Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Stedelijk Overleg Gezondheidszorg Alle vreemdelingen 26 mei 2014, 09. 00 11. 30

Dovnload 19.4 Kb.

Stedelijk Overleg Gezondheidszorg Alle vreemdelingen 26 mei 2014, 09. 00 11. 30Datum26.05.2017
Grootte19.4 Kb.

Dovnload 19.4 Kb.

Stedelijk Overleg Gezondheidszorg Alle vreemdelingen
26 mei 2014, 09.00 – 11.30

Aanwezig: Kim Verschueren – Oriëntatiepunt Gezondheidszorg Oost-Vlaanderen (verslag), Leen Van Zele – Gezondheidsdienst Stad Gent, Ann Vanheule – Dienst Asiel en Vluchtelingenbeleid, Patricia Fruyt , Koen de Koninck en Lieve Haeck – UZ Gent, Henri Hemelsoet en Rudy Verbeeck – De Tinten, Kirsten Kaerts – WGC Botermarkt, Leen Ghyssels – WGC Rabot, Barbara Cottenie - Integratiedienst Gent / buurtstewards, Marie-Jeanne – Apothekersgild, Hanne Lootens en Rachel – AZ Jan Palfijn, Sofie Lamote – WGC De Sleep, Carla Ronkes – Werkgroep Vluchtelingen Gent, Wim De Moor – OCMW Gent, Ria Roosens – Kras, Valerie Veldeman – AZ Maria Middelares, Josefien Goethals – Intercultureel Netwerk Gent, Fleur Simillion – Huisartsenvereniging Gent

Verontschuldigd: Wim Verween – OCMW Gent, Myriam Den Tandt – Kind en Gezin, Erik Willems – Infopunt Migratie

 1. Voorstelling Kras door Ria Roossens en Henri Hemelsoet

Kras is de ‘koepel’organisatie van Gentse kansarmoedewerkingen (zie ook folder). Deze organisaties werken voor een bepaalde regio, uitgezonderd De Tinten. Bij hen is de doelgroep bepalend, namelijk vreemdelingen in een precaire situatie.

Kras heeft drie grote pijlers / opdrachten:

1. Ondersteunen van vrijwilligers: oa ervaringen uitwisselen, info verstrekken, verdeling adhv een stratenplan (zonering – zie www.krasgent.be) – elke zes weken vindt er een vergadering plaats
2. Organiseren van activiteiten voor de doelgroep: oa zelfzorg (gratis voetverzorging ism Arteveldehogeschool), kapperszorg (ism kappersschool), jaarlijkse uitstap (in 2014: uitstap naar Technopolis), Krasfeest (maaltijd voor ongeveer 100 personen)
3. Beleidsgericht werken binnen lokaal welzijnsbeleid

De Tinten is één van de verenigingen die ondersteund worden door Kras. • Ongeveer 55 vrijwilligers

 • Specifieke doelgroep: vreemdelingen, nu voornamelijk Unieburgers zonder enige vorm van inkomen

 • Totaalpakket – totale begeleiding

  • Voedselbedeling (gelinkt aan sociale dienst – nodig: elke 8 weken aanmelding – momenteel ongeveer 700 personen = 250/300 gezinnen)

  • Sociale dienstverlening

  • Financiële ondersteuning

  • Tussenkomst in medische kosten – vreemdelingen worden wel gestimuleerd om stap te zetten naar OCMW Gent voor medische kaart

  • Sinds zomer 2013: consultaties bij arts en verpleegkundige op vrijdagnamiddag (gemiddeld 12 consultaties): voornamelijk voor doelgroep die ingeschreven is bij De Tinten, dit gebeurt op woensdagnamiddag, bij acute problemen is het steeds mogelijk om langs te komen, indien nodig/mogelijk doorverwijzing naar wijkgezondheidcentra of ziekenhuizen, afspraken met apothekers (bij doorverwijsbrief wordt medicatie gratis meegegeven met patiënt – wekelijkse facturatie aan De Tinten)

  • Materiële ondersteuning (oa kleding via Wereldmisiehulp)

 • Signalen:

  • Veel vreemdelingen (ook kinderen) met tandproblemen en ze kunnen hiervoor nergens terecht

  • Veel gezondheidsproblemen die een structurele aanpak nodig hebben zoals diabetes, scabiës, luizen

  • Zorgverstrekkers (huisarts, tandarts, ziekenhuizen) vergeten vaak de doorverwijsbrief (tweeluik) voor de apotheek waardoor het bekomen van de juiste medicatie zeer moeilijk is


Afspraken

De huisartsenvereniging, KOVAG en de ziekenhuizen bekijken hoe dit kan gecommuniceerd worden naar hun achterban zodat de doorverwijsbrief voor de apotheek wel wordt meegegeven.

