Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Seats&Sofas. Meerdere winkeliers en consumenten hadden hun ongenoegen geuit over de misleidende publiciteit en de bedrieglijke verkooppraktijken van deze winkelketen die vooral in Vlaanderen actief is

Dovnload 14.8 Kb.

Seats&Sofas. Meerdere winkeliers en consumenten hadden hun ongenoegen geuit over de misleidende publiciteit en de bedrieglijke verkooppraktijken van deze winkelketen die vooral in Vlaanderen actief isDatum16.05.2018
Grootte14.8 Kb.

Dovnload 14.8 Kb.

Editie: maart 07

Rubriek: actualiteit


Zaak meubelhandel vs. Seats&Sofas definitief beslecht
Met een arrest van het Hof van Beroep betreffende de dwangsommen van 7 februari 2007, is het doek gevallen over een procedure die de vzw Navem in april 2003 is gestart tegen de Nederlandse keten van salonwinkels Seats&Sofas.

Meerdere winkeliers en consumenten hadden hun ongenoegen geuit over de misleidende publiciteit en de bedrieglijke verkooppraktijken van deze winkelketen die vooral in Vlaanderen actief is.
De dienst Controle van het Ministerie van Economie had al meerdere PV’s opgesteld inzake inbreuken op de Wet op de handelspraktijken. De winkel gaf echter geen gevolg aan de aanmaningen van het Ministerie.
Na klacht van enkele consumenten, werd op TV1 een uitzending van Ombudsjan gewijd aan enkele gevallen van gebrekkige klachtenafhandeling en misleidende verkooppraktijken.

Aangezien elke verbetering inzake de misleidende publiciteit en de bedrieglijke verkooppraktijken van deze winkelketen uitbleef, leidde Navem in het voorjaar 2003 een vordering tot staking in voor de rechtbank te Antwerpen. Dit mondde uit in een vonnis van deze rechtbank van september 2003. Seats & Sofas werd veroordeeld tot stopzetting van het merendeel van aanklaagde praktijken, onder verbeurte van een dwangsom van 1.000 euro per vastgestelde inbreuk. De gevraagde publicatie van het vonnis daarentegen werd niet toegestaan, net zomin als werd ingegaan op de tegenvorderingen van Seats & Sofas.


Hiertegen werd door Seats & Sofas onmiddellijk hoger beroep aangetekend. Dit hoger beroep kreeg, na lange pleidooien, haar beslag in een arrest ten gronde van het Hof van beroep dd november 05. Bij dit arrest, dat ondertussen definitief is, werd de zogenaamde inbreuk inzake vermelding van een prijs per maand of ‘pm’ niet langer erkend, evenmin als dat de zogenaamde inbreuken wegens ‘gelijkaardige reclameslogans aan deze die door de eerste rechter werden verboden’, werden erkend. Werden door het arrest wel erkend als extra inbreuken: het gebruik, in reclamefolders, van kalender- of scheurblaadjes die suggereren dat de solden vroeger starten of langer duren dan de wettelijke periodes, alsook elk gebruik van zogenaamde ‘luxe-prijzen’ in prijslijsten of folders naast Seats & Sofas prijzen.
Inbreuken
Op grond van het vermelde vonnis van september 2003, had Navem echter al beslag gelegd op de tegoeden van Seats & Sofas na vaststelling, door een gerechtsdeurwaarder, van inbreuken op dit vonnis. Tegen dit beslag werd door Seats & Sofas verzet aangetekend, dat behandeld werd voor de beslagrechter te Antwerpen. Deze laatste velde in 2004 een vonnis en kende 58 inbreuken aan 1.000 euro toe, zodat Seats & Sofas, in het kader van dit beslag, een som van 58.000€ diende over te maken aan Navem. Ook tegen dit vonnis inzake beslag werd hoger beroep ingesteld door Seats & Sofas. Dit hoger beroep kreeg, na een zware procedureslag, haar beslag in een arrest inzake dwangsommen van het Hof van beroep dd februari 2007. Dit arrest kent aan Navem 12.000 euro aan dwangsommen toe, na vaststelling van 12 echt bewezen inbreuken. Een laatste kwestie, van procedureel belang, werd nog behandeld op de zitting van maart 2007.
Voor meer informatie over de grond van de zaak verwijzen we naar het kaderstuk.
P.L.
KADER
Teneinde de objectiviteit te laten zegevieren en meer duidelijkheid te scheppen bij de lezer, geeft de redactie hieronder een samenvatting van de verschillende beslissingen die door de rechtbank en het Hof van beroep werden genomen als gevolg van de vordering inzake handelspraktijken van Navem. De aangeklaagde praktijken, die de tegenpartij hanteerde in de winkels en in de reclame en die, bij ons weten, vandaag niet langer worden gehanteerd, worden hieronder per soort besproken.
Volgende praktijken werden verboden:


