Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Studiën over de revolutie en over het staatsrecht VI

Dovnload 7.64 Mb.

Studiën over de revolutie en over het staatsrecht VIPagina54/78
Datum28.10.2017
Grootte7.64 Mb.

Dovnload 7.64 Mb.
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   78
Nota voor mr. van Rees. 1861.1

[I] Mij refererende aan de nota van den voorzitter der c[ommissie]2, waarmede ik mij over 't algemeen zeer wel vereenigen kan, veroorloof ik mij bepaaldelijk te verklaren dat ook bij mij tegen de voorgestelde tenuitvoerlegging van art. 83 van het Besluit van 13 dec. ll. groot bezwaar is. Vooreerst omdat ik van dergelijke becijfering bij de meeste arithmetische juistheid een zeer onzekeren en somtijds bedriegelijken maatstaf tegemoet zie. Ten anderen omdat vooral bij den diplomaat de graad van wetenschappelijke kennis met den graad van praktische bruikbaarheid niet altijd overeenkomt en het uit dien hoofde zeer ongeraden schijnt de inferioriteit alzoo te constateren dat daaruit voor den meer geleerde een verkregen regt tegen den meer geschikte zou kunnen worden ontleend. Het komt ook mij voor dat zelfs het doel van betrekkelijke waardering evenzeer en beter zal bereikt worden door een eenigzins uitvoerig rapport waarin het oordeel der commissie over den afloop van het examen, in ieder vak afzonderlijk, vervat is.


[II]4 Het met de overige stukken hiernevens gaande concept5 heeft de ondergeteekende met de meeste belangstelling overwogen. Hij veroorlooft zich ééne aanmerking ten opzigte der vakken waarover de taak der examinatie meer bepaaldelijk aan hem opgelegd is: de algemeene geschiedenis en de historie des vaderlands.6 Eene aanmerking wier toepasselijkheid, in meerdere of mindere mate, ook op andere gedeelten van het concept, hij aan het beter oordeel zijner geëerde medeleden geheel overlaat. Wel kan hij zich vereenigen met het voorstel om voor de algemeene geschiedenis tot grondslag te nemen het H[and]b[uch] van Heeren7, liefst aangevuld voor de latere tijden met dat van den hoogleeraar Weber8, vermits het werk van D'Haussonville9, hoe uitnemend, voor dit doel te partieel schijnt. Evenzeer beaêmt hij gaarne het denkbeeld om, voor de g[eschiedenis] van het vad[erland], zonder meer speciale aanduiding, in 't algemeen, zooals in het concept uitgedrukt wordt, naar `een der gewone handboeken' te verwijzen.

Zijne bedenking geldt enkel, bij de aanbeveling van andere boeken, de, zijns inziens, eenigzins losse greep uit den overvloed der historische literatuur. Zijn de opgenoemde werken (zal misschien door velen worden gevraagd) zonder voorbehoud aanbevelenswaard? Het crediet van Alison10 is niet groot. De partijdigheid van Thiers11 is niet twijfelachtig. De zeer verregaande vrijzinnigheid van Gervinus12 is overbekend. Wel zal het aan een deskundige niet ligt in de gedachte komen om de lezenswaardigheid der geschiedenis van Italië door Reuchlin13, of het veelzins belangrijke der Memoirs of viscount Castlereagh14 te ontkennen; doch welke reden kan er zijn om, uit zoovele verhandelingen en geschriften, even belangrijk, belangrijker welligt, juist deze bij uitnemendheid en bij uitzondering met den stempel eener soort van officiële goedkeuring te voorzien? Evenzoo met de hist[orie] van het vad[erland]. Zoodra de commissie zich tot aanbeveling geroepen acht, kan ze, dunkt mij, met het noemen van drie voortreffelijke werken, allen enkel over tractaten en diplomatie, niet volstaan.

Misschien zou de commissie kunnen goedvinden om, door algemeene omschrijving, en meer te omvatten en de verantwoordelijkheid eener te stellig kenbaar gemaakte voorkeur te ontgaan. De nadere aanwijzing van hetgeen hij bedoelt, zij den onderg[eteekende] vergund.

