Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina34/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

3. Kerndoelen uitstroomprofiel Arbeidsmarkt

Leergebiedspecifieke kerndoelen uitstroomprofiel Arbeidsmarkt

1. Nederlandse taal en communicatie

Karakteristiek

Onderwijs in de Nederlandse taal heeft tot doel de taalvaardigheid van leerlingen te vergroten. Beheersing van de taal maakt het leerlingen mogelijk om deel te nemen aan de verschillende aspecten van het maatschappelijk leven, nu en in de toekomst, en is daarnaast onontbeerlijk bij het verwerven van inhoud en vaardigheden in alle leergebieden en voor toekomstige arbeidssituaties. Onderwijs in de Nederlandse taal is daarom van grote betekenis. De kern van het leergebied bestaat uit het leren communiceren met behulp van de Nederlandse taal. Vaak gaat het om mengvormen van mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid, zoals een mondelinge presentatie die wordt ondersteund door beeldmateriaal. Taalverwerving en taalonderwijs verlopen concentrisch: dezelfde soort inhoud komt in toenemende complexiteit en in toenemende mate van beheersing aan de orde.

Het onderwijs in de Nederlandse taal in het arbeidsmarktgerichte uitstroomprofiel van het vso is gebaseerd op hetgeen de leerling in het (speciaal) basisonderwijs heeft bereikt, sluit aan bij het beheersingsniveau en de leefwereld van de leerling en breidt deze uit. Leerlingen worden uitgedaagd tot taalactiviteiten en ontwikkelen een positieve houding ten opzichte van verschillende vormen van taalgebruik. Zij leren teksten te gebruiken in alledaagse en werkgerelateerde contexten, maar ook om te communiceren in deze situaties, zoals bijvoorbeeld het aanvragen van zelfstandige woonruimte of het uitvoeren van instructies in een arbeidssituatie.

Omgaan met de computer als bron van informatie, als hulpmiddel en als communicatiemiddel is onlosmakelijk verbonden met taal. Een ander wezenlijk onderdeel van het taalonderwijs vormen de strategische vaardigheden zoals bijvoorbeeld het gebruik van strategieën voor woordenschatverwerving en reflecteren op eigen taalgebruik. Ook door het leren toepassen van conventies in het mondeling en schriftelijk taalgebruik breiden leerlingen hun taalgereedschap en hun repertoire uit.

De kerndoelen vso-uitstroomprofiel Arbeidsmarkt worden weergegeven in overeenstemming met de domeinen van het Referentiekader taal. Eerst de kerndoelen mondelinge vaardigheden met de subdomeinen luisteren, gesprekken en spreken. Daarna de kerndoelen lezen, met de subdomeinen zakelijke teksten en verhalende en fictionele teksten. Vervolgens het domein schrijven waaraan ook taalverzorging is gekoppeld. De strategische vaardigheden zijn als laatste opgenomen. Alhoewel de kerndoelen in het algemeen geen niveaubepaling behelzen, zijn de kerndoelen voor het leergebied Nederlandse taal en communicatie zodanig gesteld, dat zij een uitwerking naar het referentieniveau 1 F/1 S ondersteunen.

Algemeen geldt: er is géén verplichting voor leerlingen om een bepaald niveau te behalen. Wel moeten scholen op een betrouwbare manier kunnen aangegeven, hoever een leerling is gekomen op weg naar het voor hem relevante streefniveau.

Bij leerlingen met visuele en auditieve beperkingen, met stoornissen in het autistisch spectrum en met zwaardere cognitieve beperkingen kan sprake zijn van een vertraagde of andere taalontwikkeling. Het is van belang dat scholen de kerndoelen voor hen op een aangepaste manier uitwerken. Compensatie voor de beperking of dispensatie en vervanging van een bepaald kerndoel kan daarbij horen. Ook moeten zij gebruik kunnen maken van hulpmiddelen, zoals vergroting van tekst, brailleleesregel voor de computer, spraakuitvoer, gesproken boeken voor leerlingen met een visuele beperking.

Voor leerlingen met een auditieve beperking kunnen scholen de kerndoelen in het domein mondelinge taal aangepast uitwerken, dan wel streven naar compensatie in andere domeinen, waardoor ook deze doelgroep herkenbaar aan de doelen kan werken. Voor leerlingen die primair communiceren in Nederlandse Gebaren Taal zijn géén aparte kerndoelen opgenomen. In aansluiting op de SO-kerndoelen NGT en de landelijke afstemming op het gebied van Nederlandse Gebarentaal (NGT) ontwikkelen de scholen voor de betreffende dove leerlingen een onderwijsaanbod.

