Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina6/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

4.10 Commissie voor de begeleiding


Aan de school is een CvB (Commissie voor de begeleiding) verbonden. Een keer per week komt de commissie voor de begeleiding bij elkaar voor de goede afstemming scholing/behandeling en maakt een verantwoorde keuze qua plaatsing, ontwikkelingsperspectief en uitstroomperspectief. In deze commissie worden iedere week leerlingen besproken waar extra zorg voor nodig is. Verder worden schooloverstijgende zaken rond leerlingen besproken en worden handelingsadviezen, stroomwijzen en de groepsindeling besproken en vastgesteld. Door de wijzigingen binnen de wet wordt de taak van de Commissie voor de begeleiding meer uitgebreid. In ieder geval worden de taken meer expliciet omschreven.
De commissie voor de begeleiding heeft tot taak:

a. te adviseren over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief, zoals bedoeld in artikel 41a dat volledig vernieuwd is en de naam ‘handelingsplan’ achter zich laat.

b. het tenminste één keer per jaar evalueren van het ontwikkelingsperspectief en hiervan verslag doen aan het bevoegd gezag,

c. te adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs.


Bij algemene maatregel van bestuur kunnen verdere taken aan de commissie voor de begeleiding worden opgedragen.
De commissie voor de begeleiding bestaat uit de directeur, de coördinator, de orthopedagoog en de zorgcoördinator.

4.11 Ontwikkelingsperspectief


1. Voor een leerling voor wie speciaal onderwijs dan wel voortgezet speciaal onderwijs wordt verzorgd, stelt het betreffende bevoegd gezag een ontwikkelingsperspectief vast na advies voor de commissie voor de begeleiding en na overleg met de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, met de leerling.

2. Het ontwikkelingsperspectief wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken na de inschrijving van de leerling vastgesteld.

3. Het ontwikkelingsperspectief wordt tenminste één keer per schooljaar met de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, met de leerling, geëvalueerd.

4. Na advies van de commissie voor de begeleiding dan wel de commissie van onderzoek en in overleg met de ouders, dan wel, indien de leerling meerderjarig en handelingsbekwaam is, met de leerling, kan het bevoegd gezag het ontwikkelingsperspectief bijstellen.


Het ontwikkelingsperspectief dat so- en vso-scholen voor hun leerlingen moeten vaststellen heeft tot doel het onderwijs zo goed mogelijk af te kunnen stemmen op wat de leerling kan. Een ontwikkelingsperspectief is ‘de inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling voor een bepaalde langere periode’ en zegt iets over het verwachte uitstroomniveau van een leerling. Door het instroomniveau en het verwachte uitstroomniveau te verbinden ontstaat een prognose of ontwikkelingslijn.

Het ontwikkelingsperspectief van de leerling wordt opgenomen in het onderwijskundig rapport wanneer de leerling het speciaal onderwijs verlaat, en is zo het schooladvies van het so aan het vervolgonderwijs.


In het kader van het traject ‘Ontwikkeling in Beeld’ werkt de Aloysius Stichting aan een ontwikkelingsgericht en effectief onderwijsaanbod. Een van de onderdelen binnen ‘Ontwikkelingen in Beeld’ is het realiseren van een digitale planner voor de vso-scholen, de zogenaamde Onderwijsplanner.(zie bijlage Onderwijsplanner).

4.12 Uitstroomprofielen en kerndoelen

Er zijn op De Burcht 3 uitstroomprofielen te onderscheiden:

Profiel 1: vervolgonderwijs

Profiel 2: arbeid

Profiel 3: dagbesteding
De Burcht heeft de wettelijke taak om de vso-kerndoelen voor de toekomst uit te werken of toe te snijden ten behoeve van de doelgroep(en) van de school. Voor een nadere uitwerking, zie katern B: het ontwikkelingsplan


