Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Situering de Vlaamse Gemeenschap

Dovnload 32 Kb.

Situering de Vlaamse GemeenschapDatum28.03.2019
Grootte32 Kb.

Dovnload 32 Kb.

Stedenband Brasschaat

- Partner in het Zuiden -
SITUERING
De Vlaamse Gemeenschap

België is een klein land (met 10 miljoen inwoners) van West-Europa. Het land heeft een groot deel van haar bevoegdheden overgedragen aan 2 gemeenschappen. In het Noorden van het land wordt Vlaams (Nederlands) gesproken, maar vele inwoners kennen ook Engels en Frans. De Vlaamse Gemeenschap heeft een overeenkomst (convenant) afgesloten met o.a. de gemeente Brasschaat om met de inspanningen van beide overheden een stedenband aan te gaan met een partner in het Zuiden.


De gemeente Brasschaat
Brasschaat is een gemeente, gelegen in de provincie Antwerpen, nabij de Nederlandse grens. De gemeente telt ongeveer 37.000 inwoners op een oppervlakte van 3.850 ha. Het is een vlakke (hoogste punt is 27 meter) en groene gemeente, gelegen op 10 km van de havenstad Antwerpen.

Brasschaat heeft een democratisch verkozen gemeenteraad en een College van Burgemeester en Schepenen. Meer informatie kan u vinden op www.brasschaat.be


Stedenband
Een stedenband is een officieel en maatschappelijk gedragen samenwerkingsakkoord tussen twee gemeentebesturen, Brasschaat en haar partner in het Zuiden, die willen samenwerken aan rechtvaardiger wereldverhoudingen en aan de wederzijdse uitbouw van de lokale bestuurskracht.

Een stedenband is geen doel op zich, maar een middel dat toelaat om zowel de gemeentebesturen als de inwoners en de verenigingen van de gemeente hun specifieke rol te laten spelen. Het is een breed partnerschap tussen Noord en Zuid, met respect voor ieders eigenheid, maar met de mogelijkheid om op sommige gebieden een gemeenschappelijke visie en actie te ontwikkelen.

Meer informatie kan u vinden op www.brasschaat.be/stedenband
Beleid, engagement en aandachtsgebieden
Het huidige gemeentebestuur wenst dat haar inwoners wereldburgers kunnen zijn, die zich bewust zijn van de problemen in onze gemeente en op zoek gaan naar een soortgelijke gemeente in het Zuiden om ervaringen uit te wisselen. Duurzame ontwikkeling en mondiale vorming staan hierbij centraal en hiertoe engageert dit bestuur zich actief in deze stedenband.
Naast een bijzondere aandacht voor senioren (vergrijzing van de bevolking) en de jongeren (uitwijking naar de steden, tekort aan ontspanningsmogelijkheden), voor milieu, cultuur (cultureel centrum en openbare bibliotheek) en sport (nieuw zwembad), wenst dit bestuur volgende beleidsdomeinen te versterken:

ruimtelijke ordening met het maximaal behoud van open ruimte en de uitbouw van een Geografisch InformatieSysteem (GIS); een gescheiden rioleringsplan met veel aandacht voor de algemene waterhuishouding om overstromingen (o.a. door verhardingen en bebouwing) te voorkomen; het beheersen en vooral voorkomen van de afvalstromen (intentie van gebruik van duurzame producten) -dit vraagt grote inspanningen van het bestuur én de inwoners-.


Met de stedenband hopen wij ervaringen en knowhow met onze toekomstige partner uit het Zuiden te kunnen uitwisselen.


DE GEMEENTE BRASSCHAAT
Algemeen

Brasschaat ligt ongeveer 10 km ten noordoosten van de Stad Antwerpen en behoort tot de Noorderkempen. Brasschaat wordt ook wel de groene parkgemeente genoemd. De totale oppervlakte van de gemeente bedraagt 3850 ha waarvan 2680 ha groen. Onze gemeente telt 37200 inwoners waarvan 2783 met een andere nationaliteit. De officiële taal is Nederlands, maar de meeste Brasschaatenaren spreken ook Frans en Engels.

Brasschaat is een residentiële gemeente en heeft vooral een woonfunctie. De industriële sector beperkt zich tot kleine bedrijven die meestal tot de dienstverlenende sector behoren.

Bestuurlijk BrasschaatHet Gemeentebestuur

Brasschaat heeft een democratisch verkozen bestuur met een gemeenteraad en een college van Burgermeester en schepenen. Hun taken en bevoegdheden zijn wettelijk bepaald.

De gemeenteraadsleden worden om de 6 jaar rechtsreeks door de inwoners verkozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. De schepenen worden daarna uit en door de gemeenteraadsleden verkozen. Er zijn 33 gemeenteraadsleden in Brasschaat waarvan zeven schepenen en de burgemeester. Eén van de gemeenteraadsleden wordt door de Koning tot burgemeester benoemd. De burgemeester is het hoofd van de gemeente en de lokale politie. Als vertegenwoordiger van de federale en Vlaamse regering en van de provinciale overheid voert hij de wetten, decreten en besluiten van die overheden uit.

Hij zit de vergaderingen voor van de gemeenteraad en van het college van Burgemeester en Schepenen.

Onze burgermeester is Dhr. Lode Bertels.

De schepenen zijn:

Mevr.Camilla Decleer, Dhr. Wim Van der Steen, Dhr. Dirk de Kort, Mevr. Aimée De Roeck-De Smet, Mevr. Emmy Leemans-Devriendt, Dhr. Jef Le Bon, Dhr. Bart Brughmans.
Iedere gemeente heeft een secretaris en een ontvanger.

