Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina5/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

4.6 Actief Burgerschap en Sociale integratieBetekenis definities

Actief burgerschap

Is de bereidheid en het vermogen van leerlingen/jonge burgers om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.


Sociale integratie

Is de deelname van leerlingen/jonge burgers aan de samenleving, in de vorm van sociale participatie, deelname aan de maatschappij en haar instituties en bekendheid met en betrokkenheid bij uitingen van de Nederlandse cultuur.


Op 1 februari 2006 trad de bepaling in werking die aan scholen de opdracht geeft het ‘actief burgerschap en de sociale integratie’ van leerlingen te bevorderen. Deze wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die om gerichte aandacht van onze school vraagt. Het beleid met betrekking tot. actief burgerschap en sociale integratie van de Aloysius Stichting geeft de kaders aan waarbinnen de school haar werkwijze vorm heeft gegeven. Als kernwaarden van de school zijn kracht, onvoorwaardelijkheid en passie geformuleerd. Deze begrippen zijn ook een belangrijke leidraad voor actief burgerschap en sociale integratie.

Burgerschapsvorming is een vak wat voor iedere klas in het rooster is opgenomen. Daarnaast zien wij burgerschapsvorming niet alleen als losstaand vak. Bij burgerschapsvorming zijn kennis, vaardigheden en attitudes belangrijk. Dit bereiken we door het oefenen van democratische principes in de klas en op school, het bijdragen van leerlingen aan de kwaliteit van de school door ze verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatieven te geven. Leren door doen dus. De jongerenraad georganiseerd in samenwerking met Teylingereind is hiervan een goed voorbeeld De school is een oefenplaats voor goed burgerschap en sociale integratie. In de basismethodiek YOUTURN komen veel aspecten van actief burgerschap en sociale integratie aan de orde. Conform het beleid van de ASOJ zal de school minimaal twee projecten uitvoeren gericht op actief burgerschap van de leerlingen.

In de vakleerplannen zijn de leerinhouden van actief burgerschap en sociale integratie beschreven. Jaarlijks worden deze leerinhouden geëvalueerd en bijgesteld waar nodig.4.7 OnderwijstijdDe verplichte onderwijstijd

Sinds 1 augustus 2006 geldt een flexibilisering van de schooltijden. Kenmerkend voor deze flexibilisering is dat de onderwijstijd over acht schooljaren minimaal 7.520 uur blijft. Indien de school er voor kiest om in alle groepen hetzelfde aantal uren per jaar les te geven, krijgen de leerlingen minimaal 940 uur per jaar onderwijs aangeboden. Voor het onderwijs aan leerlingen van 13 jaar en ouder blijft de onderwijstijd minimaal 1.000 uur per schooljaar. Meer informatie over de onderwijstijd op onze school is te vinden in de schoolgids. Leerlingen volgen 40 weken 25 uur onderwijs per week.4.8 Leer- en kwalificatieplicht


Iedere jeugdige heeft recht op onderwijs, maar er is tegelijk een leerplicht. Sinds 1 augustus 2007 geldt dat de jeugdige verplicht is onderwijs te blijven volgen totdat hij/zij een startkwalificatie heeft behaald. Jongeren tussen 12 en 16 jaar hebben leerplicht en jongeren tussen 16 en18 jaar hebben kwalificatieplicht. Jongeren tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de RMC-wet. Het volgen van onderwijs is een verplicht onderdeel van de begeleiding en/of behandeling binnen Teylingereind.
Startkwalificatie

Met een startkwalificatie heeft een jongere meer kans op de arbeidsmarkt. De Rijksoverheid wil daarom dat zo veel mogelijk jongeren een startkwalificatie halen.

Een startkwalificatie is het minimale onderwijsniveau dat nodig is om een baan te vinden. Het gaat dan om een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2). Een vmbo-diploma geeft toegang tot het mbo, maar is géén startkwalificatie.
Kwalificatieplicht vanaf 16 jaar

Leerlingen hebben volledige leerplicht tot het eind van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Als leerlingen dan nog geen startkwalificatie hebben, geldt voor hen de kwalificatieplicht. Zij moeten dan tot hun 18e jaar verplicht voltijds onderwijs volgen tot zij een startkwalificatie hebben behaald. Dit mag via een wettelijk erkende combinatie van leren en werken, zoals de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) in het mbo.

Voor leerlingen, die geplaatst zijn op Teylingereind geldt, dat zij verplicht zijn deel te nemen aan het scholingsprogramma van school.
Vrijstelling kwalificatieplicht leerlingen

Voor zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen is een startkwalificatie niet altijd haalbaar. Zij kunnen worden vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Ook jongeren onder de 18 jaar in het praktijkonderwijs die een getuigschrift of schooldiploma halen, kunnen vrijgesteld worden van de kwalificatieplicht. Zij kunnen een programma volgen dat past bij hun niveau. De kwalificatieplicht geldt alleen voor het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. De leerlingen in de uitstroomprofielen dagbesteding en arbeid worden uitgezonderd van de kwalificatieplicht, net als nu de leerlingen in het praktijkonderwijs en de zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen in het vso. Voor het arbeidsmarktgerichte profiel geldt daarbij het uitgangspunt, dat leerlingen in beginsel de school pas verlaten als zij een plek op de al dan niet beschermde arbeidsmarkt hebben verworven.


Ouders en verzorgers kunnen op grond van de Leerplichtwet vrijstelling aanvragen van de kwalificatieplicht. De leerplichtambtenaar mag in individuele gevallen vrijstelling geven aan jongeren die om lichamelijke of psychische redenen geen startkwalificatie kunnen behalen.

4.9 Verzuim


Soms is er een reden waarom een leerling (tijdelijk) niet naar school kan komen, bijvoorbeeld wegens ziekte of verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging. Hierbij kan men ook denken aan een sterfgeval in het gezin, het afleggen van een examen of het bijwonen van een gerechtelijke procedure. In dat geval kan men vrijstelling van schoolbezoek krijgen. De directeur beoordeelt of er een gegronde reden is voor verzuim. Een leerling verzuimt als hij/zij geen geldige reden heeft, of als het verzuim niet met de school is overlegd.

Sommige leerlingen zullen tijdens schooltijd soms een noodzakelijke medische, paramedische behandeling krijgen, waardoor ze de lessen niet kunnen volgen. De afwezigheid zal geregistreerd worden,


Tijdens de behandeling of therapie is de leerling vrijgesteld van schoolplicht. De behandelaar van de jongere kan een verzoek indienen tot beperking van het aantal uren als dat noodzakelijk is voor de ontwikkeling van de leerling.
Ook de commissie voor de begeleiding kan besluiten dat een afwijking van het aantal onderwijsuren in het belang is van de ontwikkeling van de leerling. Deeltijdonderwijs dient altijd in overeenstemming te zijn met het ontwikkelingsperspectief en het perspectiefplan.
Met Teylingereind is nadrukkelijk afgesproken dat de leerling zo min mogelijk onderwijstijd verliest. Dat betekent onder andere dat therapieën en afspraken met voogd, reclassering, advocaten en dergelijke zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland worden.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

  • 4.7 Onderwijstijd
  • 4.8 Leer- en kwalificatieplicht
  • 4.9 Verzuim

  • Dovnload 1.2 Mb.