Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Speech Senaatscommissie Binnenlandse Aangelegenheden 07. 02. 2012

Dovnload 23.85 Kb.

Speech Senaatscommissie Binnenlandse Aangelegenheden 07. 02. 2012Datum04.04.2017
Grootte23.85 Kb.

Dovnload 23.85 Kb.

07/02/2012 – Brussel

Senaatscommissie binnenlandse aangelegenheden – SenaatSpeech Senaatscommissie Binnenlandse Aangelegenheden 07.02.2012

Geachte Voorzitter,

Geachte collega’s,
Sta mij allereerst toe om u te danken voor de mogelijkheid die ik hier vandaag krijg om beide beleidsnota’s samen voor te stellen. Iedereen is er van overtuigd dat de scheiding die de laatste jaren gemaakt is tussen asiel en opvang niet bevorderlijk was voor de kwaliteit van het gevoerde beleid. Dat is ook de reden waarom men er voor gekozen heeft om de bevoegdheden binnen de regering te groeperen. Het is dan ook logisch om de discussies in het parlement ook te groeperen. Ook het regeerakkoord behandelt beide onderwerpen als één geheel.
Dit akkoord heeft een duidelijk werkkader geschetst dat de krijtlijnen weergeeft voor de actie van deze regering.

Mijn beleid zoals het wordt uitgestippeld in de beleidsnota, zal zich inschrijven in de getrouwe uitvoering van het regeerakkoord.


Ik sta voor een correct asiel- en migratiebeleid. Dit zal mij leidraad zijn.
Dat is wat ik versta onder een correct beleid:

respect voor de rechten en de internationale verplichtingen

strijd tegen misbruik

en het oneigenlijk gebruik van procedures en de geloofwaardigheid van de beslissingen herstellen.


Ik zal beginnen met het asielbeleid. We moeten vaststellen dat het systeem de laatste tijd onder druk komt te staan. In 2011, werden immers meer dan 25.000 asielaanvragen ingediend waarvan ongeveer 20.000 nieuwe aanvragen. Het gaat om een stijging van meer dan 91,9% in vergelijking met 2009 en een stijging van 53,6% in vergelijking met 2010. In januari waren er een goede 2.100
Daarom is het des te belangrijker om de behandelingstermijnen te verkorten door de productiviteit op te drijven. Dit uiteraard met respect voor de kwaliteit van de procedure. In dit verband kan ik u reeds het volgende meedelen:
De Commissaris generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen heeft zich verbonden om de output te verhogen, de procedures te verkorten en de achterstand weg te werken:
De Commissaris Generaal voor de vluchtelingen en de Staatlozen zal eerstdaags een voorstel doen voor de lijst van veilige landen
Mijn diensten werken voorts aan een voorstel dat het indienen van meervoudige asielaanvragen moet ontmoedigen. 1 op de 5 asielaanvragen is vandaag nog steeds, een meervoudige asielaanvraag. De definitie van wat men precies onder “nieuwe elementen” verstaat, is momenteel niet voldoende duidelijk en geeft aanleiding tot verschillende interpretaties. Ik verwacht hieromtrent een voorstel in de komende weken.
Minstens even belangrijk om de doelstellingen te bereiken, is het signaal dat we geven aan de rest van de wereld. Ik zal zelf op het terrein gaan en samen met mijn directeur generaal zullen wij tijdens ontradingscampagnes ter plaatse duidelijk uitleggen dat België geen Eldorado is.
Mijn boodschap is: onze asielprocedure is kort: als men volledig uitgeprocedeerd is - als asielzoeker en/of in eender welke procedure – dan is terugkeer onvermijdelijk. Weg met de opvang in hotels, gedaan met de indrukwekkende dwangsommen die ons per dag worden opgelegd.
Parallèlement à ces mesures, il faut lutter contre toute forme d’abus et de fraudes. L’on sait que certaines procédures comme le séjour pour raisons humanitaires on médicales sont largement détournées.
Le législateur a voulu à l’époque tenir compte de certaines situations exceptionnelles et non pas prévoir de nouveaux canaux d’immigration.

Néanmoins, l’office des étrangers a enregistré près de 10.000 demandes d’article 9ter en 2011, pour 5426 en 2008. Soit une augmentation de près 100% !


