Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Slachtofferhulp voor de helpers?

Dovnload 216.86 Kb.

Slachtofferhulp voor de helpers?Pagina1/12
Datum03.07.2017
Grootte216.86 Kb.

Dovnload 216.86 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Slachtofferhulp voor de helpers?

Wat zijn de gevolgen van het meemaken van een ernstig incident voor bhv’ers

Melanie Tijs

s0095621


29-08-2008

Enschede


Universiteit Twente

PsychologieSamenvatting
Bedrijfshulpverleners, oftewel bhv’ers, zijn gewone werknemers die cursussen moeten volgen waarbij ze leren eerste hulp te verlenen, een beginnende brand te blussen en hoe ze een gebouw moeten ontruimen. In dit onderzoek wordt de vraag gesteld wat de gevolgen zijn voor deze bhv’ers als ze een ernstig incident meemaken. In dit kwalitatieve onderzoek werden interviews gehouden met bhv’ers die een redelijk ernstig tot ernstig incident meegemaakt hadden. Op basis van literatuur over professionele hulpverlening en over stress werd een topic lijst voor het interview samengesteld. Er werden 13 respondenten gevonden. Deze dertien interviews werden geanalyseerd en daaruit zijn enkele conclusies gevormd. Er waren geen respondenten die last hebben van ernstige gevolgen. Het lijkt erop dat er bepaalde factoren zijn die van invloed zijn op de beleving en verwerking van incidenten. Zo lijkt het erop dat het hebben van ervaring de verwerking makkelijker maakt. Daarnaast is een positief gevoel over eigen handelen belangrijk en lijken sociale steun en nazorg stimulerend te werken voor een goede verwerking. Op basis van deze conclusies werden aanbevelingen gedaan voor het bedrijfsleven en voor toekomstig onderzoek.

Summary
Bhv’ers are normal employees who have to follow some courses and in which they are trained to give first aid in emergencies. They are also learned to put out a fire and to clear buildings and evacuate people. In this research, the question was: If bhv’ers give first aid in a traumatic accident, what are the consequences for the bhv’ers. In this qualitative research bhv’ers were interviewed. These bhv’ers had all experienced a traumatic accident. The topic guide for the interviews was based on the literature found on consequences for the professional services and based on the literature on stress. 13 respondents were found and interviewed. These thirteen interviews were analyzed and this resulted in some conclusions. There were no respondents who had serious problems after the accident. It seems that some factors are important and it seems that these factors influence the way bhv’ers feel during the accident. It also seems that these factors influence the way bhv’ers deal with the event. The experience that bhv’ers have can be an advantage for the bhv’er and it seems that bhv’ers with more experience can deal better with the event. Feeling positive about the way a bhv’er handled during the event can also be important for positively processing the event. Social support is another factor that influences the processing. On ground of these implications, several recommendations were made for future research.

Inhoudsopgave

1.2 Stress 6

1.3 Algemene factoren 7

1.4 Tijdens het incident 8

1.5 Na het incident 9

1.6 PTSS 10

1.7 Sociale steun 12

1.8 Hypothesen 13

2. Methode 13

2.1 Onderzoeksdesign 13

2.2 Onderzoeksinstrument 14

2.3 Respondenten 15

2.4 Data verzameling 15

2.5 Data-analyse 163.Resultaten: beschrijving interviews en observaties 18

3.1 Algemene informatie 18

3.2 Tijdens het incident 20

3.3 Na het incident 274. Resultaten: verbanden 37

4.1 Persoonsgebonden factoren 37

4.1.1 Positieve waardering eigen handelen 37

4.1.2 Ervaring 39

4.1.3 Zelfvertrouwen 39

4.2Factoren gebonden aan het incident 40

4.2.1 Ernst incident 41

4.2.2 Bekendheid slachtoffer 41

4.2.3 Moeilijkheden tijdens incident 42

4.3 Omgevingsgebonden factoren 42

4.3.1 Professionele hulpverlening 42

5.Discussie 43

5.1 Hypothesen 43

5.1.1 Beschermende strategieën 43

5.1.2 Ervaren van stress tijdens het incident en invloed op verwerking 44

5.1.3 Sociale steun 46

5.1.4 PTSS 46

5.2 Conclusie 47

5.3 Beperkingen van dit onderzoek 48

5.4 Toekomstig onderzoek 49

6.Referentielijst 50
1.Inleiding
1.1 Bedrijfshulpverlening
Op de werkvloer kunnen verschillende ongelukken gebeuren. Bedrijfshulpverleners hebben verschillende cursussen moeten volgen om eerste hulp te kunnen verlenen bij dit soort incidenten.

In Nederland worden bedrijfshulpverleners, ook wel bhv’ers genoemd, steeds belangrijker en in veel bedrijven is er al een goede bhv-organisatie. Een bedrijfshulpverlener is een gewone werknemer van een bedrijf of instelling (NIBHV, 2003).

In de Arbo-wet is opgenomen dat de werkgever verplicht is om maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening (Min. Van Sociale zaken en Werkgelegenheid, 2008). Bedrijfshulpverlening is één van de onderwerpen die bijdragen aan een goed Arbo-beleid. Een werkgever moet één of meer bhv’ers aanwijzen. Deze worden tijdens een opleiding geleerd hoe ze eerste hulp moeten verlenen, hoe ze brand moeten bestrijden en hoe ze collega’s of gasten moeten alarmeren en evacueren. Een werkgever mag zelf bepalen hoeveel bhv’ers er in een bedrijf zijn. Het aantal ligt niet vast in de wet. Echter bij het bepalen van het aantal bhv’ers en wijze waarop de bhv georganiseerd wordt, moet rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en risico’s in het bedrijf (Min. Van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, 2008).

Maar wat voor effect heeft het meemaken van een ernstig incident op een bhv’er? In dit onderzoek richten we ons op bedrijfshulpverleners en het proces die zij doorlopen bij het meemaken van een ernstig incident en de verwerking van dit incident. Het doel is om aanbevelingen te doen over bijvoorbeeld cursussen of nazorg. Verder kunnen we suggesties maken voor nieuw onderzoek. De volgende onderzoeksvraag is samengesteld: Hoe beleefd een bhv’er de hulpverlening bij een ernstig incident en wat zijn de gevolgen van het meemaken van een ernstig incident? In de volgende paragrafen bespreken we eerst de literatuur die van toepassing is op deze onderzoeksvraag en daarna worden de hypothesen besproken.


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

  • Inhoudsopgave
  • 3.Resultaten: beschrijving interviews en observaties 18
  • 5.Discussie 43
  • 6.Referentielijst 50 1.Inleiding 1.1 Bedrijfshulpverlening

  • Dovnload 216.86 Kb.