Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Stichting Wijkraad Molenhoek

Dovnload 44.35 Kb.

Stichting Wijkraad MolenhoekDatum17.09.2018
Grootte44.35 Kb.

Dovnload 44.35 Kb.


Stichting Wijkraad Molenhoek

Schubertlaan 5

5242 HN Rosmalen

Tel. 073-6411653

E-mail info@wijkmolenhoek.nl

Website www.wijkmolenhoek.nl
Twitter
https://twitter.com/wijkmolenhoek


Vergadering Bestuur Wijkraad Molenhoek, d.d. 3 oktober 2017

Aanwezig : Ad van Vark[voorzitter], Pieter Kniknie, Kees Henkelman Ad Prince,

Bea Wever, Rutger Janssens en Ingrid Nijskens [notulist]
 1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda

De agenda wordt akkoord bevonden en er zijn geen wijzigingen en/of aanvullingen.


 1. Vaststellen notulen bestuursvergadering d.d. 5 september 2017 [bijlage 2]

Blz.1 – kop – ‘Rutger Janssen’ moet zijn Rutger Janssens

Blz1., agendapunt 1 – ‘Roel van Groes’ moet zijn Roel van de Groes; ‘Reinaldo Janssen’ moet zijn Renaldo Jansen.

Blz.2 – agendapunt 5 – enige correcties qua bedragen en inhoud [zie correcties verslag]


 • Nalopen actielijst

Actiepunt 21 – er is, door omstandigheden, nog geen uitbreiding van de werkgroep RO&V, terwijl dit wel dringend en noodzakelijk is

Overig actiepunten verder in dit verslag.
 1. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen


 1. Bestuur

 • Financiën verhuizing Bij Bomans/ financiële vragen aan de gemeente 

Penningmeester neemt contact op Paul van Gemert, contactambtenaar MIF [Maatschappelijk Initiatieven Fonds] inz. kosten verhuizing. Inhoudelijke en financiële verantwoording MIF dient einde subsidietermijn ingediend te worden. Secretaris plant een afspraak met Anne-Marie van Oers i.v.m. overige verhuiskosten. Ook de wijkraad levert een financiële bijdrage.

Wijkmanager heeft onderzoek gedaan naar de mogelijke opvolger van het MIF. Dit budget is slechts eenmalig. Een aantal initiatieven die goed lopen kunnen waarschijnlijk gebruik maken van het ‘ruimte-om-niet-budget’, waardoor de huisvestingskosten gedekt zijn. Activiteitenkosten dienen dan uit het Wijk- en Dorpsbudget te worden aangevraagd. • Procedure opvolging voorzitter [zie onder 3e 0]

 • Bestuurlijke opvolging van Bea Wever door Anita Vervenne per 1-1-2018

Voorzitters bestuur en werkgroep OR&G voeren een gesprek met de opvolgster van Bea Wever, waarna een introductie volgt

 • Samenstelling bestuur; is er behoefte om binnen het bestuur nog andere aandachtsgebieden te benoemen?

Opvolging en uitbreiding van het bestuur met menskracht zijn dringend gewenst. Alvorens een wervingsprocedure te starten, besluit bestuur eerst een plan op te stellen en dan te gaan werven. Met dit plan moet er ook een besluit komen over het al dan niet losmaken van Bij Bomans als project van de wijkraad. Bovendien zullen er met dit plan, indien gewenst, aandachtsgebieden [zoals bijv. jeugd, ouderen] worden benoemd. Het bestuur zal zich extern laten adviseren/begeleiden, na een eerste bijeenkomst [1 -11-2017 om 14 uur] waarin de vraagstukken zullen worden benoemd.

Ad P. benadert externe adviseur. • Wijk- en Dorpsbudgetten

Wijkmanager geeft een toelichting op de fondswerving door de jubilerende speeltuin het Kwekkeltje; zij willen een Piratenschip realiseren. De gemeente ondersteunt dit deels; daarnaast heeft het Kwekkeltje bij elke BAG [Bewoners Advies Groep] in onze stad een aanvraag ingediend vanuit de W&D Budgetten. Ook alle wijkraden is gevraagd een donatie te doen. Wijkraad Molenhoek zal dit niet doen. Voorzitter zal dit het bestuur de speeltuin met reden omkleed, laten weten.