Voor de algemeene geschiedenis zou ook hij gaarne een werk als dat van De Garden, Hist[oire] gén[érale] des traités15 vermeld zien. Ook hij is van oordeel dat de aandacht der examinandi vooral bij de geschiedenis sedert 1789 moet worden bepaald. Doch aan zijne bedenking zou worden tegemoet gekomen door de volgende of door soortgelijke redactie: `Het is der commissie ondoenlijk uit den overrijken voorraad van historische bronnen, beschrijvingen, bijdragen eene keuze te doen. Onder de verdiensten van het bovengenoemde H[and]b[uch]16 wordt inzonderheid ook de kritiek in de opgaaf der voornaamste bronnen gesteld. Uit latere geschriften moeten daarbij althans die van Guizot, van Ranke, van Mignet worden gevoegd. Voor den diplomaat is de bekendheid met de gebeurtenissen sedert 1789 een hoofdvereischte: vooral met de ontwikkeling der begrippen en de werking der beginsels. Juiste kennis en regte waardering der denkbeelden waardoor, sedert de Fransche omwenteling, en ook nog ten huidigen dage de lotgevallen der beschaafde wereld beheerscht worden, is voor hem bijkans onmisbaar. Daarvoor zal hem zeer nuttig kunnen zijn de bestudering van de redevoeringen en geschriften der Engelsche staatslieden Pitt17, Fox18, Burke, Canning.19 Ook wel de lezing van Thiers en Mignet, onder gestadige toetsing en vergelijking met werken waarin men, zooals in die van Guizot, van De Tocqueville en ook in de revolutiegeschiedenis van Von Sybel20, meer naauwkeurig onderzoek, meer diepen blik, meer onpartijdigheid van voorstelling en koloriet erkent.

Voor de geschiedenis van het vaderland zijn de meest belangrijke werken genoeg bekend. De commissie verwijst, wat de tractaten aangaat, naar de Primae lineae21 van den voortreffelijken geschiedvorscher Kluit en naar het Recueil des traités door mr. Lagemans22, terwijl zij ook naauwelijks in herinnering behoeft te brengen de uitnemende verpligtingen van Nederland aan buitenlandsche geschiedschrijvers als Prescott23, Lothrop Motley24, Macaulay, ter betere kennis en waardering van vaderland en vaderlandsche dynastie.'25

--------
Noten bij no. 79. `Nota voor Mr. van Rees.'


1 

ARA, G.v.P., no. 89, eigenhandig ontwerp. Datering: 's Hage, 22 april 1861. Zie over prof. O. van Rees Briefw. V, 715, 8. Hij was secretaris van de bij K.B. no. 88 van 18 dec. 1860 benoemde examencommissie. Dit K.B. werd aangetroffen in Kabinet des konings onder inv.‑nr. 1288. Een afschrift bevindt zich onder ARA, G.v.P., no. 89. Ook van de twee eerste artikelen van het Reglement voor de diplomatieke examens. Voorts een overdruk van het K.B. no. 78 `van den 13den December 1860, houdende wijziging van de regelen nopens de toelating en bevordering van attachés bij het Nederlandsche Corps diplomatique' uit het Staatsblad (no. 74); cf. Nederlandsche Staatsc. no. 301 van 20 dec. 1860. Het originele K.B. vindt men eveneens onder nr. 1288. Aant. van Groen op de omslag: `Examen der secretarissen van legatie'. Onder no. 89 komt ook een brief voor van de minister van Buitenlandse Zaken J.P.J.A. van Zuylen van Nijevelt (cf. Briefw. III, 483, 3) d.d. 18 dec. 1860, waarin hij meedeelt, dat de koning een examen voor de bevordering van attaché tot secretaris van legatie heeft ingesteld en o.a. Groen tot lid der examencommissie benoemd heeft. De brief wordt gevolgd door een kort antwoord van Groen d.d. 19 dec. 1860, waarin hij de minister bericht, dat hij de eervolle benoeming aanvaardt. Te vermelden valt nog onder nr. 1288 een uitvoerige brief (no. 35) van Van Zuylen aan de koning d.d. 11 dec. 1860 over de hele materie (exh. 13 dec. 1860 no. 78).