De Tinten stuurt bij concrete problemen rond UZ Gent een mail naar socialedienstpatienten@uzgent.be – zo kan het ziekenhuis concreet opvolgen waar het fout loopt. Idem voor de Huisartsenvereniging? Idem voor KOVAG? 1. Stand van zaken Mediprima door Wim De Moor

Mediprima is een elektronische databank waarin OCMW’s gegevens invoeren omtrent de terugbetaling van medische kosten van vreemdelingen. Zorgverstrekkers en ziekenhuizen kunnen dan via Inschrijvingsnummer Sociale Zekerheid (INSZ) info opzoeken in deze databank omtrent tussenkomst in medische kosten.
sinds 1 oktober ’13 zijn OCMW’s verplicht om alle data in te voeren van vreemdelingen zonder ziekteverzekering (mensen zonder wettig verblijf, bewoners van een Lokaal Opvanginitiatief en vreemdelingen met een ontvankelijke medische regularisatieaanvraag).
Eerste fase (normaal vanaf 1 januari ’14 maar uiteindelijk uitgesteld tot 1 juni ’14): ziekenhuizen factureren niet langer aan het OCMW van de gewoonlijke verblijfplaats, maar aan de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. OCMW’s zullen dus, vanaf 1 juni, niet meer terugbetaald worden door de POD Maatschappelijke Integratie voor ziekenhuisfacturen.

Moeilijkheden / problemen: • Niet alle ziekenhuizen zijn (technisch) klaar om deze facturatie te doen. Er zal dus vertraging opzitten, vele ziekenhuizen zullen pas na de zomervakantie factureren.

 • Lopende opnames moeten opgesplitst worden (deel voor 01/06: factureren aan OCMW – deel na 01/06 factureren aan HZIV)

 • Vaak problemen wanneer ziekenhuizen gegevens willen checken in databank

  • technische problemen – slechte consulteerbaarheid databank

  • probleem van communicatie met de kruispuntbank

  • probleem van synchronisatie

 • 1000 Brussel, die 60% van alle patiënten op het grondgebied heeft wonen, wil geen gegevens invoegen in databank. Momenteel zijn er dus maar max 40% data ingevoerd

 • Zonder INSZ niet mogelijk om enige opzoekingen te doen in Mediprima, ook niet op naam of adres. INSZ kan ook wijzigen

OCMW Gent:

 • Sinds 01/10/2013: oude (roze en blauwe versie) medische kaart niet langer afgeleverd, attest naar analogie met Mediprima, actualisatie op 01/04 (oa toegewezen maatschappelijk werker wordt vermeld)

 • Niet enkel medische kaart bij volledige tenlasteneming, ook uitsluitingen mogelijk (bv enkel remgeld of hospitalisatiekosten ten laste van OCMW)

 • Tussen de 900 en 1500 medische kaarten (individueel – geen families)

 • Tussen aanvraag en aflevering medische kaart kan 1 maand tijd zitten. Tijdens deze periode is er een garantie voor terugbetaling kosten apotheker, maar niet voor de huisarts

Afspraken

SOGA zal op meer geregelde basis samenkomen om de stand van zaken van Mediprima te bespreken en info uit te wisselen 1. Signalenbundel

Een aantal signalen hebben betrekking op SOGA. Zie signalenbundel: http://www.beleidssignalen.be/signalenbundels.php. De signalen zullen op het volgende SOGA besproken worden.

Afspraken

We lezen allen de signalen rond gezondheid na tegen het volgende SOGA-overleg ter bespreking. 1. Toegankelijkheid (1ste lijn) gezondheidszorg

Diverse signalen:

 • De Tinten: moeilijke toegankelijkheid van de 1ste lijn voor bepaalde doelgroepen. Hiervoor reeds samengezeten met de Wijkgezondheidscentra. Welke extra stappen kunnen nog ondernomen worden? Belangrijk dat alle rechten uitgeput worden. De Tinten zal enkel leemtes invullen. Nodig om probleem verder in kaart te brengen, verder te verfijnen. Hoe kunnen Gentse diensten / voorzieningen elkaar faciliteren?

