Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Student leraar secundair onderwijs groep 1

Dovnload 115.27 Kb.

Student leraar secundair onderwijs groep 1Datum12.03.2017
Grootte115.27 Kb.

Dovnload 115.27 Kb.

Lesvoorbereiding Godsdienst

Student leraar secundair onderwijs groep 1

Naam

Mertens Stéphanie

Cluster

Godsdienst – Geschiedenis

Groep

3 OSO

Groep: A


Academiejaar

2008 - 2009
Campus Kattenberg - Kattenberg 9, B-9000 Gent

Tel. (09) 269 98 06 / Fax (09) 223 73 82- E-mail:katrien.steenhaut@arteveldehs.beStageschoolStageles
Naam

Arteveldehogeschool
Datum

/

Adres

Kattenberg 9,

9000 Gent.


Vak/Leergeheel

Godsdienst

Naam mentor

Mevrouw H. Linten.
Lesonderwerp

Leven met grenzen. (2)

Afdeling

B stroomEv.handboek vd klas


/

Leerjaar

BVL

Aantal lln

(Fictief)

20

Lesuur

/


BeginsituatieLokaal

/

Onderwerp vorige les
en/of gekende leerstof

Reeds gezien:
“Poverello gaat om met grenzen”.

Voortaak
Andere gegevens
Implementatie beginsituatie leerplan

 • Algemeen: blz. 23-27

 • Beginsituatie bij start van elke richting

 • Beginsituatie bij start van elk terrein

In een voorafgaande les leerden de leerlingen reeds dat bepaalde grenservaringen ervoor kunnen zorgen dat mensen in de armoede terecht komen. Eveneens kwam in die eerste les al aan bod dat er gelukkig hulporganisaties zijn, die deze mensen opvangen, verzorgen en terug trachten doen meedraaien in de alledaagse samenleving.
Eén organisatie werd aan grondig onderzoek onderworpen: Poverello.
Na een quiz zullen in deze les de meeste facetten rond de hulpverlening en het ontstaan van deze organisatie nog eens herhaald worden. Daarna zal meer specifiek in deze les, de christelijke kant van deze organisatie meer centraal staan.
Want na “wat is Poverello” en “Wat doet deze organisatie”, is het eveneens belangrijk te weten hoe het met de christelijke achtergrond van deze organisatie gesteld is en op welke waarden van het christendom deze organisatie zich baseert.
Dit zal mede onderzocht worden aan de hand van een bijbeltekst.
Deze tekst zal de linken tonen tussen de waarden die het christendom voorop stelt en de waarden die opmerkelijk genoeg ook gevolgd worden door deze organisatie.BronnenBijlagenLeerplan rooms-katholieke godsdienst voor het secundair onderwijs in Vlaanderen, Brussel: Licap, 1999.
Bordplan
Cursus: Vakdidactiek Godsdienst, Gent: Arteveldehogeschool,1 OSO,2006 – 2007
Bijlage 1: Gebed
Prenten:

http://www.waarden.org/werkpl/lessug/1helpen/leestafel/samaritaan.jpg
Bijlage 2: De parabel van de barmhartige Samaritaan.
Site’s:
Bijlage 3: Franciscus van Assisië, inspiratiebron voor Jan Vermeire.
http://www.parochieheiligegeest.nl/bidjeugd.htm

http://www.jufelisabeth.nl/DegelijkenisvandebarmhartigeSamaritaan.htm


LESONDERWERP: “Poverello christelijk geïnspireerd.” (2)ALGEMENE VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES (geen vakspecifieke zaken)
- Respect te tonen voor medeleerlingen met een andere mening.

- Zichzelf openstellen voor nieuwe waarden/normen en leerinhouden die worden aangereikt.

- Geduld uitoefenen en leren luisteren wanneer anderen aan het woord zijn.

- Meewerken in de klas of samen werken in groep.


