Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Selectie voor fiscaal deskundige (m/v) bij de dienst Belastingen

Dovnload 143.68 Kb.

Selectie voor fiscaal deskundige (m/v) bij de dienst BelastingenDatum22.05.2018
Grootte143.68 Kb.

Dovnload 143.68 Kb.SELECTIE VOOR
FISCAAL DESKUNDIGE (m/v)
bij de dienst BelastingenOverzicht

Dit document bevat volgende onderwerpen:

onderwerp

pagina

Waarom deze selectieprocedure?

2

Functiecontext en plaats van tewerkstelling

2

Omschrijving van de functie

3-4

Profiel

5

Salaris en bijkomende voordelen

6

Selectieproeven

7-8-9

Indiensttreding

9

Meer info

11

Inschrijven

11

Inschrijvingsformulier

13

Algemeen

Waarom deze procedure?

Het provinciebestuur organiseert een vergelijkende selectieprocedure voor de aanwerving van een fiscaal deskundige.

De functie zal ingevuld worden via de combinatie van een aanwervings- en bevorderingsprocedure en een procedure voor interne mobiliteit. Het betreft een aanstelling in voltijds statutair verband.

Er wordt eveneens een wervingsreserve aangelegd met een geldigheidsduur van 5 jaar.
Functiecontext en plaats van tewerkstelling

Je wordt tewerkgesteld binnen het Departement Financiën, meer bepaald de dienst Belastingen.

Deze dienst is verantwoordelijk voor de vestiging en de invordering van de algemene provinciebelasting en de daarmee verband houdende geschillenbehandeling.

Je rapporteert rechtstreeks aan de hoofddeskundige fiscaliteit en de adviseur.

De plaats van tewerkstelling is het Provinciaal Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 2 te 9000 Gent.

Omschrijving van de functie

Doel van de functie

Uitvoeren en coördineren van taken die gericht zijn op een correcte en efficiënte vestiging en invordering van de provinciebelastingen.
Resultaat-gebieden

Van de fiscaal deskundige worden volgende resultaatgebieden verwacht:

 • je zorgt ervoor dat de taken inzake de vestiging en de invordering correct worden gepland en gerealiseerd en dat de boekhoudkundige verwerking juist verloopt

 • je zet je voortdurend in om de fiscale bestanden te vervolledigen en streeft naar een zo groot mogelijke accuraatheid van de fiscale databanken

 • je werkt actief mee aan de verbetering van automatiseringsprocessen en informaticatoepassingen

 • je respecteert de wettelijke voorschriften en interne richtlijnen inzake de vestiging en de invordering van provinciebelastingen

 • je informeert op elk moment de belastingplichtigen volledig, correct en overtuigend (schriftelijk en/of mondeling)

 • je blijft op de hoogte van evoluties in je werkdomein, vertaalt nieuwe ontwikkelingen in concrete acties en hebt oog voor opportuniteiten om de werkzaamheden te optimaliseren.


Takenpakket

 • je staat in voor de verwerking van de ingediende aangiften, controleert de juistheid van de aangiften en zorgt voor de tijdige opmaak van belastingkohieren

 • je verricht onderzoeken om onjuiste aangiftegegevens vast te stellen en volgt vervolgingsdossiers op

 • je vervult de functie van helpdesk voor de afhandeling van vragen/problemen inzake het (digitaal) E-loket belastingen

 • je configureert en actualiseert de belastingbestanden op basis van externe databanken (Rijksregister, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, de Kruispuntbank van Ondernemingen, …) en je coördineert de daarmee verband houdende taken

 • je staat in voor de verwerking van fiscaal-boekhoudkundige verrichtingen (betalingen, terugbetalingen en ontheffingen)

 • je contacteert externe organisaties, besturen, … i.v.m. de toegewezen taken

 • je begeleidt directe medewerkers

 • je beantwoordt telefonische vragen en schriftelijke reacties, ontvangt bezoekers en neemt deel aan vergaderingen en werkgroepen.


Omschrijving van de functie (vervolg)

Competenties

Kerncompetenties:

 • loyauteit

 • wmd-bewustzijn

 • klantgerichtheid

 • verantwoordelijkheidsgevoel.

Gedragscompetenties:

 • resultaatgerichtheid

 • probleemanalyse

 • communicatie

 • samenwerken

 • zelfstandigheid

 • motivatiekracht

 • kwaliteitsgerichtheid

 • organisatievermogen

 • plannen

 • initiatief

 • assertiviteit.


