Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Stappenplan voor de toepassing van de leden 1 en 2 van artikel 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie

Dovnload 134.2 Kb.

Stappenplan voor de toepassing van de leden 1 en 2 van artikel 11 van het Verdrag betreffende de Europese UniePagina1/3
Datum18.06.2017
Grootte134.2 Kb.

Dovnload 134.2 Kb.
  1   2   3NL
Stappenplan

voor de toepassing van de leden 1 en 2 van artikel 11

van het Verdrag betreffende de Europese Unie

Naar een betere Europese burgerdialoog en betrokkenheid van de burgers voor een betere beleidsvorming

Goedgekeurd tijdens het NGO Forum in Riga op 2 en 3 maart 2015, onder auspiciën van het Letse voorzitterschap van de Raad van de EU
Artikel 11, lid 1 en lid 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie

"1. De instellingen bieden de burgers en de representatieve organisaties langs passende wegen de mogelijkheid hun mening over alle onderdelen van het optreden van de Unie kenbaar te maken en daarover in het openbaar in discussie te treden.

2. De instellingen voeren een open, transparante en regelmatige dialoog met representatieve organisaties en met het maatschappelijk middenveld."


1.Inleiding

Dit stappenplan presenteert een visie, een structuur en de maatregelen die nodig zijn om een betere burgerdialoog1 in de EU tot stand te brengen en de betrokkenheid van de burgers en hun organisaties te vergroten. Het verwoordt de roep van de burgers om betere besluiten, een betere beleidsvorming en een betere governance die beantwoorden aan de behoeften van de burgers.


Artikel 11 van het Verdrag betreffende de Europese Unie vormt hiervoor de rechtsgrondslag. De EU-instellingen, de lidstaten en het maatschappelijk middenveld - zowel individuele burgers als representatieve organisaties - moeten samenwerken om artikel 11 in praktijk te brengen. De burgerdialoog heeft de potentie om het Europees democratisch model uit te breiden en te versterken, en is een cruciaal instrument om dat model te voltooien en te moderniseren en hiervoor een draagvlak te creëren.
Het stappenplan zet uiteen wat de dialoog zou moeten trachten te bereiken en hoe de dialoog op een doeltreffende, constructieve en realistische wijze kan worden uitgevoerd, met de breedst mogelijke schare van aanhangers en belanghebbenden. Het legt de grondslagen voor een burgerdialoog waarin een sleutelrol is weggelegd voor representatieve organisaties, terwijl ook het potentieel van individuele burgers volledig wordt benut.

2.Een visie op de burgerdialoogMulti-level

De burgerdialoog wordt uitgevoerd voor en door de representatieve organisaties en het maatschappelijk middenveld2 op alle niveaus - lokaal, regionaal, nationaal en Europees.


Open, transparant en inclusief

De burgerdialoog vormt een aanvulling op de methoden voor rechtstreekse participatie. Burgers - al dan niet georganiseerd in organisaties die hun belangen vertegenwoordigen - zullen kunnen deelnemen aan en bijdragen tot de burgerdialoog op het voor hen meest geschikte niveau. Voor de samenwerking moeten naast digitale instrumenten zoals e-platforms en andere nieuwe technologieën ook de traditionele instrumenten worden gebruikt.


Voortbouwen op bestaande dialogen of overleg, maar overlappingen voorkomen

De burgerdialoog biedt een overkoepelende structuur voor bestaande en nog te ontwikkelen dialogen tussen de EU-instellingen en het maatschappelijk middenveld over bepaalde thema's. Iedere verwarring tussen dialoog, overleg en communicatie moet worden vermeden.


Betere beleidsvorming - ideeën voor een nieuw Europa

De burgerdialoog is een proces voor de uitwisseling van deskundigheid en ervaringen op het gebied van innovatie in maatschappelijke organisaties. De burgerdialoog biedt de mogelijkheid om na te denken over en voort te bouwen op de waarden, beginselen en doelstellingen van het Europese project, door een Europese openbare ruimte te creëren om de kloof tussen beleidsmakers en burgers te dichten en gebruik te maken van de mogelijkheden voor rechtstreekse participatie door de burgers. Een en ander leidt tot een betere beleidsontwikkeling t.b.v. het algemeen belang, die dichter aansluit bij de behoeften en verwachtingen van de burgers, waardoor een groter gevoel van gedeelde verantwoordelijkheid wordt gecreëerd. De burgerdialoog speelt een cruciale rol bij de totstandkoming van wetgeving, omdat hiermee de impact van de wetgeving op de burgers kan worden geëvalueerd.


Gezamenlijke acties voor overeengekomen EU-prioriteiten

De burgerdialoog biedt een ruimte waarin het maatschappelijk middenveld en de EU-instellingen kunnen samenwerken aan gezamenlijke projecten voor een betere implementatie van het EU-beleid, draagt bij aan een beter begrip onder burgers van de meerwaarde van de Europese Unie en maakt het mogelijk de impact van het beleid op het maatschappelijk middenveld en de burgers te evalueren. De waarde van sector- en thema-overschrijdende initiatieven mag niet uit het oog worden verloren.