LEERPLANDOEL(EN) (respecteer de ‘leerlijn’: noteer enkel leerplandoelen die behoren tot het jaar en de richting waarin je lesgeeft – noteer enkel leerplandoelen waar je in deze les(senreeks) echt naartoe werkt – vermeld steeds de naam van de terreinen waaruit je het doel haalt en het nummer, bv. terrein tijd, doel 1 + 3, terrein verhalen: 1)
Terrein voor BVL: Leven met grenzen, doelen 2 en 5.
LEVENSBESCHOUWELIJKE VAARDIGHEDEN (zet een kruisje bij de vaardigheid/vaardigheden waaraan je in deze les(senreeks) werkt)

 Attent worden voor levensbeschouwelijke dimensie van de werkelijkheid

 • Luisterend omgaan met pluraliteit zinaanbod

 • Eigen positie motiveren tav levensbeschouwelijke vragen en ervaringen

(+/-) Consequenties voor eigen handelen bevragen en vorm geven

 Eigen verhaal verbinden/confronteren met de rijkdom van het christelijk geloof • Eigen levensbeschouwelijke ervaringen en reflecties expliciteren


LEVENSBESCHOUWELIJKE SPOREN / KNOOPPUNTEN
Enerzijds is het van belang dat leerlingen weten dat er mensen zijn die moeten “knokken” om de eindjes aan elkaar te knopen.

Het is belangrijk dat leerlingen daarnaast beseffen dat ook heel wat mensen binnen verschillende organisaties zich inspannen om deze mensen een menswaardiger leven te bieden. Deze (dubbele) “bewustwording” moet eveneens gepaard gaan met het “mondig” worden over dergelijke thema’s.


Maar naast dit feit is het ook belangrijk dat anderzijds nog dieper moet worden ingegaan op de organisaties zelf!
(Het is niet genoeg om enerzijds de organisaties op te sommen en een korte schets te geven van hoe ze tewerk gaan; Men moet deze anderzijds ook eens van binnenin bekijken.) Zo zal dan ook het christelijke karakter van vele organisaties naar boven komen. Het is belangrijk dat leerlingen inzien dat sommige organisaties, als Poverello, christelijk geïnspireerd zijn en dat deze beïnvloed werden door christelijke waarden en figuren.LESDOELEN


(formuleer met operationele werkwoorden – vermijd technische doelen, voorzie gerichtheid op inhoud - kijk na of deze doelen na een lesfase gerealiseerd kun. zijn)LEERINHOUD


Bv. de voorziene antwoorden bij een OLG, korte inhoud van een doceermoment, verwijzing naar handboek voor een opdracht, enz..WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE


Zorg voor afwisseling - maak gebruik van het hoofdstuk ‘bijzondere werkvormen’ in de cursus vakdidactiek voor een correcte uitvoering – bereid de vragen van het OLG in deze kolom voor, de (richting van de) antwoorden komt (meestal) bij ‘leerinhoud’.


TIJD

- Aan de hand van reeds geziene inhouden geven leerlingen antwoorden gerichte vragen omtrent de organisatie “Poverello”.


- Leerlingen sommen de belangrijkste waarden op die binnen Poverello heersen/belangrijk zijn.

- Leerlingen synthetiseren de essentie uit de parabel van de barmhartige Samaritaan.

- Leerlingen vereenzelvigen zich met de Samaritaan of de gewonde man door in hun rol te kruipen.
(Ze verpersoonlijken deze rol.)

- Leerlingen stellen gerichte vragen op die gericht zijn tot een bepaalde persoon.

- Leerlingen verwoorden wat een parabel is.

- Leerlingen geven antwoord op de centrale vraag van de bijbeltekst.

- Leerlingen linken christelijke waarden aan waarden die ook gehanteerd worden binnen de organisatie: Poverello.
- Leerlingen koppelen de geleerde inhouden aan mogelijke toepassingen uit hun eigen leven.


