Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina3/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
3. VISIE, MISSIE EN KERNWAARDEN
VISIE, MISSIE, KERNPUNTEN

3.1 Visie en missie Aloysius Stichting/school


De Aloysius Stichting heeft zich altijd voor 100% ingezet voor kwetsbare kinderen in de samenleving. Vroeger en nu. Dit komt terug in onze visie en missie.

Eind 2009 is een traject gestart waarbij de visie en missie van de Aloysius Stichting zijn herijkt en waarbij alle medewerkers zijn betrokken. In 2010 is het traject door het bestuur afgerond met de vaststelling van de visie, missie en kernwaarden.

Onze visie: elke dag in de praktijk

Op onze scholen wordt gewerkt vanuit een gedeelde visie, die elke dag zichtbaar is voor leerlingen, hun ouders en onze partners.

“Wij hebben zorg voor ieder ander, met name voor hen die het moeilijker hebben dan wijzelf en dat doen wij door volhardend te zijn in onze betrokkenheid.”

Onze medewerkers zetten zich elke dag onverminderd betrokken in voor onze leerlingen, die het allemaal een stuk moeilijker hebben dan wijzelf. Zij gaan door waar anderen stoppen, vinden betekenis in hun werk, doen hun werk met plezier, geven net dat onsje meer en vinden ieder kind de moeite waard om hun best voor te doen.

In onze huidige visie voor vandaag én morgen, komt de praktijk van nu samen met onze rijke traditie. In feite is onze huidige visie een actuele ‘vertaling’ van de visie van waaruit pastoor Hesseveld en pater Frentrop hun werk begonnen.


Onze missie…is voor hún toekomst

Wij bereiden kinderen en jongeren voor op hun toekomstige plaats in onze samenleving. De Aloysius Stichting is er voor leerlingen van 4 tot en met 23 jaar, die ernstige, complexe gedragsproblemen, psychiatrische problemen en/of leerproblemen ervaren. Wij richten ons ook op de ouders van onze leerlingen en de partners in de jeugdhulpverlening.

Wij bieden onze leerlingen een passend ontwikkelings- en opbrengstgericht onderwijsprogramma. Dat doen wij in een leeromgeving die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat komen.

Wij stemmen onze werkwijze af met onze leerlingen, hun ouders en partners in het onderwijs en de jeugdhulpverlening.3.2 Onze kernwaarden


De kernpunten zijn in 2010 herijkt en vervangen door kernwaarden. Kernwaarden zijn de waarden waar het bestuur en alle medewerkers met z’n allen voor staan, het zijn de gedeelde waarden van waaruit we met z’n allen ons werk doen.

Wij delen drie kernwaarden binnen de Aloysius Stichting: kracht, onvoorwaardelijkheid en passie.  • Kracht is waarmee wij dagelijks ons werk doen. Beelden en omschrijvingen die hier voor ons bij horen zijn: leerlingen en medewerkers in hun kracht zetten, eigen kracht ontwikkelen, leerlingen krachtige persoonlijkheden laten worden, stevig in je schoenen staan en een krachtige leeromgeving.

  • Wij zijn er onvoorwaardelijk voor onze leerlingen. Beelden en omschrijvingen die hier voor ons bij horen zijn: doorgaan waar anderen stoppen, loslaten als het goed gaat, blijven zoeken naar mogelijkheden, in goede en slechte tijden, elkaar nemen zoals iedereen is, onbaatzuchtigheid en ‘mag het een onsje meer zijn?’.

  • Wij doen ons werk met passie. Beelden en omschrijvingen die hier voor ons bij horen zijn: met je hart, energiek, plezier, gedrevenheid, samen met anderen en ons werk is de moeite waard.

 

3.3 Vertaling visie, missie en kernwaarden naar De BurchtVisie

Voor De Burcht betekent dit dat wij er speciaal zijn voor alle jongeren die geplaatst zijn binnen Forensisch Centrum Teylingereind. De jongeren hebben vaak ernstige (gedrags-) problemen. De leerlingen kunnen en mogen rekenen op onze onvoorwaardelijke betrokkenheid.

