Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Sint maarten school werk plan

Dovnload 1.06 Mb.

Sint maarten school werk planPagina4/4
Datum25.10.2017
Grootte1.06 Mb.

Dovnload 1.06 Mb.
1   2   3   4
participatief en communicatief zijn.

Onze school biedt kwaliteit als ze tegemoet komt aan verwachtingen door het leveren van een proces, product of dienst. Deze verwachtingen kunnen…zijn: • vrijblijvend of strikt (norm, eis, moeten)

 • van binnen of buiten de school (intern, extern)

 • individueel (per lkr) of collectief (schoolmanagement)

 • expliciet (regelgeving) of impliciet (vanzelfsprekendheid) of intern (van binnenuit)

 • huidig of toekomstig

Het is duidelijk dat de school zelf bepaalde keuzes zal moeten maken.

Nog eens anders: KZ volgens Q5 …….voor de lkr.: de school vervangen door “ik” 1. Doet de school de goede dingen?

 2. Doet de school de dingen goed?

 3. Hoe weet de school dat?

 4. Vinden anderen dat ook?

 5. Wat doet de school met die wetenschap?Het KZ-PLAN van onze Sint-Maartenschool …. belangrijkste ingedeeld per actor .…
leerlingen

 • zelfevaluatie op rapport (4x per jaar) ; systeem van 3 smiley’s

 • schoolparlement (3 x per jaar); agenda’s: evalueren van activiteiten

 • zelfevaluaties na elke toets of vakonderdeel

leerkrachten • opstellen van jaarplannen voor de verschillende vakonderdelen (jaarlijks)

 • keuze van pedagogische prioriteiten en nascholingen: jaarlijks

 • rapporten (6 x per jaar)

 • toetsen na elk vakonderdeel + de nodige horizontale en verticale analyses

 • diocesane en interdiocesane proeven (jaarlijks) + de nodige vergelijkingen met vorige jaren en/of andere scholen

 • kleuterschool: CITO-toets in 2K en Toeter- en Contrabastoetsen in 3K (jaarlijks)

 • kleutervolgsysteem/zorgkompas (integraal: dus ook welbevinden en betrokkenheid) en leerlingvolgsysteem (systeem van Paul Dudal – CLB) (2 x per jaar) + MDO-besprekingen en ouderbesprekingen (2 x per jaar)

 • differentiatie en individualisatie bv ook kangoeroeklas

 • zelfevaluaties (verschillende systemen en methodieken) op maandelijkse personeelsvergaderingen

 • evaluaties vakonderdelen op conferenties (2 x per jaar)

 • keuze gerichte nascholingen ifv tekorten of gekozen prioriteiten (min 1 per jaar)

school – schoolmanagement – directeur • opstellen na dataverzameling en dialoog van schoolwerkplan (jaarlijks)

 • met oa nascholingsplan ifv tekorten, kwaliteitsverbetering of prioriteiten

 • overzicht alle klasresultaten leerlingvolgsysteem (systeem Paul Dudal) (2x per jaar)

 • analyse binnengekregen resultaten uit het secundair

 • analyse aantal zittenblijvers

 • functioneringsgesprekken van lkn.: nov. dec 2001 en juni 2010 (plan: om de 2 jaar)

 • beoordelingsgesprekken van lkn.: plan: om de 4 jaar, na 2 functioneringsgesprekken

 • klasdoorloopbezoeken (bijna dagelijks)

 • schoolparlement (3 x per jaar)

 • personeelsvergaderingen (maandelijks 1 of 2)

 • zelfevaluaties allerlei op ouderraden (5 per jaar); schoolraden (1 tot 3 per jaar); schoolbesturen (3 tot 4 per jaar); werkgroepen allerlei (ouders en leerkrachten)

 • oudersenquêtes – vragenlijst inspectie : november 2001 en juni 2012

ouders


 • oudersenquête – vragenlijst inspectie: november 2001 en juni 2012

 • ouderraden en stuurgroepvergaderingen (telkens 5 per jaar)

 • keuze van gastspreker ifv prioriteit ouders (jaarlijks)

Schoolbestuur • schoolbestuurvergaderingen (3 of 4 per jaar) en schoolraadvergaderingen

Scholengemeenschap • CASS-vergaderingen (2 per jaar)

 • oa zelfdoorlichting met instrument van de koepel

 • vergaderingen met directies (ongeveer 9 per jaar) met uitwisseling ivm KZ

Pedagogische begeleiding en koepel

- SION-SCHOOLALALYSE door Frans Mattheus (november 2002)

- bevragingen allerlei volgens verschillende systemen; laatste jaren veel digitaal

- kortelings aanvraag voor nieuwe globale zelfanalyse van de integrale school (zoals SION)

- samenkomsten met directies (ongeveer 4x per jaar) met uitwisseling ivm KZ en methodieken


Inspectie

- schooldoorlichtingen: oktober 1993; mei 2002; februari 2013

- éénmalige GOK-controle (voortgangsbezoek) in januari 2005


1.13.VISIE OP ZELFEVALUATIE VAN SCHOOLBELEID
Onze gekozen definitie van beleidsvoerend vermogen:

Beleidsvoerend vermogen is de mate waarin een school haar beschikbare beleidsruimte succesvol aanwendt om te komen tot een voortdurend proces van behouden of veranderen van haar functioneren met als doelen: het verbeteren van haar onderwijskwaliteit en het bereiken van de haar opgelegde en eigen doelen.


8 indicatoren voor goed schoolbeleid: De school………

1. communiceert doeltreffend

2. streeft naar ondersteunende relaties en samenwerking

3. streeft door middel van gedeeld leiderschap naar betrokkenheid

4. streeft naar gezamenlijke doelgerichtheid

5. is responsief ten aanzien van interne en externe verwachtingen

6. durft afstand te nemen van het traditionele en crëert openingen voor vernieuwing

7. integreert de verschillende beleidsinitiatieven die ze neemt

8. is bereid om systematisch te reflecteren
Bv: gedeeld leiderschap door ICT-verantwoordelijke, mentorschap, GGT, websiteverantwoordelijke, zorgcoördinator, preventieadviseur, schoolbestuur, groene lkr., pedagogische begeleider enz….
Deze indicatoren zijn enerzijds cultureel bepaald (normen, waarden, veronderstellingen) en anderzijds structureel (organisatorisch, gestandaardiseerd, centralistisch, gespecialiseerd…).
Onze gekozen definitie voor zelfevaluatie:

Zelfevaluatie is een cyclisch proces waarbij de school op eigen initiatief en vanuit een overkoepelende kwaliteitszorg, zelf op een systematische manier aspecten van het eigen functioneren beschrijft en beoordeelt met als doel (indien nodig) te komen tot klas- of schoolontwikkeling.


Doelstellingen van een zelfevaluatie kunnen zijn:

 • komen tot klas- of schoolgerelateerde verbeterpunten

 • zicht krijgen op sterke en zwakke punten van leerkrachten en/of schoolleiding

 • bijdragen tot een prettiger werkklimaat

 • bijdragen tot een grotere betrokkenheid van leerkrachten op het schoolbeleid

 • het opsporen en delen van goede voorbeelden

 • in orde zijn met de voorschriften van de overheid

 • een concreet probleem oplossen
Elke zelfevaluatie kan benadert worden vanuit:

Een kwantitatieve aanpak: SMART, focus op gegevens, statistische analyse, gestandaardiseerd en dus eenvoudig te verbeteren (bv 10 gesloten vragen per indicator of ouderenquête)

Of

Een kwalitatieve aanpak: algemeen, ruim, beschouwend, lastig om te structureren en dus ook om samen te vatten (bv door intervieuws of focusgroepen)Het gekozen instrument en de uitwerking ervan hangt af van de mogelijke respondenten (zij die antwoorden) en van de mogelijke doelgroepen (zij die bevraagd worden):
Mogelijke respondenten: antwoorden over het beleidsvoerend vermogen van

mogelijke doelgroepen:

-lkn -school als geheel

-schoolleiding -leerkrachtenteam

-administratief team -schoolleiding

-ondersteunend team -administratief team

-leerlingen -ondersteunend team

-ouders -werkgroep

-schoolbestuur -scholengemeenschap

-externen


Er zijn dus vele verschillende (zelf)evaluaties mogelijk. De ene combinatie is al nuttiger dan de andere. In ons plan op kwaliteitszorg vind je er verschillende; de ene al frequenter gebruikt dan de andere.
Lectuur:

- “Waar zit het beleidsvoerend vermogen in (ver)scholen” van Jan Vanhoof ea (2011)

- www.leerrijk.be

1.14 VISIE OP KANGOEROEKLAS

Sinds enkele jaren hebben wij in onze school ook een kangoeroeklas. Deze is er gekomen om niet alleen zorg te bieden aan de leerlingen die niet zo goed meekunnen, maar ook om leerlingen die meer uitdaging kunnen gebruiken, een extraatje te geven.Het accent ligt op

• uitdagingen bieden;

Hoogbegaafde kinderen hebben vaak andere interesses dan hun klasgenoten. We willen hun nieuwsgierigheid en leergierigheid blijven prikkelen door binnen ons aanbod in te spelen op hun behoeftes.

• een studiehouding bijbrengen;

Het is voor hen niet zo evident om tijdens het klasgebeuren studievaardigheden te ontwikkelen. Hoogbegaafde kinderen leren niet alleen sneller, ze verwerken de aangeboden leerstof ook vaak op een andere manier.

• leren omgaan met moeilijkere opdrachten/falen;

Het is belangrijk dat hoogbegaafde kinderen zich ook leren inspannen en leren omgaan met het maken van fouten, met falen. We geven hen niet alleen taken en opdrachten die ze graag doen, maar willen hen leren wat essentieel is in een evenwichtige persoonlijkheidsontwikkeling!

• sociale vaardigheden.

We streven er naar hen in contact te laten komen met ontwikkelingsgelijken, zodat hun sociaal/emotioneel welbevinden verhoogd wordt en zij zich 'samen-anders' voelen.
Welke leerlingen komen in aanmerking?

- Als uit een intelligentieonderzoek blijkt dat het kind hoogbegaafd is.

- of als een leerling zowel voor taal- als rekenvakken buitengewoon goed presteert.

- of als het kind, naast de uitdagingen die in de klas worden geboden, nood heeft aan meer.

Opmerking:

Niet altijd wordt een IQ test afgenomen. De leerkracht is nog steeds de spilfiguur die best geplaatst is om - in overleg met de ouders en het zorgteam - te bepalen of een leerling nood heeft aan de kangoeroewerking.