  • Lesbegin:


Instap:

1) Jan Vermeire.

2) Arme kleine man.

3) Franciscus van Assisië.


4) Vrijwilligers.

5) Authenticiteit (Echtheid/Geen masker)· Discretie.

6) Allerlei mensen: Daklozen/ mensen die een tegenslag hebben gekend/ mensen die op zoek zijn naar een gezellige babbel.

7) Vanuit christelijk engagement/ Omdat dat voor hen een meerwaarde betekent.

  • Lesmidden:


We hebben Poverello nu al voor groot deel besproken. We weten wat de organisatie doet, wie ze gesticht heeft, wie er werkt, wie er komt enz.
We gaan nu nog een stap verder gaan en daarvoor wil ik eerst van jullie weten:

Gastvrijheid/ Elke mens is de moeite waard/ Helpen waar nodig is (engagement) / Poverello is er voor en door iedereen / Mensen die hulp nodig hebben zijn niet minderwaardig / Naastenliefde.
Vandaag gaan we Poverello bekijken van binnenuit.
We gaan ons de vraag stellen. Welke waarden gelden er in Poverello en komen die overeen met de christelijke waarden…?


De waarden die gelden in Poverello staan grotendeels reeds aan bord.
Nu gaan we eens enkele christelijke waarden opsommen. Die gaan we halen uit een bijbelverhaal.

Jezus maakt duidelijk wie onze “naaste” is.


Om dit duidelijk te maken geeft hij een voorbeeldverhaal waar een Samaritaan een gewonde man help.


Leerlingen bereiden vragen voor die ze willen stellen aan de Samaritaan:

- Heb je getwijfeld om de man te helpen?


- Was je niet bang van de rovers?
- Wat heb je gedaan om de man te verzorgen?

- Waarom hielp je die man?


Leerlingen bereiden vragen voor die ze willen stellen aan de gewonde man:
- Had je verwacht dat een Samaritaan je zou helpen?
- Wat dacht je toen de priester en de leviet zomaar voorbij liepen?
- …

Een soort verhaal.


Waar mensen zien hoe het niet moet en hoe het wel moet.
Het verhaal zet aan om te oordelen en te handelen naar hoe het wel moet.
Omdat hij de geleerde een antwoord moest geven op zijn vraag.

Jezus gaf nooit “directe” antwoorden. Hij liet de mensen zelf het antwoord achterhalen.
“Wie is je naaste”?

Iedereen.


Jezus laat de gewonde man die Jood is helpen door een Samaritaan. Dit waren vijanden.
Toch helpt te Samaritaan.
Naaste is dus zowel mensen die je lief hebt als mensen die je niet bij je vrienden rekent.
In another day in paradise kent de man zijn naaste niet.
Het is typisch dat Jezus antwoorden geeft via omwegen. Hij wil dat de mensen zelf tot het inzicht komen.
In dit verhaal wil hij tonen dat iedereen verplicht is te helpen waar hij of zij kan.
Het gaat er niet om wie je helpt en hoe je helpt maar het feit dat je hulp bied aan iedereen en overal waar dat nodig is.
De overvallen man had evengoed een arme bedelaar kunnen zijn. Ook dan was het de taak geweest deze te helpen, op te vangen en te verzorgen.
Jezus neemt altijd een beschermende houding aan t.o.v armen en uitgeslotenen. Hij wil tonen dat zij ook nog meetellen.
Extra, wordt in dit verhaal in de verf gezet dat iedereen verplicht is om te helpen.
Het gaat er niet om dat Samaritanen en Joden vijanden waren. Dat ze elkaar toch helpen wanneer dit nodig is is de essentie.


De boodschap die Jezus aan de geleerde meegeeft: “Gaat en doet u insgelijks” zegt dus voldoende. “Niet ik bepaal wie mijn naaste is, maar de gewonde aan de kant van mijn levensweg appeleert mij om hem in het centrum van mijn aandacht te stellen.”