4.13 Overzicht van opleidingsmogelijkheden


De opleidingen zijn zo veel mogelijk afgestemd op de mogelijkheden en interesses van de leerlingen. Voor het grootste deel van de leerlingen is het doel de terugkeer naar de school van herkomst zonder het oplopen van een achterstand. Voor de leerlingen die niet terugkeren naar de school van herkomst, heeft De Burcht binnen de leerlijnen mogelijkheden om een zelfstandig leertraject te volgen. Ons onderwijs is competentiegericht. Het doel van ons onderwijs is om de jongere voldoende handvatten te geven om te kunnen participeren in onderwijs en werk, om de leerling in staat te stellen een baan en/of een vervolgopleiding te verkrijgen en te behouden, een zinvolle vrijetijdsbesteding te vinden en hierin verantwoorde keuzes te maken.
De leerlingen op De Burcht zijn qua onderwijsbehoeften op te splitsen in een aantal hoofdgroepen;

 • Leerlingen op het niveau van beroepsonderwijs.

 • Leerlingen op het niveau van praktijkonderwijs.

 • Leerlingen op de niveaus vmbo en havo.

 • Individuele trajecten, voor jongere die niet binnen de reguliere trajecten te plaatsen zijn.

 • Leer/werktrajecten binnen en buiten de muren, voor jongere met een verlofstatus.

Aansluitend op deze hoofdgroepen heeft De Burcht het onderwijsaanbod als volgt georganiseerd: • Oriëntatie klassen (instromende leerlingen voor wie nog niet helder is in welke leerlijn zij het best geplaatst kunnen worden en leerlingen die nog geen plek hebben in de geschikte leerlijn)

 • Mbo 1 / 2 klassen; hout, metaal, dienstverlening, consumptief, sport&bewegen, AKA-breed

 • Praktijkonderwijs met als uitstroom praktijkonderwijs, AKA of arbeidstoeleiding

 • Trajectonderwijs gericht op individuele trajecten, (staats) examens, PTA en begeleidende buitenschool

 • Observatieklas (bestaande uit de jongeren die 7 weken op de observatiegroep zitten) Het lesprogramma en het lesrooster van deze klas is afgestemd op de werkwijze van de observatieafdeling. Gedurende de 7 weken observatie krijgt iedere leerling hetzelfde aanbod. Na 7 weken gaat de leerling weer terug naar de school van herkomst.

Het lesrooster biedt een afwisseling van praktijk, theorie en sport. De praktijkvakken zijn: algemene technieken, houttechnieken, metaaltechnieken, consumptieve technieken, verzorging & welzijn, creatieve vorming (tekenen en handvaardigheid), dramatische expressie, muziek en informatica (ICT).


De theorielessen zijn: Nederlands, Engels, rekenen & wiskunde, maatschappijleer, burgerschap en studievaardigheden. Ook zijn er groepslessen over bepaalde thema’s, zoals criminaliteit, politiek, seksualiteit, geestelijke vorming en gezond gedrag.

Er zijn pc’s in alle theorielokalen, zodat de leerlingen tijdens de lessen de mogelijkheid hebben om binnen hun eigen digitale leeromgeving van de school van herkomst verder te werken. Alle leerlingen wonen vijfmaal per week bijeenkomsten bij voor het omgaan met agressie, het ontwikkelen van sociale vaardigheden en het maken

van morele keuzes.


Leerlijn

Alle leerlingen die binnenkomen in Teylingereind, gaan na vier dagen naar school. Alle leerlingen komen in de instroomklas.

Aantal klassen

Instroomprogramma

Duur maximaal 2 wekenIntake en diagnostiekfase (maximaal 2 weken). Verzamelen van informatie van de leerling, ouders, school van herkomst, gedragswetenschapper, trajectbegeleider. Niveaubepaling en inventarisatie van diploma’s en interesses. Bepaling schoolgeschiktheid.

Plaatsing in klas door de Commissie voor de begeleiding.1

Oriëntatie

Diagnostiekfase (maximaal 6 weken)

Verlengde intake en trajectbepaling.