Leerlingen met een stoornis in het autistisch spectrum verwerken informatie anders, en dit kan gevolgen hebben voor hun communicatie en taalgebruik. Zij hebben onder andere behoefte aan concreet en expliciet taalgebruik en kunnen moeite hebben met beeldend of figuurlijk taalgebruik. Hun inlevingsvermogen kan beperkt zijn, waardoor het 'belevend' lezen van verhalende teksten problemen kan geven.

Bij leerlingen met zwaardere cognitieve beperkingen kan sprake zijn van vertraagde taalontwikkeling, minder adequate verwerking van informatie, minder woordenschat en taalbegrip. Het begrijpend lezen, het leren en toepassen van correcte spelling en duidelijk schrijven kunnen voor hen extra belastend zijn. Zij hebben wellicht behoefte aan (nog) meer nadruk op communicatieve redzaamheid, waaronder het vergroten van de woordenschat. Voor hen kunnen scholen enigszins aangepaste uitwerkingen van sommige kerndoelen maken, waardoor ook deze doelgroep herkenbaar aan de doelen kan werken.
Voorstel Kerndoelen Nederlandse taal en communicatie

1. De leerling leert actief te luisteren naar gesproken taal over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen.

Mondelinge Vaardigheden: Luisteren

Hierbij kan men denken aan:

• luisteren naar instructie om taken of handelingen uit te voeren;

• luisteren naar een voorgelezen of verteld verhaal als toehoorder;

• luisteren naar radio, tv en gesproken tekst op internet om benodigde informatie eruit te halen.


2. De leerling leert zich mondeling verstaanbaar en begrijpelijk uit te drukken in gesprekken, overlegsituaties en presentaties over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen.

Mondelinge vaardigheden: Gesprekken voeren en spreken

Hierbij kan men denken aan:

• informatie vragen en uitwisselen in formele en informele situaties;

• de eigen mening verwoorden en onderbouwen met argumenten;

• beurten kunnen nemen en afstaan;

• een kort gesprek beginnen en eindigen;

afspraken maken en samenvatten;

• een verstaanbare en vloeiende spraak;

• afstemmen op gesprekspartner/publiek;

• gebruik maken van ondersteunende (visueel en auditief) materialen.
3. De leerling leert zakelijke teksten te lezen over onderwerpen die aansluiten bij de eigen interesses, de leefwereld en de wereld van arbeid.

Lezen: Zakelijke teksten

Hierbij kan men denken aan:

• lezen van informatieve teksten, bijvoorbeeld in een schoolboek, in een tijdschrift of op het internet;

• lezen van instructieve teksten, bijvoorbeeld routebeschrijving, recept of werkinstructie;

• lezen van (eenvoudige) betogende teksten, bijvoorbeeld in huis-aan-huisbladen, in advertenties of (overheids)brochures.


4. De leerling leert verhalende en fictionele teksten belevend te lezen en de eigen interesses en voorkeuren op het gebied van fictie te verkennen.

Lezen: Narratieve, fictionele teksten

Hierbij kan men denken aan:

• zelfstandig zoeken en kiezen van teksten en films op basis van eigen voorkeur;

• praten over gelezen teksten/boeken/films;

• verwoorden van beargumenteerd oordeel over een boek/tekst/film;

• beschrijven hoe personages voelen, denken en handelen.
5. De leerling leert zich schriftelijk begrijpelijk uit te drukken in korte, eenvoudige teksten over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen.

Schrijven

Hierbij kan men denken aan:

• een brief, kaart of e-mail schrijven om te bedanken, te feliciteren, uit te nodigen of om informatie te vragen;

• formulieren en werkbriefjes invullen;

• korte berichten schrijven met eenvoudige informatie;

• verslagen schrijven met behulp van een stramien;

• vrij schrijven van een korte tekst of gedicht om eigen ervaringen en gevoelens over te brengen;

• woordkeuze variëren afhankelijk van de situatie.
6. De leerling leert in schriftelijke producten verzorgde taal te gebruiken.

Hierbij kan men denken aan:

• correct spellen van frequent gebruikte woorden;

• correct spellen van frequent gebruikte werkwoorden;

• voor werkwoordspelling voorwaardelijke grammaticale kennis gebruiken, zoals onderwerp en persoonsvorm;

• formuleren van leesbare zinnen;

• leestekens (hoofdletter, punt, vraagteken) gebruiken;

• gebruik maken van spellingcontrole op de computer.
7. De leerling leert zijn woordenschat uit te breiden met behulp van strategieën.