 

Missie

In samenwerking met Teylingereind geven wij inhoud aan het onderwijsprogramma rekening houdend met de onderliggende problematiek(en). Deze samenwerking wordt vormgegeven in de werkwijze “één kind, één plan”. Wij stemmen onze werkwijze af met onze leerlingen, ouders en plaatsende jeugdhulpverleningsinstanties.

Elke leerling volgt zijn eigen onderwijstraject, waarbij het ontwikkelingsperspectief leidend is. Het onderwijstraject is opgenomen in het ontwikkelingsperspectiefplan van De Burcht. In de onderwijstrajecten van de leerlingen gaan we uit van de kwaliteiten van de leerlingen en is het behalen van een startkwalificatie richtinggevend. Wij werken waar mogelijk diploma- en certificaatgericht. Dat doen wij in een uitdagende leeromgeving die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat komen. Ons aanbod is waar mogelijk afgestemd op de leefwereld van onze leerlingen.
Onze opstelling t.o.v. leerlingen dient uit te gaan van:

Een positieve kijk op ieder mens.

Voor ons als onderwijsgevenden, c.q. medewerkers van de school, betekent dit vooral voortdurend overtuigd zijn van de groeikracht van iedere leerling, zodat een leerling meer kans krijgt te leren geloven in zijn eigen leven en het leven van anderen, ondanks alles wat er is voorgevallen en ondanks alles wat er telkens weer zal voorvallen. Het gaat hierbij om een fundamenteel geloof in de toekomst voor elke leerling. Het betekent, dat wij de leerling eerst moeten durven zien zoals hij is en niet zoals wij vinden dat hij zou moeten zijn.

De onderwijsgevende, c.q. medewerker van de school, zal trachten te begrijpen, waarom een leerling bepaald gedrag laat zien, is zoals hij is, doet zoals doet. Wat beweegt de leerling tot aarzeling, angst, het zoeken naar steun, apathie, afleidingsmanoeuvres, verzet, agressie, eigenwijsheid, stoerheid, enz. De onderwijsgevende zal dan tevens onderkennen dat iedereen een “onvolmaakt” wezen is met vele gevoelens en moeilijkheden, maar ook met mogelijkheden, vaak meer dan op het eerste gezicht lijkt.
Een fundamentele keuze voor een democratische samenleving.

In die samenleving immers gaan de mensen met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid (de rechten van de mens), met respect voor elkaars eigenheid, met respect voor ieders levensfilosofie en met respect voor ieders levensovertuiging.

Het doorgeven aan onze leerlingen van een positieve inspiratie en motivatie t.a.v. de zin van het leven.
Het aangaan van (vertrouwens)relaties met de leerlingen en ze helpen met hun problemen voor zover dat in ons vermogen ligt.

We geloven namelijk, dat ieder mens alleen in relatie met anderen kan veranderen.

De leerling leert dàn alleen zichzelf accepteren als hij geaccepteerd wordt. Hij kan alleen vrij worden naar de leraar toe, als deze zich open en betrouwbaar opstelt. Vanuit deze benadering krijgt hij de beste groeikansen en leert hij beter beschikken over zijn eigen mogelijkheden (die hij in aanleg al heeft) binnen een prettig leer- en leefklimaat.

Onze verbondenheid van De Burcht met Teylingereind heeft bepaalde consequenties. We dienen bij ons onderwijs continu in te spelen op het zeer diverse leerlingenbestand (dat in de loop van een schooljaar grote veranderingen kan ondergaan), binnen de richtlijnen van de subsidieverstrekkers. Dat vereist voor het onderwijsprogramma, de inrichting van het onderwijs, maar eveneens voor de onderwijsgevenden een grote mate van flexibiliteit. Een belangrijke plaats zal daarbij ook moeten worden ingeruimd voor individueel onderwijs en differentiatie. Een van de meest karakteristieke aspecten van de verbondenheid van De Burcht met Teylingereind dient het scheppen van een op elkaar afgestemd en elkaar ondersteunend opvoedings- en onderwijsproces voor de leerling/jongere te zijn. Binnen het onderwijs op De Burcht staat de leerling centraal; de onderwijsgevende is zijn begeleider. Dientengevolge mag de leerling verwachten, dat de onderwijsgevende hem steunt in zijn kunnen en willen en waar nodig uitleg geeft om de leerling te stimuleren een eigen mening te vormen, verantwoordelijkheid te dragen en verantwoording af te leggen.


