Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


So achtergrond Livius (inleiding, achtergrond, teksten in vertaling) Tekst 1

Dovnload 34.99 Kb.

So achtergrond Livius (inleiding, achtergrond, teksten in vertaling) Tekst 1Datum21.09.2017
Grootte34.99 Kb.

Dovnload 34.99 Kb.

SO Achtergrond Livius (inleiding, achtergrond, teksten in vertaling)

Tekst 1

Lees de tekst.


In zijn praefatio (voorwoord) betoont Livius zich weliswaar een bescheiden man ten aanzien van zijn eigen persoon, maar niet ten aanzien van het onderwerp dat hij wil beschrijven.

2p 1 Leg dit uit en verwijs in je antwoord naar de tekst.

In de tweede alinea geeft hij aan dat hij bij andere auteurs wellicht in de

schaduw zal staan, de beschrijving van de geschiedenis van het Rom. Volk

is een eer, want dat volk is van goddelijke oorsprong (vanaf r24).
Volgens Cicero is de veritas (waarheid) de grondregel van

geschiedschrijving.

2p 2 Citeer het tekstelement waarin Livus naar deze basisregel verwijst.

‘een auteur misschien niet afwijkt van de waarheid’ r23


Volgens Livius is het geoorloofd dat de Romeinen het ontstaan van Rome

toeschrijven aan een goddelijk ingrijpen.

2p 3 Leg uit waarom hij dat vindt. Baseer je antwoord op de tekst.

Vanwege de oorslogsroem moet Mars wel de stichter en aartsvader zijn van

het Romeinse volk. R 31/32
Vanaf regel 35 geeft Livius zijn eigen beweegredenen weer om de

geschiedenis van Rome te beschrijven. Het is hem vooral te doen om deexempla.

2p 4 a. Leg uit wat Livius met het geven van exempla beoogt.

Exempla dienen ter lering, als voorbeeld voor hoe men zich dient te

‘ gedragen.b. Citeer het Nederlands dat de vertaling is van deze exempla.

‘instructieve voorbeelden’


Algemeen
Livius gebruikt voor zijn geschiedwerk, afhankelijk van de periode die hij

beschrijft, hoofdzakelijk twee soorten bronnen.

2p 5 Noteer deze twee bronnen.

- De annalen, jaarboeken opgesteld door de pristers;

- de oudere schrijvers die aan hem zijn voorafgegaan

Stelling: Livius’geschiedwerk past naadloos in het morele reveil (de politiek

van herstel van normen en waarden) van Augustus, hoewel de twee met

elkaar geen contact schijnen te hebben gehad.

2p 6 Leg dit uit.

Vanwege juist de door Livius opgevoerde exempla kan de politiek van

Augustus, die een moreel réveil nastreefde, het herstel van de aloude

normen en waarden, daardoor worden gesteund.


Vaak worden de geschiedschrijvers Livius en Tacitus met elkaar vergeleken.

Toch verschillen ze erg van elkaar.

2p 7 Noteer twee relevante verschillen.

Ze leefden elk in een andere tijd (de een in de eerste eeuw voor de ander in

de eerste eeuw na)

Het onderwerp van hun werk verschilt (de een AUC, de ander alleen de

keizers)
1p 8 Noteer de titel van het werk van Livius.

AUC : Ab Urbe Condita


Tekst 2
Deel I
“Niettemin was hij (Romulus) meer geliefd bij het volk dan bij de senatoren

en bovenal droegen zijn soldaten hem een warm hart toe.”

Stelling: aangezien Livius niet geheel zonder invloeden van buiten zijn werk

schrijft is er hier alle reden om te veronderstellen dat hij verwijst naar in zijn

tijd actuele gebeurtenissen.

2p 7 Leg dit uit aan de hand van het citaat.

Hier wordt verwezen naar de populariteit van Caesar en evt. Augustus
Deel II
In dit gedeelte van de tekst is sprake een bijzondere manier waarop

Romulus het leven heeft gelaten, namelijk geheel in overeenstemming met

zijn afkomst.

1p 8 Beschrijf deze manier en leg de relatie met zijn goddelijke afkomst.

Hemelvaart impliceert opname onder de goden. Dat past bij Romulus die

ook van goddelijke afkomst is.

Onlangs heeft de herdenking van de moord op Pim Fortuyn

plaatsgevonden. Hem werd een enorm, bijna messianistisch charisma

toegeschreven. Ook in dit verhaal lijkt Romulus een charismatische

persoonlijkheid geweest te zijn.

2p 9 Citeer de Nederlandse tekstelementen waaruit dat blijkt.

‘…geen daarvan was niet in overeenstemming met het geloof aan zijn

goddelijke afkomst en de goddelijkheid die hem na zijn dood werd

toegeschreven’

‘…..huldigden allen hem eenparig als een god en een godenzoon, als de

koning en vader van de stad Rome’


20 punten

  • Algemeen Livius gebruikt voor zijn geschiedwerk, afhankelijk van de periode die hij beschrijft, hoofdzakelijk twee soorten bronnen. 2p 5

  • Dovnload 34.99 Kb.