Technische competenties

Competenties

Niveau

Kennis te verwerven…

het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillenprocedure van provincie- en gemeentebelastingen

gevorderd

na indiensttreding

de (provinciale) belastingverordening

specialist

na indiensttreding

De belastingsoftware en de boekhoudsoftware

specialist

na indiensttreding

Excel

gevorderd

vóór indiensttreding

Word

gevorderd

vóór indiensttreding

Outlook

gevorderd

vóór indiensttreding

Profiel

Kennisniveau

 • je bent op de hoogte van de interne werking van het provinciebestuur

 • je bent vertrouwd met lokale fiscaliteit (of je kan je daarin snel inwerken)

 • je beschikt over praktijkgerichte kennis van ict-toepassingen.


Zelfstandig-heidsniveau

 • je overlegt met de hoofddeskundige fiscaliteit en de adviseur, maar zorgt zelfstandig voor de uitvoering van instructies

 • je beschikt over een zekere mate van zelfstandigheid om directe medewerkers te begeleiden en bij te staan

 • je bent in staat jouw verschillende werkzaamheden zelfstandig te plannen met oog voor prioriteiten en deadlines.


Communica-tief niveau

 • je bent in staat goed te communiceren met internen en externen (schriftelijk en mondeling)

 • je bent klantvriendelijk en tactvol, maar ook kordaat indien nodig

 • je hecht belang aan teamgeest en onderling overleg.


Andere

 • ervaring met de vestiging en de invordering van lokale belastingen strekt tot aanbeveling

 • je bent integer en kan omgaan met vertrouwelijke informatie.

Salaris en bijkomende voordelen

Salaris

Je wordt aangeworven in de graad van deskundige (niveau B, rang Bv) met de bijhorende salarisschaal (B1-B2-B3). Minimum aanvangssalaris: 2 318,78 € (bruto-maandsalaris bij voltijdse prestaties, aangepast aan de huidige index), reglementaire toeslagen (bv. vakantiegeld en eindejaarstoelage) niet inbegrepen.

Openbare anciënniteit telt onbeperkt mee. Privé-anciënniteit kan, voor zover ze relevant is voor de functie, voor maximum 12 jaar meegeteld worden.

Na de indiensttreding geniet je een functionele loopbaan: je verkrijgt een hoger salaris op basis van gunstige evaluatie en anciënniteit.
Bijkomende voordelen

De provincie biedt haar werknemers:

 • een maatschappelijk nuttige job binnen een moderne werkomgeving

 • maaltijdcheques

 • gratis hospitalisatieverzekering

 • gratis openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer of een fietsvergoeding

 • gelijke kansen bij aanwerving en loopbaanontwikkeling

 • glijdende uurregeling

 • een aantrekkelijke verlofregeling

 • een degelijke pensioenregeling

 • diverse mogelijkheden tot deeltijds werken

 • kinderopvang in de paasvakantie en de grote vakantie

 • vorming, training en opleiding, ook tijdens de werkuren

 • evenementen voor het personeel, …

Selectieproeven

Deelnemings-voorwaarden voor kandidaten via aanwervings-procedure

 • je bent niet onderworpen aan de voltijdse leerplicht

 • je bent op de uiterste inschrijvingsdatum (15 augustus 2014) in het bezit van een bachelordiploma.

Indien je, naast hoger vemeld diploma, eveneens een hoger diploma bezit, kan je ook deelnemen aan de selectie.

Kandidaten die het vereiste diploma nog niet behaald hebben op de uiterste inschrijvingsdatum voor de selectie, kunnen deelnemen aan de selectieprocedure op voorwaarde dat ze – op de uiterste inschrijvingsdatum ervan – een bewijs voorleggen waaruit blijkt dat zij ingeschreven zijn voor de opleiding die leidt tot het specifiek voor deze functie vereiste diploma. De kandidaat levert het bewijs aan de diplomavereiste te voldoen uiterlijk op de aanstellingsdatum bij de provincie.

Je kunt eveneens deelnemen wanneer je:


 • je diploma vroeger behaalde onder een andere benaming, die gelijkgesteld wordt met vermeld diploma

 • je diploma in het buitenland behaalde, wanneer dit krachtens internationale overeenkomsten of krachtens wet of decreet, gelijkwaardig wordt verklaard met één van de hierboven vermelde diploma's of erkend werd overeenkomstig de bij de KB's van 6 en 22 mei 1996 vastgelegde procedure, waarbij de bepalingen van de Europese richtlijnen betreffende een algemeen stelsel van erkenning van diploma's in aanmerking worden genomen

 • je diploma behaalde in een andere taal dan het Nederlands; in dit geval moet je wel – vóór de datum van indiensttreding – je kennis van het Nederlands bewezen hebben door middel van een geldig bewijs van taalkennis.


Deelnemings-voorwaarden voor interne kandidaten via bevorderings-procedure

Wat is bevordering?

De bevordering is een aanstelling van een personeelslid tot een graad (deskundige) waaraan een hogere rang (Bv) is verbonden, het betreft een bevordering naar een hoger niveau (niveau B).Wie kan deelnemen?

