Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Stedenbouwkundige visie gebiedsontwikkeling Actualisatie 2015

Dovnload 21.05 Kb.

Stedenbouwkundige visie gebiedsontwikkeling Actualisatie 2015Datum17.07.2017
Grootte21.05 Kb.

Dovnload 21.05 Kb.

se-media-server: info:stijlmap: vernieuwing-huisstijl-2011:logomap:a4-gemeente tilburg-cmykzwart.ai


Stedenbouwkundige visie gebiedsontwikkeling Actualisatie 2015 (definitieve vaststelling)
Programma-, Project- & Interimmanagement

Aanleiding

Begin 2008, bij de vaststelling van de stedenbouwkundige visie 2007, is door de raad besloten om het Regiedocument Piushaven te vervangen door een stedenbouwkundige visie die de flexibiliteit biedt die nodig is voor een dergelijke langlopende binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Op dat moment is ook aan de raad toegezegd dat wij deze elke twee jaar actueel maken en daarmee de raadscommissie integraal informeren.

De voorliggende nota is de vijfde in de tweejaarlijkse reeks, zowaar een jubileum. We zijn dan ook verheugd over de resultaten die in het gebied geboekt worden en te beleven zijn voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

De stedenbouwkundige visie heeft geen juridische status maar is wel richtinggevend voor de te doorlopen juridische procedures zoals het bestemmingsplan en de verschillende wijzigingsprocedures per deelplan.

Ook de voorliggende actualisatie 2015 bewijst dat de in 2008 gekozen aanpak werkt: de denkruimte (het web) leidt tot een kader waarbinnen de deelplannen in onderlinge samenhang én in samenhang met de stad tot uitwerking kunnen komen. Het thema van de actualisatie 2015 is Verankeren en Balans houden.
Op 1 december 2015 (nr. 8) heeft het college het ontwerpbesluit genomen om de stedenbouwkundige visie Piushaven , actualisatie 2015, vast te stellen en dit besluit toegezonden aan de raad om wensen en bedenkingen hiertegen aan het college kenbaar te maken.
Bespreking van het ontwerpbesluit heeft plaats gevonden in de raadscommissie VES van 18 januari 2016 (VES 411)

De commissie neemt, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen, een positief standpunt in over de raadsnotitie. Naar aanleiding van de naar voren gebrachte wensen en bedenkingen heeft de wethouder de volgende toezeggingen gedaan.

1. De wethouder gaat nogmaals het gesprek aan met de bewoners van de zuidoever.

2. De wethouder gaat een inspanningsverplichting aan om duurzaam behoud van het stadsstrand en de stadstuinderij mogelijk te maken voor de stad.

3. Het idee van de PvdA om een museumpje op te richten ter herinnering aan de AaBe-fabriek wordt aan de projectontwikkelaars meegegeven en besproken met het Textielmuseum.

4. De passage over Cultuur wordt in de notitie scherper geformuleerd.

5. Aan de commissie wordt een link gestuurd naar het ontwerp voor de zuidoever.

6. Bij de uitvoering wordt aandacht besteed aan een goede aanlichting van de bomen aan de Noordkade.


Tevens heeft de wethouder onderstaande nieuwe toezeggingen gedaan.

Het ontwerp voor de herinrichting van de Koopvaardijstraat wordt aan de commissie toegestuurd, zodra dit beschikbaar is.

De wethouder gaat na welke maatregelen nodig zijn om de Piushaven geschikt te maken als zwemplas. De commissie wordt hierover schriftelijk geïnformeerd.

Beoogd effect / bestuurlijk kader

Gebiedsontwikkeling Piushaven blijft voor ons prioriteit houden. Onze ambitie wordt vertaald in afspraken over fasering en programma met de gezamenlijke ontwikkelaars. Het is belangrijk om door prioritering blijvend te investeren in het vertrouwen van kopers, ondernemers en ontwikkelaars. Daarmee kunnen we de continuïteit in de uitvoering behouden. In de programmabegroting 2016 is de actuele stand van de grondexploitatie Piushaven opgenomen; de actualisatie van de stedenbouwkundige visie leidt niet tot wijzigingen in de grex.


Advies

 1. Uitvoering geven aan de door de portefeuillehouder gedane toezeggingen op de wijze zoals in onderhavige collegenota onder Argumenten ad 1. is aangegeven.

 2. De stedenbouwkundige visie Piushaven, actualisatie 2015 inclusief de aangepaste passage over Cultuur op pagina 4, definitief vaststellen met de richtinggevende uitspraak dat het college aan Piushaven prioriteit blijft toekennen en regie blijft voeren op continuïteit van de gebiedsontwikkeling.Argumenten

1. Aan de genoemde toezeggingen zal als volgt uitvoering worden gegeven: 1. Met de bewoners van de zuidoever, meer specifiek de bewoners van de Vendeliersstraat, wordt gesproken samen met de bewonerswerkgroep Fatima om te bezien op welke wijze de betrokkenheid van deze bewoners bij de bewonerswerkgroep Fatima kan verbeteren. Alle bewoners die aan het Vendelierspark wonen, zullen betrokken worden bij de definitieve herinrichting van de openbare ruimte.