Goed onderwijs

In het onderwijsaanbod van De Burcht is de ecologisch visie op “Goed onderwijs”1 concreet doorvertaald. Gebaseerd op de kernwaarden van de Aloysius Stichting werkt De Burcht vanuit een onvoorwaardelijk positief mensbeeld met als doel de authenticiteit van elk kind te bekrachtigen.


Goed onderwijs betekent investeren in de preventie van problemen en herstel van het systeem. Dat doet De Burcht door middel van:


  • de basishouding van de medewerkers

  • de kwaliteit van de instructie en uitdagende leeromgeving

  • de kwaliteit van het klassenmanagement (voorspelbaar en gestructureerd)

de samenwerking met ouders/verzorgers/externe partners, waaronder scholen van herkomst

  • schoolbeleid en leiderschap

De visie op “Goed onderwijs” is uitgewerkt in vijf dimensies:


Onze antropologische visie: mensen zijn uniek, de moeite waard, hebben kwaliteiten en kunnen zich ontwikkelen door met en van elkaar te leren.
Onze pedagogische visie: we gaan uit van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van onze leerlingen, waarbij we ernaar streven om gezamenlijk vanuit een positief, ecologisch perspectief de leerlingen zichzelf te laten ontplooien, waardoor ze als uniek persoon optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving.
Onze maatschappelijke visie: ieder kind een passende plek in de maatschappij. Wij (ouders, verzorgers, ketenpartners en school) zorgen daar samen voor en delen onze expertise. De mogelijkheden en het ontwikkelingsperspectief van het kind zijn het uitgangspunt.
Onze visie op schoolorganisatie: in onze school worden middelen verantwoord ingezet vanuit een integrale aanpak gericht op het ontwikkelingsperspectief van leerling, medewerker en organisatie, passend binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen.
Onze visie op het curriculum (leerstofaanbod): wij streven naar een inspirerend onderwijsaanbod, waarbij op een uitdagende en eigentijdse manier wordt aangesloten bij de beleving van elk kind.
In het visiedocument zijn de dimensies nader uitgewerkt in uitgangspunten voor de school. Deze uitgangspunten vormen de basis voor beleid, onderwijsaanbod en uitvoering.
De Burcht werkt nauw samen met Teylingereind teneinde de gezamenlijke en gedeelde doelstelling te kunnen behalen: een succesvolle terugkeer in de samenleving. Daarom omarmt De Burcht nadrukkelijk het motto van Teylingereind, “Meedoen, dat wil jij toch ook”. Meedoen en de condities scheppen zodat onze leerlingen voortdurend worden uitgenodigd, uitgedaagd en in staat worden gesteld daadwerkelijk mee te doen. Binnen, maar vooral ook buiten. Dat vraagt vanzelfsprekend om voorbereiding op (actief) burgerschap. Het onderwijs en burgerschapsvorming is maatwerk. Maatwerk dat rekening houdt met de mogelijkheden en beperkingen van onze leerlingen. Maar ook rekening houden met de belevingswereld, de spanningsboog en de communicatieve vaardigheden. Kernpunten in burgerschapsvorming zijn: op ontwikkeling gericht (vrijheid en autonomie), solidariteit (gelijkwaardigheid, begrip, verdraagzaamheid en afwijzen van discriminatie) en maatschappelijke betrokkenheid. De Burcht is immers de oefenplaats voor democratie, deelname aan een samenleving en leren omgaan met verschillen.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

  • 3.2 Onze kernwaarden
  • 3.3 Vertaling visie, missie en kernwaarden naar De Burcht

  • Dovnload 1.2 Mb.