N.a.v. de mail van een bewoonster van de Willem Elschotstraat – laat wijkmanager weten, dat de gemeente wel verantwoordelijk is voor het onderhoud en dat vervanging van speeltuin-toestellen uit een andere ‘pot’ komt. Van belang is dat bewoners zelf met een initiatief komen, er gezamenlijk een ontwerp van maken en met een offerte komen. De kosten in deze offerte kunnen worden aangevraagd via de BAG. De gemeente ondersteunt slechts. Het is van belang dat de vorige enquête wordt opgespoord en de bewoonster het initiatief verder neemt. Voorzitter OR&V regelt dit met betrokkenen.

De kosten van het stemmen van de piano kunnen door de Bij Bomans –zangroep worden aangevraagd bij de W&D-Budgetten.

Ditzelfde geldt voor de kosten van het initiatief voor Buurtbiebje.
 1. Wijkspeerpunten 2017/2018 [zie bijlage 3]

 • Stand van zaken

Op 14 september zijn de stedelijke speerpunten besproken in een bijeenkomst met actieve bewoners en alle wijkmanagers. Hieruit zijn 7 stedelijke punten gedestilleerd. De wijkmanagers zijn nu druk bezig met vervolgstappen en overleggen volop met de inhoudelijk verantwoordelijken. De 7 punten gelden niet voor alle wijken, wat betekent dat er maatwerk moet gaan komen.

Een van de acties in de Molenhoek is het plannen van een wijkschouw. Deze vindt plaats op 16 oktober van 15.00 uur tot 17.00 uur. Vanuit de wijkraad neemt een aantal leden deel en zullen nog een aantal bewoners benaderd worden Start om 14.30 uur Bij Bomans. Tijdens deze wijkschouw zal er worden gekeken naar zaken die verbeterd moeten worden op het gebied van veiligheid en gebruiksgemak. De te lopen route wordt in overleg met de werkgroep Groen, die onlangs ook schouwde, bepaald.
 1. Werkgroep Zorgzame wijk/ Bij Bomans

De dag was redelijk druk, maar er kwamen nauwelijks nieuwe mensen, behoudens de omwonenden van de Mozartlaan. De reacties op de nieuwe ruimte zijn in het algemeen positief, hoewel de trap een obstakel blijft. De verhuizing heeft niet geleid tot minder bezoek, zo is de indruk. Over de inhoud van het artikel in het Brabants Dagblad zijn de meningen verdeeld.

Tijdens de Open Dag zijn er door de fotograaf van ‘Thuis in het Nieuws’ foto’s gemaakt; een linkje daarvan zal op de website worden geplaatst.

De akoestiek in de ruimtes is slecht.

Bij Bomans/ de wijkraad huurt van Signum en met hen willen we op korte termijn evalueren. Voorzitter zal de leiding van Signum vragen om een gesprek.

Het verzoek van een politieke partij om koffie te kunnen drinken in de Bij Bomans-ruimte wordt gehonoreerd

De aangeschafte geluidboxen boxen voldoen niet; de leverancier is bereid deze terug te nemen.
 • Verhouding wijkraad/ Bij Bomans.

Het gaat hierbij om de vraag of de wijkraad verantwoordelijk wil blijven voor Bij Bomans - zie agendapunt 4, 3e 0 in dit verslag

 • Verzoek kookgroep [bijlage 4]

Dit agendapunt wordt aangehouden tot er een gesprek is geweest met de Handboogschutterij. Ook lijkt het niet zinvol te investeren in voorzieningen of aansluitingen, omdat de huidige locatie niet permanent is. Voorzitter RO&V heeft vragen over de HACCP [Hazard Analysis and Critical Control Points], die echter niet voor Bij Bomans opgaan, gezien het besloten karakter.