 • de vast aangestelde personeelsleden die aan de bevorderings-voorwaarden voldoen, ongeacht hun administratieve toestand

 • de contractuele personeelsleden die aan de bevorderingsvoorwaarden voldoen, als ze aan één van de volgende criteria beantwoorden:

 • ze zijn na 1 januari 2009 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure en ze hebben de proeftijd beëindigd

 • of ze zijn vóór 1 januari 2009 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen. Met vacature wordt bedoeld: de functie die het contractueel personeelslid uitoefent op het moment van kandidaatstelling van de huidige vacature.

Bevorderingsvoorwaarden:

 • minimum 4 jaar niveauanciënniteit als contractueel of vastbenoemd personeelslid in niveau C of D (1)

 • een gunstige evaluatie bij de laatste periodieke evaluatie (1)

 • slagen voor de selectieprocedure.

(1) Aan deze voorwaarden moet voldaan worden op het moment van de kandidatuurstelling.Selectieproeven (vervolg)

Deelnemings-voorwaarden voor interne kandidaten via procedure van interne mobiliteit

Wat is interne mobiliteit?

Onder interne mobiliteit voor de invulling van een vacature wordt verstaan: de heraanstelling van een personeelslid in een vacante betrekking van de personeelsformatie die in dezelfde graad (deskundige) is ingedeeld.Wie kan deelnemen?

 • de vast aangestelde personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, ongeacht hun administratieve toestand

 • de contractuele personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen, als ze aan één van de volgende criteria beantwoorden:

 • ze zijn na 1 januari 2009 aangesteld na een aanwervings- en selectieprocedure en ze hebben de proeftijd beëindigd

 • of ze zijn vóór 1 januari 2009 aangesteld na een externe bekendmaking van de vacature en een gelijkwaardige selectieprocedure als van toepassing op vacatures in statutaire betrekkingen.

Voorwaarden voor de aanstelling via interne mobiliteit:

 • minstens 2 jaar graadanciënniteit hebben (1)

 • een gunstige evaluatie hebben (1)

 • slagen voor de selectieprocedure.

(1) Aan deze voorwaarden moet voldaan worden op het moment van de kandidatuurstelling.
Selectieproeven (vervolg)

Verloop proeven

De interne en externe kandidaten worden onderworpen aan dezelfde selectieproeven.

Alle selectieprocedures binnen het provinciebestuur zijn vergelijkend. Dit betekent dat er per onderdeel een score wordt toegekend, die na het doorlopen van alle stappen wordt getotaliseerd. De uiteindelijk best gerangschikte kandidaat krijgt de eerste kans tot het aanvaarden van de betrekking.

De proeven worden in het Nederlands afgenomen.

 1. schriftelijk gedeelte


Praktijkgerichte schriftelijke test (de test kan op PC afgenomen worden).

Deze test is eliminerend, d.w.z. dat je moet slagen om door te gaan naar het volgend selectiegedeelte

Vereist: 30/50 punten

 1. mondeling gedeelte


Gesprek om vast te stellen of de kandidaat voldoet aan de taakomschrijving en functieanalyse

Vereist: 30/50 punten

De proeven zullen plaatsvinden op nog later vast te stellen data. De uitnodiging hiervoor gebeurt per brief of e-mail. Onze selecties vinden over het algemeen plaats buiten de kantooruren.

Indien je op basis van een handicap van bepaalde voorzieningen (bv. doventolk, groter lettertype, …) gebruik wil maken, vragen wij dit tijdig te melden. Het provinciebestuur zal hierna alle mogelijke inspanningen leveren om aan je vraag tegemoet te komen.

Bij het provinciebestuur worden kandidaten geselecteerd op basis van hun competenties en wordt geen onderscheid gemaakt op basis van leeftijd, geslacht, etnische afkomst, geloof, beperking, seksuele geaardheid of nationaliteit.
Feedback

In het kader van de openbaarheid van bestuur kan je, na afronding van de volledige selectieprocedure of nadat je werd meegedeeld dat je niet geslaagd bent voor een onderdeel van de selectieprocedure, feedback vragen over je selectieresultaat. Je moet dat wel schriftelijk of per e-mail en binnen de 3 maanden na het selectieonderdeel doen.
Wervings-reserve

Op basis van het totaal behaalde aantal punten worden de geslaagden gerangschikt in een wervingsreserve (= lijst van geslaagden), die vijf jaar geldig blijft. Bij gelijkheid van punten wordt voorrang gegeven aan de geslaagde kandidaat die de meeste punten behaalde voor het mondeling selectiegedeelte.
Indiensttreding

Aanstellings-voorwaarden

Als je geslaagd bent voor deze selectie, moet je – om aangesteld te worden – op de datum van indiensttreding van onberispelijk gedrag zijn en de burgerlijke en politieke rechten genieten.