Helpen waar nodig/ Naastenliefde (!) / engagement tonen.

Zitten overeenkomsten in.
Poverello is een christelijke organisatie. Jan Vermeire heeft bij de oprichting dus heel wat christelijke waarden in de kijker gezet!


  • Leseinde:


Net als de mensen uit Poverello of de barmhartige Samaritaan uit het bijbelverhaal moeten wij ook trachten handelen.
Gebed: “Armoe” van Nel van Drie. (Bijlage 1)
Herhalingsquiz:

Om de les van vorige keer te herhalen volgt nu een “herhalingsquiz”.
Leerlingen zetten zich in de groep waarmee ze vorige les het hoekenwerk behandelden.
(Papieren zijn bij voorkeur niet gewenst. Indien nodig blijkt mogen ze wel opgevist worden.)


Bij het geven van een antwoord spurten leerlingen om ter eerst op stoel vooraan in de klas. Wie eerst is mag antwoorden en maakt kans op het punt.
Te winnen: 5Fruitella snoepjes per juist antwoord. 1. Wie was de stichter van Poverello?

 2. Wat betekent Poverello?

 3. Naar welke belangrijke persoon verwijst Poverello?

 4. Wat voor medewerkers houden Poverello recht? (Worden zij betaald? Neen. Het zijn dus… .)

 5. Welke eisen worden gesteld aan de mensen die er werken? (2)

 6. Wie maakt zoal gebruik van Poverello? 1. Waarom zouden mensen er willen gaan werken als vrijwilliger?


- Welke waarden zijn belangrijk in Poverello? (Bord)
Agenda: “Poverello christelijk geïnspireerd?”.
Bijbelverhaal: “De barmhartige Samaritaan”. (Bijlage 2.)
- Het verhaal wordt luidop gelezen en kort besproken.

- Wat is in dit verhaal gebeurd?

Wanneer leerlingen goed doorhebben over wat het verhaal draait volgt het

Legestoelgesprek:
Leerkracht plaatst 1 stoel vooraan.
2 personages worden uit het verhaal gekozen.
2 leerlingen komen vooraan spreken in naam van dit personage.

Andere leerlingen stellen vragen aan deze personages.

Gekozen personages:

DE SAMARITAAN & DE OVERVALLEN MAN.


Na het lege stoelgesprek:


- Dit verhaal wordt ook wel eens een parabel genoemd. Wat zou een parabel zijn?
- Waarom vertelt Jezus dit verhaal?

- Welke vraag wordt gesteld?

- Wat is het antwoord op de vraag? (Hoe kan je dat weten?)

 Vorige les liedje: “another day in paradise” gezien. Daar hielp de man de oude vrouw niet.


Wat blijkt uit deze parabel.

- Welke waarden blijken uit dit verhaal? (Bord)

- Wat merken we tussen de waarden in Poverello en die uit de parabel? (Bord)

Taak: Terugkoppeling naar het eigen leven.


10’

30’

10’Bijlage 1: Bordschema


Agenda:

Poverello christelijk geïnspireerd?”
Poverello:

Christelijke waarden vanuit het bijbelfragment:

Gastvrijheid

Voor iedereen kleren/ eten/ warmte.

Iedereen is de moeite waard!

Arme mensen zijn niet minderwaardig!


We kunnen van hen leren!

Het is er voor en door iedereen.Inzetten voor anderen!

Iedereen telt mee!


Naastenliefde!
Engagement!Er zijn overeenkomsten!


Bijlage 1 (Gebed)
Gebed: Armoe van Nel van Drie.

Armoe mag niet,
liefde wel.
De aller, allerminste
zijn het meest in tel.

Wie heeft die deelt,


liefde wint.
De aller, allerarmsten
zijn het meest Gods kind.

De vrede groeit,


liefde straalt.
De aller, allerkleinsten
worden terugbetaald.