Behalve de hier als I en II afgedrukte nota's van Groen komen onder no. 89 nog drie stukken voor en een aant. van Groen:

a. Een tevreden reactie van Van Rees d.d. 24 juni 1861 op Groens nota II.

b. Een brief van Van Zuylen van Nijevelt d.d. 14 oct. 1861, waarin hij Groen vraagt of deze misschien de voorlopige, door de examencommissie opgestelde `lijst van fontes' in zijn bezit heeft. In dat geval zou hij deze literatuurlijst graag ontvangen en deze willen vermenigvuldigen ten gerieve van de examinandi.

c. Een brief van de voorzitter van de examencommissie, W. A. Schimmelpenninck Van der Oye van de Poll d.d. 18 jan. 1862. Hij verzoekt Groen `bijgaande briefwisseling' te lezen en er zijn oordeel over te geven. Het is niet duidelijk welke stukken Schimmelpenninck bedoelt. Groen heeft er kennelijk geen copie van gehouden.

De bovengenoemde aant. van Groen d.d. 10 febr. 1863 vindt men in verso van zijn antwoord aan Van Zuylen van Nijevelt (d.d. 19 dec. 1860): `Dankbaar voor Z.M. 's vertrouwen, heb ik de benoeming aanvaard, ofschoon ik reeds toen tegen de eigenaardige moeijelijkheid der taak bezwaar had. Thans, om redenen van gezondheid op vermindering van werkzaamheden ernstig bedacht, ben ik, tot mijn leedwezen, verpligt Z.M. met bescheiden aandrang te verzoeken mij uit de betrekking eervol te willen ontslaan.'2 

Schimmelpennincks nota bevindt zich niet onder nr. 1288. Het is niet gelukt het stuk te vinden met behulp van de inventarissen van het archief van Buitenlandse Zaken.3 

`De Commissie ontwerpt en draagt aan Onze goedkeuring voor:1. een reglement wegens de periödieke aftreding harer leden, en

2. een reglement bepalende de vakken waarover de examens, bedoeld in de artt. 2 en 6, zullen loopen, en de voorzieningen vereischt om den betrekkelijken graad van bekwaamheid der geëxamineerden, ook in vergelijking met later te examineren candidaten te kunnen beoordeelen'.

4 

Dit tweede gedeelte van de nota moet identiek zijn met de door Van Rees in zijn brief van 24 juni 1861 genoemde `nota van den heer Mr. G. Groen van Prinsterer, d.d. 8 mei 1861'. Blijkens de brief (en nota II) had Groen bezwaar tegen het `naast elkander' plaatsen op de verplichte c.q. aanbevolen literatuurlijst van werken van Thiers, Alison en Gervinus. Van Rees verenigde zich met het advies van de commissie, i.c. van Groen, m.b.t. de vervanging van D'Haussonville door Weber. Van dit tweede stuk bevindt zich ook het eigenhandige klad nog direct achter het net. De verschillen met het hier afgedrukte, door Groen in het net geschreven hs. zijn van geen belang. Het opschrift `Over de fontes van het examen' is later door Groen toegevoegd.5 

Waarschijnlijk de door de examencommissie opgestelde voorlopige literatuurlijst.6 

In verso van Groens brief d.d. 19 dec. 1860 vindt men de volgende aant. van Groen: `Verdeeling der vakken voor het examen:

a. Volkerenregt: Cock.

b. Politieke geschiedenis: G[roen].

c. Vaderlandsche geschiedenis: G[roen].

d. Nederlandsch staatsregt: Cock.

e. Burger‑ en handelsregt: Guer[icke].

f. Staatshuishoudkunde: Van Rees.

g. Statistiek: Van Rees.

h. Talen en diplomat[ieke] stijl: Guer[icke].'Bedoeld zijn resp. prof. H. Cock (cf. Briefw. III, 12, 2) en mr. J. L. H. A. baron Gericke van Herwijnen; cf. Briefw. III, 107, 3.

7 

Handbuch der Geschichte des Europäischen Staatensystems und seiner Colonien (zie bibliografie). Het is mogelijk, dat H[and]b[oek] gelezen moet worden en de Nederlandse vertaling aanbevolen c.q. toegelaten werd.