  • Het systeem van de prijslijsten zonder foto (catalogi): de percentsgewijze aanduiding voor aparte stukken en de dagaanbiedingen voldoen volgens de Rechtbank niet aan de wetgeving.
  • Elke verkoop zonder een correcte en duidelijke prijsaanduiding op of in de buurt van elk individueel meubel in de winkel. Navems vordering wegens beweerd gebrek aan prijsaanduiding in de etalages werd niet aanvaard, aangezien er volgens de Rechtbank geen sprake was van echte etalages in het geval van Seats & Sofas.
  • Het gebruik van kalender- of scheurblaadjes die suggereren dat de solden vroeger starten of langer duren dan de wettelijke periodes.
  • Elk gebruik van of verwijzing naar zogenaamde ‘luxeprijzen’ in prijslijsten of folders naast Seats & Sofas-prijzen.
  • De aanduidingen ‘Pas betalen tot 2008’ en ‘gratis krediet’. Vermelding van ‘pm’ of prijs per maand werd toegelaten.
  • De slogans en benamingen:

- Amerikaanse meubelreus

- Rechtstreeks af fabriek naar klant

- Ook open voor handelaars

- Groothandelsachtige prijzen

- 180.000 vierkante meter showroom

- Acara-stof en soortgelijke benamingen (wegens onterechte verwijzing naar het merk Alcantara)

- Geannuleerd Amerikaans exportorder

- Honderdduizend salons op voorraad

- Noodverkoop

- Schoonmaak

- Nieuwe bevoorradingen (tijdens soldenperiode)

- Abrupt ingelaste mega-verkoop

- Wij organiseren een schoonmaak wegens…

Tevens werden verschillende inbreuken op de reglementering inzake de solden vastgesteld : geen referentieprijs, geen respect voor sperperiode, geen reële prijsvermindering, geen vermelding van aanvangs- en limietdatum.


Hetzelfde geldt voor de reglementering betreffende de aankondiging van prijsverminderingen in reclame en folders, waarbij niet was voldaan aan de voorwaarden (geen verwijzing naar oorspronkelijke prijs, geen reële en substantiële prijsvermindering, geen begindatum of welomschreven periode). Seats & Sofas liet na enig bewijs naar voren te brengen, zodat de klacht van Navem door de rechtbank werd aanvaard.
De publicatie van het vonnis werd echter niet toegestaan, zoals ook de tegenvorderingen van Seats & Sofas niet werden toegekend.

Het aanbod van een gratis sfeerhaard of tuinset aan klanten van Seats & Sofas werd niet verboden, aangezien er volgens de rechtbank geen sprake was van verboden koppelverkoop . Het gebruik van volgende slogans werd evenmin verboden: buffelbruin, Italiaanse topmerken, twee minuten levertijd, like-suède stof en zadeltuig.


Besluitend kan men dan ook stellen dat Navem het geding heeft gewonnen, op enkele mindere zaken na. De handel is er een stuk eerlijker en transparanter op geworden, hetgeen de sector alleen maar ten goede kan komen. Hopelijk is er ook op langere termijn een gunstige evolutie waar te nemen en doet de Nederlandse keten nog het nodige voor het verbeteren van haar garantievoorwaarden en dienst-na-verkoop.
Bij het bovenstaande werd rekening gehouden met de uitspraak in hoger beroep. Eventuele klachten kunnen worden overgemaakt aan de redactie of aan het Ministerie via de site www.economie.fgov.be.

  • SeatsSofas .

  • Dovnload 14.8 Kb.