In deze klas worden leerlingen geplaatst bij wie een gerichter keuze voor leertraject nog niet mogelijk is. Omdat het niveau nog onduidelijk is, omdat de draagkracht nog onduidelijk is of omdat de richting/ uitstroom nog onduidelijk is.


1

AKA breed

Leerlingen vanaf 16 jaar (15++) zonder afgeronde vmbo-opleiding voor wie het afronden van vmbo geen reële optie is.

De leerlingen volgen in deze klas de oriëntatiefase van de AKA opleiding: een breed aanbod van verschillende praktijkvakken met beroepskeuzebegeleiding en stagevoorbereiding.


Certificering: IVIO examens *

1

AKA vervolgtraject

(2e en 3e fase AKA)

en mbo trajecten op mbo-1 en 2 niveau

Leerlingen vanaf 16 jaar

(15++)
Het betreffen hier een vijftal richtingen beroepsniveau 1 en 2. Er wordt gewerkt met portfoliosystematiek met de mogelijkheid tot diplomering in samenwerking met roc’s.
.Techniek 1

Leerlingen die een technische opleiding willen voortzetten of ermee willen beginnen
(Toeleiding naar) niveau 1/2 mbo- techniek of naar werk. (2e fase AKA).

Certificering: Lasdiploma*, VCA*, Tekening lezen, IVIO examens*, AKA*4

Techniek 2

Leerlingen die een technische opleiding willen voortzetten of ermee willen beginnen

(Toeleiding naar) niveau 1/2 mbo- techniek of naar werk

Certificering: IVIO examens*, VCA*, AKA*


Consumptief

(Horeca)


en

DienstverleningLeerlingen die een horeca opleiding of een opleiding dienstverlening of uiterlijke verzorging willen voortzetten of ermee willen beginnen.
Certificering: BGP* en/of modules van het roc-leerstof horeca assistent, Deelcertificaten van de kappersopleiding NHA*, IVIO examens*, AKA*

Sport

Leerlingen die zich willen oriënteren op- en verdiepen in het beroepsveld van ‘sport en bewegen’, en jongeren die al een S&B opleiding volgen of dit in de toekomst gaan doen.

Certificering: Assistent Fitness Trainer (FitVak)* , IVIO examens*, AKA*Praktijk

Leerlingen die Praktijkonderwijs volgen en/of extra zorg nodig hebben.

Het traject is gericht op arbeidstoeleiding of instroom AKA. (Leerlingen werken een groot aantal lessen in de praktijkomgeving).

Certificering: IVIO examens * , VCA*, Veilig op stage


1

Traject 1

Leerlingen onder de 16 die met een vmbo-, havo- en, vwo-opleiding bezig zijn.

Leerlingen krijgen ondersteuning met het programma van hun “eigen” school (of volgen het programma van De Burcht).1

Traject 2


Hier is studiebegeleiding van individuele trajecten aangevuld met een aanbod van sport, muziek en crea.

Mogelijke trajecten in deze klas: • voorbereiden (Staats)examens * vmbo, Havo, (Vwo)

 • IVIO examens *

 • LOI/NTI-pakketten

NTI/LOI is alleen in uitzonderlijke gevallen en altijd op aanvraag. De Burcht (Commissie voor de begeleiding) wijst toe of af. Afspraken over kosten.)

1

Observatie

Leerlingen die op de observatieafdeling van Teylingereind zijn geplaatst. Zij volgen een observatietraject van 7 weken op De Burcht.

1

Individueel traject

Een aantal leerlingen volgen een schoolprogramma op maat. Dit programma wordt in samenwerking met de Commissie voor de begeleiding en de gedragswetenschapper van de leefgroep samengesteld.
*Landelijk erkende certificaten en diploma’s.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36

 • 4.11 Ontwikkelingsperspectief
 • 4.13 Overzicht van opleidingsmogelijkheden

 • Dovnload 1.2 Mb.