Dans ce cadre, je peux vous annoncer que les récentes modifications législatives en matière de 9 ter qui rendent plus strictes les conditions d’accès à la procédure sont publié dans le moniteur Belge hier.
On va aussi lutter contre les mariages et partenariat de complaisance. La banque de données qui sera élaborée à cet effet ainsi que le registre des actes d’état civil participeront d’une meilleure coopération entre les différents partenaires: parquets, communes, office des étrangers, postes diplomatiques.
Het sluitstuk van een coherent asielbeleid is de terugkeer, bij voorkeur vrijwillig. De resultaten van het vrijwillig terugkeerprogramma zitten in stijgende lijn.
Deze regering wil maximaal inzetten op terugkeer. Het huidige systeem zal geëvalueerd worden. Door nog betere begeleiding, door nog sterker in te zetten op een duurzame terugkeer, door specifieke strategieën voor doelgroepen, door betere coördinatie tussen de actoren en door een betere afstemming tussen de vrijwillige en de gedwongen terugkeer, wil ik de cijfers nog opkrikken.
Een eerste vergadering van de coördinatiegroep terugkeer, met alle betrokken diensten, heeft al plaatsgevonden op het kabinet. Daar hebben we een inventaris gemaakt van de problemen, en is beslist om prioritair met concrete voorstellen te komen inzake: een geïntegreerd terugkeertraject, de verbetering van de processen en afstemming van de procedures, informatie-uitwisseling en verwijdering vanuit de gevangenis. Nu vrijdag vindt een 2e vergadering plaats op mijn kabinet.
Zoals steeds, gaat de voorkeur naar de vrijwillige terugkeer.
Maar de gedwongen terugkeer heeft ook zijn plaats in dit verhaal. Ik wil niet cynisch lijken maar als de vrijwillige terugkeer dan is het omdat het alternatief bij weigering, de gedwongen terugkeer is.
Wat betreft het centrum voor delinquenten die illegaal op het grondgebied verblijven, heb ik gevraagd aan de Directeur generaal van de Dienst Vreemdelingenzaken om de nodige schikkingen te nemen, in samenspraak met de Regie der Gebouwen, om de mogelijkheden voor de locatie van dit centrum te bestuderen en in functie van het nodige budget.
Au vu de tous ces éléments, vous l’aurez compris, la Belgique ne peut, ne veut, agir seule dans son coin. Nous faisons partie d’un espace de libre circulation. La dimension la plus pertinente pour développer une politique d’immigration est donc la dimension européenne. Je serai donc très active au sein du Conseil Justice et affaires intérieures pour défendre une approche réaliste et basée sur la solidarité mais aussi sur la responsabilité de tous les Etats membres y compris ceux défaillants aujourd’hui.
Daarnaast zal mijn specifieke aandacht gaan naar de doelgroep van de Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen. We zien vandaag een steeds groeiende instroom van zogenaamde MENA’s. Enerzijds stellen we misbruiken vast, van personen die zich onterecht uitgeven voor minderjarigen, anderzijds zijn er steeds meer schrijnende situaties van jongeren die maanden of soms zelfs jaren onderweg zijn om te ontsnappen aan bijwijlen gruwelijke omstandigheden. Het gaat om een zeer kwetsbare groep en de focus zal het hoogste belang van het kind zijn. Deze moeilijke problematiek wil ik aanpakken.

Dames en heren,


De opvang is vandaag in crisis, de huidige vrieskou heeft nogmaals gewezen op de pijnpunten.

Sinds 2009 hebben al meer dan 12.000 asielzoekers een niet-toewijzingsbeslissing gekregen. Voor 2011 bedraagt het aantal niet-toewijzingen 4.300 personen. Ondanks de inspanningen van de diensten en de partners zijn daar ook alleenstaande vrouwen en gezinnen met kinderen bij.

De crisis is niet nieuw. Het aantal asielaanvragen stijgt jaar na jaar.

Dit heeft natuurlijk een impact op de opvang. In juli 2007 zaten er 11.500 mensen in de opvangstructuren. Vandaag zijn er dat meer dan 23.000. Dat is meer dan een verdubbeling.

De opvangwet is duidelijk: mensen in asielprocedure hebben recht op opvang. Onder de voorwaarden beschreven in de wet van 2007. Vandaag slagen we er niet in om dat engagement waar te maken.

Ik wil daaraan verhelpen, maar u kan wel niet verwachten van mij dat ik op enkele weken rechttrek wat al jaren scheefgroeit. Vergis u niet, ik ben ambitieus, maar ook realistisch.


Deze problematiek vereist een aanpak in twee fasen. In een eerste fase is er nood aan een extra inspanning inzake opvangplaatsen. Hiervoor is reeds een belangrijke stap genomen. Op 23 december - goed 2 weken na mijn aantreden – heeft de ministerraad op mijn voorstel een beslissing genomen rond een pakket van 4.000 plaatsen.
Zonder onmiddellijke actie dreigden immers een 3000-tal plaatsen per 31 december 2011 te moeten sluiten. Die onmiddellijke actie heb ik genomen, en ik heb de nodige kredieten extra gekregen.
In dat pakket zaten ook een aantal plaatsen die nog te openen waren. Bij de voorstelling in commissie heb ik u een overzicht gegeven. Intussen zijn er daarvan nog 250 plaatsen geopend. We merken inderdaad dat tussen de beslissing om een plaats te creëren en de eigenlijke opening enige tijd verloopt, soms verklaarbaar vanuit praktisch oogpunt, maar soms duurt het toch wel heel lang. Sommige projecten blijken niet altijd even realistisch en blijven daarom aanslepen.
Het budget dat in december uitgetrokken was, gold voor een aantal plaatsen (de 5 kazernes van rode kruis/croix rouge en het asielcentrum van SamuSocial) slechts tot 31 maart. Een sluiting van een centrum neemt verschillende maanden in beslag, dus voor een sluiting op 31 maart zouden we vandaag al aan het afbouwen moeten zijn.
Dat wou ik natuurlijk ten allen prijze vermijden, daarom heb ik ook het nodige gedaan om binnen mijn budgetten maximaal in te zetten op de plaatsen die open zijn of op korte termijn open kunnen. Ik ga geen plaatsen sluiten om er elders op termijn te kunnen openen. Door hier te kiezen voor een realistische en efficiënte benadering, heb ik een oplossing gevonden, ik benadruk: binnen mijn budget, om de kazernes en Samu , in totaal meer dan 2 700 plaatsen, open te houden tot ten minste 31 mei, zodanig dat vandaag niet moet afgebouwd worden.