De kangoeroeklas loopt van oktober tot einde mei. Elke dinsdag komen deze leerlingen naar de kangoeroeklas. Daar wordt gewerkt rond projecten, liefst aangebracht door de leerlingen zelf, rond actualiteit, spreekbeurten, er is de kangoeroewedstrijd, ...

We werken met specifiek materiaal zoals Bolleboos, Somplex, ..

De kinderen die naar de kangoeroeklas gaan, moeten de lessen die op het moment van afwezigheid in de klas gegeven worden, zelfstandig bijwerken. De klasleerkracht besteedt hieraan geen aandacht, er wordt uiteraard wel voor gezorgd dat er geen volledig nieuwe leerstof aangeboden wordt.
1.15 VISIE OP KLEUTERPARTICIPATIE
Algemeen

De kleuters leren in de klas sociale vaardigheden, raken er vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden. De kleuterjuf of –meester bereidt hen voor op het lager onderwijs.

Voor anderstalige kinderen is de kleuterschool een prima plek om Nederlands te leren. Ook kinderen die thuis weinig structuur krijgen, vinden houvast in de kleuterklas.

Kleuteronderwijs is bovendien niet duur. De schoolkosten blijven laag dankzij maatregelen om de kosten te beheersen. Ook kunnen kleuters in aanmerking komen voor een schooltoelage als zij voldoende dagen aanwezig zijn op school. Zij hebben ook recht op een schoolpremie. De kleuterschool is niet verplicht.Wat doen wij op school?

Bij het begin van het schooljaar worden de kinderen en ouders aangemoedigd om regelmatig en op tijd naar school te komen. Ook het belang van de kleuterschool wordt duidelijk gemaakt. Daarvoor maakt onze school gebruik van het project • Ringeling

 • 1,2,3 start

Kleuterleidsters werken elk begin schooljaar dit project uit op klasniveau. Ouders worden hierover gebriefd zodat ze de bedoeling van dit project kennen.
Elke maand worden de afwezigheden van de kleuters nagekeken en kleuters die vaak afwezig zijn worden genoteerd. Via oudercontacten of persoonlijk aanspreken van de ouders vragen we om ze regelmatig naar school te sturen. Zo kunnen we op het einde van het schooljaar zien of kleuters voldoende aanwezig geweest zijn en welke kleuters er een taalproef moeten afleggen. Vermits wij weinig anderstalige kleuters hebben op onze school en weinig kleuters die veelvuldig afwezig zijn is dit tot nu toe nog niet van toepassing geweest.

Kleuters die toch vaak afwezig zijn en om ouders te motiveren om hun kind toch regelmatig naar school te sturen hebben we het boekje ‘kijk wat ik al kan’. Dit wordt met de ouders besproken en meegegeven.

We hebben ook al enkele verteltassen gemaakt. Ouders worden ook thuis gevraagd om met hun kleuter bezig te zijn met taal. De verteltassen worden vooral meegegeven met kleuters die de Nederlandse taal niet voldoende spreken of taalarm zijn.

Tijdens het schooljaar 2015-2016 kregen wij ondersteuning van Meester Paul (vrijwilliger).

Hij gaf aan de taalzwakke kinderen een taalbad op maandag en woensdag.

1.16 VISIE OP GSM-BELEID

Geen privé-GSM-gebruik: • tijdens de lestijden

 • tijdens vergaderingen

 • op plaatsen waar leerlingen aanwezig zijn

 • in het personeelslokaal tijdens de korte speeltijden en ’s middags tussen 12 en 12.30u2.LEERINHOUDEN:

De verschillende leerinhouden staan vermeld in de JAARPLANNEN.

Deze werden opgesteld op basis van volgende documenten:

1.LEERPLANNEN VAN HET VRIJ ONDERWIJS

2.EINDTERMEN EN ONTWIKKELINGSDOELEN

3.ZELFGEMAAKT OBSERVATIESCHEMA VOOR KLEUTERS

4.VERSCHILLENDE HANDBOEKEN EN NASLAGWERKEN
De JAARPLANNEN worden per klas gebruikt en bewaard. Eén ex. van elk jaarplan is steeds in het bureel ter inzage.

3.PRIORITEITENKEUZE / CONFERENTIES

(o.m. leerplanvernieuwing i.s.m. de diocesane begeleiding)

1986-1987: krachtlijnen W.O.

1987-1988: uitwerking WO- project (jong leven)

1988-1989: concrete planning WO-aktiviteiten

1989-1990: krachtlijnen voor moedertaalopvoeding

1990-1991: deelleerplan luisteren

1991-1992: deelleerplan spreken

1992-1993: sabbatjaar/verdieping:luisteren, spreken en woordenschat

+verkeer: gevolmachtigd opzichter

1993-1994: deelleerplan lezen: ontluikend en begrijpend lezen

1994-1995: leerplan L.O. + het Christelijk opvoedingsproject

1995-1996: deelleerplan schrijven + leerplan beeldopvoeding

1996-1997: deelleerplan taalbeschouwing

1997-1998: implementatie van de vorige leerplannen

1998-1999: leerplannen wiskunde+ frans

1999-2000: leerplannen: wereldoriëntatie en schrift

2000-2001: godsdienst LO + ontwikkelingsplan KO

wereldoriëntatie: de beek + ICT (mailen en internetten)

2001-2002: godsdienst KO + muzische opvoeding ifv schoolfeest + pastorale werking

2002-2003: SION: grote zelfevaluatie + leerlingvolgsysteem vernieuwen +

project/thema-werking (door CEGO)

2003-2004: ZVB nieuwe stijl + introductie leerplannen muzische vorming + zelfevaluatie GOK

2004-2005: ZVB (o.a. optimaliseren van het MDO en handelingsplannen)

+ school-overstijgende conferentie per klas / discipline

+ muzische opvoeding “aan ’t tafel”

2005-2006: Welbevinden van leerkrachten “Een wijze lkr. lacht!” + gezamenlijke studiedag met

ganse regio (uitwisselen per leerjaar)

2006-2007: “Omgaan met moeilijk gedrag” + gezamenlijke studiedag met

ganse regio (uitwisselen per leerjaar)

2007-2008: “Muzische opvoeding via technologie” + met de scholengemeenschap:

“Verbondenheid als antwoord op respectloos gedrag”

2008-2009: Muzische opvoeding en “Geef ze een pluim en ze krijgen vleugels”

2009-2010: Gedragsmoeilijkheden bij kleuters + metend rekenen in de lagere school

+ ZWHHeM-conferentie (uitwisselen per leerjaar)

2010-2011: Een hechte klasgroep vormen (Vonk en Visie) + leesrups/godsdienst voor kl.

+ metend rekenen (vanuit analyse interdiocesane proeven)

2011-2012: WO (vergelijken methodes) voor lag.

+ godsdienst/ kleuterspeelplaats/materiaalzorgklas voor kleuters

+ ZWHHeM-conferentie (uitwisseling in scholen, bij ons 2K,turn en 1ste )

2012-2013: Leesbevordering in de lagere school + taalontwikkeling bij kleuters

(digitaliseren prentenboeken en kamishibai; visuele boodschappen - pictogrammen en taalinitiatie Frans)

+ ZWHHeM-conferentie (uitwisseling in scholen)

2013-2014: Muzische vorming o.l.v. pedagogisch begeleider Kristof Dupont

2014-2015: evaluatie en rapportering o.l.v. pedagogisch begeleider Johan Debleser

2015-2016: Eerste hulpinitiatievoor leerkrachten. Gegeven door Rode Kruis Vlaanderen en ontwikkelingsdoelen van methode Confetti implementeren aan de ontwikkelingsaspecten.

2016-2017: zorgkompas + Zin in leren, zin in leven! Het leerplanconcept teamgericht toegelicht.


4.EVALUATIE EN BIJSTURING V.D. VAKONDERDELEN (LAG.): DOOR DIRECTIE\KLASBEZOEKEN\FUNCTIONERINGSGESPREKKEN:

1988-1989: *algemeen (ter kennismaking)

1989-1990: *wiskunde algemeen

1990-1991: *getallenkennis (pijlen,tabellen, getallenassen, neg.getallen, even, oneven, delers, afronden!)

1991-1992: *groei v.h. chronologisch inzicht (klokken, kalen­ders, friezen, tijdsbanden)

1992-1993: *metend rekenen (kloklezen, thermometer, teruggeven, halve...herleidingen)

1993-1994: *hoofdrekenen en cijferrekenen (puntoef., .X0, het dubbel, de helft, verspringen bij vermenigvuldigen, schatting, komma- ook in rest)

1994-1995: *meetkunde

1995-1996: *inventarisatie handboeken

*vraagstukken

1996-1997: *muziek, stellen, HV (uitgesteld)

*breuken (uitgesteld)

1997-1998: *logisch denken, verzamelingen, relaties

*WO

1998-1999: onderwerpen van klasbezoeken volgen vanaf nu de leerplanvernieuwing wegens “hoog tempo van leerplanvernieuwing”

2001-2002: starten met functioneringsgesprekken allereerste ronde

2002-2013: “doorloop”-klasbezoeken staan in funtie van de de prioriteitenkeuze … zie 3.

