Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina27/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   36

3 KERNTHEMA’S VOOR BELEID3. KERNTHEMA’S VOOR BELEID


3.1 Kernthema’s


Thema: (Her) inrichting van de schoolorganisatie: BESTEMMING 2016

1.

De Burcht is in staat het onderwijsaanbod aan te passen aan de veranderingen van de onderwijsbehoeften van de doelgroep. De Burcht heeft de wettelijke taak om de vso-kerndoelen uit te werken of toe te snijden ten behoeve van de doelgroep(en) van de school. Het onderwijsaanbod wordt vergroot. De diplomeringsmogelijkheden worden uitgebreid en de arbeidstoeleiding wordt bevorderd.

2.

Elke medewerker blijft zich professionaliseren/ ontwikkelen en is in staat zelfstandig dan wel in relatie met teamgenoten professionele vraagstukken op te lossen. De leerkrachten voldoen aan de competenties van de Wet BIO-lb en de competenties voor speciaal onderwijs.

3.

Ouders en pedagogisch medewerkers worden actief betrokken bij de ontwikkeling van het kind en de school.

4.

De school heeft een geïntegreerd veiligheidsbeleid, gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten. Er is integraal veiligheidsplan, waardoor de leerling in een veilige leeromgeving zich kan ontwikkelen. De incidentenregistratie voldoet aan de wettelijke eisen. Incidenten worden geanalyseerd en er wordt zo nodig gezorgd voor bijstelling van beleid.


Thema: Passend onderwijs: BESTEMMING 2016

1.

Het vergroten van ontwikkelingsmogelijkheden van leerlingen en toepassen van passend onderwijs gericht op de verblijfsduur en leeftijd van leerlingen, rekening houdend met het uitstroomperspectief.

2

De school werkt resultaatgericht en werkt op verantwoorde wijze aan leerlijnen en een realistisch ontwikkelingsperspectief. Er is samenhang in leerlijnen en ontwikkelingsperspectief. .

3

Leerlingen worden in burgerschapsprojecten op planmatige wijze voorbereid op hun deelname aan de samenleving. De school is in staat de sociale competentieontwikkeling te meten en te volgen.

4

Er is zorg voor een hogere mate van afstemming van activiteiten en samenwerking tussen school en inrichting met als doel de continuïteit en kwaliteit van het onderwijs en daarmee het dagprogramma voor jongeren te verbeteren. De onderwijsvrije weken van het 52-wekenprogramma worden zinvol besteed. De doelen zijn geformuleerd en worden in de praktijk uitgevoerd.


Thema: Positionering: BESTEMMING 2016

1.

De samenwerking met Teylingereind wordt geoptimaliseerd en is op alle niveaus goed op elkaar afgestemd. Er is een volledig vastgelegde communicatiestructuur. We werken interdisciplinair en geven vorm aan de ecologische visie.

2

De school beschikt over een kwaliteitszorgsysteem en werkt met een kwaliteitsagenda.

3

De Burcht heeft een duidelijke positie binnen de taakgroep justitiescholen en binnen de regio (onderwijs/bedrijfsleven).

4

Om de kwaliteit van de zorg voor de leerlingen te verhogen is een nauwe en integrale samenwerking met de aanpalende zorginstellingen, alle voor de school relevante zorginstellingen en de andere scholen binnen het samenwerkingsverband Zuid-Holland West noodzakelijk. Intensieve samenwerking met Het Palmhuis te Den Haag geeft de mogelijkheid de leerling langer te begeleiden.

3.2 De koers concreet in beeldDoelen voor 2016, aanpak en resultaten in 2012 in schema

In onderstaande schema’s staat onze bestemming voor 2016, met daarbij aangegeven wat onze tussenstop moet zijn in 2012. Kortom: wat is ons doel voor 2016 en wat willen we volgend jaar al hebben gerealiseerd? Jaarlijks formuleren we die resultaten voor het jaar erop, opnieuw.


3.2.1`Thema (Her) inrichting van de schoolorganisatie: BESTEMMING 2016


1.

De Burcht is in staat het onderwijsaanbod aan te passen aan de veranderingen van de onderwijsbehoeften van de doelgroep. De Burcht heeft de wettelijke taak om de vso-kerndoelen uit te werken of toe te snijden ten behoeve van de doelgroep(en) van de school. Het onderwijsaanbod wordt vergroot. De diplomeringsmogelijkheden worden uitgebreid en de arbeidstoeleiding wordt bevorderd.

Aanpak: Wat gaan we daarvoor doen?

Resultaten 2012

Aanschaffen van methodes die aansluiten op het onderwijsaanbod.

Onderwijsaanbod voor 90% is aangepast aan de doelgroep.

De personele formatie afstemmen op het onderwijsaanbod. Aanname nieuw personeel afstemmen op de nieuwe bekwaamheidseisen voor leraren voor het voortgezet speciaal onderwijs. Verder aanname personeel afstemmen op de onderwijsbehoeften van de doelgroep.

Meerjarenformatieplan is vastgesteld.

Het schoolteam voldoet 90% aan de bekwaamheidseisen afgestemd op het onderwijsaanbod. 2 medewerkers halen komend jaar hun bevoegdheid en medewerker functiemix start met opleiding master sen.
Aanpassingen lokalen met het oog op veranderd onderwijsaanbod (uitstroom arbeid).


Lokalen zijn voor 90% aangepast aan het toekomstige onderwijsaanbod.

We realiseren meer diplomeringsmogelijkheden voor zowel leerlingen. We bevorderen de arbeidstoeleiding. De uitstroommogelijkheid arbeid wordt beschreven in een curriculum.