Strategieën

Hierbij kan men denken aan:

• onderstrepen van onbekende woorden;

• vragen wat een woord betekent;

• afleiden van woorden uit de context;

• gebruik maken van een woordenboek;

• opschrijven van belangrijke woorden;

• het zoeken van bekende woorddelen in een onbekend woord.
8. De leerling leert om taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) voor te bereiden, te plannen en na te kijken.

Hierbij kan men denken aan:

• nadenken over inhoud en doel;

• structureren en informatie ordenen;

• volgorde bepalen bij uitvoeren van taalactiviteiten;

• nakijken van (schriftelijke) producten.
9. De leerling leert van feedback van anderen en van eigen reflectie op taalactiviteiten.

Hierbij kan men denken aan:

• luisteren naar reacties van anderen;

• nadenken over uitgevoerde taalactiviteit;

• proberen om verbeteringen toe te passen in nieuwe taalactiviteiten.


2. Engels

Karakteristiek

Engels neemt als wereldtaal voor ons land een centrale plaats in en is daarom van belang voor alle leerlingen. Door beheersing van het Engels vergroten leerlingen wereldwijd hun communicatieve, sociale en maatschappelijke mogelijkheden.

In het vso is, ook bij Engels, het zelfredzaam worden in een aantal veel voorkomende communicatieve situaties de kern. De mogelijkheden van de computer als hulp- en communicatiemiddel zijn daarbij onmisbaar.

Uitgangspunt bij het formuleren van de kerndoelen Engels voor het vso vormt het Europees referentiekader (ERK). Hierin wordt op zes onderscheidende, opklimmende niveaus (A1-A2-B1- B2-C1-C2) beschreven wat een leerder moet kunnen in de vreemde taal. Ook in het reguliere voortgezet onderwijs zijn de kerndoelen en eindtermen gerelateerd aan het ERK.

Specifiek voor het vso uitstroomprofiel Arbeidsmarkt geldt dat het onderwijsaanbod gericht is op de doelen van het A1 niveau (Breakthrough level). Dit houdt in dat leerlingen vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen gericht op de bevrediging van concrete behoeften begrijpen en gebruiken. Dat leerlingen zichzelf aan anderen kunnen voorstellen en vragen kunnen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij woont, mensen die hij kent en dingen die hij bezit. En dat leerlingen op een simpele wijze kunnen reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen. De toepassingsgebieden sluiten zoveel mogelijk aan bij de leefwereld van de leerlingen, met name in het dagelijks leven en het publieke domein. De verschillende aspecten van taalvaardigheid (luisteren, lezen, gesprekken voeren, spreken en schrijven) komen zoveel mogelijk in samenhang aan bod.

Gegeven het feit dat leerlingen op het A1 niveau nog erg gelimiteerd zijn in hun taalkennis en; -vaardigheden, kunnen zij de hiaten in hun kennis compenseren door het toepassen van strategieën voor luisteren, lezen en woordenschat. Daarom zijn deze strategieën ook opgenomen in de kerndoelen.

Als bij leerlingen sprake is van een vertraagde taalontwikkeling en/of van problemen in de informatieverwerking zal dit doorwerken in het niveau dat kan worden nagestreefd bij de kerndoelen Engels. Leerlingen kunnen als gevolg van hun beperking problemen ondervinden in communicatieve situaties. Zij hebben baat bij een veilige situatie en ondersteuning van hun zelfvertrouwen.

Voor bepaalde leerlingen zullen aangepaste bronnen en/of ondersteunende materialen worden ingezet. Zo zullen voor blinde leerlingen daar waar gesproken wordt over (geschreven) teksten en bronnen aangepaste (gebrailleerde) materialen kunnen worden ingezet. Voor leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking kan bij de uitwerking van de kerndoelen meer nadruk worden gelegd op de leesvaardigheid in plaats van de luistervaardigheid. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld bij leerlingen met een spraakbeperking kan ervoor gekozen worden om meer nadruk te leggen op de schriftelijke communicatievaardigheden in plaats van de mondelinge communicatievaardigheden.

Het ERK is uitgewerkt in Taalprofielen, een document waarin de communicatieve situaties geordend zijn in vier domeinen: Dagelijks leven, Publieke sector, Werk, Opleiding. Leerlingen op A1 niveau werken vooral met de domeinen Dagelijks leven en Publieke sector. Binnen de domeinen zullen leerlingen aan authentieke, dus levensechte taken werken die de actiegerichte benadering van het ERK veronderstelt.