2009-2010: fuctioneringsgesprekken op basis van functiebeschrijvingen

2012-2013: beoordelingsgesprekken

2015-2016: klasbezoeken met aansluitend functioneringsgesprekken op basis van functiebeschrijvingen

2016-2017: klasbezoeken met aansluitend functioneringsgesprekken op basis van functiebeschrijvingen + flitsbezoeken

5.VERNIEUWING VAN DE METHODES:

1987-1988: taal 1 + rekenen 1 + catechese 2

1988-1989: taal 2 + rekenen 2 + catechese 3 + schrift 1 tot 6

1989-1990: taal 3 + rekenen 3 + geschiedenis 6 + catechese 4

1990-1991: taal 4 + rekenen 4 + frans 5 + catechese 5 + natuurkennis 5+6

1991-1992: frans 6 + catechese 6

1992-1993: wereldkaart 5-6

1993-1994: nihil

1994-1995: geschiedenis 6 (tocht door de tijd) + taal 5-6 (taal actief-Van In))

1995-1996: gesch. 5 (tocht …) + taal 1 (taalsignaal-Wolters) + rek 1 (rekenboog-De Sikkel)

1996-1997: taal 2 (taalsignaal) + aardrijkskunde 5-6 (wereldwijzer 2000 - Van In) niveaulezen (Plannireeks)

1997-1998: nihil

1998-1999: taal 3 Taalsignaal (Wolters-Plantyn)

1999-2000: taal 4

2000-2001: taal 5

2001-2002: wiskunde 1 tm 5 (pluspunt-Van In)

2002-2003: wiskunde 6 + taal 6

2003-2004: De nieuwe wereld (WO Van In) 4

2004-2005: godsdienst 1 tm 6 Tuin Vna Heden(ook kleuters) +spelling 1 tm 6 Tijd voor Taal

2005-2006: kleuters: leesknuffel + Frans 5 en 5

2006-2007: 1t/m 6 en kl: verkeer: knipperlicht + 1ste: Taal: Maan, roos, vis

2007-2008: 4-5-6de: WO: Piramide

2008-2009: Tijd voor Taal Taal 2 + leren leren 1 tm 6 + sociale Talenten 3K tm 6

2009-2010: Tijd voor Taal Taal 3 + wiskundevernieuwing 1t/m6 Zo gezegd zo gerekend

+Muzignaal 4, 5, 6

2010-2011: Tijd voor Taal Taal 4

2011-2012: Tijd voor Taal Taal 5 + Taalinitiatie Frans 3K

2012-2013: Tijd voor Taal Taal 6 + Taalinitiatie Frans 1ste en 3de + WO Van 1 tot 6 Mundo

2014-2015: Totaal methode confetti voor de kleuterschool

2015-2016: Methode Jules deel 2

2016-2017: De wiskanjers zorg: rekenmonsters 3 en 4 Deel lagere school


6.CONCRETISATIE VAN LEVENSBESCHOUWELIJK OPVOEDINGSPROJECT:
!!! elk jaar is er een adventswerking en zijn er vier vieringen: begin; kerst; pasen en eind !!

1988-1989: *missionaris

*een tekening voor de rekening (11.11.11)

1989-1990: *missionaris

*tekening voor de rekening

1990-1991: *pater Bert Meutermans

*tekening voor de rekening

1991-1992: *missionaris uit de Fillipijnen

*tekening voor de rekening

1992-1993: *dia's Peru door leken

*uitwerken misboekje met gebeden

*tekening voor de rekening

*Broederlijk Delen, actie op de speelplaats door 6de

1993-1994: *Mexico-dia's

*deelname directie pastorale vorming+verwerken in PV

*"solidariteit en geld vragen" bespreking

*tekening voor de rekening

*broederlijk delen actie 6de

1994-1995: *conferentie: het christelijk opvoedingsproject

*tekening voor de rekening

*broederlijk delen actie 6de

1995-1996: *medewerking aan “rozenverkoop...”

*plantenbeurs gedeeltelijk ten voordele van Roemenië

*ABOS over Latijns-Amerika

*tekening voor de rekening

*broederlijk delen actie 6de

1996-1997: *advent in thema welzijnszorg:”armoede uitsluiten, een toekomst voor elk kind”

*tekening voor de rekening

*broederlijk delen actie 6de

1997-1998: *adventswerking:”trek de kaart van devrouw”

*tekening voor de rekening

*1600 jaar St.-Maarten gezinsviering met parochie

*broederlijk delen actie 6de

*kleren inzameling

*specifieke conferentie rond catechese: ”Een toekomst voor elk kind”

1998-1999: *adventswerking rond langdurig ziek zijn

*tekening voor de rekening

*conferentie rond godsdienst: God en het lijden

*theatervoorstelling rond racisme

*ABOS-schoolanimatie (4,5,6)

*kleren inzamelen

1999-2000: *tekening voor de rekening

*broederlijk delen 6de

*kleren inzamelen

2000-2001: *broederlijk delen*afscheid mijnheer pastoor

*tekening voor de rekening

*poppenspel: vluchtelingen “Schipper mag ik overvaren”

2001-2002: *adventswerking: Schulden, wie wordt er beter van?

*tekening voor de rekening

*kleren inzamelen

*Mexicaanse indianen op school

*broederlijk delen actie

2002-2003: *vouwen van papier door Indiër

*kleren inzamelen

*actie 6de broederlijk delen

*muzieklabyrint 6de Zuid-Amerika

2003-2004: *kleren inzamelen

*actie 6de broederlijk delen

*muzieklabyrint 6de Zuid-Amerika + 5de: Azië

2004-2005: *kleren inzamelen

*actie 6de broederlijk delen

*spreker…

*muzieklabyrint 6de Zuid-Amerika + 5de: Azië +4de: Afrika

2005-2006: *kleren inzamelen

*actie 6de broederlijk delen

*muzieklabyrint 6de Zuid-Amerika + 5de: Azië +4de: Afrika

2006-2007: *sessie Damiaanactie film

*actie 6de broederlijk delen

*muzieklabyrint 6de Zuid-Amerika + 5de: Azië +4de: Afrika

2007-2008: *actie 6de broederlijk delen

*muzieklabyrint 6de Zuid-Amerika + 5de: Azië +4de: Afrika

*eucharistieviering 100 jaar Sint-Maartenschool – dank aan onze stichters

*speelkaarten met oa kapelletjes van Hombeek

*organisatie witte-donderdagviering voor gans de parochie

2008-2009: *actie 6de broederlijk delen

*muzieklabyrint 6de Zuid-Amerika + 5de: Azië +4de: Afrika

2010-2011: *afscheid juf. Gerd

2009-2013: *actie 6de broederlijk delen

*muzieklabyrint 6de Zuid-Amerika + 5de: Azië +4de: Afrika

*actie van ouderraad voor Moses(plankind): wandeling of boekenbeurs
2013-2014: *actie 6de broederlijk delen

*project Misingi: voorstelling per graad in alle klassen l.s. door juf Sandy+

gespreksavond ouderraad + workshop in l.s.

2014-2015: *project Misingi:Terugblik/feedback door Vincent en juf Sandy van voorbije periode.

*Actie 6de broedelijk delen

*Damiaanactie met multimediapresentatie

Vanaf schooljaar 2015-2016, 2 eucharistievieringen per jaar: begin en einde schooljaar

Advents-en vastenwerking worden per graad voorbereid en uitgevoerd met aansluitende bezinning

2015-2016: *Project Missingi deel 2

*actie 6de broederlijk delen

*Kleuterschool Maria meimaand gevierd in samenwerking met de liturgiegroep

*Rouwkoffer, verliesverwerking, herdenkingshoekje

7.ANDERE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE VERNIEUWINGEN:

1985-1986: *poppenkast kleuterschool

*platen catechese

1987-1988: *start observatiefiches in de kleuterschool

*invoering VLO: keuze schrift

*verdere uitdieping: werken met niveaugroepen

*start: twee culturele voorstellingen per jaar(lag)

*start opvragen jaarplannen

*start jaarlijkse overzichtskalender voor ouders

*start foutenanalyses

1988-1989: *eerste brochure 2,5 jarigen

*uitwerking vernieuwingsdomein VLO: schrift

*invoering ouderavond 1ste

*schooluitstappen met eigen schoolbus

*semesteriële individuele rapportbesprekingen als vaste waarde

*op punt stellen documentatiecentrum

*invoeren van klasbib van sted. Bib

*invoeren infobrochure begin schooljaar

*nieuw rapport met invoering van geschreven lk.eva­luatie en zelfevaluatie lln.

1989-1990: *start kleuterzwemmen in 3KL

*opendeurdag kleuterschool

*VLO: uitwerking vernieuwingsdomein: Leren spelen

*invoering ouderavonden voor alle leerjaren

*gescheiden zwemlessen voor eerste leerjaar

*start register navorming

1990-1991: *start kleutersportdagen

*start kleuterzwemmen in 2KL

*nieuwe kleuterspeelplaats

*invullen van klasagenda met computer in de peuter­kl

*inventarisatie didactisch materiaal in de klassen

1991-1992: *oprichting naschools schoolorkest

*oprichting sportraad i.f.v. sportzaal

*eerste samenwerking met Windekind i.f.v. GON

*cursus naschoolse dactylo

1992-1993: *start kabouterfeest nieuwe kleuters ter kennisma­king

*nieuwe poppenkast

*nieuw houten speeltuig

*nieuw gras en herinplanten nog bruikbare speeltui­gen

*start bibliotheekbezoeken in Hombeek jaarlijks

*oprichting naschoolse turnkring ook voor kleuters

*cursus naschoolse dactylo

1993-1994: *huisje op speelplaats

*vernieuwing zandbak

*melk in flesjes i.f.v. milieu

*schoolkrantjes op recyclage in functie van milieu

*schoolvorderingsplan van zwemmen

*start mogelijkheid deeltijdse arbeid+afspraken

*klasoverschrijdende musical: de juf is ziek

*actieplan voor het eerste leerjaar i.f.v. zittenblijvers

*verlichting klaslokalen kleuters

1994-1995: *actieplan kleuterschool i.f.v. overgang

*culturele voorstelling per jaar voor kleuters

*klasagenda's met computer voor liefhebbers

*verdere speelplaatsvernieuwing (zandbak)

*eerste info-avond voor ouders van kleuters

*eerste individuele contactavonden voor ouders van kleuters

*nieuw systeem van leerlingvolgsysteem in de kleuterschool (“Dumont”)

1995-1996: *duplexverdiepingen in 3KL en eerste lj. bijhorend hoekenwerk; samenwerking normaalschool

*uitbreiding individuele contactavonden voor ouders van kleuters

*opsplitsen van klasseurs zorgverbreding en leerlingvolgsysteem voor kl. en lag. *actieplan zorgverbreding uitwerken 1ste en 3KL

*rapport met computers van lkn thuis

*MDT verg voor 3KL

*PMD

*overgangsoverleg met kleuterleidsters

1996-1997: *nieuwe observatielijsten voor kleuters (leidsters zelf gemaakt)

*leefregels grondig uitschrijven

*degelijk uitgeschreven werkplan voor zorgverbreding

1997-1998: *jaarplannen voor kleuterschool

*leerlingvolgsysteem lagere beter op punt (LVS)

*inkomzaal schilderen

*”strafwerk”: leeflijn St.-Maartenschool

1998-1999: *leerlingvolgsysteem verder uitbouwen

*denkgroep speelplaatsvernieuwing

*denkgroep project: computerklas? - opvanglokaal - warme maaltijden

*participatie lokaal overleg: naschoolse opvang

*11 multimedia-computers (pentium) 32Mb RAM/ 2,1Gb harde schijf in de klas

*software(éventail, encharta, reken en taal-software)

1999-2000: *didactische koffertjes met creatieve taalideeën

*technologiemateriaal in koffer / technopolis

*autobanden op speelplaats

*bemerkingen rond diocesane toetsen

*reken- en leesmethodes bestuderen

*standpunt non-discriminatie

*viering pastoor: 25/40

*laureaat digitale school

2000-2001: *overstap naar CLB...nieuwe ploeg

*lkn. leren emailen, internetten

*tussentijdse evaluatie computerklas + ICT-leerlijnen

*inventarisatie CD-Rom’s op school

*actiever komposteren met kompostmeester

*pré-borden kleuterschool

*naamwijziging: sintmaartenschool.be en groenbeurs.be

2001-2002: *terug nieuwe ploeg CLB

*grote vernieuwing in didactisch materiaal kleuters

*”schoolbevraging” bij ouders

*nieuwe pedagogisch begeleider : Frans

*stippen voor 2K/3K...dier of dergelijke voor P op speelplaats

*vernieuwde leerlingen- en inschrijvingsfiches

2002-2003: - LVS-CLB volledig voor spelling, lezen en wiskunde

- jeugdboeken kleuters ook gecentraliseerd

- start 6de bezoekt Vlaams Parlement

- ander CLB-team

- SION-doorlichting!

