Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Sint maarten school werk plan

Dovnload 1.06 Mb.

Sint maarten school werk planPagina1/4
Datum25.10.2017
Grootte1.06 Mb.

Dovnload 1.06 Mb.
  1   2   3   4

Mijn doc\schoolwerkplan


SINT
MAARTEN
SCHOOL
WERK
PLAN

HOMBEEKAANPASSINGEN: 03.02.98 15.09.98 20.11.01 12.10.02 13.12.03 16.08.04 11.11.05 24.08.06 17.08.07 10.07.08 24.08.09 22.08.10

06.07.11 01.08.12 01.09.14 22.06.15 20.06.16
SCHOOLWERKPLAN 

ST.-MAARTENSCHOOL

HOM­BEEK


VERSCHILLENDE WERKTERREINEN:
1. SCHOOLVISIE

1.1. ALGEMENE ACCENTEN IN ONZE SCHOOLVISIE

1.2. VISIE OP LEERLINGVOLGSYSTEEM KLEUTERSCHOOL

  1. VISIE OP LEERLINGVOLGSYSTEEM LAGERE SCHOOL

  2. VISIE OP BEOORDELINGS- EN RAPPORTERINGSSYSTEMEN

  3. VISIE OP OUDERRAAD EN OUDERS OP SCHOOL

  4. VISIE OP GEZONDHEIDSBELEID

  5. VISIE OP SCHOOLRAAD

  6. VISIE OP SCHOOLZWEMMEN EN NASCHOOLSE SPORT

  7. VISIE OP OPVANG

  8. VISIETEKST ZORGVERBREDING

  9. VISIE OP VERKEERSEDUCATIE

  10. VISIE OP KWALITEITSZORG / PLAN

  11. VISIE OP ZELFEVALUATIE VAN SCHOOLBELEID

1.14. VISIE OP KANGOEROEKLAS

1.15. VISIE OP KLEUTERPARTICIPATIE

1.16. VISIE OP GSM-BELEID2. LEERINHOUDEN

3. PRIORITEITENKEUZE / CONFERENTIES (O.A. LEERPLANVERNIEUWING)

4. EVALUATIE EN BIJSTURING V.D. VAKONDERDELEN (LAG.)

5. VERNIEUWING VAN DE METHODES (LAG.)

6. CONCRETISATIE LEVENSBESCHOUWELIJK OPVOEDINGSPROJECT

7. ANDERE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE VERNIEUWINGEN

8. KLASOVERSCHRIJDENDE CREATIEVE ACTIVITEITEN

9. VERBETERING MATERIELE OMKADERING

10. PARTICIPATIE

11. ACTIVITEITEN OM FINANCIEEL ROND TE KOMEN

12. INFOAONDEN I.S.M. OUDERCOMITE

13. OPENLUCHTKLASSEN

14. NASCHOLINGSPLAN

15. SPORT

16. AANWENDING LESTIJDENPAKKET

17. SCHOOLBEVOLKING


1.SCHOOLVISIE:

1.1.ALGEMENE ACCENTEN IN ONZE SCHOOLVISIE:

*Uitgangspunt van onze visie op onze hoofddoelstellingen in de St.-Maartenschool zijn de "Krachtlijnen van het opvoedingsconcept voor het katholiek basisonderwijs in Vlaanderen" :
In 2017 wijzigen met een tekst van “de katholieke dialoogschool”. Bv: boekje “Katholieke dialoogschool, eigentijds tegendraads” ISBN 978-90-8528-385-0 van 2016/Halewijn.

De katholieke school is een onderwijs- en opvoedingsgemeenschap met duidelijke doelstellingen die zij omschrijft in een christelijk-gelovig opvoedings- of vormingsproject. Deze doelstellingen worden geconcretiseerd in een reglement voor haar personeelsleden en in een schoolreglement voor haar leerlingen en/of studenten. In een schoolwerkplan worden die doelstellingen regelmatig geactualiseerd.

De katholieke school is een vrije, door de Kerk erkende onderwijsinstelling, gegrondvest op de persoon van Jezus Christus. Gezien haar dienstbaarheid aan de Vlaamse Gemeenschap wordt ze door de Overheid gesubsidieerd.