 1. Werkgroep Openbare Ruimte en Groen

 • Stand van zaken

Er is deze keer nog geen verslaglegging voorhanden; de werkgroep heeft een uitgebreide wijkschouw gehouden in de wijk en heeft volgende week vergadering

Stand van zaken bomen Chopinlaan, Debussylaan – de mail over zieke bomen van een bewoonster van de Chopinlaan zal secretaris doorsturen naar voorzitter Groen
 1. Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeer

 • Stand van zaken uitbreiding werkgroep

Deze stagneert wederom wegens omstandigheden

 • Stand van zaken n.a.v. de briefwisseling met de gemeente door bewoners van zowel Oude baan als Mazairaclaan

Hierover zijn geen concrete mededelingen te doen. Het is goed wanneer bewoners zelf actie ondernemen; als wijkraad kunnen wij tenslotte slechts faciliteren en zo nodig ondersteunen

 • Stand van zaken ‘narrow-casting’

Er zijn nog gesprekken gaande met de eigenaar van wc De Molenhoek. E.e.a. wordt nog steeds onderzocht en waarschijnlijk kan de wijkraad meeliften op een algemeen scherm t.b.v. alle winkeliers.


 1. Werkgroep Communicatie

 • Nieuwsbrief september

Met de laatste actualiteiten wordt deze 5 oktober verzonden

 • Papieren nieuwsbrief

Op een nader bepalen tijdstip zal deze uitgebracht worden en vooral gericht zijn op werving van nieuwe leden en laatste ontwikkelingen.

Dringend verzoek aan de huidige leden om ook in het eigen netwerk wijkbewoners te enthousiasmeren voor een functie in de wijkraad.

Er is dringend behoefte aan een 2e ‘maker’ van onze digitale nieuwsbrieven.


 1. Ingekomen post

Geen verdere aanvullingen ter vergadering.


 1. Rondvraag en sluiting -

Pieter – ontvangt graag de resterende vergaderdata 2017. Planning 2018 volgt z.s.m.

Volgende vergadering – dinsdag 7 november

Actiepuntenlijst d.d. 3-10-2017


1

Onderzoeken juridische en financiële aansprakelijkheid wijkraad

Kees, Ad v V.

2

Informeren naar voortgang evaluatie 30 km zones

Pieter

3

Foto’s bestuurs- en werkgroepsleden

Ingrid en Maria

5

Vitrinekast van de wijkraad terughangen na de verbouwing winkelcentrum - onderzoeken narrow-casting in het winkelcentrum. Voorstel tijdens bestuursvergadering 3 oktober

Pieter en Maria

21

Stand van zaken uitbreiding RO&V

Pieter

22

Werven voorzitter

Allen

23

Indienen aanvraag vanuit wijkbudget t.b.v. verhuizing

Kees

24

Gesprek verantwoordelijkheden Signum, gemeente en Bij Bomans

Ad v.V. en Ad P.

25

Overleg contactambtenaar MIF [Paul van Gemert] over inzet MIF t.b.v. verhuizing

Kees

27

Wijkschouw organiseren i.s.m. w.g. Groen;

De te lopen route wordt in overleg met de werkgroep Groen bepaaltRutger/ Ingrid Bea

28

Contact en procedure uitleg aan bewoonster speeltuintje Willem Elschotstraat – enquête opzoeken

Pieter

29

Gesprek en introductie opvolger voorzitter Groen

Ad v.V. en Bea

30

Benaderen externe adviseur

Ad P.

31

Plannen afspraak ambtenaar Beleid Maatschappelijke Ontwikkeling e.a.

Ingrid

32

Planning 2018

Ingrid

33

Berichtgeving zieke bomen Chopinlaan doorsturen aan voorzitter Groen

Ingrid

 • Vergadering Bestuur Wijkraad Molenhoek, d.d. 3 oktober 2017
 • Actiepuntenlijst d.d. 3-10-2017

 • Dovnload 44.35 Kb.