- vernieuwd ll-volgsysteem (individuele kaftjes)

- GOK-3-jarenplan (1 van 3)

- start zelfafname toeter-testen

- start LOP-werking

- start scholengemeenschap ZWHHeM !

- start ICT-coördinator

- verdere uitbouw kaft zorgverbreding in bureel

2003-2004: - GOK-3-jarenplan (2 van 3)

- vernieuwd concept verkeerstuin

- dode hoek, wildparkeren, fietsbehendigheidsparcours, 10 op 10 label verkeer

- 1ste autoluwe schooldag, enquête verkeersroutes in Hombeek

- start zorgcoördinator

- oprichting ZWHHeM-CASS

- start administratieve medewerker (zonder nepstatuut)

- opening 1ste Mechelse IBO (buitenschoolse kinderopvang)

- start pogingen tot handelingsplannen

2004-2005: - start leerlingenparlement !

- GOK-3-jarenplan (3 van 3)

- uitbreiding ZVB-team

- werkgroep muzikale vorming (aan ’t tafel)

2005-2006: -oprichting OCSG

-voorstelling muziekacademie op school

-gezamenlijk theater in Weerde over pesten

-GON-begeleidigstraject Nena

-deelname normeringsonderzoek 1ste

-actieve deelname organisatie Sint-Maartenstoet

-busbezoekdagen voor directies (organisatie)

-10op10-labelschool

2006-2007: -3 nieuwe houten speelhuisjes met speelafspraken in ‘t parlement

-kinderopvang Stekelbees krijgt een afdeling in Leest

-personeelsvergaderingen soms ook al eens opslitsen in de helft

-introductie “groene lkr” – MOS-project…afvalbeheersing zwerfvuilmeter

-hernieuwde afspraken “tucht bij eucharistievieringen”

-met de bus naar de bib in Mechelen op structurele basis

-evacuatieposters hernieuwen

-eerste PMD en papier-containers

-composteermeester regelmatig op school voor 3K, 3 en 5/6

-pokemon-kaarten afgeschaft en bespreking op ’t parlement

-intern brandinterventieplan

-koekendoosjes

-aanmeldingsbad CLB perfectioneren

-introductie winterwandelingen voor ‘t personeel

2007-2008: -vergaderingen 100-jarig bestaan…projectwerking, feest, boek, aandenken….

-gezamenlijke schoolreis naar Bokrijk (van peuters tot 6de)

-eigen schoollied + eigen opname!! “Onze schoooool is een……”

-gezondheidsbeleid opstart (bv gezond ontbijt voor lkn)

-bespreking conceptnota “Leerzorg”

-start “samenvatting medische zorgen” aan schoolarts

-start schoolbenodigdheden op kost (last) van de school

-eerste keer gezamenlijke opening van het schooljaar (Leen)

-aanmelding functiebeschrijving en functioneringsgesprekken

-CLB heeft nu ook een website

-verkeerseducatie op straat aanmoedigen; fietsexamen op straat 6de

-schoolspeelbakken aanvullen

-visie op zorgverbreding actualiseren (door Ingrid)

-uitdiepen visie op ASS (autismespectrumstoornis)

-bespreking met CLB en kleuterleidsters van verschillende testen

-nieuwe taalmethode kiezen, start sept 2008-07-10

2008-2009: -methode leren leren voluit gebruiken

-methode: sociale talenten met gezamenlijke introductie voluit gebruiken

-ICT in elke klas vakoverschrijdend gebruiken

-mentorschap ten volle

-full-time zorgcoördinator-mentor-zorg-introductie nieuwe methodes

-start kangeroetaken:extra taken voor meerbegaafde lln in de ganse lagere school

-eerste functioneringsgesprekken ahv functiebeschrijvingen

-start maximumfactuur (afbouw culturele activiteiten en kleuterzwemmen)

-aanpassing rapporten aan hedendaagse eindtermen (oa vakoverschrijdende…)

2009-2010: -groeiboekje metend rekenen aanzet + meetkisten + referentiematen

-antipest-werkgroep: regenboogbank en zon en opening schooljaar + GG-lied

-kangoeroeklas

-compostactie door eigen gangmaker

-kleutervolgsysteem kleuters opnieuw herbekijken

-groene tips door groene leerkracht

-stappersbrevetten + groene ridder

2010-2011: -Goed-Gevoel-team: tweemaandelijkse samenkomsten; lidkaart

-nieuw evaluatiesysteem bewegingsopvoeding

-geactualiseerde eindtermen voor taalbeschouwing, Frans, techniek en WO

-puzzelrupsen kleuters + meegeefzakjes (communicatie met ouders)

-symbolen voor kleuters uniform

-start voetbaltornooitjes met scheidsrechters van de lln zelf

2011-2012: -hesjes voor alle fietsers verplicht

-schoolwebsite in beheer door eigen leerkracht

-kangoeroewedstrijd 5 en 6

-opstarten bingel = online oefenmodule

2012-2013: -initiatie Frans van 1 tot 6

-leesbevordering

-extra muzische vorming per halve klas

2013-2014: -opstart zorgkompas in alle klassen

-aanwezigheden lln via WISA

2014-2015: -start testen nieuwe AVI

-Salto-test

2015-2016: - schoolplein 14,

-afvalarme school 2020

- meer leesplezier: de leesfee tijdens de middagpauze

- start Frans 3de trimester, 4de leerjaar

- 4 kijkdagen per schooljaar

- vernieuwing/opfrissing speeltijdafspraken
2016-2017: - O: ontspanning (weinig geleid) tijdens middagspeeltijd (krijten, gezelschapsspelen,…)

8.KLASOVERSCHRIJDENDE CREATIEVE ACTIVITEITEN:
!!! elk jaar wordt het Sinterklaasfeest, carnaval en het kerstfeest klasoverschrijdend creatief gevierd!!! Vanaf 1990-1991 wordt er elk jaar een grootse plantenbeurs georganiseerd. Ouders en oudste leerlingen worden gevraagd om mee te helpen.

1987-1988: *ambianceavond

*schoolfeest

*grootoudersfeest lag.

*schoolfeest:

1988-1989: *minivoetbaltornooitje

*grootoudersfeest kl.

*projectweek: Media met installatie van binnenhuis­telefoonnet

*uitstuif

1989-1990: *minivoetbaltornooitje

*grootoudersfeest lag.

*schoolfeest: Muziek op zolder

1990-1991: *minivoetbaltornooitje

*grootoudersfeest kl.

*projectweek: Water.

*uitstuif

1991-1992: *minivoetbaltornooitje

*grootoudertsfeest lag.

*Sint en carnaval en Kerst

*schoolfeest: De bouw

1992-1993: *minivoetbaltornooitje

*grootoudersfeest kl.

*projectweek: Wat vliegt er door de lucht?

*uitstuif

1993-1994: *minivoetbaltornooitje

*grootoudersfeest lag.

*schoolfeest:"Koning tijd en de seizoenen".

1994-1995: *minivoetbaltornooitje

*grootoudersfeest kl.

*uitstuif

*projectweek: Hombeek

*minivoetbaltornooitje

1995-1996: *minivoetbaltornooitje

*grootoudersfeest lagere school

*schoolfeest

*deelname MOP (milieu-ontmoetings-programma)

1996-1997: *minivoetbaltornooitje

*grootoudersfeest - kleuterschool

*projectweek: “Een groene week”*uitstuif

1997-1998: *minivoetbaltornooitje

*grootoudersfeest lagere school

*schoolfeest, muzisch project: Wiebe in de bergen

*melkproject in De Ster

1998-1999: *minivoetbaltornooitje

*grootoudersfeest kleuterschool

*projectweek: “houden van... ”(boeken)

*uitstuif

1999-2000: - minivoetbaltornooitje

- grootoudersfeest lagere school

- schoolfeest: radio San-Martino

2000-2001: - grootoudersfeest kleuterschool

- uitstuif

2001-2002: - schoolfeest: Babbel (standbeeld)

2002-2003: - uitstuif

- grootoudersfeest kleuterschool met bijkomende dag werkwinkels

2003-2004: - schoolfeest: Eurosong voor kleuters en ’t Kliekske voor ‘t lager

2004-2005: - uitstuif

- muzisch project: aan’t tafel

- grootoudersfeest kleuterschool

2005-2006: - schoolfeest: muzimicolor

2006-2007: - uitstuif

-grootoudersfeest kleuters

2007-2008: -groots jubileumfeest 100 JAAR met 3 muzische optreden

volksdans, modeshow, klasje van toen

-schrijven van onze schoolgeschiedenis in een boek OVERD’100

-uitgave speelkaarten met foto’s van Hombeek 100 JAAR

-project 100 JAAR school met oa ingericht klasje zoals toen

2008-2009: -uitstuif

-grootoudersfeest kleuters

-samenkomsten rond introductie Sociale “Talenten”

2009-2010: -schoolfeest: “Circus”

2010-2011: -uitstuif

-grootoudersfeest kleuters

2011-2012: -schoolfeest “Hollywood”

2012-2013: -uitstuif

-grootoudersfeest kleuters

2013-2014: -voetbaltornooi

-schoolfeest: ‘vliegen’

-grootoudersfeest kleuters

-workshop Misingi
2014-2015: -voetbaltornooi

-grootoudersfeest

-uitstuif

-workshop Misingi

2015-2016: -voetbaltornooi

-schoolfeest ( We kijken door een andere bril)

-projectweek: gezonde voeding groenten en fruit

- activiteiten rond Sociale talenten worden door een bepaalde klas uitgewerkt

voor een bepaalde periode.