Met name voor dove leerlingen vergt het leren van een vreemde taal een zeer grote extra inspanning. Het werken aan deze doelen vraagt veel aandacht en onderwijstijd. Om deze reden is het werken aan de kerndoelen Engels niet voor alle dove leerlingen realiseerbaar of relevant. Scholen kunnen voor hun maatwerk leveren. Compensatie voor de beperking of dispensatie en vervanging van bepaalde kerndoelen kan daarbij horen.
Voorstel Kerndoelen Engels

1. De leerling leert vertrouwde woorden en basiszinnen te begrijpen die zichzelf, zijn/haar familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer mensen langzaam en duidelijk spreken.

Subdoelen Luisteren A1:

Luisteren naar aankondigingen en instructies

• In vertrouwde situaties korte, duidelijke instructies begrijpen.

• In korte, duidelijk gesproken teksten, namen, getallen en bekende woorden verstaan.

• Korte, eenvoudige waarschuwingen begrijpen.2. De leerling leert vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen,

bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi.

Subdoelen Lezen A1:

Correspondentie lezen

Korte mededelingen begrijpen.

Voorgedrukte kaarten begrijpen met standaard boodschappen.

Oriënterend lezen

• Een korte standaard mededeling lezen.

• Dingen opzoeken in of kiezen uit een lijst.

• Eenvoudige informatie op een poster, mededelingenbord of leaflet lezen.Lezen om informatie op te doen

• Een idee vormen van de inhoud van een korte tekst, in het bijzonder als die visueel ondersteund is.

• In korte informatieve teksten informatie over personen en plaatsen begrijpen.

Instructies lezen

• Eenvoudige en korte instructies begrijpen.3. De leerling leert deel te nemen aan een eenvoudig gesprek waarin hij eenvoudige vragen kan stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwd onderwerp betreffen.

Subdoelen Gesprekken voeren A1:

Informele gesprekken

• Op een eenvoudige manier groeten en afscheid nemen.

• Zichzelf en anderen voorstellen en reageren als iemand voorgesteld wordt; ·

• Eenvoudige informatie vragen en geven over welbevinden.Zaken regelen

• Om dingen vragen, iets aanbieden, voor iets bedanken, begrijpen wanneer om iets gevraagd wordt.

• Een aantal getallen uitspreken en verstaan.

Informatie uitwisselen

• Eenvoudige informatie over vertrouwde, concrete onderwerpen vragen of geven.

• Met een kort en eenvoudig antwoord reageren op korte, eenvoudige vragen over zichzelf en andere mensen.

• In eenvoudige bewoordingen zeggen wat hij wel en niet leuk vindt en vragen wat anderen wel en niet leuk vinden.

Om verduidelijking vragen, eventueel met hulp van gebaren.

4. De leerling leert in spreektaal een beeld te geven van zichzelf, anderen en de naaste omgeving.

Subdoelen Spreken A1

Monologen

• Eenvoudige informatie over zichzelf geven.

• In losse woorden en simpele, korte zinnen iets of iemand beschrijven.

Een publiek toespreken

• Een korte, vooraf geoefende mededeling voorlezen aan een groep.5. De leerling leert een korte eenvoudige schriftelijke mededeling te doen en leert formulieren in te vullen met persoonlijke details.

Subdoelen Schrijven A1:

Correspondentie

• Een korte, eenvoudige briefkaart schrijven.

• Een kort, eenvoudig sms'je of e-mail schrijven.

Aantekeningen, berichten, formulieren

• Een eenvoudig formulier invullen.

• Eenvoudige aantekeningen maken.

• Een eenvoudige lijst met vragen over zichzelf invullen.Vrij schrijven

• Een paar eenvoudige zinnen opschrijven over zichzelf of over andere mensen.6. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven Engelstalige teksten.

Subdoelen Strategieën receptieve vaardigheden:

Luisterstrategieën

• Activeren van voorkennis over het onderwerp

• Herkennen van woorden van internationaal vocabulaire

• Woorden afleiden uit de contextLeesstrategieën

• Activeren van voorkennis over het onderwerp.

• Gebruik maken van uitstekende delen in een tekst om te voorspellen (zoals titels en plaatjes).

• Herkennen van woorden van internationaal vocabulaire.

• Woorden afleiden uit de context (woordraadstrategieën).