 2. De toegezegde inspanningsverplichting om duurzaam behoud van het stadsstrand en de stadstuinderij mogelijk te maken in de stad wordt opgepakt met dien verstande dat geen sprake is van continueren op de huidige tijdelijke locaties in Piushaven. De inspanning zich richt op een volgende plek in de stad. Met de initiatiefnemers zal het gesprek worden gevoerd om te bezien welke (eventueel tijdelijke) volgende locaties er in de stad geschikt zouden kunnen zijn.

 3. Met Rialto en het Textielmuseum zal worden verkend of er een museumpje kan worden opgericht ter herinnering aan de het verleden van de AaBe-fabriek.

 4. In de stedenbouwkundige visie december 2015 zal op bladzijde 4 ter verduidelijking de volgende passage worden toegevoegd achter de zin: Er is verbreding nodig in de richting van Cultuur. We doelen dan vooral op het verbreden van culturele activiteiten die voortkomen uit de sociaal-culturele programmering Levend Podium, het gebruik van de openbare ruimte door kunstopleidingen uit de stad en particuliere initiatieven zoals galeries.

 5. De link naar het ontwerp voor de zuidoever is inmiddels verstuurd.

 6. Bij het beheer zal er beter op worden toegezien dat dáár waar sprake is van aanlichting van bomen, (aan de Noordoever is dat de monumentale suikeresdoorn), deze beter functioneert.


2.1 Prioriteit gebiedsontwikkeling

Piushaven heeft bewezen de recessie te kunnen doorstaan, ook met hulp van de investeringen die door de gemeente zijn gedaan. We hebben vertrouwen in de kracht van dit grootschalige binnenstedelijke transformatiegebied. Er wordt een onderscheidend woonmilieu toegevoegd met een voor onze stad unieke ligging aan het water. Er wonen steeds meer nieuwe bewoners en er komen steeds meer nieuwe ondernemers die zich vestigen in het gebied. Dankzij de evenementen in de afgelopen jaren van het ‘Piushaven Levend Podium’, ontdekken ook stadsbewoners die niet in het gebied wonen, dat het een prachtig gebied is vol mogelijkheden. De grootste kracht ligt letterlijk en figuurlijk in het water. Met het vorderen van de bouwplannen, de aanleg van de openbare ruimte met verlevendiging op en aan het water, wordt de Piushaven steeds meer van de stad.

In deze context zijn we blij dat we met de ontwikkelaars de financiering van Piushaven Levend Podium, de sociaal-culturele programmering, met drie jaar hebben verlengd t/m 2017. Het blijkt een belangrijk instrument om de identiteit van het gebied definitief te verankeren. Nieuwe bewoners en ondernemers participeren actief in het Levend Podium en de komende 2 jaren wordt toegewerkt naar verzelfstandiging van de Stichting Levend Podium.
2.2 Focus afronding gebiedsontwikkeling / succesfactoren

De komende periode wordt gefocust op enkele grote ontwikkelingen die nog van de grond moeten komen op de (middel)lange termijn. Het gebied zit al een aantal jaren in een positieve flow en het is zaak om die vast te houden. Onze regievoering is erop gericht om over 5 jaar, aan het eind van 2020, alle deelplannen actief te hebben gekregen wat dan resulteert in een laatste versie van de stedenbouwkundige visie.

In de afgelopen periode is de Piushaven steeds vaker in de landelijke aandacht en onderwerp van tal van studentenprojecten. Dat maakt dat we bij de vijfde actualisatie van de stedenbouwkundige visie de succesfactoren durven te benoemen en in 2016 een publicatie zullen laten maken over 15 jaar Piushaven. Globaal zijn de samenhangende succesfactoren:


 • samenwerking en verbondenheid tussen alle betrokkenen; ontwikkelaars, bestuur, bewoners en ondernemers

 • korte lijnen met het college en informele bijeenkomsten met de raadscommissie vestigingsklimaat

 • blijven prioriteren, focussen en faseren, continuïteit in de bouwproductie behouden, waar nodig meebewegen en altijd vanuit de vraag "wat kan er wél?";

 • doorgaan met succesvolle langdurig samenwerkende teams

 • 1 - 2 keer per jaar informele bijeenkomsten met de raadscommissie vestigingsklimaat

 • dynamische stedenbouwkundige visie; denken in relaties tussen bouwplannen, niet in objecten

 • vasthouden aan stedelijke dichtheid en kwaliteit van de bouwplannen

 • balans houden tussen wonen, horeca en recreatie

 • balans houden tussen de hoge ambitie en de acceptatie van dát wat tot realisatie komt

 • ook kwaliteitseisen durven stellen aan ondernemers, net als bij ontwikkelaars en ontwerpers

 • programmering Levend Podium en tijdelijk gebruik van locaties

 • hoogwaardige openbare ruimte waarvan een deel is aangelegd vóór de realisatie van de bouwplannen


2.3 Continuïteit gebiedsontwikkeling

Totaal worden er in het gebied circa 1500 woningen gerealiseerd en circa 36.500 m2 commerciële ruimten.