Hiervoor wordt bij indiensttreding een uittreksel uit het strafregister gevraagd.


Proeftijd

Het betreft een betrekking in voltijds statutair verband.

De proeftijd voor statutaire functies bedraagt: • bij aanwerving: 12 maanden

 • bij bevordering: 6 maanden

 • bij interne mobiliteit: 3 maanden.

Meer info

Hoe krijg je meer info?

Persoonlijk: Provinciaal Administratief Centrum

Departement Personeel - Dienst "Werving & Loopbaan"

Woodrow Wilsonplein 2 (4de verdieping - lokaal 441)

9000 Gent

elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

Telefonisch: 09 267 74 87

(contactpersoon: Alex De Bruyne)Fax: 09 267 74 98

E-mail: werving&selectie@oost-vlaanderen.be

Website: www.oost-vlaanderen.be

Op deze website kan je onder de rubriek "Vacatures" deze infobundel (incl. inschrijvingsformulier) downloaden. Je kan ook vragen de bundel per post of e-mail toe te zenden.

Inschrijven

Hoe schrijf je in?

Indien je geïnteresseerd bent in de vacature en je wenst deel te nemen aan de selectie moet je volgende documenten bezorgen aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, Departement Personeel - Dienst "Werving & Loopbaan", Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent:

(als je het diploma nog niet behaald hebt: een inschrijvingsbewijs waaruit blijkt dat je ingeschreven bent voor de opleiding die leidt tot het specifiek voor deze functie vereiste diploma).

De uiterste datum waarop je je kandidatuur kan indienen is vrijdag 15 augustus 2014.

Je kan deze documenten op volgende wijze indienen:


 • door verzending per post

 • door verzending per fax

 • door verzending per e-mail

 • door persoonlijke overhandiging aan de behandelende ambtenaar (zie contactpersoon onder "Meer info").

De datum van overhandiging, van de poststempel, van het faxbericht of van het e-mailbericht, geldt als datum van verzending en indiening van de kandidatuur.

Kandidaturen die niet beantwoorden aan de gestelde voorwaarden worden niet aanvaard. De verantwoordelijkheid voor het volledig en tijdig indienen van het dossier ligt bij de kandidaat.(*) enkel voor kandidaten via aanwervingsprocedure.

FOTO
(mag ook digitaal)Inschrijvingsformulier

SELECTIE VOOR FISCAAL DESKUNDIGE (m/v)voornaam en naam

     
geslachtVM
straat en nummer

     
postnr. en gemeente

     
telefoonnr. en/of gsm-nr

     
e-mailadresgeboorteplaats

     
geboortedatum

dag

 

 

maand

 

 

jaar

 

 

 

 


nationaliteit

     
rijksregisternummer


Diploma's en getuigschriften:

Behaalde diploma'sschool of instellinguitgereikt in het jaar
     
     
     
     
     
     
     
     
     


Vroegere en huidige werkervaring:

Functiewerkgevervantot
     
     
     
      (voltijds/deeltijds)
     
     
     
      (voltijds/deeltijds)
     
     
     
      (voltijds/deeltijds)Ik verklaar op mijn eer dat bovenstaande inlichtingen volledig en oprecht zijn.datum

dag

 

 

maand

 

 

jaar

 

 

 

 
plaats:
handtekening:


inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 15 augustus 2014!!

Nederlandstalig CV en fotokopie diploma (*) bijgevoegd??

Via welk kanaal ben je van deze selectie op de hoogte gebracht? ………………………………… (krant, onze website, vdab,…)

  • Kruis deze optie aan als je in de toekomst op de hoogte wilt gehouden worden van vacatures bij het provinciebestuur Oost-Vlaanderen.

Je gegevens worden opgenomen in het sollicitantenbestand van Provincie Oost-Vlaanderen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent en zullen aangewend worden om je op de hoogte te houden van de vacatures waarvoor je in aanmerking komt. Overeenkomstig de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer heb je het recht de gegevens die op jou betrekking hebben te raadplegen of te verbeteren. Je kan je daarvoor wenden tot de dienst Werving & Loopbaan, werving&selectie@oost-vlaanderen.be, tel. 09-267 74 88 of fax 09-267 74 98.

 • Functiecontext en plaats van tewerkstelling
 • Deelnemings-voorwaarden voor kandidaten via aanwervings-procedure
 • Deelnemings-voorwaarden voor interne kandidaten via bevorderings-procedure
 • Deelnemings-voorwaarden voor interne kandidaten via procedure van interne mobiliteit
 • Aanstellings-voorwaarden
 • Diplomas en getuigschriften
 • Vroegere en huidige werkervaring

 • Dovnload 143.68 Kb.