Gebruik woordenboek

• Bij het gebruik van een woordenboek zijn leerlingen zich bewust dat woorden meerdere betekenissen kunnen hebben.7. De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn/haar woordenschat.
4. Rekenen en wiskunde

Karakteristiek

Algemeen doel van het reken en wiskundeonderwijs in het vso is het bijdragen aan de redzaamheid van leerlingen in situaties die reken- of wiskundige kennis, vaardigheden of inzichten vereisen. Dat zijn situaties, nu en in de toekomst, waar reken-wiskundevaardigheden ingezet worden: in het onderwijs op school in rekenen-wiskunde en in andere leergebieden, op stage, in het dagelijks leven in de privé sfeer (wonen en vrije tijd), in het publieke domein (burgerschap), en later in de beroepspraktijk (werk). Wiskunde wordt hier algemeen en in brede zin bedoeld, niet beperkt tot specifieke wiskundige gebieden.

In het vso uitstroomprofiel 'Arbeid' ligt het accent op rekenen en wiskunde die nodig is ter voorbereiding op werk, wonen, vrije tijd en burgerschap. Voorbereiding op (mogelijk) vervolgonderwijs heeft een lagere prioriteit. Voor leerlingen, bij wie gedurende de vso-periode blijkt dat zij alsnog naar vervolgonderwijs zouden kunnen doorstromen, zal dit laatste meer accent krijgen dan voor leerlingen die na het vso meteen naar arbeid worden toegeleid.

De kerndoelen rekenen en wiskunde voor het vso-uitstroomprofiel Arbeidsmarkt zijn erop gericht dat leerlingen (alsnog) kennis, vaardigheden en inzichten verwerven op het gebied van getallen, verhoudingen, meten, tijd, geld en verbanden. Het gaat niet om het op een formele wijze aanleren van bewerkingen, maar juist om het leren gebruiken van reken-wiskunde vaardigheden in praktische situaties binnen de contexten van (toekomstig) werk, wonen, vrije tijd en burgerschap.

Binnen deze situaties ontwikkelen leerlingen hun reken- en wiskundevaardigheden verder en ze ontwikkelen hun vermogens om rekenen-wiskunde problemen in (praktische) situaties binnen de genoemde contexten te herkennen en op te lossen. Daarbij leren ze rekenmachine en computer op een verstandige manier in te zetten. Ook ontwikkelen de leerlingen reken- en wiskundetaal. Deze omvat de betekenis en (in)formele notaties van reken-wiskundige aanduidingen, tekeningen, schema's en tabellen. Het gebruik van passende rekenwiskundetaal ondersteunt het ordenen van het eigen denken. Het helpt om uitleg van anderen te begrijpen en het helpt bij uitleg aan anderen. Deze taal is tevens voorwaardelijk voor het communiceren en samenwerken bij taken en activiteiten waarbij rekenen en wiskunde wordt ingezet.

De relatie met andere leergebieden is tweezijdig. Enerzijds gaat het om het gebruik van relevante probleemstellingen uit andere leergebieden om reken-wiskundige vaardigheden te ontwikkelen en anderzijds om het in andere leergebieden bewust werken aan aspecten van rekenen-wiskunde.

De kerndoelen voor het leergebied rekenen-wiskunde in het vso-uitstroomprofiel Arbeidsmarkt worden weergegeven in relatie met de domeinen van het Referentiekader rekenen. Ze behandelen de vier domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden. Alhoewel de kerndoelen in het algemeen geen niveaubepaling behelzen, zijn de kerndoelen voor het leergebied rekenen-wiskunde zodanig gesteld, dat zij een uitwerking naar referentieniveau 1 F ondersteunen. Voor leerlingen die alsnog kunnen en willen doorstromen naar vervolgonderwijs in het mbo, wordt gestreefd naar het referentieniveau 2 F. De kerndoelen kunnen ook in deze richting worden uitgewerkt.

Algemeen geldt: er is géén verplichting voor leerlingen om een bepaald niveau te behalen. Wel moeten scholen op een betrouwbare manier kunnen aangegeven, hoever een leerling is gekomen op weg naar het voor hem relevante streefniveau.

Bij sommige leerlingen kan, als gevolg van de beperking, sprake zijn van een vertraagde of beperkte ontwikkeling op de gebieden ruimtelijk inzicht en/of reken-wiskundige begripsvorming. Problemen in de algemene informatieverwerking werken soms door in het automatiseren van vaardigheden op het gebied van rekenen-wiskunde. Ook de ontwikkeling van 'rekentaal' kan voor sommige leerlingen met problemen op communicatief gebied moeilijk zijn. Voor leerlingen met een visuele beperking kan het werken met schematische voorstellingen, tweedimensionale vormen, tabellen en grafieken problemen geven. Met name bij meten en meetkunde zal veel ondersteuning nodig zijn en zal niet elk kerndoel volledig gerealiseerd kunnen worden.