 • UZ Gent: denkt na over categorieën van zorg

  • Hoogdringende zorg , geplande zorg en geplande zorg die uitgesteld kan worden tot na het verkrijgen van een INSZ – dit nummer is nodig om te kunnen factureren

 • WGC: moeilijkere doorverwijzing naar ziekenhuizen, nu meer patiënten de geen zorg krijgen in een ziekenhuis omwille van financiële redenen

 • Integratiedienst Gent: discussie omtrent aanvraag bijlage 19, veel vreemdelingen worden gestimuleerd om bijlage 19 aan te vragen, ook wanneer er geen uitzicht is op werk. Hierdoor hebben ze geen recht meer op Dringende Medische Hulp van het OCMW. De betaling van hun medische kosten verloopt dan ook zeer moeilijk. Unieburgers met weinig kans op werk, worden door integratiedienst ontraden om bijlage 19 aan te vragen

 • Wat met vrouwen die moeten bevallen? Zij worden opgenomen in ziekenhuis (meestal via spoed) maar krijgen nadien een zeer hoog factuur toegestuurd

 • De Tinten: problematische toegang tot tandzorg. Grootste probleem is dat maar weinig tandartsen openstaan voor de doelgroep. Wanneer er echter een afspraak gemaakt wordt, komen de patiënten vaak niet opdagen. Hierdoor zijn deze tandartsen alsmaar minder geneigd om doelgroep een afspraak te geven. Kunnen we hieraan, vanuit de sector, iets doen?

  • In Antwerpen loopt er een project waarbij cliënten actief begeleid worden naar de dokter. Kan dit project eventueel ook in Gent uitgewerkt worden?

Ook bij kinderen grote tandproblemen, op zeer jonge leeftijd. Niet enkel door slecht poetsen, maar ook door slechte voeding (oa suiker in poedermelk), tekort aan vitamine D, … .

 • Kan iemand van Kras aansluiten bij de werkgroep Tandzorg?

 • Ziekenhuizen zijn in de mogelijkheid om projecten op te zetten met andere organisaties. Mogelijk om een gezamenlijk project uit te werken (cfr Gerodent – mobiele tandartsconsultaties voor geriatrische patiënten)?

 • Vraag naar (gratis) vitamine D aan Kind & Gezin

 • Integratiedienst Gent: opmaak tienpuntenplan Ecar (discriminatie): mogelijk wordt er ook een actiepunt opgenomen rond gezondheidszorg. Op agenda volgende SOGA

 • Integratiedienst Gent: toegankelijkheid van zorg voor IEM (Intra-Europese Migratie) in kaar t brengen, in samenwerking met vakgroep Huisartsengeneeskunde. Dit onderzoek wordt afgesloten met een denkdag / trefdag op 16 of 18 december 2014

 • De Tinten: vaak doorverwijzing naar OCMW met briefje, maar geen terugkoppeling. Mogelijk om hieromtrent afspraken te maken?Afspraken

Het signaal rond de toegankelijkheid van de tandartsen is gekend en zal door Leen VZ meegenomen worden naar de stuurgroep tandzorg. KRAS/De Tinten zullen uitgenodigd worden daar aan deel te nemen. Mogelijks kan er vanuit de stuurgroep tandzorg een project uitgewerkt worden zoals in Antwerpen? Ook kan er daar bekeken worden of de bestaande methodiek rond zuigflescariës kan toegepast worden bij IEM-ers.

Leen VZ stelt aan Kind & Gezin de vraag of kinderen met een precair statuut ook gratis vitamine D kunnen krijgen.

OMCW en de Tinten bekijken samen hoe die terugkoppeling beter kan gebeuren.

ECAR wordt geagendeerd op het volgende SOGA.

Het signaal rond de toegankelijkheid van de eerstelijn wordt hernomen op het volgende SOGA-overleg.

Om het probleem beter in kaart te brengen en te verfijnen zullen Leen VZ, Ann Vanheule en Kim Verschueren ter voorbereiding (voor het volgende SOGA) naar alle organisaties van SOGA vragen doorsturen inzake de aard van de gezondheidsproblemen, beschrijving doelgroep, aantal meldingen, knelpunten vastgesteld in de toegankelijkheid van de 1elijn, specifieke noden, etc.

Na bespreking op het volgende SOGA zal de toegankelijkheid van de eerstelijnsgezondheidszorg voor IEM-ers (specifiek bijlage 19) geagendeerd worden op het POC-overleg. 1. Varia

20 juni: Wereldvluchtelingendag: Fair play for refugees (Josefien stuurt uitnodiging door)

 • Sensibiliseringsactie aan station

 • Namiddag: vriendschappelijke voetbalwedstrijdjes in Baudelopark, ING is nog op zoek naar een tweetal voetbalploegjes

Volgende vergadering: 15 september 2014 van 9.00 tot 11.30
Waar? Nader te bepalen
Op agenda: Mind-Spring, toegankelijkheid 1ste lijn, tandzorg, Ecar, Signalenbundel

 • Voorstelling Kras
 • Stand van zaken Mediprima
 • Signalenbundel
 • Toegankelijkheid (1 ste lijn) gezondheidszorg

 • Dovnload 19.4 Kb.