Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Secretariaat Greta Vereycken

Dovnload 31.92 Kb.

Secretariaat Greta VereyckenDatum10.10.2017
Grootte31.92 Kb.

Dovnload 31.92 Kb.
    Navigeren deze pagina:
Secretariaat

Greta Vereycken

besluit

GEMEENTERAADvergadering

17 november 2015Tegenwoordig

Luc Bouckaert (CD&V), burgemeester-voorzitter

Kristien Vingerhoets (SP.A), Levi Wastyn (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Stefan Van Linden (SP.A) en Joris Wachters (CD&V), schepen

Eddy De Herdt (SP.A), Anthony Abbeloos (N-VH), Vicky Dombret (CD&V), Francois Boddaert (SP.A), Walter Van den Bogaert (CD&V), Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick (N-VA), Ria Maes (SP.A), Gregory Müsing (N-VA), Rita Goossens (N-VA) en Tom De Wit (CD&V), raadslid

Greta Vereycken, waarnemend secretarisVerontschuldigd

Koen Scholiers (CD&V), schepen

Cliff Mostien (OPEN VLD) en Nicky Cauwenberghs (CD&V), raadslid

Luc Schroyens secretaris


TITEL

Agendapunt : AGB Hemiksem - prijssubsidiereglementMotivering


Voorgeschiedenis

- de beslissing van de gemeenteraad van 15 oktober 2013 waarbij het

Autonoom Gemeentebedrijf Hemiksem, AGB Hemiksem, wordt opgericht

- het besluit van de Vlaamse Minister van Binnenlands Bestuur van 15 januari

2014 waarbij het AGB Hemiksem rechtspersoonlijkheid verkregen heeft,

verschenen in het Belgisch Staatsblad van 12 februari 2014

- het schrijven van 4 november 2015 van het Agentschap voor Natuur en Bos,

waarbij toestemming verleend wordt voor de vestiging van een opstalrecht

ten gunste van het AGB Hemiksem voor de gronden en het gebouw "Depot Deluxe"
Feiten en context

Dit prijssubsidiereglement legt de toekenning van prijssubsidies vast


Juridische grond

artikel 43 & 2, 5° van het Gemeentedecreet

regelt dat de gemeenteraad exclusief bevoegd is tot het oprichten van externe verzelfstandigde agentschappen

artikel 232 t/m 244 van het Gemeentedecreet

regelt de bepalingen met betrekking tot autonome gemeentebedrijven


Advies

geen advies vereist


Argumentatie

Dit prijssubsidiereglement legt de toekenning van prijssubsidies vast


Financiële gevolgenBesluit
18 stemmen voor: Nele Cornelis (N-VA), Helke Verdick (N-VA), Gregory Müsing (N-VA), Rita Goossens (N-VA), Anthony Abbeloos (N-VH), Jos Van De Wauwer (VLAAMS BELANG), Agnes Salden (VLAAMS BELANG), Kristien Vingerhoets (SP.A), Levi Wastyn (SP.A), Stefan Van Linden (SP.A), Eddy De Herdt (SP.A), Francois Boddaert (SP.A), Ria Maes (SP.A), Jenne Meyvis (CD&V), Vicky Dombret (CD&V), Walter Van den Bogaert (CD&V), Tom De Wit (CD&V) en Luc Bouckaert (CD&V)

Artikel 1

De gemeenteraad keurt volgend prijssubsidiereglement voor het gebouw "Depot Deluxe" goed als volgt :
PRIJSSUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET GEBOUW “DEPOT DELUXE”

TUSSEN
I. De gemeente Hemiksem, met zetel te Sint-Bernardusabdij 1, 2620

Hemiksem, hier vertegenwoordigd door het College van Burgemeester en

Schepenen, voor wie optreden mevrouw Kristien Vingerhoets, wnd.

burgemeester, en de heer Luc Schroyens, gemeentesecretaris,

hierna genoemd “Gemeente”, anderzijds,


en
2. Het autonoom gemeentebedrijf Hemiksem, met maatschappelijke

zetel te Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem, opgericht bij Besluit van de

Gemeenteraad van de gemeente Hemiksem dd. 15 oktober 2013 en

rechtspersoonlijkheid verkregen ingevolge de goedkeuring door de oprichting

door de Vlaamse Minister van Binnenlandse aangelegenheden dd. 15 januari 2014

waarvan de kennisgeving van de oprichting is verschenen in het Belgisch

Staatsblad dd. 12 februari 2014, ondernemingsnummer BE 0640 725 679, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, voor wie optreedt de heer Luc Bouckaert, voorzitter,en de heer Stefan Van Linden, secretaris, handelend in uitvoering van het besluit van de Raad van Bestuur dd. 27 juni 2013
hierna genoemd “AGB Hemiksem”, enerzijds,
wordt overeengekomen dat de Gemeente prijssubsidies zal toekennen aan het AGB Hemiksem voor de volgende activiteiten in het gebouw “Depot Deluxe”:
- het verlenen van recht op toegang tot evenementen van cultuur of vermaak (eigen programmatie) aan bezoekers.