Zij biedt op een hedendaagse en pedagogisch verantwoorde wijze aan kinderen en jonge mensen kwalitatief hoogwaardig onderwijs zowel op het vlak van de inhoud als op het vlak van de didactische verwerking.

Zij legt de nadruk op een pedagogische benadering van het kind en de jonge mens. Zij streeft de totale vorming van de persoon na. De ontplooiing van hoofd, hart en handen staat daarin centraal.

Het opvoedend onderwijs is gericht op de begeleiding van alle kinderen en jongeren bij het ontdekken van waarden en het verwerven van attitudes. De katholieke school stelt zich actief open voor al wie in onze maatschappij, op welke manier ook, kansarm is.

Zij helpt de jongeren in hun groei naar verantwoordelijkheid en weerbaarheid en bereidt ze zo voor op hun taak op lokaal, regionaal, federaal, Europees en mondiaal vlak. Zo bewijst zij een dienst aan de gemeenschap waarin zij thuishoort.

Zij baseert zich op de levenshouding die gegroeid is uit de bijbels-christelijke geloofstraditie in verbondenheid met de kerkgemeenschap. In een katholieke school leeft men "in de Woorden van de Heer". Vanuit de evangelische boodschap kan men "vreugde en hoop" wekken bij jonge mensen.

Een samen op te bouwen schoolgemeenschap
Inrichtende Machten, directies en personeelsleden, ouders of studenten en leerlingen bouwen samen, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid en zorg, aan de schoolgemeenschap.

In deze schoolgemeenschap ervaren kinderen en jongeren dat hun opvoeders met hen begaan zijn. De jonge mensen worden opgeroepen om op creatieve wijze aan hun bestaan gestalte te geven als een gave en een opdracht. Dit verwezenlijken zij als vrije mensen in relatie met God, met de anderen, in relatie tot zichzelf en tot de omringende wereld.

Directie en personeelsleden zijn de dragers van het opvoedings- en vormingsproject en de belangrijkste uitvoerders ervan. Dit impliceert dat zij daartoe een gunstig klimaat scheppen. In samenwerking, wederzijdse waardering en respect voor ieders opdracht, pogen zij een positieve geest in de schoolgemeenschap te creëren.

De ouders beschouwen de schoolgemeenschap als een actieve partner bij hun fundamentele opvoedingstaak. Zij helpen de schoolgemeenschap uitbouwen en schragen.

De Inrichtende Macht is namens de kerkgemeenschap verantwoordelijk voor het hele schoolgebeuren. Ze is bestuurlijk ook de eindverantwoordelijke. Vanuit die verantwoordelijkheid betrekt zij alle partners bij het onderwijsgebeuren en stimuleert hen tot loyaal engagement.

Een herkenbare katholieke school


De katholieke school vervult haar opdracht in een multireligieus en multicultureel samenlevingsverband. De samenstelling van de schoolgemeenschap biedt hiervan een weerspiegeling.

De katholieke school waarborgt een geloofsaanbod aan de jeugd. Zij verwacht van alle leden van de schoolgemeenschap dat zij eerbied opbrengen voor de christelijk-gelovige verankering van de school en voor haar geloofsaanbod. Zij brengt een zo ruim mogelijke groep van mensen samen, die ze bezielt om de herkenbaarheid van de katholieke school te bevorderen en van hun geloof te getuigen.

De katholieke school maakt werk van een aan de school aangepaste pastorale animatie en van gebedsmomenten en sacramentele vieringen.

De katholieke school is een werk- en leefgemeenschap waarin men dagelijks gezamenlijk het christelijk geloof beleeft, in het bijzonder op de intense momenten van vreugde en pijn, van lukken en mislukken. Zij is gekenmerkt door haar zorg voor de beleving van de evangelische en tevens authentiek humane waarden. De beleving van de christelijke solidariteit met de vierde en de derde wereld is haar eigen.