-Vlaamse Week tegen Pesten

2016-2017: - projectweek: wetenschap en techniek


9.VERBETERING MATERIELE OMKADERING:

1985-1986: *nieuwe schoolingang

*infokastje aan schoolpoort

*nieuwe stookketel

*dakgoot boven 6de en taakklas

*nieuwe blusapparaten

*bergplaats omgevormd tot klein klasje

1987-1988: *afdak geschilderd

*bergruimte lagere school op zolder

*radiator in klein klasje

*installatie projectie- en videolokaal

*postverdeelrek lkn.

*aankoop video

*nieuw bord 1ste

*dia-apparaat

1988-1989: *1 sept.88 eigen schoolbus!

*Minolta machine

*typemachine

*eerste computer in bureel

*nieuwe computer ASLK voor taakklas

*vervanging dakgoten vooraan groot gebouw

*invoering werkdagen

*afbreken muur en inplanten tuin met vijver!

1989-1990: *alle gordijnen wassen en repareren

*start papierenwinkel sportzaal en verbeteringswer­ken

*schildering schoolbus

1990-1991: *ondergrondverbetering steengruis achteruitgang

*inhuldiging bi-flash systeem

*logo voor de school, stickers

*uniforme turnpakjes

*gekleurde isomoplaten voor ramen

*letters St-Maartenschool op gevel

*aankoop piano, alt- en basxylofoon e.a.

*dakgoten schilderen

1991-1992: *BOUW sportzaal en VERBOUWINGSWERKEN!!

(ramen, deuren,daken,plafonds, kleuterspeelplaats, trap, schilderwerken, prikborden: hele school)

*grote mat

*kapstokken vernieuwd op de hele school

*installatie volley-faciliteiten

*houten afsluiting en betonpaaltjes speeltuin

*inrichting douche- en kleedkamers

1992-1993: *afwerking techniekers BOUW en VERBOUWING!!

*drie tweedehandscomputers voor lln. taakklas

*branddeur slaapkamertje-chauffagehok

*27 sept. opening sportzaal!!

*private boekhouding op computer

*eerste maal ontlening sportmateriaal Vilvoorde

*schilderen alle binnendeuren

*ordening van de grote zolder in kartonnen dozen

*vernieuwing koorden en ladders mecanno

1993-1994: *schildering afdak

*schildering refter: deuren- plafond

*nieuwe vloer en nieuwe wandbekleding bureel

*inrichting lokaal voor- en nabewaking +verwarming

*aankoop computerprogramma klasagenda-Nucleus

*installatie badmingtonfaciliteiten

1994-1995: *verdere aankoop computerprogramma's klasagenda

*schildering toiletten en containerpoort

*aanschaf friteuse

*zandbakvernieuwing

*school langs achterzijde ontsluiten met betonwegje

1995-1996: *nieuw kleutermeubilair

*duplexverdiepingen 3KL en 1ste

*bureel

*vijver kleuterspeelplaats

*nieuwe computer bureel

1996-1997: *speelplaats aan toiletten vernieuwd

*nieuwe gordijnen

*grote geventileerde bergplaats achter sportzaal

*nieuwe TV en video

1997-1998: *bankjes 4de(individuele bankjes en stoeltjes los met klep; ongeveer 4 verstelbare

*herschilderen 6de,zaal, ingang refter en klas Nicole

*winnaars Koning-Boudewijnproject: de school open voor de sport

*berghok achter sportzaal

*avondverlichting wegje sportzaal

*twee zweedse banken met wieltjes

*andere motor in schoolbus

*grote CD-speler

*fax-toestel

*leerlingfacturatie met de computer

1998-1999: *andere bankjes in kleuterklassen

*speelplaatsvernieuwing

*verbetering slaapplaats en sanitair peuterklas

*computers

1999-2000: *speelplaatvernieuwing afwerken

*elektriciteitsvoorziening uitbreiden

*spots zaal

*poel achter de school met brug naar voetbalvelden

2000-2001: *start met volledig nieuwe computerklas

*nieuwe banken in alle klassen

*nieuwe meccano + verharding

*digitale camera

2001-2002: *verduistering van de zaal

*gordijnen in dwarsblok

*plafond 5de

*kapstokken buiten

*boekhouding met computer

*houten paviljoen (tijdelijk als klas)

2002-2003: - beperkt uitlenen bus aan andere scholen

 • nieuwe computers David met DELL-schermen

 • gordijnen 1, 6, pers.

 • koelkast, grote CD-speler

 • kippenhok

 • ludomodules kleuters; 2 voetbaldoelen sportzaal

2003-2004: - elektriciteit ontdubbelen

 • koffiezet Mico

 • zitbanken kleuters in hout

 • secretariaats computer

 • nieuwe vloer in computerklasje

2004-2005: - nieuwe kopiëermachine

- nieuwe bus

 • andere architect

 • preventieadviseur (Brigitte)

 • akoestisch plafond 3de (voorheen 5de)

2005-2006: - vergaderlokaal in ontvangstzaal zrs

- extra computers in kleuterklassen

- nieuwe banken 3de leerjaar

- DVD + DVD en bijhorende kast in 1ste

2006-2007: - lessenaars lager

- fietsenstalling en rekken met voorvorkbestendiging

- extra drinkwaterfontein

- 3 houten speelhuisjes

- extra Ludomodules kleuterspeelplaats

- ballenwagen en trampoline

2007-2008: - grote zolderrenovatie deel 1

- ramen en deuren met dubbele beglazing

2008-2009: - 2milj euro:nieuwe refter, afdak, toiletten, zolders, klas …jaar 1

2009-2010: - jaar 2 (oa fietsrekken, audioschermen, speeltuigen, enz…zie lastenboek

2010-2011: - jaar 3 (oa kapstokken, internet, alarm, amphitheater, papierberging,

Schilderen, enz…zie lstenboek

2012-2013: - laatste deeldossier: kloosterzolder renoveren

- afsluiting met garage verzekeren

2013-2014: - smartbord in vijfde leerjaar

Prikbord in inkomzaal

Brievenbus GGT

Laptops voor alle klassen lagere

2014 -2015: - Laptops voor alle kleuterklassen

-Tablet voor- en nabewaking

2015-2016: - 1 tablet 3K

- 1 computer 1K

 • Muurschildering refter

 • Nieuwe laptop, printer en bureel voor directie

 • Aankoop aangrenzende speelweide

 • Zand- en watertafel 3K

2016-2017: - inrichting avontuurlijke speelweide

2017-2018: - architectonische en planmatige aansluiting bij kinderdagverblijf?
10.PARTICIPATIE:

!!! elk jaar wordt de sportdag georganiseerd met verschillen de (8 of 9) sportclubs uit de omgeving (van 1987-1988 tot 2009 en dit terug vanaf 2012)!! (tussentijd eigen organisatie)

!!! elk jaar neemt onze school deel aan de Sint-Maartenstoet van Hombeek (vanaf 2005 ook deelname in de organisatie van de stoet)

1987-1988: *sportactieve school

*1 en 11 nov

*volleytornooitjes lkn.

*start nieuwjaarswensen naar alle helpers van de school

*chirospel

*kerstspel KAV

1988-1989: *sportactieve school

*misviering advent samen met de ouders

*studiedag met ouders voor V.L.O.

*onderzoek met KUL psychologie (verdeling)

*1 en 11 nov

*volleytornooitjes lkn.

*chirospel

*langlauf met oudercomité

*grondige vernieuwing leden schoolcomité

*kerstspel KAV

1989-1990: *sportactieve school

*1 en 11 nov

*volleytornooitjes lkn.

*chirospel

*adventsviering voor hele gemeenschap

*langlauf met oudercomité

*werkgroep verkeer

*start praatcafé voor ouders na infoavond

*kerstspel KAV

1990-1991: *sportactieve school

*1 en 11 nov

*volleytornooitjes lkn.

*chirospel

*werkgroep verkeer

*dorpskwis

*installatie participatieraad

*kerstspel KAV

1991-1992: *sportactieve school

*1 en 11 nov

*volleytornooitjes lkn.

*chirospel

*werkgroep verkeer

*dorpskwis

*oprichting sportraad op school

*fietscontrole

*barbecue voor alle helpende handen op school

*kerstspel KAV

1992-1993: *sportactieve school

*volleytornooitjes lkn.

*chirospel

*werkgroep verkeer

*fietscontrole

*kerstspel KAV

1993-1994: *sportactieve school

*volleytornooitjes lkn.