De stand van zaken per december 2015 is als volgt:


 • er zijn 491 woningen opgeleverd: De Werf, De Admiraal, De Havenmeester, Houbenstaete, Aan de Waterkant blok A

 • in 2016 zijn 155 woningen in realisatie: IJzergieterij, Aan de Waterkant blok B, Twentestraat Noord, Lourdeskade appartementen, Lourdeskade woningen aan Ringbaan

 • in 2016 zijn 77 woningen in verkoop, gericht op realisatie in 2017: Aan De Waterkant blok C, Cementbouw

 • de herontwikkeling van de (deels rijks-) monumentale AaBe-fabriek is volop gaande, medio 2016 opent de 2e fase en in 2017 zal het complex geheel zijn opgeleverd (28.500 m2) .

 • in 2016 wordt het laatste deel van het havenpark noordoever aangelegd en wordt aangevangen met onderdelen van het havenpark zuidoever

 • plannen in de ontwerpfase in 2016: Galjoenstraat Noord en restaurant op de middenpier

 • plannen voor (middel)lange termijn, nog zonder contractpartners, deels ingevuld met tijdelijke functies: Wolstad, Fabriekskwartier Noord, Spinaker, Koopvaardijstraat.

In 2016 wordt specifieke aandacht gegeven aan de planvorming voor het gebied Koopvaardijstraat waar recentelijk meerdere initiatieven ontstaan zijn. In de voorliggende stedenbouwkundige visie wordt de complexiteit en het belang van deze opgave verwoord. De stedenbouwkundige en programmatische kaders voor het gebied Koopvaardijstraat worden mede bepaald in het licht van de ontwikkelingen in de Binnenstad van de 21e eeuw uit de Omgevingsvisie 2040. Na vaststelling van de kaders kunnen de verschillende deelplannen uitgewerkt worden.


2.4 Verankeren en balans houden

We constateren dat het nodig is om de balans te bewaken in het succes van de gebiedsontwikkeling.

Nieuwe bewoners, ondernemers, ook de tijdelijke gebruikers en bezoekers zijn de ambassadeurs van het gebied geworden.

De Piushaven in de huidige toestand is niet alleen succesvol maar ook kwetsbaar. Te veel horeca is niet goed. Alleen horeca is te eenzijdig. Er is verbreding nodig in de richting van cultuur. Te veel activiteiten op het water kan de haven vercommercialiseren tot een pretvijver, terwijl de leegte van het water aantrekkelijk is vanaf een terras op de kade. Het oeverpark met haar ecologische oevers moet vooral een park blijven, vrij toegankelijk en niet op willekeurige plaatsen geannexeerd worden door terrassen. De deelplannen moeten ook in veranderde economische tijden blijven focussen op voldoende dichtheid en bijzondere inpassingen in de omliggende buurten en niet verwateren tot vinex oplossingen met een plusje. Bovendien moeten we geduld blijven hebben met de gebieden die nog niet tot herontwikkeling zijn gekomen. De stoffigheid en de porositeit in het gebied is tot op heden altijd een inspiratiebron geweest voor specifieke en kwaliteitsvolle oplossingen. Dat geloof en vertrouwen moet blijven en vraagt ook dat we de kansen die nieuwe initiatieven bieden goed integreren.

De actualisatie 2015 is in belangrijke mate een voortborduren op de stedenbouwkundige visie uit 2013. Voorbeelden van planuitwerking zijn de voormalige IJzergieterij, de kerktoren Lourdeskade, het restaurant op de middenpier, het havenpark zuidoever.

De stedenbouwkundige visie, actualisatie 2015 is in bijlage 1 van deze nota opgenomen.

In bijlage 2 is het totale programma opgenomen op een kaart en in tabelvorm.
Risico's

We willen tijdelijk gebruik van panden en locaties blijven stimuleren omdat ze bijdragen aan de placemaking van het gebied daar waar ontwikkelingen nog even op zich laten wachten. In het gebied zijn helaas ook voorbeelden van leegstand en verloedering als de eigenaar daar niet zo over denkt.

We ervaren soms ook dat het succes van het tijdelijk gebruik een risico oplevert. Er zijn in het gebied Piushaven momenteel 2 succesvolle tijdelijke activiteiten: het stadsstrand en de stadsmoestuin. Ze vertrekken als tijdelijke invulling zodra de locatie ontwikkeld gaat worden door de grondeigenaren.

Beide activiteiten zijn uitermate geschikt als placemaking voor wisselende gebieden in de stad. Daarom is voortzetting op een andere locatie in de stad denkbaar en dragen ze op deze manier bij aan de revitalisering van een gebied, in afwachting van een definitieve invulling.


Bijlagen

 1. stedenbouwkundige visie gebiedsontwikkeling Piushaven, actualisatie 2015

 2. overzicht van het totale programma op een kaart en in tabelvorm, december 2015
 • Beoogd effect / bestuurlijk kader

 • Dovnload 21.05 Kb.