Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina4/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

4. HET ONDERWIJSLEERPROCES4. HET ONDERWIJS LEERPROCES


4.1 Algemene onderwijsdoel


Binnen het onderwijs op De Burcht wordt er naar gestreefd het onderwijs dusdanig gevarieerd aan te bieden dat elke leerling geholpen wordt om al zijn mogelijkheden te ontwikkelen, zowel op motorisch, psychisch, sociaal als op cognitief gebied. In het onderwijsproces wordt daarbij zoveel mogelijk aandacht besteed aan en rekening gehouden met de verschillen in aanleg, begaafdheid en ambitie van de leerlingen, waardoor zij na het volgens het onderwijs in staat zullen zijn om richting te geven aan de invulling van hun toekomstig bestaan.

4.2 Pedagogisch klimaat


Binnen De Burcht wordt gestreefd naar een pedagogisch klimaat waarbij aangesloten wordt op de (gedrags)problematiek van de leerlingen. De leerlingen hebben naast structuur, voorspelbaarheid en veiligheid ook zoveel mogelijk uitdaging nodig op cognitief en/of sociaal-emotioneel niveau. Terwijl de ene leerling een directe aanpak en veel structuur nodig heeft om tot leren te komen, is de andere leerling naast structuur gebaat bij een meer activerende aanpak. De docent probeert een pedagogisch klimaat te scheppen waardoor de sociale en emotionele onrust geminimaliseerd wordt. Naast de aanpak op gedragsniveau besteedt de leerkracht aandacht aan het vormgeven van een didactisch klimaat, waarin kinderen uitgedaagd en gestimuleerd worden. Daarbij wordt bekeken hoever de leerling is in zijn ontwikkeling van schoolse vaardigheden en kennis. Verder speelt de leerkracht in op het vergroten van de zelfstandigheid en het versterken van competentiebeleving. Dit houdt in dat naast aandacht voor de leerresultaten aandacht wordt besteed aan de leermotivatie, de taakbeleving en het omgaan met leerproblemen. Het onderwijsperspectiefplan geeft richting aan het handelen van de docenten. Tijdens klassenbesprekingen en in de commissie voor de begeleiding wordt nagegaan in hoeverre docenten planmatig handelen. Docenten dienen een leerling zo veel mogelijk eenduidig te begeleiden, zodat dit voor de leerling rust en duidelijkheid geeft. Onderwijsbehoeften staan centraal in de begeleiding van de leerling.

Tijdens het ochtendoverleg, de ochtendbriefing en afsluiting van de dag op school wordt belangrijke informatie over de leerlingen vanuit de leefgroep en vice versa doorgegeven. Daarnaast worden schoolregels eenduidig en consequent gehandhaafd, om een veilig schoolklimaat te waarborgen. Alle medewerkers van De Burcht hanteren voor de belangrijkste procedures en regels het boekje “Eenduidig werken.”4.3 Sociaal emotionele ontwikkeling


Het onderwijs aan leerlingen op De Burcht onderscheidt zich van veel andere vormen van onderwijs, omdat De Burcht zich ook voor de opdracht gesteld ziet om, nog nadrukkelijker dan andere schoolsoorten voor speciaal onderwijs, aandacht te besteden aan vooral de sociaal-emotionele componenten in de voorwaarden van het onderwijs. De sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen kan niet los worden gezien van hun totale ontwikkeling. Daarom vinden we het noodzakelijk dat de aandacht hiervoor wordt geïntegreerd in het hele onderwijsprogramma.
4.4 Competentieontwikkeling

Veel leerlingen op De Burcht zijn op het gebied van hun competenties in onbalans.