Europese integratie via het maatschappelijk middenveld

De burgerdialoog is een gelegenheid voor burgers om in contact te treden met andere burgers en met hun gekozen vertegenwoordigers uit de hele EU. Dit kan leiden tot samenwerking, uitwisseling en projecten voor verandering in de hele EU, wat bijdraagt tot de ontwikkeling van een sterker draagvlak en een sterker Europees identiteitsgevoel.3.Maatregelen voor dialoog op verschillende niveaus

Het stappenplan onderscheidt drie niveaus van dialoog, overeenkomstig art. 11, lid 1 en 2:3.1Dialoog met representatieve organisaties en het maatschappelijk middenveld op nationaal niveau3Opzet (artikel 11, lid 2)

Hoewel de nationale tradities en wettelijke kaders sterk van elkaar verschillen, worden de EU-besluiten grotendeels door nationale ministeries voorbereid en hebben zij de grootste impact op nationaal, regionaal en lokaal niveau. Verdragen zijn bindend voor de lidstaten, en de gemeenschappelijke verbintenissen en doelstellingen (zoals de Europa 2020-strategie) kunnen niet worden verwezenlijkt zonder een breed draagvlak en participatie van de burgers. De thematische dialogen die vaak al bestaan op nationaal niveau moeten meer erkenning en steun van de EU krijgen, zodat zij kunnen worden uitgebreid tot andere lidstaten. De nationale dialogen moeten deel gaan uitmaken van de jaarlijkse EU-dialoog.


Uitgangspunt

Er moet worden voortgebouwd op bestaande nationale dialogen over vraagstukken die de EU aangaan, zoals gezondheid, jongeren, sport, handel, en de burgerdialogen in het kader van het Europees Jaar van de burger 2013 (in aangepaste vorm).


Partners

Lidstaten, Europese Raad, DG's van de Europese Commissie, landen van het Oostelijk Partnerschap en kandidaat-lidstaten, vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld die betrokken zijn bij de dialogen (mede via sociaaleconomische raden en andere nationale structuren (voor zover zij bestaan)).


Volgende stappen


  • Informatie vergaren over bestaande succesvolle dialogen op nationaal niveau. Raadpleging van belanghebbenden uit sectoren en gebieden waarin er behoefte bestaat aan een verbetering van de reguliere dialoog.

  • Een aanbeveling van de Raad om nationale dialogen op te starten in de alle lidstaten, onder meer over de tenuitvoerlegging van de EU 2020-strategie.

  • Vaststelling van mechanismen voor de uitwisseling en verspreiding van goede praktijken, het creëren van ruimten voor beschouwing en kritisch denken, het bevorderen van een zekere mate van coördinatie tussen de bestaande dialogen, met respect voor de verschillen die er zijn. Een discussie aangaan over kwaliteitsnormen, criteria en richtsnoeren voor participatie, het al dan niet verplichte karakter, en de tijd die nodig is voor een adequate en doeltreffende participatie. Het bevorderen van burgereducatie over gemeenschappelijke Europese waarden. Opstarten van open raadplegingsprocessen (zowel offline als online) over de EU op nationaal niveau, waarbij de EU-voorzitterschappen jaarlijks verslag uitbrengen over de ontwikkeling van de burgerdialoog in de lidstaten.

  • De lidstaten moeten passende middelen vinden om de burgerdialoog te financieren en de maatschappelijke organisaties meer mogelijkheden te geven om hieraan deel te nemen. De Commissie moet een evaluatie maken van de instrumenten en programma’s ter ondersteuning van maatschappelijke organisaties die werkzaam zijn op het gebied van participatie, democratie en de rechtsstaat op nationaal niveau. Ook moet zij burgerparticipatie en democratie opnemen bij de horizontale prioriteiten van de nationale programma’s, voortbouwend op de goede voorbeelden van ngo's die gedurende de pretoetredingsperiode werden versterkt.

  • Ondersteuning van nieuwe projecten, zowel op het stuk van de informatie als wat betreft hun praktische bijdrage aan een betere besluitvorming en de vernieuwing en hervorming van de burgerdialogen in alle EU-lidstaten (waarmee in januari 2015 opnieuw een begin werd gemaakt in Letland). Ervoor zorgen dat een nog groter deel van het maatschappelijk middenveld wordt bereikt, door gemeenschappelijke conclusies te trekken en ervoor te zorgen dat er voor elke dialoog een feedback wordt gegeven.  1   2   3

  • 1.Inleiding
  • 2.Een visie op de burgerdialoog
  • 3.Maatregelen voor dialoog op verschillende niveaus

  • Dovnload 134.2 Kb.