*chirospel

*werkgroep verkeer

*appelactie

*fietscontrole

*non-discriminatieoverleg

1994-1995: *sportactieve school (SVS)

*werkgroep verkeer

*fietscontrole

*St.-Maartenviering

*Verbond van Hombeekse Verenigingen (opstart)

1995-1996: *sportactieve school

*fietscontrole

*Verbond Hombeekse Verenigingen

1996-1997: *sportactieve school

*fietscontrole

*Verbond Hombeekse Verenigingen

*appelactie

1997-1998: *sportactieve school

*fietscontrole

*appelactie

*gezinsviering

1998-1999: *sportactieve school

*fietscontrole

*appelactie

*MOP

*rampenfonds Duffel

*100 jaar COV

1999-2000: *oprichting OOM

*MOP

*sportactieve school

*fietscontrole

*appelactie

2000-2001: *sportactieve school

*fietscontrole

*appelactie

*sportinitiatie ‘s middags (jeugdsportcontract)

2001-2002: *sportactieve school

*fietscontrole

*appelactie

*sportinitiatie ‘s middags (jeugdsportcontract)

2002-2003: *sportactieve school

*fietscontrole

*appelactie

*sportinitiatie ‘s middags (jeugdsportcontract)

2003-2004: *sportactieve school

*fietscontrole

*appelactie

*sportinitiatie ‘s middags (jeugdsportcontract) oa rugby

2004-2005: *sportactieve school

*fietscontrole

*appelactie

2005-2006: *sportactieve school

*vergaderingen ifv dorpsraad

*deelname 1ste normeringsonderzoek

*fietscontrole

*appelactie

2006-2007: *sportactieve school

*fietscontrole

*appelactie

2007-2008: *vergaderingen ifv heraanleg as Mechelseweg-Bankstraat-Gijsbeekstraat

*sportactieve school

*fietscontrole

*organisatie witte donderdagviering voor gans de parochie

*appelactie

2008-2009: *vergaderingen ifv heraanleg as Mechelseweg-Bankstraat-Gijsbeekstraat

*sportactieve school

*fietscontrole

*appelactie

*sportinitiatie ’s middags ism stad Mechelen

2009-2010: *sportactieve school

*fietscontroles

*appelactie

*sportinitiatie ’s middags ism stad Mechelen

2010-2011: *sportactieve school

*fietscontroles

*appelactie

2011-2012: *sportactieve school

*fietscontroles

*appelactie

*tekenwedstrijd “het dorp in de stad”

2012-2013: *sportactieve school

*fietscontroles

*appelactie

2013-2014: *sportactieve school

*milieuzorg: school om te zoenen

*fietscontroles

*appelactie

*chirospel

*fietsexamen 5+6

2014-2015: *sportactieve school

*milieuzorg:composteren

*fietscontroles

*appelactie

*chirospel

*fietsexamen 5+6

* voetgangersexamen 3K en 4L

2015-2016: *participatie dorpsplein Hombeek: medewerking activiteiten

*natuurbeleving: 6de leerjaar fietstocht langs land- en tuinbouwbedrijven

* nestkastjes voor zwaluwen

*sportactieve school

*milieuzorg:composteren

*fietscontroles

*appelactie

*chirospel

*fietsexamen 5+6

* voetgangersexamen 3K en 4L11.ACTIVITEITEN OM FINANCIEEL ROND TE KOMEN:

!!! vanaf 1990-1991 wordt er elk jaar een grootse plantenbeurs georganiseerd!!!

!!! vanaf 1988-1989 wordt er jaarlijks een schoolrestaurant georganiseerd. Vóórdien was dit tweejaarlijks.

1987-1988: *sponsorloop

*schoolbal

*taartenverkoop

*schoolfeest

1988-1989: *sponsorloop

*schoolbal

*truffelverkoop

1989-1990: *sponsorloop

*schoolbal

*truffelverkoop

*schoolfeest

1990-1991: *sponsorloop

*schoolbal

*truffelverkoop

1991-1992: *sponsorloop

*schoolbal

*schoolfeest

1992-1993: *sponsorloop

*schoolbal

1993-1994: *sponsorloop

*schoolbal

*schoolfeest

1994-1995: *"cultuur in de sportzaal" - MMT

1995-1996: *cultuur - toneel - “Rust Roest”

*schoolfeest

1996-1997: *cultuur: “De gelaarsde kat.”(Ivonne Lex)

1997-1998: *toneel oudercomité: Met heksen naar school

*schoolfeest1998-1999: *toneel oudercomité: Knots, Knetter, Stapel (Azië)

1999-2000: *toneel oudercomité: heksen op school

*schoolfeest

2000-2001: *toneel oudercomité: clowns

2001-2002: *toneel oudercomité: Ietsie, Pietsie, Pietje

*schoolfeest

2002-2003: -toneel oudercomité: Ezelskoppen en kaalhoofden

2003-2004: -toneel oudercomité: Brambras in sprookjesland

-schoolfeest

2004-2005: -toneel oudercomité: Florian en het wonderflesje

2005-2006: -toneel ouderraad: De schat van koning Desiderius

-schoolfeest

2006-2007: -voetbaltornooitje ouderraad

2007-2008: -voetbaltornooitje ouderraad

-schoolfeest 100-jarig bestaan

2008-2009: -voetbaltornooitje

2009-2010: -voetbaltornooitje + wandeling “valentijn” voor Moses

-schoolfeest

2010-2011: -voetbaltornooitje + wandeling “Afrika”

2011-2012: -voetbaltornooitje + wandeling “klimaatrally”

-schoolfeest

2012-2013: -voetbaltornooitje

-boekenbeurs

2013-2014: -Kerstmarkt

-schoolfeest

-plantenbeurs

-eetdagen

2014-2015: -Kerstmarkt

-Voetbaltornooitje

-Uitstuif

-Plantenbeurs

-eetdagen

2015-2016: -Kerstmarkt

-schoolfeest

-eetdagen

-plantenbeurs

12.INFOAVONDEN I.S.M. OUDERCOMITE:

1988-1989: -leren leren

-het eenheidstype

1989-1990: -kleuterschool in gemeentehuis

-PMS-MST

1990-1991: -straffen en belonen

-verkeer met nadruk op beleefbare schoolomgeving

1991-1992: -kindvriendelijke speelplaats

1992-1993: -pesten op school

1993-1994: -EHBO

1994-1995: -nihil

1995-1996: -TV en geweld

1996-1997: -”School en vrije tijd.”

1997-1998: -opgegeven wegens gebrek aan belangstelling

2000-2001: -schoolrijpheid

2001-2002: -Opvoeden...Ja, maar hoe?

2002-2003: -leren leren

2003-2004: -omgaan met emoties bij kn

2004-2005: -educatieve software

2005-2006: -zelfbeeld en zelfvertrouwen (Bea Alen)

2006-2007: -grenzen stellen bij moeilijk gedrag (Inneke Thyssen VCOK)

2007-2008: -is jouw kind ook een warhoofd? (structuur brengen) (Wendy Peerlings)

2008-2009: -EHBO (door Marja Jespers)

2009-2010: -pesten

2010-2011: -gezonde voeding

2011-2012: -veilig woon-schoolverkeer (paul Michielsen)

2012-2013: -veilig op het internet

2013-2014: -project Missingi

2014-2015: -project Missingi

2015-2016: -kinderen en hun sociale talenten
13.OPENLUCHTKLASSEN:

1987-1988:

1988-1989: 8-12 mei De Lork te Kemmel

1989-1990: 7-11 mei Midwester te Koksijde

1990-1991: 22-26 april De Lork te Kemmel

1991-1992: 18-22 mei Midwester te Koksijde

1992-1993: 28 sept. 2okt La Petite Merveille te Durbuy

1993-1994: 20-24 sept. Midwester te Koksijde

1994-1995: 26-30 sept. te Durbuy

1995-1996: 2-6 oktober: Midwester te Koksijde

1996-1997: 23-27 sept. te Durbuy

1997-1998: 6-10 oktober: Midwester

1998-1999: 14-18 sept. te Durbuy

1999-2000: 11-15 oktober: Midwester

2000-2001: 25-29 sept. te Durbuy

2001-2002: 8-12 okt. Midwester

2002-2003: 23-27 sept. Durbuy

2003-2004: 6-10 okt. Midwester

2004-2005: 27 sept.-1 okt. Durbuy

2005-2006: 10-14 okt. Midwester

2006-2007: 25-29 sept. Durbuy

2007-2008: 1-5 okt Midwester

2008-2009: 22-26 sep. Durbuy

2009-2010: 5-9 okt. Midwester

2010-2011: 27sep-1 okt Durbuy

2011-2012: 2-6 okt. Midwester

2012-2013: 24-28 sep. Durbuy

2013-2014: 30 sept-4 okt. Midwester

2014-2015: 22-26 sept Durbuy

2015-2016: 5-9 okt Koksijde

2016-2017: 26-30 sept Durbuy


14.NASCHOLINGSPLAN

De leerkrachten kiezen minimaal jaarlijks één nascholing (uit wat beschikbaar is) die:

- of aansluit bij de gekozen prioriteit voor dat schooljaar

- of een leemte opvult

- of de kwaliteit in functie van de kwaliteitszorg verhoogt

1988-1989: *Klasorganisatie en speelhoeken (1K)

*Schimmenspelen (2K)

*Video & Film (fotografie) (1)

*Crea-dans (1)

*V.L.O. binnen de lokale gemeenschap (gans team)

*Jeugdtrainer volleybal-Bloso (Tu)

*Computer cursus BASIC (Ta)

*WP voor beginners (Ta)

*Rekenvoorwaarden (Ta)

*DHOS-cursus (dir.)

*Tekstverwerking WP (dir.)

*De school in een turbulente beleidsomgeving

(schoolanalyse) (dir.)

*Computerconfiguraties (dir.)

*Speelhoeken

*Creatief omspringen met spreekplaten (3K)

*Personeelsbeleid (dir.)

*Leren leren (gans team)

*Het eenheidstype (gans team)1989-1990: *Werken met speelwerkbladen (2K)

*Werken in hoeken (1)

*Initiatie computercursus (2,4,dir,5)

*Animator : luisteren en spreken (3K)

*Computerconfiguraties (dir.)

*Lestijdenpakket (dir.)

*Personeelsbeleid (dir.)

*PMS-MST (gans team)
1990-1991: *Computerinitiatie (2K, 3K)

*Bijscholing “eerste leerjaar” (1)

*Straffen en belonen (gans team)

*Danscursus (2)

*Aanvankelijk rekenen (Ta)

*Leerlingvolgsysteem (Ta)

*VLO, goed functionerende school (dir.)

*Professionele schoolcultuur (dir.)

*Autonomie vergroting, opvoedingsproject,

schoolwerkplan, schoolreglement (dir.)

*beleefbare schoolomgeving (gans team)1991-1992: *Ervaringsgericht werken (P,1K,2K,3K)

*Catechese (2,3,4,5)

*Danscursus (2)

*Initiatie Eventail : visie op lessen Frans in L.O. (6)

*Leerproblemen (Ta)

*Overgang KL. Naar LS. (dir.)

*Communicatie in het team (agogische vaardigheden) (dir.)

*De Schooldoorlichting (dir.)

*Speelhoeken en werkblaadjes (3KL)

*ISB-taal (3)
1992-1993: *Pesten op school (gans team)

*Gemachtigd opzichter (gans team)

*”Links-rechts problemen oplossen (1)

*Danscursus (2)

*Dyslexie (Ta)

*Computer in het basisonderwijs (dir.)

*Kwalitatief toetsen en verbeteren (dir.)

*Ervaringsgericht onderwijs : leren vanuit betrokkenheid (dir.)

*Evaluatie : vraagvormen (dir.)

*Beeldende vorming (3K)
1993-1994: *Muziekopvoeding : muziek uit oude rommel (P,1K)

*E.H.B.O. (gans team)

*Danscursus (2)

*Bewegingskunsten (Tu)

*Breuken, Maal- en deeltafels, realistisch rekenen (Ta)

*Rouwen bij kinderen (kinderen en echtscheiding) (dir.)

