die niet aan de vooropleidingseisen voor mbo-2, mbo-3 of mbo-4 voldoen en die niet meer tot de doelgroep van het vo behoren (d.w.z. volledig leerplichtig zijn). Entreeopleidingen zijn evenmin toegankelijk voor studenten met veel problemen die wel aan de vooropleidingseisen voldoen; zij kunnen tijdelijk worden opgevangen en begeleid in een plusvoorziening.

 • Deze voorsortering leidt tot een eenduidiger onderwijsaanpak zodat het onderwijs daadwerkelijk op de doelgroep kan worden afgestemd.

 • Voor de entreeopleiding wordt het bindend studieadvies ingevoerd. Iedere student moet binnen 4 maanden na de start van de opleiding een studieadvies krijgen. Bij een gebrek aan studieresultaten heeft de instelling de mogelijkheid om de student te adviseren om te kiezen voor een andere opleiding of een andere leerweg, of om het onderwijs te verlaten. De onderwijsovereenkomst en de inschrijving voor de opleiding worden in deze situaties gewijzigd of beëindigd.

 • Vergelijkbaar met de distributie van alle opleidingen, hebben mbo-instellingen zelf verantwoordelijkheid te nemen voor een nette regionale distributie van entreeopleidingen over de regio. Dat kan per regio er anders uitzien.

 • In het wetsvoorstel is geen datum van inwerkingtreding opgenomen, maar is voorgesteld om de datum van inwerkingtreding te bepalen bij Koninklijk Besluit. Beoogd wordt augustus 2014.

 • De kwalificatiedossiers worden vastgesteld op voorstel van de kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven. De Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven zal een advies uitbrengen over de kwalificatiestructuur. Dat advies leidt mogelijk tot veranderingen in format en toetsingskader voor de kwalificatiedossiers; dat kan ook de entreeopleiding betreffen.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   36

 • 2.7.5 Voorbereiding op wonen en vrije tijd
 • 2.7.6 Uitstroomprofiel Vervolgonderwijs
 • 2.7.7 Veranderingen in het mbo in 2014

 • Dovnload 1.2 Mb.