De katholieke school is herkenbaar aan de getuigenis van haar leden. Getuigen betekent de anderen met eerbied benaderen, de waarheid laten zien, zonder die met geweld op te dringen; inzicht proberen bij te brengen, zonder de vrijheid van de anderen te kwetsen. Openheid voor de diepere levensvragen kenmerkt de katholieke school.

*Aanvullend bij dit schoolwerkplan is het document: “Schoolreglement-infobrochure”:
”Onze Sint-Maartenschool van Hombeek is er één voor het leven, nu en later! We wensen dat iedereen zich hier thuis voelt. Elk kind willen we met veel warmte en respect kansen bieden om hoofd, hart en handen te ontwikkelen. Daarom willen we samen met u een school maken:
- waar het kind centraal staat

- die de christelijke waarden eigentijds wil dialogeren

- waar degelijk onderwijs troef is

- die steeds aan vernieuwing werkt

- die aandacht geeft aan creativiteit

- die werkt aan natuur- en milieubeleving

- die sportief is

- die waardering toont voor techniek

- die orde en beleefdheid eist

- die opvoedt tot zelfstandigheid

- die sociaal voelende mensen wil vormen

- die de ouders betrekt bij het opvoedingsproject
Aan u en uw kinderen zeggen we:

“Wij zijn blij dat u er bent!"

1.2.VISIE OP LEERLINGVOLGSYSTEEM KLEUTERSCHOOL:

WIE?

KleuterleidstersHOE?

- Alle gegevens worden verzameld en genoteerd in zorgkompas

- per kleuter

- vooral kijken naar de opdrachten die horen bij de leeftijdsgroep van uw kleuters

- duidt aan : groen = geen probleem

oranje = te observeren

rood = duidelijk een probleem

- voor rood of oranje wordt een bijkomend “deeldossier” geopend!!!!

- opmerkingen en bijkomende observaties kunnen onderaan elk ontwikkelingsgebied genoteerd worden

WAT?

- welbevinden

- betrokkenheid

- medisch

- sociale- en emotionele ontwikkeling

- zelfredzaamheid

- motorische ontwikkeling

- ruimtelijke oriëntering

- taalontwikkeling

- werkhouding

- denken en geheugen
WANNEER?

- 2 maal per jaar invullen

periode : september tot januari

februari tot juni


WAAROM?

- ontwikkelingslijn van het kind

- overgangsbespreking

- MDO


- individueel oudercontact

- zorgverbreding1.3.VISIE OP LEERLINGVOLGSYSTEEM LAGERE SCHOOL (LVS):

 1. afnemen van toetsen LVS-CSBO

 2. in kaart brengen van resultaten + bijkomende gegevens in zorgkompas verzamelen en noteren

 3. diagnose op MDO vergaderingen

 4. eventuele remediëring: zorgverbreding of CLB-doorverwijzing

*Alle “losse” bijkomende gegevens (kine, logo,individuele info via allerlei kanalen) komen ook in zorgkompas terecht zodat deze met de klasgroep “meevolgen” en ook jaren later door leerkrachten kunnen nagezien worden.

Ons team oordeelt dat volgende gegevens dienen genoteerd te worden:


 • familiale en sociale gegevens

 • IQ-test afname (facultatief)

 • Medische en lichamelijke gegevens

 • LVS-gegevens: technisch lezen, spelling, wiskunde

 • Rapportcijfers + eventuele bijkomende vakgegevens

 • Bewegingsopvoeding

 • Sociale- emotionele ontwikkeling, motivatie,…

 • Interne zorgverbreding; klasintern, klasextern, GOK, …

 • Externe zorgverbreding: logopedie, kinesitherapie, CLB…

 • Samenvattend advies na elk leerjaar + studieadvies secundair1.4.VISIE OP BEOORDELINGS- EN RAPPORTERINGSSYSTEEM

WIE?
Vanaf 2015-2016 worden rapporten gemaakt in het zorgkompas

- Elke leerkracht voor zijn klas

- rapportering naar - leerlingen


 • ouders

 • directie en externen

WAT?