Ze zijn niet opgewassen tegen de taken in het dagelijks leven. Ze kunnen niet voldoen aan de eisen die vanuit de samenleving aan hen worden gesteld. Er is geen evenwicht tussen hun ontwikkelingstaken en hun vaardigheden. Ze hebben onvoldoende vaardigheden om hun ontwikkelingstaken op adequate wijze te vervullen. Daardoor vertonen ze probleemgedrag, dat vaak gepaard gaat met agressie. Dit kan veroorzaakt worden door biologische veranderingen, een stoornis, een ongunstige opvoedingssituatie, een trauma enzovoort. De problematiek van de jongeren is complex. Kwetsbare jongeren worden gekenmerkt door een opeenstapeling van problemen (multiproblematiek).
Voor de aanpak van probleemgedrag bij De Burcht en Teylingereind wordt onder andere gebruik gemaakt van de methodiek YOUTURN. Deze bestaat uit het Sociaal Competentiemodel en EQUIP. Met deze basismethodiek bejegenen en behandelen de pedagogisch medewerkers en de docenten de jongeren op een eenduidige en duidelijke manier. De trainingen voor EQUIP worden in school in samenwerking met pedagogisch medewerkers gegeven aan de leefgroepen. Bij EQUIP wordt de leerlingen geleerd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag. “EQUIP is een volledig uitgewerkt programma waarmee leerlingen leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen denken en doen. Het doel is leerlingen te motiveren en toe te rusten (‘equiperen’) om elkaar te helpen en van elkaar te leren. Met EQUIP wordt gewerkt aan het ombuigen van een negatieve groeps-/straatcultuur naar een cultuur waarin je rekening met elkaar houdt.” (Bron: site EQUIP Nederland.) Door middel van EQUIP willen we de positieve krachten in leerlingen stimuleren. Inadequaat gedrag wordt ontmoedigd, genegeerd of er wordt naar gedragsalternatieven gezocht. De jongere leert probleemoplossende en zelfregulerende vaardigheden aan, waardoor hij meer grip krijgt op zijn/haar eigen emoties en gedrag. We gaan er van uit dat het nooit te laat is om hulp te bieden.

De leerkracht gebruikt in de sociale ondersteuning de volgende componenten: • affectief-relationeel, met twee kenmerken:

  • emotionele ondersteuning en:

  • geen negatieve gevoelens t.a.v. het kind, waarmee het wordt afgewezen

 • gedragsregulering of gedragscontrole, met twee kenmerken:

 • informatieve ondersteuning, met twee kenmerken:

We weten dat opvoeding en leren met elkaar verstrengeld zijn. Jongeren met psychosociale problematiek of gedragsproblemen hebben een voorgeschiedenis van het niet kunnen voldoen aan allerlei eisen. Positieve aandacht en steun leiden tot grotere ego-veerkracht, tot betere werkhouding en tot betere leerprestaties.
Een van de belangrijkste taken van de docent is leerlingen te motiveren om te leren, zodat de jongere het leuk gaat vinden om naar school te gaan en te leren.
De basisvoorwaarde voor een actieve, gemotiveerde leerhouding is (Stevens):

 • competentie (geloof en plezier in eigen kunnen);

 • relatie (het gevoel dat mensen je waarderen en met je om willen gaan);

 • onafhankelijkheid (het gevoel dat je iets kunt ondernemen zonder dat anderen je daarbij moeten helpen)

 • competentievergroting heeft een motiverende werking. De positieve benadering is van invloed op het aanleren van nieuw gedrag.

In school kan gevoel van competentie kan vergroot worden door: • het verlichten of verrijken van taken

 • het (aan)leren van vaardigheden

 • verlichten en reduceren van stress

 • activeren of vergroten van zogenaamde protectieve factoren (sterke punten)

Belangrijk bij De Burcht is een positief pedagogisch klimaat, aandacht en vergroten van een positief zelfbeeld en het vergroten van de autonomie (zelf oordelen, verantwoordelijkheid), prestaties (school)loopbaan) en sociaal gevoel.


Als school kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het leren en verstevigen van vaardigheden en het vergroten van mogelijkheden. De school is er niet alleen voor het aanleren van cognitieve vaardigheden, maar richt zich ook op individuele ontplooiing en sociaal-emotionele ontwikkeling. Sociale vaardigheden zijn zowel gericht op de ontwikkeling van de eigen identiteit als op sociale participatie.
4.5 De rol van de leerkracht

Het leraarschap wordt in lessituaties opgesplitst in de volgende 5 rollen. Bij iedere rol horen overtuigingen en daaruit voortvloeiende competenties.


1. De gastheer

De les starten. De leraar maakt contact met de leerlingen. Hij stemt af op de leerlingen.


2. De presentator

Aandacht vangen en aandacht vasthouden.


3. De didacticus
Diverse vormen van instructie en begeleiding geven.

De leerlingen aan het werk zetten
4. De pedagoog

Orde houden en zorg dragen voor een veilige sfeer.
5. De afsluiter

De les afsluiten door alles op te ruimen en door met de leerlingen de les na te bespreken.


Leerkrachten hanteren in de omgang met leerlingen bekrachtigingtechnieken. Het gaat om het bekrachtigen van gewenst gedrag. Sanctioneren wordt zo min mogelijk toegepast echter indien het niet anders kan uiteraard wel. Langs didactische weg wordt van dezelfde bekrachtigingtechnieken gebruik gemaakt. Uitgangspunt in de benadering is dat jongeren behoefte hebben aan zelfrespect en een goed gevoel over zichzelf.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

 • 4.2 Pedagogisch klimaat
 • 4.3 Sociaal emotionele ontwikkeling

 • Dovnload 1.2 Mb.