(Bijlage 2) Bijbelfragment: “De barmhartige Samaritaan”.

Op een dag kwam er een geleerde man naar Jezus toe en hij had een vraag voor Jezus:
"Jezus in de wet staat dat ik de heer mijn God moet liefhebben, met heel mijn hart, met heel mijn verstand en met heel mijn ziel. En dat ik ook van mijn naaste moet houden, net zoals van mezelf,
maar wie is mijn naaste?"
Als antwoord gaf Jezus hem het volgende verhaal:

"Er was eens een Joodse man die op reis ging van Jeruzalem naar Jericho. Het gebied waar de man door heen moest trekken, was een eenzaam, rotsachtig gebied, waar geen mensen woonden. Hij moest langs rotsen en kale heuvels en opeens sprongen er vanachter een rots, rovers vandaan, die gewapend waren met stokken. Ze sloegen de man bont en blauw, namen hem alles af, toen gingen ze weer weg en lieten de man halfdood liggen.


De man kon niets, maar gelukkig, hij hoorde in de verte voetstappen naderen. Toen de persoon wat dichterbij was, zag de man dat het een priester was, hij dacht, die zal me wel helpen. Maar de priester deed niets, want hij was veel te bang, dat de rovers ook hem zouden slaan en hij maakte dat hij er snel van door ging. De man bleef liggen, in de gloeiend hete zon en alles deed pijn. Een hele tijd later hoorde hij weer voetstappen. Er kwam weer iemand aan, dit maal was het een Leviet, dit is ook iemand die in de tempel werkt. Iemand die in de tempel werkt zal mij toch wel helpen dacht de gewonde man? Maar nee, ook deze man maakte dat hij gauw weg was en liet de man aan zijn lot over. Uren gingen weer voorbij, en de man kreeg een ontzettende dorst en zijn wonden deden zo'n pijn. Nu zou er wel niemand meer langskomen en zou hij zeker doodgaan.
Maar hoor, dat waren de hoeven van een ezel! Misschien kwam er nu toch nog iemand hem helpen. Toen de man even opkeek zag hij dat het een Samaritaan was. Hij liet zijn hoofd weer zakken. Die Samaritaan zou hem zeker niet helpen, want Joden en Samaritanen waren vijanden. De man zou hem zeker uitlachen en het helemaal niet erg vinden!
Het geluid kwam dichterbij en opeens stopte het, zou die Samaritaan hem nog erger mishandelen? Maar nee, hij knielde neer bij de man en gaf hem water te drinken. Daarna verzorgde hij de wonden en verbond ze. De Samaritaan tilde de man op zijn ezel en bracht hem naar de herberg en daar legde hij hem in een bed en verzorgde hem verder.
De volgende ochtend moest de Samaritaan weer verder reizen, maar hij zei tegen de herbergier dat deze zo goed mogelijk moest zorgen voor de man en dat hij op de terug weg alles zou betalen.


Jezus vroeg nu aan de geleerde man: "Wie van deze drie denkt u dat de naaste is geweest van de gewonde man?". Dat was wel erg simpel! De Samaritaan natuurlijk!
Toen gaf Jezus hem een moeilijk opdracht, ga heen en doe ook zo als de Samaritaan!


Bijlage 3:
Taak: Terugkoppeling naar ons eigen leven:

Om over na te denken:


  • Ben jij al eens de gewonde man geweest uit het bijbelverhaal of als de behoeftige die Poverello opzoekt?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Ben jij soms als de vrijwilligers uit Poverello of de barmhartige Samaritaan uit het verhaal?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • Zou jij eens bij Poverello aan de slag willen gaan?

Waarom wel / Waarom niet?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  • Hoe kunnen wij met de christelijke waarden die ons werden aangereikt aan de slag gaan?


…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 • Ev.handboek vd klas
 • LESDOELEN
 • WERKVORMEN/ MEDIA/ORGANISATIE

 • Dovnload 115.27 Kb.