*Communicatieve vaardigheden (dir.)

*Eindtermen wiskunde en rapporteringssystemen (dir.)

*Schoolwerkplan (dir.)

*Kalligrafie (3K)

*I.S.B.-Taal (3)
1994-1995: *Kleuterklasroute (P,1K,2K,3K)

*Ontluikend lezen (2K,3K)

*Werken in hoeken (1,2)

*Danscursus (2)

*Computer : rapporten, W.P. (6)

*Mini-tennis (Tu)

*Nieuwe leerplan bewegingsopvoeding (Tu)

*Werken met de computer (Ta)

*Begeleiding kleuterleidsters - ervaringsgericht kleuteronderwijs (dir.)

*Teamwerking en kernteams (dir.)

*Ankers van de katholieke basisschool (dir.)

*Computer : klasboek (3K)
1995-1996: *Navorming 2,5 jarigen (P)

*Mentor-cursus (2K)

*Media en geweld (gans team)

*Route doorheen eerste leerjaar (1)

*Goochelen met kinderen (1)

*Technologie in de basisschool (1,6)

*Computercursus (1)

*Voetig met de bal (Tu)

*Bestandsbeheer onder windows (Ta,3K,1,3)

*Onderwijsreglementering (dir.)

*Personeelsbeleid (dir.)

*Wegwijs in structuren, relaties, diensten en informatiebronnen (dir.)

*Financieel en materieel beheer (dir.)

*Zorgverbreding (3K)

*Kindvolgsysteem (3K)
1996-1997: *Wetenschappelijke ondersteuning ZVB-startsessie (hele schoolteam)

*Module 2 zorgverbreding (1, P, dir)...afgelast wegens teveel volk

*Ontwikkelingsgerichte hulp aan vier- en vijfjarige kleuters (2K)...afgelast wegens teveel volk

*Hulp aan lln. Met leermoeilijkheden (2)

*Verdiepingscursussen in wiskundeproblemen (Ta)

*L.O. : Houdingsopvoeding (Tu)

*L.O. : Observeren en evalueren (Tu)

*Vrijetijdsopvoeding (gans team)

*Didactische software voor de basisschool (Ta) *Muziek beluisteren met kn. 4-8 jaar (1,2)
1997-1998: *Visie op catechese (conferentie-gans team)

*Visie op sport (Tu)

*Zorgverbreding-Ferre Laevers (1,Elsie,Dir,PMS)

*contract- en hoekenwerk (3,4,5,6,Dir)

*Access (Dir,Ta)

*muzische opvoeding (conferentie-gans team)

*betrokkenheid verhogen (conferentie-L.S.)

*jaarplannen kleuterschool (conferentie-K.S)

*schoolwerkplan (conferentie -gans team)

*leerlingvolgsysteem LVS(Elsie,3,4,5,6,Ta,Dir)

*technisch lezen (Elsie,1)

*ritmisch dansen (1,2,)

*schrijven (1, Elsie)
1998-1999: *vernieuwde aanpak wiskunde -VVKBaO (lag school)

*functiebeschrijving en zelfevaluatie (dir)

*vernieuwde beeldopvoeding (gans team op PV)

*relationele en seksuele opvoeding in de lagere

school (6)

*initiatie internetgebruik (dir, TA, 3)

*muziek beluisteren met kleuters (P, 1K, 3K)

*windows 95 (3K,Elsie, Lieve)

*L.O.en administratie

*programmeren op de computer (TA)

*aanzet tot computergebruik: (Elsie,3K,2K) *word (TU, 3K, Elsie)

*rivierenproject (Dir, Elsie)1999-2000: *visual basic (TA)

*schooldoorlichting (Dir)

*sport: hip-hop (TU)

*2,5-jarigen (P)

*Internet (1K)

*Word-uitdieping (Dir)

*Wisa (Dir)

*ICT (TA)

*contractwerk (1, 3)

*actuele liederen (6, Dir)2000-2001: *internet en email (6,1,P,4,Iris,2,TU)

*ICT (TA)

*internet (TU)

*ICT (TA)

*oude thema’s in een nieuw kleedje (1K)
2001-2002: *creatief met de computer (1K)

*worstelen met de computer (1K)

*bewegingsopvoeding (TU, Elke)

*leerstoornissen (gans LO)

*danspetters (3K)

*dansen met peuters (P)

*kinderen met dyslexie in de klas (TA)

*een dag Freinetonderwijs (1K)

*power-point (Dir)
2002-2003: -schoolnetwerk (Dirk -TA)

-internet (Christel-1)

-internet (Gerd-3K)

-directies Houffalize (mr.Dirk)

-WO in de 2de graad (Ingrid-3,Diane-4)

-sociale vaardigheden (Walter-5,Iris-4,Diane-4,Marja-6)

-grimeren van kindersnoetjes (Iris-4,Christel-2K,Petra-P)

-werken met energizers (Elsie-1,Kris-2)

-CEGO thematisch werken (gans team)

-CEGO socio-emotionele problemen bij kleuters (gans team)

-er zit muziek in (Dirk-TA)
2003-2004: -bezoek aan werkstation (mr.Dirk)

-mentorschap COV (Ingrid-3)

-driedaagse: De directeur, een onderwijskundige duizendpoot (mr.Dirk)

-een gratis digitale klasagenda (Petra-P,Els-P,Ann-1K)

-WISA-administratie (Brigitte-adm)

-mondiale vorming (muzisch) (Kris-2,Christel-1,Elsie-1,Gerd-3K)

-straffen en belonen (Iris-4)

-wapperhanden,wiebeltenen (Maria-3K,Christel-2K,Els-P)

-muzische opvoeding conferentie (gans team)

-zorgverbreding door Ingrid Schoofs (gans team)

-zorg (Els-P)

-de klok (Ann-1K)

-opleiding schoolsecretariaten (Brigitte-adm)

-binnenklasdifferentiatie (Dirk ZC)

-zelfevaluatie GOK (Dirk ZC)

-veranderingsprocessen (Dirk-ZC)

-analyse (lvs) als hefboom (Dirk-ZC)

-ouderbetrokkenheid – vormen van communicatie met ouders (Dirk-ZC)

-mentorenopleiding (Christel-2K, Gerd-3K, Maria-3K)

-de zorgzame school – aansluiting met secundair (Marja-6)

-de KLOK het klasdagboek na het ontwikkelingsplan (Ann-1K)

-leren en bewegen (Els-P)

-zorg-VOZO (Christel-1, Elsie-1)

-preventieadviseur (Brigitte-adm)

-5X7,zingen met jonge kinderen (Maria-2K,Petra-P,Els-P)

-grenzeloos/werelddans (Lieve-TU)


2004-2005: -ervaringsgericht werken in taal, rek, WO en muzische. vakken (Els-1, Christel-1, Kris-2)

-hoeken en contractwerk – praktijkbezoek (Elsie-1)

-dansende verhalen (Maria-3K, Christel-2K, Ann-1K, Els-ZC)

-zwierezwaai kleuterdans (Maria-3K, christel-2K, Els-ZC)

-ICO- leren omgaan met de aanwezige diversiteit (Gerd-3K)

-een vinger in de pap (Gerd-3K)

-spelen met digitaal fotomateriaal (Ann-1K, Marja-6, Ingrid-3)

-oren om te horen (Petra-P)

-basiscursus preventieadviseur (Brigitte-adm)

-opvolging preventieadviseur (Brigitte)

-driedaagse directeurs (mr. Dirk)

-mini-tennis (lieve, turnen)

-maak je werkblaadjes aantrekkelijker met beeldmateriaal (mr. Dirk)

-elektronische leeromgeving (mr. Dirk, Mita)

-opbouw en organisatie van het MDO met bijzondere aandacht voor het handelingsplan en zijn opvolging (mr. Dirk)

-bewegen in beweging (lieve, els)

-de school heeft een zorgbeleid voor alle kinderen, ook voor het individuele kind (els)

-de zorgzame school (els, mr. Dirk)

-binnenklasdifferentiatie (Dirk C.)

-impulsdag (elsie 1A, christel 1B)

-driedaagse mentorenopleiding (christel 2K, Gerd 3KA, Maria 3KB)

-nascholingsproject de zorgzame school (zorgteam, Dirk C., mr Dirk, Els, Mita, Ingrid Schoofs/Cecile Defré)

-zelfevaluatie GOK (Dirk C.)
2005-2006: -Wisa (dir + Brigg)

-continuïteit van zorg – 6

-EHBO - Brigitte

-afvalvoorkoming –dir.

-grenzen stellen aan kleuters – 3K, Maria, 2K

-voetje voor voetje – 1K

-winterfeesten – 2, 1

-kennismaken met het verlies in je klas/school – P, Els

-jambé – Dirk C

-slecht nieuws melden aan ouders – 6

-bluscursus in Emblem 2K, Brigg, dir, Elsie
2006-2007: -ballonplooien P, 2K, Maria

-zoeken in wereldboeken – 1K

-doris draakje – 3K

-klimaatgericht werken – 1

-percussie – 2, Dirk C

-excell - 3, Brigitte

-word – 4

-hotpatoes – 5

-hoe maak ik van mijn klas een ideale leerplek: 6

-kidshiphop en bodypercussie Tu

-kinderfeestdansen Iris

-maak teksten aantrekkelijker met beeldmateriaal Iris

-geef ze een pluim en ze krijgen vleugels dir.
2007-2008: -bewegings- en ontspanningtussendoortjes P, 3K, 4

-spelen met Taal - 1K

-circus in het werkveld 2K Maria

-knutselbutseltater Maria

-hoe voelen we ons vandaag? 1, Elsie

-creatieve tussendoortjes 2, Iris

-ik maak muziek 6

-grimeren 6(Leen)

