Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Seniorenraad

Dovnload 18.61 Kb.

SeniorenraadDatum21.09.2017
Grootte18.61 Kb.

Dovnload 18.61 Kb.NOTULEN

SENIORENRAAD

Datum: 17-03-2015

Tijd: 9.30 uur

Plaats: De Brakke Berg in Berg en Terblijt.

Aanwezig: Dhr. T. Smeets, mevr. T. v.d. Bijl, dhr. G. Caelen, dhr. F. Hendriks, dhr. P. Peters, mevr. M. v.d. Pol(notulen), dhr. L. Scholten, mevr. R. Wouters.

Afwezig met kennisgeving: Mevr. M. Cremers.

 1. Opening.

De voorzitter heet de leden, in het bijzonder mevr. J. Bastings, welkom en opent de vergadering.

Krimp in Valkenburg aan de Geul.

Dhr. A. Hoeberigs (griffier van de gemeente Valkenburg aan de Geul) is door de Seniorenraad uitgenodigd om, n.a.v. de studiedag, de Krimp in Valkenburg aan de Geul toe te lichten.

Tijdens de studiedag van de Seniorenraad op 24 april 2013 heeft professor Nol Reverda een presentatie gehouden over krimp en vergrijzing in Valkenburg aan de Geul.

We zijn nu 2 jaar verder en het inwonersaantal is inmiddels gedaald met 1300 en gaat nog steeds door. Hierdoor ontstaat leegstand van scholen en kerken.

Veel ouderen komen naar Valkenburg aan de Geul. De gemeente heeft ook ambities m.b.t. het toerisme voor ouderen.

De Seniorenraad wil weten wat de gemeente hiermee gaat doen?

De Toekomstvisie is naar aanleiding van een visitatiecommissie van de provincie in 2007 opgesteld. Het is een abstract stuk geworden.

De huidige Toekomstvisie is door ambtenaren (woonachtig in Valkenburg aan de Geul?) opgesteld. De visie zou vanuit de basis (maatschappelijke organisaties) moeten komen.

Hiervoor zouden in de eerste plaats organisaties m.n. jongeren moeten worden geraadpleegd. De oplossing kan niet alleen van de gemeente komen.

Dhr. Hoeberigs vindt deze visie te concreet. De gemeenteraad heeft dit stuk nog niet vastgesteld.

De Seniorenraad is te laat bij de advisering betrokken en vindt het jammer dat de studiedag geen vervolg heeft gekregen.

De voorzitter wil een concreet antwoord voor de oplossingen die betaalbaar en beheersbaar moeten blijven voor b.v. de leegstand. Bij wie kan de Seniorenraad hiervoor terecht?

Dhr. Hoeberigs adviseert de Seniorenraad om spreektijd aan te vragen bij de commissie SOB (Stedelijke Ontwikkeling en Beheer) of, voor het grotere geheel , commissie EFTR (Economie, Financiën, Toerisme en Recreatie).

Ook kan de Seniorenraad speerpunten uit de Toekomstvisie halen.

Dhr. Hoeberigs zal het gesprek met de Seniorenraad met de burgemeester bespreken.


 1. Ingekomen- en uitgaande stukken.

Ingekomen stukken.

11-02-2015 Gemeente Valkenburg: Reactie gemeente op advies Seniorenraad inzake brochure BsGW.

18-02-2015 Notaris America: Statuten stichting Seniorenraad en declaratie inzake akte oprichting Seniorenraad.

24-02-2015 Belastingdienst: Opname Stichting Seniorenraad Valkenburg in administratie.

09-03-2015 Kamer van Koophandel: Factuur inschrijfvergoeding.


 1. Concept-notulen vergadering d.d. 24-02-2015.

Agendapunt 11.

Dhr. Peters is in Landgraaf naar de cursus veiligheid geweest. ’t Gilde wil deze cursus samen met Maastricht organiseren.

De notulen worden vastgesteld.


 1. Notulen overleg contactambtenaar d.d. 24-02-2015.

De notulen worden vastgesteld.


 1. Stand van zaken website.

Op 19 maart heeft de werkgroep een overleg met dhr. Croes.


 1. Stand van zaken Jaarverslag 2014.

De leden sturen de stukken voor 1 april naar het secretariaat.

Het financiële verslag is door de voorzitter en dhr. Hendriks vastgesteld.
 1. Stand van zaken zomeractiviteiten.

In de DB vergadering heeft het bestuur uitgebreid gesproken over de methode van kaartverkoop en tot de conclusie gekomen dat de kaartverkoop in 5 locaties op problemen stuit.

Voorstel om de slotactiviteit, openluchttheater en Samen eten met kaartverkoop uit te voeren.

De overige activiteiten via antwoordkaarten reserveren en de betaling ter plekke laten plaatsvinden.


 1. Artikelen Markant.

Er komt een artikel over de eigen website en een artikel over de organisatie van de zomeractiviteiten in Markant.


 1. Voorzieningen voor ouderen in de kernen.

In Valkenburg Centrum is geen huiskamer, maar Oosterbeemd organiseert activiteiten voor ouderen.

De Dwingel (cultuurcafé) organiseert in de Stationnerie activiteiten op het gebied van kunst.

Mevr. America heeft aan de voorzitter gevraagd of de Seniorenraad hieraan wil deelnemen.

De voorzitter zal hierover informatie vragen.

Mevr. van de Pol zal mevr. Cremers vragen of zij de informatie over het project ouderenbijeenkomst in Landgraaf naar mevr. Duijkers heeft gestuurd.


 1. Stimuleren vrijwilligerswerk.

De Vrijwilligerscentrale zou zich meer actief kunnen opstellen om vrijwilligerswerk te stimuleren.

Aan mevr. Duijkers wordt gevraagd of een stagiaire dit kan onderzoeken (agendapunt overleg met de contactambtenaar). 1. Voorstel aanvangstijd overleg met de contactambtenaar te vervroegen naar 11.00 uur.

Mevr. van de Pol zal mevr. Duijkers hierover een bericht sturen.


 1. Rondvraag.

Dhr. Smeets meldt zich af voor de volgende AB vergadering.

Mevr. Wouters doet verslag van de nieuwe organisatie-opzet van het LOVC.
 1. Sluiting.

De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering.

De definitieve notulen vastgesteld d.d. 21-04-2015.


Seniorenraad Valkenburg aan de Geul Notulen d.d. 17-03-2015 • Aanwezig: Dhr. T. Smeets, mevr. T. v.d. Bijl, dhr. G. Caelen, dhr. F. Hendriks, dhr. P. Peters, mevr. M. v.d. Pol(notulen), dhr. L. Scholten, mevr. R. Wouters.
 • Krimp in Valkenburg aan de Geul.
 • Ingekomen- en uitgaande stukken. Ingekomen stukken.
 • Concept-notulen vergadering d.d. 24-02-2015.
 • Notulen overleg contactambtenaar d.d. 24-02-2015. De notulen worden vastgesteld. Stand van zaken website.
 • Stand van zaken zomeractiviteiten.
 • Voorzieningen voor ouderen in de kernen.
 • Stimuleren vrijwilligerswerk.
 • Voorstel aanvangstijd overleg met de contactambtenaar te vervroegen naar 11.00 uur.
 • Sluiting. De voorzitter dankt de leden voor hun inbreng en sluit de vergadering. De definitieve notulen vastgesteld d.d. 21-04-2015.

 • Dovnload 18.61 Kb.