- het verlenen van recht op toegang gebruikers van de sportinfrastructuur aan bezoekers en gebruikers.


Dit prijssubsidiereglement legt de toekenning van deze prijssubsidies vast en geldt voor de periode vanaf 1 december 2015 tot en met 30 november 2016.
VOORWAARDEN
• Het AGB Hemiksem heeft haar inkomsten en uitgaven geraamd voor een periode van 12 maanden, i.e. van 1 december 2015 tot en met 30 november 2016 (zie bijlage). Op basis van deze ramingen heeft het AGB Hemiksem vastgesteld dat voor bovenvermelde periode de inkomsten uit recht op toegang tot sportinfrastructuur en evenementen van cultuur of vermaak (eigen programmatie) in het gebouw “Depot Deluxe” minstens 212.226,44 EUR (exclusief 6% btw) moeten bedragen om economisch rendabel te zijn.
Om economisch rendabel te zijn, wenst het AGB Hemiksem vanaf de aanvang van exploitatie van het gebouw “Depot Deluxe”(i.e. 1 december 2015) de voorziene toegangsprijzen (exclusief btw) voor recht op toegang tot sportinfrastructuur en evenementen van cultuur of vermaak (eigen programmatie) in het gebouw “Depot Deluxe” te vermenigvuldigen met een factor 11,84.
• De Gemeente erkent dat het AGB Hemiksem, op basis van deze ramingen, de voorziene toegangsprijzen (exclusief btw) voor recht op toegang tot sportinfrastructuur en evenementen van cultuur of vermaak (eigen programmatie) in het gebouw “Depot Deluxe”moet vermenigvuldigen met een factor 11,84 om economisch rendabel te zijn.
Rekening houdend met de sportieve en sociale functie van het gebouw “Depot Deluxe”wenst de Gemeente dat er geen prijsverhogingen doorgevoerd worden ten aanzien van gebruikers en bezoekers van het gebouw “Depot Deluxe”. De Gemeente wenst immers de toegangsgelden te beperken opdat het gebouw “Depot Deluxe”toegankelijk is voor iedereen. De Gemeente verbindt er zich toe om voor de periode vanaf 1 december 2015 tot en met 30 november 2016 deze beperkte toegangsgelden te subsidiëren middels de toekenning van prijssubsidies. De waarde van de prijssubsidie toegekend door de Gemeente bedraagt de prijs (exclusief btw) die de gebruiker of bezoeker voor recht op toegang betaalt vermenigvuldigd met een factor 10,84.
• Deze gesubsidieerde toegangsgelden (exclusief 6% btw) kunnen steeds geherevalueerd worden tijdens de periode van 1 december 2015 t.e.m. 30 november 2016 in het kader van een periodieke evaluatie van de exploitatieresultaten van het AGB Hemiksem. In de mate er een prijssubsidieaanpassing noodzakelijk is, zal de Gemeente deze steeds documenteren (bv. aan de hand van een gemeenteraadsbeslissing).
• Het AGB Hemiksem moet op de 20e werkdag van elke maand de Gemeente een overzicht bezorgen van het aantal gebruikers en bezoekers waaraan recht op toegang is verleend tot sportinfrastructuur en evenementen van cultuur of vermaak (eigen programmatie) in het gebouw “Depot Deluxe” tijdens de voorbije maand. Dit overzicht dient tevens het bedrag aan te betalen prijssubsidies te bevatten. De afrekening van deze prijssubsidies zal gebeuren middels de uitreiking van een debet nota die het AGB Hemiksem uitreikt aan de Gemeente. De Gemeente dient deze debet nota te betalen aan het AGB Hemiksem binnen de 30 werkdagen na ontvangst.
• Een nieuw prijssubsidiereglement geldig vanaf 1 december 2016 zal worden onderhandeld tussen de Gemeente en het AGB Hemiksem.
Te Hemiksem, [datum aan te vullen],
Voor de Gemeente
__________________________

Naam:


Hoedanigheid:
_________________________

Naam:


Hoedanigheid:
Voor het AGB Hemiksem
__________________________

Naam:


Hoedanigheid:
____________________________

Naam:


Hoedanigheid:

Bijlage:


1. Raming van de inkomsten en uitgaven m.b.t. het gebouw “Depot Deluxe” voor een periode van 12 maanden, i.e. vanaf 1 december 2015 tot 30 november 2016.

Namens de gemeenteraad(get.) Greta Vereycken

waarnemend secretaris(get.) Luc Bouckaert

burgemeester-voorzitter


Voor eensluidend uittrekselGreta Vereycken

waarnemend secretarisLuc Bouckaert

burgemeester-voorzitter


Administratief centrum

Sint-Bernardusabdij 1

2620 HEMIKSEM

Tel. (03)288 26 20

Fax (03)288 26 00


GKB 091-0000874-30
  • Dovnload 31.92 Kb.