De gemeentesecretaris is de verantwoordelijke voor de goede werking van het bestuur en is de hiërarchische chef van het ganse gemeentepersoneel. Hij is de schakel tussen de administratie en het gemeentebestuur. Hij is onder meer belast met het opmaken van de verslagen van de gemeenteraad- en collegezittingen, met het uitvoeren van de besluiten en met het toezicht op het personeel.


Voor verdere informatie kan u terecht op de website van de Gemeente Brasschaat, www.brasschaat.be.

Het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn

Het OCMW is een openbare dienst georganiseerd op gemeentelijk vlak. Na de gemeenteraadsverkiezingen verkiest de nieuwe gemeenteraad ook de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Deze raad bestuurt het OCMW voor een periode van zes jaar en duidt onder zijn leden een voorzitter aan. De secretaris en de ontvanger van het OCMW nemen het dagelijks beheer waar op respectievelijk administratief en financieel gebied.

De eerste opdracht van het OCMW is het recht op maatschappelijke dienstverlening waarborgen door materiële hulp ( bijv. bestaansminimum) te verzekeren of niet-materiële hulp te verlenen.

Het OCMW van Brasschaat biedt een uitgebreide dienstverlening waaronder sociale dienst met veertien maatschappelijk werkers voor inlichtingen en raadgevingen, psychosociale begeleiding, schuldbemiddeling en budgetbegeleiding, hulp bij het vinden van werk; dienst juridisch advies; karweidienst, poetsdienst en maaltijden aan huis volgens inkomen; bejaardenrestaurant; minder mobilecentrale en minibus voor bejaarden en gehandicapten; rusthuizen; dagverzorgingscentrum; dienstencentrum; bejaardenwoningen; sociaal verhuurkantoor in samenwerking met een sociale huisvestingsmaatschappij.
De diensten van de gemeente


Er zijn diverse diensten verspreid over verschillende locaties in de gemeente.

Het gemeentehuis: • dienst burgerzaken ( bevolking - burgerlijke stand)

 • ontvangerij en financiëndienst

 • dienst secretariaat en informaticadienst

 • technische diensten: -bouwdienst – administratie – planologie: groendienst en openbare werken

 • dienst preventie en milieu- duurzaamheid

 • personeelsdienst en onderwijs

 • weddendienst

 • dienst ontwikkelingssamenwerking.

Het nieuwe gemeentecomplex ( Kerkplein):

 • informatiedienst

 • sociale dienst en secretariaat welzijnsraad, gezondheidsraad en KMO -en vrije beroepenraad

 • Hoofdbibliotheek ( er zijn nog 5 filialen verspreid over de gemeente)

Gemeentemagazijn 1:

- dienst gebouwen (ontlenen feestmateriaal, verkrijgen huisvuilcontainers)

Gemeentemagazijn 2:


 • dienst technieken en logistiek (regelen huisvuilophaling, defecte verlichting, strooiplan)

 • Containerpark (deponeren afval -verwerken van de afvalberg)

Het gemeentepark:

 • Sport- en recreatiecentrum: sportdienst

 • Cultureel centrum: cultuurdienst

 • Dienst toerisme

 • Remise: seniorendienst

In het Jeugdcentrum:

 • jeugddienst en drugpreventiedienstLokale Politie


De politie staat in voor de lokale veiligheid en is permanent bereikbaar. De korpschef heeft de algemene leiding en geeft bijstand en informatie aan de burgemeester. De politie telt volgende diensten:

 • Interventiediensten

 • Verkeersdienst

 • Jeugdbrigade

 • Opsporingsdienst

 • Preventiedienst

 • WijkwerkingBrandweer


Het vrijwillig brandweerkorps zorgt, naast het blussen van branden, voor tussenkomsten in allerlei noodsituaties zoals overstromingen, stormen en rampen, ontploffingen, aanrijdingen, personen bevrijden uit benarde posities, wespennesten weghalen enz.
Onderwijsinstellingen

 • Gemeentelijk onderwijs, zowel basis als secundair

 • Gemeenschapsonderwijs

 • Vrij gesubsidieerd onderwijs

 • Onafhankelijk onderwijs

 • Kunstonderwijs

 • Buitengewoon onderwijsGemeentelijke adviesraden


 • Vaste commissie voor advies van de gemeentelijke bibliotheek

 • Cultuurraad

 • Sportraad

 • Seniorenraad

 • Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS)

 • Jeugdraad

 • Welzijnsraad

 • Gezondheidsraad

 • KMO- en vrije beroepenraad

 • Raad voor milieu en natuur


Vzw's waarin de gemeente vertegenwoordigd is (rechtstreeks of onrechtstreeks)

 • Aralea: tewerkstelling en huisvesting voor mensen met een handicap

 • Sociale werkplaats Brasschaat

 • Kinderboerderij Mikerf

 • Klinieken Noord-Antwerpen (KLINA)

 • Cultureel Centrum Hemelhoeve

 • Sport Plus

 • Lokale Werkwinkel en PWA (Plaatselijk werkgelegenheidsagentschap)

 • Jeugdcentrum 't Eike

 • Toeristische dienst

 • Plus-drie-centrum


Verbroedering met gemeente in Duitsland


Pagina van

Deel 1 Stedenband dossier Brasschaat • DE GEMEENTE BRASSCHAAT
 • Bestuurlijk Brasschaat
 • De diensten van de gemeente
 • Lokale Politie
 • Brandweer
 • Gemeentelijke adviesraden
 • Verbroedering met gemeente in Duitsland

 • Dovnload 32 Kb.