- Resultaten van toetsen en proefwerken

- Toetsen gans het jaar

- Proefwerken : december en juni

- Rapport : gemiddelde van de toetsen per vakonderdeel

december-juni : - gemiddelde van proefwerken en toetsen

- mediaan van de totaal gemiddelden per vakonderdeel

en van het totaal rekenen - taal - algemeen totaal =

(percent)

WANNEER?

4 rapporten mooi gespreid over het schooljaar (ongeveer evenveel schooldagen): 2 tot aan de kerstvakantie, nog eens 2 na de kerstvakantie
HOE?

- Klasleerkrachten geven zoveel mogelijk de toetsen mee naar huis.

- Rapporten worden met de leerlingen meegegeven behalve het voorlaatste rapport van elk semester --- oudercontact.

- regelmatige foutenanalyses1.5. VISIE OP OUDERRAAD EN OUDERS OP SCHOOL:

WIE?

- Toetreden van ouders op vrijwillige basis

- Ouders van kleuters : - uitstappen (park, markt, ...)

- carnaval, projectwerking,…


- Ouders van L.S. : - begeleiding van projecten, klasdoorbrekende activiteiten, sport,....

- begeleiding uitstappen

- Hulp bij grotere evenementen op vrijwillige basis

- Ouders die nauwer bij de school willen betrokken zijn, sluiten zich aan bij de ouderraad.


WAT?

- Info-avonden : - tijdens eerste schoolweken (voorstellen van de ouderraad en

eventueel aanwerven van nieuwe leden)

- Gespreksavond: -spreker i.f.v. problematiek voor en over schoolgaande kinderen

- Organisatie : - Carnaval, Sinterklaasfeest, uitstuif (2-jaarlijks), kerstmarkt, boekenbeurs, wandeling met ontbijt…

- Hulp bij : eetdagen, schoolfeest, plantenbeurs ...


ORGANISATIE : ouderraad

Beleggen van regelmatige vergaderingen :

- met kernbestuur vooraf vergaderen voor de agenda


 • met alle leden (langs de school uitnodigen): ongeveer 5 per jaar

 • 3 ouderraadleden worden afgevaardigd in de schoolraad

 • + werkgroepen ad hoc


1.6. VISIE OP GEZONDHEIDSBELEID:

(vanaf 01.09.07)STAPPENPLAN


 1. Inventarisatie schoolwerkplan

 2. Bevraging behoeften van lln., lkn., personeel en ouders

-concrete acties

-prioriteiten

-actiepunten uitwerken via SMART(+) doelstellingen

3. Opvolging en evaluatie procesINVENTARIS VAN REEDS LOPENDE ACTIES:

Ouders

-maken fruitbrochetten tijdens schoolfeest en uitstuif

-carnaval L.S. : gezond broodje

-ouders bakken gezonde cake bij verjaardagen

-roken op school verbodenKinderen

-kinderparlement : kinderen hebben inspraak over inhoud speelkoffers

-bos- en zeeklassen 5 en 6 : aandacht voor beweging

-bewegingsintegratie loopt door verschillende leerdomeinen, door extra oefening trainen de kinderen hun verkeersvaardigheden (fietsbehendigheidsparcours)

-deelname aan SVS-activiteiten binnen en buiten de schoolurenLeerkrachten

-lessen en uitstappen (5 en 6 op schoolreis met fiets), andere schoolreizen hebben ook vaak als doel bewegen)

-ganse leerkrachten team ziet toe op gezonde tussendoortjes, bewegingskansen op speelplaats, gezonde tractatie bij verjaardagen

-sportactiviteiten : 5+6 voetbaltornooitje

-sportdagen kleuters en lagere school

-SVS-activiteiten

-lkn.geven voorbeeldfunctie soberheid en gezondheidOverstijgend op schoolniveau

-voedselpiramide

-woensdag=fruitdag

-Goed-in-je-vel-spel

-Eet je Fit

-Smakelijk en gezond (Danone)

-Deelname sportactieve school

-Deelname : Kom op appels

-Aanwezigheid van drinkwaterfoteinen

-Infobrochure ouders punt 4. Afspraken

-aanbieden van verse soep van Allerheiligen tot Krokusverlof tijdens middagpauze

- ….