-powerpoint Brigitte

-directiedriedaagse dir

-Averbode- leren leren en sociale talenten
2008-2009: -omgaan met armoede Diane

-Sinterklaas Christel VS

-Eerste hulp bij tafels: Irsi en Elsie

-integratie van word2007: Brigitte

-gebruik van een digitaal bord: Dirk, Walter, Leen

-Yoga: Ann, Kris, Christel, Petra, Gerd

-Een vat vol bewegings- en dramaspelletjes: Marja, Leen

-zorgcoördinatie en/of mentorschap: Ingrid


2009-2010: -animatiefilmpje: Walter, Koen, Leen

-omgaan met hoofdbegaafdheid: Ingrid

-muziek en klankpuzzels: Petra, Ann

-ondernemingszin stimuleren: Maria DS

-humor in de basisschool:Marja

-autisme: Iris

-ballonplooien: Gerd

-omgaan met té mondige kinderen: Elsie, Christel H, Kris, Wanda, Diane

- dramaspelletjes: Dirk

- digitale borden + directiedriedaagse: dir

-biesieklatte: Diane
2010-2011: -gemachtigde opzichters: Wanda, Koen, Leen

-nieuwe AVI-toetsen: Ingrid

-Carnaval: Cindy

-verkeerseducatieve route: Leen

-overheidsopdrachten: dir

-handelingsgericht werken: Ingrid

-omgaan met gedragsmoeilijke kleuters: alle kleuterleidsters
2011-2012: -spiegeltje van mijn klank: ChristelH; Wanda

-relaties en sexualiteit: Leen, Koen

-compacten, materiaal voor hoogbegaafden: Elsie, Kris, Ingrid, Dirk

-Stemgebruik: Katy, Christel VS, Petra

-boekhouding; Koen

-hip-hup-hop + Kamishibai: Sanne

-raamcontracten: dir

-Frans: Koen, Leen, Walter

-Taalinitiatie: Kathy dir

-wilgenhut bouwen: dir

-smartboard: Dirk
2012-2013: -Kamishibai/taalbevordering: Petra

-smartboard: Diane, Marja

-evaluatie en functioneringsgesprekken: dir

-Frans: Koen, Walter

-taalpret: Christel VS

-schoolrijpheid: Kathy

-boeken komen tot leven: Sanne, Leen

-materiaal voor projectie en /of digiborden

-leesbeleid: Kris, Ingrid

-er woont een versje in mijn hoofd: Dirk

-je klas aan je lippen: Sandy
2013-2014: -Smart board en Notebook: Elsie

-online presentaties: Christel H

-excel voor beginners: Marja Hendrickx

-elektronisch rekenblad: Marja Hendrickx

-contractwerk: Kris

-Magie in je klas: Petra

-spiekpietjes: Christel VS

-creatieve technologie: Leen

-Smart board in de ks: Kathy

-interactieve vertelboeken en woordenvelden in ks: Els

-Zorgkompas: Marja, Koen, Charlotte en Sandy

-notebook; interactieve training: Dirk C

-websiteontwikkeling: Walter


2014-2015: -Startende leraars:Joni Van Den Eynden

-Muvo Joepi Mundo: Leen Verhoeven

-Den Anker: autiwerking: Marja Hendrickx

-Terugkomdag voor tweedejaars:Casper Moons

-Ronde van Vlaanderen: M-decreet : Elsie Van Borm

-Ronde van Vlaanderen: M-Decreet: Marja Hendrickx

-Zindelijkheid: Els Verbruggen

-Werken aan outputbeleid vanuit IDP: Koen Pauwels

-De nieuwe AVI-procedure: een introductie: Marja Hendrickx

-Netwerkdag bewegingsopvoeding: Lieve Libert-Mindmapping: Walter Segers

-Mindmapping: Koen Pauwels

-Ipad in het lager: Dirk Cauwenberghs

-Alternatieve presentatie tools: Christel Huysmans

-Dramatisch spel in de kleuterschool: Lynn Dourthe

-Dramatisch spel in de kleuterschool: Sandy Romain

-Tweedaagse zorgcoördinatoren: Marja Hendrickx

-Mind wellnes tips en trickx: Christel Van Steenwinkel

-Met 2.5 en 3 jarige aan de slag: Petra Keulemans

-Smart (008)-board gebruiken in de ks: Kathy De Buyser

-Sticordi maatr.: hoe ver kunnen we gaan?: Marja Hendrickx
2015-2016: -Breng kwaliteiten van jouw leerlingen in kaart met My Digital Me :Christel H

-Oudergesprekken , een uitdaging: Kathy De Buyser

-Meer lezen, beter in taal: Leen Verhoeven

-Anders en breder evalueren: Dirk Cauwenbergh

-Caspargame, mediavrijheid in alle lessen: Koen Pauwels

-Wat na Salto?: Marja Hendrickx-Met 2.5-3j aan de slag: Els Verbruggen

-My digital me: Christel Huysmans

-Oudergesprekken: een uitdaging: Sandy Romain

-EHBO + rapporten/doelen 9-10: Iedereen

-Het nieuwe leerplankader: Marja Hendrickx, Elsie Van Borm, Dirk Buelens-Zorgkompas: Elsie Van Borm & Kris Huybrechts

-Juf, ik ben een zelfstandige kleuter: Petra Keulemans

-Van proberen kan je leren: Christel Van Steenwinkel

-Eerst bewegen, dan leren: Lieve Libert

-Je doet meer aan techniek dan je denkt: Wim Hendrickx

-Praktijkverhaal schoolzwemmen: Lieve Libert

-Praktijkverhaal schoolzwemmen: Fien De Mayer

-Brede basiszorg in bewegen: Lieve Libert

-Dag van het kleuteronderwijs: Kathy De Buyser en Els Verbruggen

15.SPORT SVS :

95 96 97 98 99 00 01 02 96 97 98 99 00 01 02 03

*Veldloop (lagere school) X

*Voetbal (3de graad) 8-8 Danone X X X X X X X X

*voetbal 4-4 (2de en 3de gr) X

*Spelenpaleis (1ste gr/2de ) X X X X X X X X

*Swimmathon (lagere school) X X X X X X X X

*Ballenparadijs (1ste gr/3de) X X X X X X X X

*Trefbal (2de graad) X X X X X X X X

*Schaatsen X X X X X X X

*Rollathon (lagere school) X X X

*Kinder-doe-planeet (3KL,1ste) X X X

*Jogging (lagere school) X X X X X X X

*Doe-aan-sport-beurs (6de) X X X X X X X X

*Mountainbike (lagere school) X X X X X X

*Al met de bal (2de gr/4de) X X X X X

*Danshappening (1ste gr) X X X

*Danshappening (2de en 3de gr) X

*Kronkeldiedoe (1ste) X X X X

*Rollebolle (2K, 3K) X X X X

*American games (5de) X X

*Buitenpretjes (1ste gr) X

03 04 05 06 07 08 04 05 06 07 08 09

*Voetbal (3de graad) 8-8 Danone X X

*voetbal 4-4 (2de en 3de gr) X X

*Spelenpaleis/megapaleis 2de X X X

*Swimmathon (lagere school) X X X X

*Trefbal 4de X X X X X

*Schaatsen X X X X X X

*Jogging /veldlooplagere school) X X X X X X

*Doe-aan-sport-beurs (6de) X X X X X X

*Alles met de bal 4de X X X X X X

*Danshappening /danscircus2de X X X

*Kronkeldiedoe (1ste) X X X X X X

*Rollebolle (2K, 3K) X X X X X X

*American games (5de) X X X X X

*bewegingsjungle 3de X X X X X X

*Buitenpretjes (1ste gr) X X

*Basket 5de X

*zwemspetters 3de gr X X X X

*handig met de bal 1ste gr X X X X

*netbal 6de X X X X

*alles op wieltjes 3de en 5de X X X X

*badminton 6de X X

*gymland X X X

*gorgel voor scholen X X X


09 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 17

*Trefbal 4de X X X X X X

*Schaatsen X X X X X X

*Jogging /veldlooplagere school) X X X X X X

*Doe-aan-sport-beurs (6de) X X X X X X

*zwemspetters 3de gr X X X X X X X

*handig met de bal 1ste gr X X X X X X X

*netbal 6de X X X X X X

*inlineskating 3de en 5de X X X X X X

*gymland 1ste gr X X X X X

*Rollebolle (2K, 3K) X X X

*Alles op wieltjes 3de en 5de

*Voetbaltornooi X

16.AANWENDING LESTIJDENPAKKET:

zie 1.omzendbrief lestijdenpakket

2.concrete invulling in farde “lestijdenpakket” (bureel)

3.proces-verbaal bij BAO’s /later map “lestijdenpakket”17.SCHOOLBEVOLKING:

zie 1.leerlingenfiches

2.aanvraagformulier zorgverbreding (éénoudergezinnen e.d.)

* vanaf 2001: leerlingenstop: kleuters op 25 / lager op 24

* vanaf 2013: leerlingenstop: kleuters op 24 / lager op 23
1   2   3   4

 • Het KZ-PLAN van onze Sint-Maartenschool …. belangrijkste ingedeeld per actor .…
 • 1.13.VISIE OP ZELFEVALUATIE VAN SCHOOLBELEID
 • Een kwantitatieve aanpak
 • 1.14 VISIE OP KANGOEROEKLAS
 • 1.15 VISIE OP KLEUTERPARTICIPATIE Algemeen
 • 1.16 VISIE OP GSM-BELEID
 • 3.PRIORITEITENKEUZE / CONFERENTIES
 • 4.EVALUATIE EN BIJSTURING V.D. VAKONDERDELEN (LAG.): DOOR DIRECTIE\KLASBEZOEKEN\FUNCTIONERINGSGESPREKKEN
 • 5.VERNIEUWING VAN DE METHODES
 • 6.CONCRETISATIE VAN LEVENSBESCHOUWELIJK OPVOEDINGSPROJECT
 • Vanaf schooljaar 2015-2016, 2 eucharistievieringen per jaar: begin en einde schooljaar
 • 7.ANDERE PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE VERNIEUWINGEN
 • 8.KLASOVERSCHRIJDENDE CREATIEVE ACTIVITEITEN
 • 9.VERBETERING MATERIELE OMKADERING
 • 2milj euro:nieuwe refter, afdak, toiletten, zolders, klas …jaar 1
 • !!! elk jaar wordt de sportdag georganiseerd met verschillen de (8 of 9) sportclubs uit de omgeving (van 1987-1988 tot 2009 en dit terug vanaf 2012)!!
 • 11.ACTIVITEITEN OM FINANCIEEL ROND TE KOMEN
 • 12.INFOAVONDEN I.S.M. OUDERCOMITE
 • 14.NASCHOLINGSPLAN
 • - of de kwaliteit in functie van de kwaliteitszorg verhoogt
 • 15.SPORT SVS
 • 03 04 05 06 07 08
 • 09 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16 17
 • 16.AANWENDING LESTIJDENPAKKET

 • Dovnload 1.06 Mb.