Het voortdurend blijven creëren van plaatsen - meer dan 2000 per jaar sinds 2008 - is een situatie die niet houdbaar is. Ook in ‘normale’ tijden, maar zeker in deze budgettair moeilijke tijden. De oplossing voor de crisis zal dan ook niet komen van het creëren van nieuwe plaatsen. Het budget van Fedasil is de afgelopen jaren met meer dan 150 miljoen gestegen, dat ritme kunnen we niet blijven volhouden.


Het probleem moet structureel aangepakt worden, transversaal over alle instanties heen. Dat is dan de 2e fase in mijn beleidsaanpak, daarvoor werk ik momenteel in samenwerking met de betrokken instanties aan een structureel plan.
Een belangrijk deel van dat plan zal betrekking hebben op de asielinstanties en op de procedures. Maar ook in de opvang dringen een aantal maatregelen zich op.

Via een verbeterd beheer zullen we de beschikbare middelen effectiever moeten inzetten.


De informatie-uitwisseling zal een centrale plaats innemen. Er is daar een hele weg af te leggen om te komen tot een efficiënt systeem, dat samenwerking bevordert waardoor de terugkeer kan opgekrikt worden en de verblijfsduur in de centra verkort kan worden.
U zal opgemerkt hebben dat het woord ‘samenwerking’ veel terugkomt in mijn betoog en in de beleidsnota. De administraties zijn daar ook toe bereid, ze zijn zelfs vragende partij. De karikatuur die daar soms van gemaakt werd over diensten en mensen die weigerden samen te werken, dat blijkt in de praktijk niet te kloppen. Dat beeld wil ik hier doorprikken.
Un exemple concret de la nécessité de renforcer la coopération est de trouver une solution pour la sortie des centres. Par exemple la coordination entre Fedasil et les CPAS concernant la sortie d’un réfugié reconnu peut être améliorée. Puisque j’ai également l’intégration sociale dans mes compétences, je vais y travailler prioritairement.
Les modifications de la loi “Accueil” votées récemment introduisent le concept de trajet de retour dans la législation. Ce trajet de retour sera conjointement géré par l’Office des Etrangers et Fedasil. Les administrations sont en train de préparer cette coopération.
L’accord de Gouvernement prévoit un plan de répartition en aide matérielle, sur base volontaire dans un premier temps, obligatoire si nécessaire. Un contact avec les communes a eu lieu afin de mettre en œuvre le plan volontaire et pour voir les possibilités d’une étape obligatoire.
Ik wil deze thematiek in goede samenwerking met de steden en gemeenten aanpakken, zo is er het meeste kans op een succesvolle aanpak.
De opvangcrisis heeft vanzelfsprekend ook een invloed op de kwaliteit van de opvang. Het traditionele opvangmodel in 3 fases is uitgebreid met de noodopvang en de opvang in transitcentra. Het steeds maar bij creëren van plaatsen in bestaande centra, heeft natuurlijk een impact op de kwaliteit.
Behalve voor de begunstigden van de opvang zelf, is dit ook een bijzonder moeilijke situatie voor de mensen op het terrein. Een situatie die bovendien al jaren aansleept. Ik wil hier vandaag dan ook expliciet mijn dank uiten aan alle mensen die werken in de centra, bij de partners, op de dispatching, op de hoofdzetel en de regio-kantoren van Fedasil en bij de gemeentes die in LOI’s voorzien. Zij werken al jaren in uiterst moeilijke omstandigheden. Zij verdienen niet de kritiek die ze soms krijgen, zij verdienen enkel ons grootste respect!
De uitdagingen zijn immens. Ons asiel- en migratiebeleid is reeds jaren in crisis. Ik ben er echter van overtuigd dat ik de elementen heb om die crisis ook effectief aan te pakken. De bevoegdheden zijn eindelijk samengevoegd onder mijn verantwoordelijkheid. Het regeerakkoord bevat de nodige afspraken om het noodzakelijke beleid te voeren. Het parlement heeft in het afgelopen jaar een aantal zeer belangrijke wetswijzigingen gestemd die mij zullen helpen, waarvoor dank. Ik stel een zeer positieve en constructieve houding vast op het terrein, iedereen is er van overtuigd dat het nu moet en kan gebeuren.

  • Niet-Begeleide Minderjarige Vreemdelingen

  • Dovnload 23.85 Kb.