Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina25/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   36


2.7.8 Uitstroomprofiel Arbeid


De leergebiedspecifieke kerndoelen voor het uitstroomprofiel arbeid zijn nieuw. Zij kunnen worden aangeboden gedurende de gehele periode van het voortgezet speciaal onderwijs. In het uitstroomprofiel arbeid zijn de kerndoelen geordend in de leergebieden: Nederlandse taal en communicatie, Engels, rekenen/wiskunde, mens, natuur & techniek, mens & maatschappij, culturele oriëntatie & creatieve expressie en bewegen & sport.

Met betrekking tot ordening en inhoud is - waar mogelijk en zinvol - aangesloten bij de leergebieden zoals die worden gehanteerd in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Hiermee bestaat voor leerlingen de mogelijkheid tot een overstap van het ene uitstroomprofiel naar het andere. Maar er is ook een beduidend verschil. De kerndoelen voor dit profiel zijn - vergeleken bij het uitstroomprofiel Vervolgonderwijs - inhoudelijk en functioneel sterker gekoppeld aan de transitiegebieden werken, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap.

Naast de leergebieden gelden in dit uitstroomprofiel kerndoelen ter voorbereiding op arbeid. Deze bevatten doelen gericht op loopbaan- en beroepsveldoriëntatie en algemene en specifieke competenties voor arbeid.

Voor wat betreft inhoud, begrippenkader en taalgebruik is aangesloten bij de kwalificatiestructuur voor het beroepsonderwijs. Hiermee wordt de herkenbaarheid van door leerlingen behaalde onderwijsresultaten bevorderd.


Leerlingen

Het vso-uitstroomprofiel Arbeid is er voor leerlingen in de leeftijd van circa 12 tot maximaal 20 jaar bij wie tijdens de overgang naar het vso wordt ingeschat dat zij wel toeleidbaar zullen zijn naar loonvormende arbeid op de arbeidsmarkt, maar niet in staat zullen zijn een volledig diploma te behalen. De leerlingen zijn vanwege hun multi-problematiek aangewezen op ondersteuning. De behoefte aan ondersteuning is zodanig dat deze niet in het regulier voortgezet onderwijs gegeven kan worden. In het voortgezet speciaal onderwijs wordt deze ondersteuning geïntegreerd in het onderwijsprogramma. De behoefte aan ondersteuning zal per leerling en per leeractiviteit kunnen verschillen en zal dus om maatwerk vragen.

Bij leerlingen in dit uitstroomprofiel wordt ingeschat dat zij toeleidbaar zijn naar loonvormende arbeid, maar niet in staat zullen zijn een volledig diploma  vo of mbo 1 te behalen. Binnen dit uitstroomprofiel onderscheiden we:


Doelstelling

Het onderwijs in het uitstroomprofiel naar arbeid is enerzijds gericht op een brede persoonlijke vorming en participatie in de samenleving en anderzijds op duurzame toeleiding van leerlingen naar een passende plaats op de arbeidsmarkt. Het behalen van passende beroepskwalificaties kan daar deel van uitmaken. Tevens is onderwijs in dit uitstroomprofiel gericht op het leren omgaan met de beperking of stoornis en op bevordering van de zelfredzaamheid van leerlingen. Zelfredzaamheidcompetenties hebben een belangrijke plaats in het onderwijs, omdat de leerling wordt toegerust voor een zo zelfstandig mogelijke participatie op de arbeidsmarkt en bij wonen, vrije tijd en burgerschap.

Er gelden voor leerlingen in dit uitstroomprofiel geen formele exameneisen. Het is dan ook voor betrokkenen in de samenleving vaak niet goed te herkennen wat een leerling aan het einde van zijn vso-loopbaan in het uitstroomprofiel Arbeid kan en weet. Het vso staat daarmee voor de complexe taak om voor iedere leerling een optimale balans te bewerkstelligen tussen maatwerk enerzijds en anderzijds herkenbaarheid voor derden van de behaalde onderwijsresultaten. Het optimale resultaat van het onderwijs in dit uitstroomprofiel is een - voor de leerling en de samenleving - succesvolle transitie van school naar werken, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap. De kerndoelen voor dit uitstroomprofiel zijn op al deze transitiegebieden gericht

2.7.9 Voorbereiding op werken


De voorbereiding op arbeid krijgt mede vorm door uit te gaan van het beschrijvingsstramien zoals dat nu wordt gehanteerd in vastgestelde kwalificatiedossiers (mbo 2010). In dit stramien zijn -zoals bekend- kerntaken en competenties voor het beroep opgenomen en daarnaast ook generieke vereisten ten aanzien van Nederlandse taal, rekenen/wiskunde en Leren, Loopbaan en Burgerschap. Andere generieke eisen ten aanzien van algemeen vormende vakken worden in de kwalificatiedossiers niet gesteld.


