Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheim

Dovnload 1.2 Mb.

Schoolplan 2012- 2016 De Burcht, school voor vso-zmok Rijksstraatweg 24 2171 al sassenheimPagina8/36
Datum04.04.2017
Grootte1.2 Mb.

Dovnload 1.2 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   36

4.16 Overzicht van gehanteerde methodes
4.16.1 PROmotie


Binnen het praktijkonderwijs (pro) moet het, indien haalbaar, een streven zijn om deelnemers te brengen tot het referentieniveau 1F. Voor leerlingen van het praktijkonderwijs is dit referentieniveau niet voorwaardelijk voor diplomering, echter wel wenselijk om doorstroom naar een eventuele mbo-niveau 1-opleiding te bevorderen.

Binnen het mbo geldt dat deelnemers op niveau 1 of binnen Entree/AKA-opleidingen moeten voldoen aan het algemeen maatschappelijk niveau voor Nederlands en rekenen. De Commissie Meijerink heeft dit niveau vastgesteld op referentieniveau 2F. Voorheen was dit minimumniveau vastgesteld op niveau 1F. Voor sommige deelnemers kan het een lange weg zijn naar referentieniveau 2F. Deze deelnemers hebben meerdere tussenstappen nodig om op dit referentieniveau te komen.
4.16.2 IVIO


Een van de programma’s is gericht op het behalen van KSE-diploma’s. KSE staan voor Kwalificatiestructuur Educatie. De examens worden op school afgenomen en worden verzorgd door het IVIO-Examenbureau. IVIO is een Instituut Voor Individueel Onderwijs. Het instituut biedt de mogelijkheid om voor een aantal vakken landelijk erkende diploma’s te halen. De mogelijkheid bestaat tot het behalen van diploma’s van algemeen vormende vakken op verschillende niveaus.

Nederlands: KSE 1, 2, 3 en 4

Engels KSE 1, 2, 3 en 4

rekenen en wiskunde KSE 1, 2, 3 en 4


Vanwege het grote verloop van leerlingen zijn er vier tot vijf keer examenmomenten. Mogelijk wordt het IVIO-pakket in de toekomst uitgebreid met de volgende vakken:
biologie KSE 2 en 3

economie KSE 3 en 4

geschiedenis KSE 2, 3 en 4

aardrijkskunde KSE 2, 3 en 4


KSE 1-redzaamheid

Competenties op dit niveau hebben betrekking op verschillende elementaire vaardigheden voor algemeen maatschappelijk functioneren. Ze zijn vooral zinvol voor mensen die weinig profijt hebben gehad van jeugdonderwijs of bij wie de elementaire vaardigheden zijn weggezakt. Ontwikkeling op dit niveau is ook van belang voor mensen die het Nederlands niet voldoende beheersen, ongeacht hun verdere kennis en vaardigheidsniveau.


KSE 2-drempelniveau

Competenties op dit niveau stellen iemand in staat de assistent-opleiding in het secundair beroepsonderwijs, functietrainingen van een laag niveau op de werkplek en daarmee vergelijkbare leertrajecten van organisaties voor arbeidsvoorziening te volgen.KSE 3-basisniveau

KSE 3 is min of meer vergelijkbaar met de onderbouw in het vmbo. Beheersing op KSE 3 biedt toegang tot basisberoepsopleidingen BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) en BBL( Beroeps Begeleidende Leerweg) in het secundair beroepsonderwijs.KSE 4-startniveau 1

De competenties van KSE 4 liggen op het vmbo-niveau theoretische leerweg. Dit niveau geeft toegang tot de middenkader- en vakopleiding in het secundair beroepsonderwijs.IVIO-examens en referentieniveaus
Wiskunde en rekenen

Voor rekenen zijn er in totaal drie niveaus beschreven. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S). De fundamentele niveaus (1F-2F-3F) gaan in op alledaagse en beroepssituaties, het zgn. functioneel rekenen. Kenmerkend is het functioneel gebruik van kennis en vaardigheden in voor

leerlingen voorstelbare situaties. De streefniveaus (1S-2S-3S) bevatten meer algemene regels en sluiten meer aan bij de algemeen vormende wiskunde. De S-stroom is noodzakelijk voor leerlingen die met een meer theoretische basis (vmbo-tl, havo, vwo) een vervolgopleiding instromen.

De niveaus zijn cumulatief van aard. Dat wil zeggen dat beheersing op een bepaald niveau inhoudt dat alles wat beschreven is op de onderliggende niveaus ook beheerst wordt.
Wiskunde en rekenen

Niveau IVIO

Referentiekader Wet Meijerink

KSE 1,

-/1F

KSE 2,

1F/2 F

KSE 3

2F

KSE 4

2F/3F

Nederlandse taal

Voor taal zijn er in totaal vier niveaus beschreven. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen een fundamenteel niveau (F) en een streefniveau (S). Bij taal is het streefniveau, het fundamentele niveau op een volgend niveau (dus 1S = 2F).

De niveaus zijn cumulatief van aard. Dat wil zeggen dat beheersing op een bepaald niveau inhoudt dat alles wat beschreven is op de onderliggende niveaus ook beheerst wordt.

Voor taal zijn per niveau de volgende domeinen binnen het Referentiekader omschreven: mondelinge taalvaardigheid, lezen, schrijven en taalverzorging. KSE heeft geen eindtermen opgesteld horende bij het domein mondelinge taalvaardigheid. De eisen opgesteld bij het domein mondelinge taalvaardigheid binnen het Referentiekader worden dan ook buiten beschouwing gelaten bij het maken van de vergelijking tussen de eisen zoals gesteld binnen het Referentiekader en KSE.


Daarnaast hanteert het IVIO tevens het Europese referentiekader (CEF). Dit referentiekader maakt het mogelijk toetsuitslagen en niveau-indelingen in heel Europa met elkaar te vergelijken. De competentieniveaus van het CEF zijn ingedeeld in zes schalen. Deze lopen van A1 (het laagste niveau) tot en met C2 (het hoogste niveau):


Nederlandse taal

Niveau IVIO

Referentiekader Wet Meijerink

CEF Europees referentiekader CEF

KSE 1,

-/1F

CEF A1

KSE 2,

1F/2 F

CEF A2

KSE 3

2F

CEF B1

KSE 4

2F/2S

CEF B2


Engelse taal


Engelse taal

Niveau IVIO

CEF Europees referentiekader CEF

KSE 1,

CEF A1

KSE 2,

CEF A1

KSE 3

CEF A2

KSE 4

CEF B1

De niveauaanduidingen van CEF C1, C2, en KSE 5 worden hier niet beschreven: Kortweg kan gezegd worden dat hierbij sprake is van een native- of near-native niveau, waarbij de kandidaat geen of nauwelijks hinder ondervindt op het gebied van taal, niet in zijn werk, of op andere vlakken van zijn leven.1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   36

  • 4.16.2 IVIO

  • Dovnload 1.2 Mb.