Voor leerlingen met problemen op communicatief gebied zal vaak een specifieke uitwerking nodig zijn van de kerndoelen die gericht zijn op het opzetten van een redenering, het uitleggen aan en begrijpen van anderen en het samenwerken. Deze leerlingen kunnen moeite hebben met het luisteren naar elkaar en met het accepteren van door anderen gevonden oplossingen.
Voorstel Kerndoelen Rekenen en wiskunde

1. De leerling leert in praktische situaties passende reken-/wiskunde taal gebruiken.

Hierbij kan men denken aan:

• benoemen en gebruiken van hele getallen, ook negatieve getallen (zoals bij -6 ˚C);

• begrijpen en gebruiken van getalbenamingen, zoals half, kwart, anderhalf, miljoen;

• benoemen, begrijpen en gebruiken van symbolen, zoals +, -, : , ÷ , * , x, =, %, ˚C, >, < ;

• begrijpen en gebruiken van voorvoegsels, zoals kilo- (bijvoorbeeld in kilometer), mega- (zoals in megabyte), milli- (zoals in milliliter);

• begrijpen en gebruiken van aanduidingen, zoals gemiddelde, minimum, maximum;

• begrijpen en gebruiken van verhoudingen, zoals een op de vier;

• begrijpen en gebruiken van ruimtelijke aanduidingen, zoals horizontaal, verticaal, diagonaal;

• begrijpen en gebruiken van ruimtelijke aanduidingen, zoals rond, recht, kubus, vierkant, cirkel, piramide, midden;

• begrijpen van representaties, zoals (dubbele) getallenlijn, strook, schema, tabel, grafiek, diagram;

• kunnen lezen van plattegrond, kaart, legenda.

1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   36

 • 1. De leerling leert actief te luisteren naar gesproken taal over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen.
 • 2. De leerling leert zich mondeling verstaanbaar en begrijpelijk uit te drukken in gesprekken, overlegsituaties en presentaties over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen.
 • 3. De leerling leert zakelijke teksten te lezen over onderwerpen die aansluiten bij de eigen interesses, de leefwereld en de wereld van arbeid.
 • 4. De leerling leert verhalende en fictionele teksten belevend te lezen en de eigen interesses en voorkeuren op het gebied van fictie te verkennen.
 • 5. De leerling leert zich schriftelijk begrijpelijk uit te drukken in korte, eenvoudige teksten over alledaagse en werkgerelateerde onderwerpen.
 • 6. De leerling leert in schriftelijke producten verzorgde taal te gebruiken.
 • 7. De leerling leert zijn woordenschat uit te breiden met behulp van strategieën.
 • 8. De leerling leert om taalactiviteiten (spreken, luisteren, schrijven en lezen) voor te bereiden, te plannen en na te kijken.
 • 9. De leerling leert van feedback van anderen en van eigen reflectie op taalactiviteiten.
 • 1. De leerling leert vertrouwde woorden en basiszinnen te begrijpen die zichzelf, zijn/haar familie en directe concrete omgeving betreffen, wanneer mensen langzaam en duidelijk spreken.
 • 2. De leerling leert vertrouwde namen, woorden en zeer eenvoudige zinnen begrijpen, bijvoorbeeld in mededelingen, op posters en in catalogi.
 • 3. De leerling leert deel te nemen aan een eenvoudig gesprek waarin hij eenvoudige vragen kan stellen en beantwoorden die een directe behoefte of zeer vertrouwd onderwerp betreffen.
 • 4. De leerling leert in spreektaal een beeld te geven van zichzelf, anderen en de naaste omgeving.
 • 5. De leerling leert een korte eenvoudige schriftelijke mededeling te doen en leert formulieren in te vullen met persoonlijke details.
 • 6. De leerling leert strategieën te gebruiken bij het verwerven van informatie uit gesproken en geschreven Engelstalige teksten.
 • 7. De leerling leert strategieën te gebruiken voor het uitbreiden van zijn/haar woordenschat. 4. Rekenen en wiskunde
 • 1. De leerling leert in praktische situaties passende reken-/wiskunde taal gebruiken.

 • Dovnload 1.2 Mb.