2.7.10 Uitstroomprofiel Dagbesteding


De leergebiedspecifieke kerndoelen voor het uitstroomprofiel dagbesteding zijn nieuw en kunnen worden aangeboden gedurende de gehele periode van het voortgezet speciaal onderwijs. De kerndoelen die geordend zijn in leergebieden omvatten: Nederlandse taal en communicatie, rekenen/wiskunde, mens, natuur & techniek, mens & maatschappij, culturele oriëntatie & creatieve expressie en bewegen & sport. Daarnaast zijn er voor dit uitstroomprofiel de kerndoelen ter voorbereiding op dagbesteding. Bij deze gaat het om de voorbereiding op praktijksituaties in het latere dagelijks leven in de transitiegebieden: werken en activiteiten in dagbesteding, wonen, vrijetijdsbesteding en burgerschap, elk ingekleurd vanuit het realiseerbare toekomstperspectief van de leerling. De kerndoelen van dit uitstroomprofiel zijn merendeels geformuleerd in afstemming met het uitstroomprofiel arbeid, om de aansluiting en eventueel doorstroommogelijkheid te behouden en tevens de herkenbaarheid te bevorderen. Maar aangezien het uitstroomprofiel Dagbesteding geen ondergrens kent, is anderzijds waar mogelijk rekening gehouden met uitwerkingsmogelijkheden van een deel van de kerndoelen in een onderwijsaanbod voor leerlingen op zeer laag niveau. Zodoende zullen de kerndoelen van dit uitstroomprofiel voor de uiteenlopende deeldoelgroepen in de school een specifieke uitwerking kunnen krijgen, zoveel mogelijk in een doorgaande lijn.
Leerlingen

Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden geacht na het vso een plaats te krijgen in een centrum voor dagbesteding. De groep is zeer divers. Een deel van de leerlingen kan met ondersteuning en begeleiding werkzaamheden verrichten, bijvoorbeeld in een aangepaste omgeving en werksetting. Voor andere leerlingen zijn hun mogelijkheden en beperkingen dusdanig dat andersoortige activiteiten aangewezen zijn. Bovendien is er in dit uitstroomprofiel geen ondergrens in het niveau van de leerlingen en gezien het recht op onderwijs voor iedereen, is een deel van de leerlingen aangewezen op een zorg- en onderwijsaanbod dat hen vooral een veilige en ontwikkelingsgerichte omgeving biedt. Voor elke leerling wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke redzaamheid en evenwichtige persoonlijke en sociale ontwikkeling. Leerlingen in dit uitstroomprofiel worden vanuit het vso toegeleid naar een voorziening voor dagbesteding. Er wordt een onderscheid gemaakt naar:  • arbeidsmatige dagbesteding (werk / taken gericht op productie/resultaat, met beperkte vereisten en werkdruk en zonder of met beperkte 'afrekening')

  • taak- of activiteitsgerichte dagbesteding (activiteiten gericht op eigen ontwikkeling, oefening en behoud van vaardigheden)

  • belevingsgerichte dagbesteding (verzorgende en veilige situatie, waarin zoveel mogelijk kansen en stimulansen tot contact / interactie met de omgeving)

Doelstelling

Het onderwijs binnen dit uitstroomprofiel richt zich op persoonlijke vorming en competentieontwikkeling rond werk- en dagactiviteiten, wonen, vrije tijdsbesteding en burgerschap.

Het is een taak van de school om samen met de leerling en ouders en in afstemming met de in aanmerking komende dagbestedinginstelling een onderwijsprogramma in te richten dat is toegesneden op het best passende toekomstperspectief in brede zijn.

1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   36

  • 2.7.9 Voorbereiding op werken
  • 2.7.10 Uitstroomprofiel Dagbesteding

  • Dovnload 1.2 Mb.