Vmbo-diplomeringsmogelijkheden worden vergroot door de mogelijkheid van schoolexamen. Het onderwijsaanbod is aangepast aan de uitstroom arbeid

We gaan gebruik maken van moderne leermiddelen.

Er zijn digitale schoolborden in alle avo-lokalen.

We gaan de competenties van leerlingen meer inzichtelijk maken. Het gebruik van portfolio”s is uitgebreid.

Er wordt zoveel mogelijk met portfolio’s gewerkt.3.2.1 Thema (Her) inrichting van de schoolorganisatie: BESTEMMING 2016

2.

Elke medewerker blijft zich professionaliseren/ ontwikkelen en is in staat zelfstandig dan wel in relatie met teamgenoten professionele vraagstukken op te lossen. De leerkrachten voldoen aan de competenties van de Wet BIO-lb en de competenties voor speciaal onderwijs.

Aanpak: Wat gaan we daarvoor doen?

Resultaten 2012

De leerkrachten voldoen aan de 7 competenties van de Wet BIO-lb geven aan op welke terreinen na- of bijscholing nodig is. Ook de directie kan het initiatief nemen om tot individuele bijscholing of tot teamscholing over te gaan.

De leerkrachten geven in hun POP aan op welke onderdelen hulp/scholing nodig is. Het resultaat daarvan wordt opgenomen in het na- en/of bijscholingsbeleid.

Op termijn voldoen de leerkrachten lerarencompetenties voor het speciaal onderwijs ( Bekwaam&Speciaal, generiek competentieprofiel speciaal onderwijszorg, WOSO&Garant Uitgevers). of voldoen aan de competenties die de ASOJ in de toekomst in het speciaal onderwijs verwacht

Er wordt een stappenplan gemaakt en meegenomen in met meerjarenbeleid

Toepassen van nieuwe toezichtkader van de inspectie.De medewerkers zijn op de hoogte van de toezichtkaders en handelen ernaar. De Burcht heeft een basisarrangement.

Het blijvend verbeteren van klassenmanagement en didactiek.

Lesbeoordelingsformulier wordt structureel ingezet bij periodieke lesbezoeken

In beeld brengen van kernkwaliteiten van medewerkers.

De medewerkers kennen de kernkwaliteiten van elkaar en doen daar in collegiale consultatie een beroep op.

Het aanleren van intervisie om daarmee professionele vraagstukken op te lossen.

Medewerkers kunnen zelfstandig intervisie hanteren.

De school ontwikkelt de komende periode, volgens de doelen van de ASOJ, een vernieuwend onderwijsconcept met daarin nieuwe vormen van leren.

Alle medewerkers zijn betrokken bij minimaal twee nieuwe vormen van leren op hun school. Binnen de school er is een vernieuw(en)d onderwijsconcept met nieuwe vormen van leren zichtbaar.
3.2.1 Thema (Her) inrichting van de schoolorganisatie: BESTEMMING 2016

3.

Ouders en pedagogisch medewerkers worden actief betrokken bij de ontwikkeling van het kind en de school.

Aanpak: Wat gaan we daarvoor doen?

Resultaten 2012

De school stimuleert de betrokkenheid van ouders bij het individuele traject voor leerlingen.

Ouders zijn betrokken bij het vaststellen van het passende onderwijstraject en uitstroomperspectief van hun kind.

Het ontwikkelingsperspectief wordt met de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, met de leerling, geëvalueerd en bijgesteld.
Het plan “ouderparticipatie” invoeren.

De betrokkenheid bij ouders is vergroot.

Ouders worden geïnformeerd.

Ouders worden geïnformeerd via de website.

Ouders worden uitgenodigd bij speciale activiteiten van de school.

Er worden meerdere activiteiten georganiseerd waarbij de ouders worden uitgenodigd.

Een afgevaardigde van Teylingereind actief betrekken bij de MR.

In de MR zit een actieve vertegenwoordiger van Teylingereind.3.2.1 Thema (Her) inrichting van de schoolorganisatie: BESTEMMING 2016

4.

De school heeft een geïntegreerd veiligheidsbeleid, gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten. Er is integraal veiligheidsplan, waardoor de leerling in een veilige leeromgeving zich kan ontwikkelen. De incidentenregistratie voldoet aan de wettelijke eisen. Incidenten worden geanalyseerd en er wordt zo nodig gezorgd voor bijstelling van beleid.

Aanpak: Wat gaan we daarvoor doen?

Resultaten 2012

Integraal veiligheidsplan in de volgende 5 domeinen schrijven:


  1. ruimtelijk domein

  2. het institutionele domein

  3. het sociale domein

  4. het criminogene terrein

  5. het onderwijskundige domein
Een integraal veiligheidsplan is geschreven en goedgekeurd. Uitvoeren van het vastgestelde veiligheidsplan op schoolniveau. Protocollen, procedures en werkafspraken zijn geactualiseerd en zijn opgenomen in het processysteem VOS.

Medewerkers zijn op de hoogte van regels en afspraken en handelen ernaar.Het verbeteren, actualiseren en aanpassen wettelijke eisen van de incidentenregistratie voor 2013. .

Incidentenregistratie is gecontroleerd op correctheid en geactualiseerd. De incidentenregistratie is eenduidig. Er is een systematiek van gezamenlijke analyse van incidenten die de school registreert. Zo nodig wordt het beleid bijgesteld.

Bevorderen van veiligheid en gezondheid.

Het arbobeleid is helder geformuleerd en gecommuniceerd in team en MR.

De RI&E is uitgevoerd en er is een PvA voor de komende jaren.

Er is een evenredige verdeling van taken en verantwoordelijkheden.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   36

  • 3.2 De koers concreet in beeld

  • Dovnload 1.2 Mb.