MOGELIJKE WERKPUNTEN:

-opname in opvoedingsproject : school die aandacht heeft voor gezonde voeding en beweging

-oprichting werkgroep

-voorstellen voor acties door preventieadviseur:

-enkel water tijdens voormiddagspeeltijd, liefst in herbruikbare, getekende drinkbus

-enkel droge koek zonder verpakking in herbruikbaar getekend doosje

-in refter kinderen aansporen om toch te proeven als ze iets niet lusten

-bij klassikaal vieren van verjaardagsfeestjes geen frieten aanbieden

-afschaffen van snoep voor verjaardagen en vervangen door klasboek of spel

-gezonde receptie organiseren als begin van actiejaar samen met toneeltje?1.7.VISIE OP SCHOOLRAAD: (vanaf 2004-2005…voorheen participatieraad)
SAMENSTELLING : 3 afgevaardigden van de leerkrachten, 3 afgevaardigden van de ouderraad en 3 permanente gastzetels voor het schoolbestuur + een onafhankelijke voorzitter
DOEL

- Informatie )

- advies geven ) i.v.m. schoolleven

- overleg plegen )

- instemmingsbevoegdheid )
WERKING

Vergaderingen :

- 3 maal per jaar op uitnodiging van de voorzitter of bij verzoek van andere geledingen

- agenda wordt opgesteld door de voorzitter

- besluitvorming in samenspraak met de verschillende geledingen

- verslag wordt gemaakt door de secretaris (beurtsysteem)

- de verslagen zijn ter inzage op het bureel

- in leraarslokaal (school)


REGLEMENT

Ter inzage op het bureel1.8.VISIE OP SCHOOLZWEMMEN EN NASCHOOLSE SPORT:

SCHOOLZWEMMEN

* Vanaf schooljaar 2012-2013 gaat alleen het 2de leerjaar zwemmen. De andere klassen krijgen een uur meer turnen in de plaats. De leerlingen uit de vorige schooljaren die nog niet kunnen zwemmen worden in groepjes meegenomen met het 2de te starten met de oudste leerlingen. --- ontslaan van “goede zwemmers” (25 m tech. zwemmen)

* Tijdens Vlaamse Zwemweek : organisatie swimmathon (november)

* Surplus lesgever aanwerven om groep op te splitsen (VLABUS)

* Andere leerkrachten houden toezicht van op de rand
NASCHOOLSE SPORT

* Begin schooljaar : inventarisatie van sportactiviteiten + data --- planning doorsturen naar

S.V.S. en administratie in orde brengen.

* Tijdens P.V. : korte omschrijving + begeleiders vragen.

* Briefing naar lln.

* Trachten naar evenwichtige verdeling --- 1ste, 2de en 3de graad1.9.VISIE OP OPVANG:
MORGEN MIDDAGOPVANG AVONDOPVANG

Waar? refter refter speelpl. of refter

peuterklas (afhankelijk van weer)

speelplaats speelplaats “studiebewaking”

___________________________________________________________________________Wie? 1 externe persoon 2 externe personen + 1 externe pers

1 leerkracht + 1 lkr studie

___________________________________________________________________________Wanneer? 7.00 u tot 8.00 u 12.00 u - 12.40 u 15.25 u - 15.45 u 1. u - 13.25 u 15.45 u - 18.00 u

___________________________________________________________________________

Bedoeling? ouders met opvang- maaltijd nuttigen opvang kinderen

problemen ontlasten ontspanning werkende ouders

___________________________________________________________________________

Hoe? Onthaalmoment eten vrij spel

spelmogelijkheid vrij spel huiswerk maken

lezen lezen

tekenen….cfr. charter Kind en Gezin tekenen_________________________­_________________________________________________

1.10. VISIETEKST ZORGVERBREDING
Om de visie op zorg op onze school te herzien, werkten we (in 2014) rond onderstaande negen pijlers.

  1   2   3   4

 • HOMBEEK

 • Dovnload 1.06 Mb.