8 

Zijn Lehrbuch der Weltgeschichte (zie bibliografie) is bedoeld, zoals blijkt uit de brief van Van Rees d.d. 24 juni 1861. In 1861 stond de achtste druk (1859) ter beschikking.

9 

Uit Van Rees' in de vorige noot genoemde brief blijkt, dat zijn Histoire de la politique extérieure du gouvernement français 1830‑1848 (zie bibliografie) bedoeld is.

10 

Groen bezat zijn History of Europe etc. (zie bibliografie). Dit werk is ook bedoeld in Handboek, p. XVI sub 73: `Alison, History of the French Revolution'. Er is een merkwaardig verschil tussen Groens depreciatie van Alison hier en zijn vrij gunstig oordeel in Ong. en rev., p. 275 (en 2e dr., p. 263). In Verscheidenheden, p. 92 noemt Groen hem een `Auteur die eenig gezag heeft'. Cf. Briefw. II, 698, 10; III, 157; V, 210, 6 en 10. Uit de talloze aanstrepingen in zijn eigen exemplaar (K.B.), blijkt, dat hij het volumineuze werk zorgvuldig gelezen had.

11 

Groen doelt vooral op zijn twee hoofdwerken: Histoire de la révolution française en Histoire du consulat et de l'empire. Een staaltje van Thiers' `partijdigheid' in Beschouwingen, p. 127/8. Cf. Ong. en rev., 2e dr., p. 262, 2; Croker, Essays, p. 2; 17.

12 

Zie n. 200 van no. 70. Waarschijnlijk stond zijn Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts op de lijst. Deze werd voorafgegaan door de Einleitung in die Geschichte des neunzehnten Jahrhunderts (1853).

13 

De twee eerste delen van Reuchlins Geschichte Italiens (zie bibliografie) verschenen in 1859/60, de twee laatste in 1870/73.

14 

Zie bibliografie sub Stewart, Robert (conform BMC, in NUC sub Londonderry).15 

Zie bibliografie. Cf. Briefw. III, 355, 4; Nederlander no. 565 en 631 (30 april en 19 juli 1852).

16 

Van Heeren (n. 7).17 

William Pitt de Jonge (1759‑1806) is bedoeld. Zijn Speeches (zie bibliografie) worden door Groen dikwijls aangehaald. Zijn vader William Pitt de Oude (1708‑1778) heeft geen sporen in Groens bibliotheek nagelaten.

18 

Charles James Fox (1749‑1806); cf. Briefw. V, 210, 7. Groen bezat de derde dr. van zijn Speeches (zie bibliografie).

19 

George Canning (1770‑1827). Ook van zijn Speeches (zie bibliografie) vindt men een exemplaar in Groens boekerij.

20 

Geschichte der Revolutionszeit von 1789 bis 1796 (zie bibliografie). Cf. Ong. en rev., 2e dr., p. 263 i.f.; 287; 298 (*). In latere drukken is de grens verlegd van 1796 naar 1800.

21 

Zie bibliografie.22 

Zie bibliografie.23 

Groen bezat zijn History of the reign of Philip the second, king of Spain (zie bibliografie). Cf. Archives, 2e série, I, p. VI; Ned. Ged., 2e serie, II, 216; 221/2; Maurice et Barnevelt, p. XXXVIII; XLVII; CLXXVIII‑CLXXXI.

24 

Cf. Handboek, p. XVI sub 94; Le parti, p. 49; 66, 1; Heiligerlee, p. 22/3; Ned. Ged., 2e serie, II, 213‑216; 221/2; Maurice et Barnevelt, passim; Briefw. III, 232, 3; V, 355, 7; De Vries, G. v. P. in zijne omgeving, p. 203‑207.

25 

Dit sluitende aanhalingsteken is door de bewerker hier toegevoegd.
  1. Discours prononcé par M. Groen van Prinsterer conseiller d'Etat de

S. M. le roi de Hollande. 1861.1

Ecoutez moi avec beaucoup d'indulgence. J'ai à lutter contre les difficultés d'une langue étrangère, contre la faiblesse de mon organe, contre l'impression de ce que vous venez d'entendre, contre la défaveur que les idées que je vais émettre rencontreront chez plusieurs d'entre vous peut‑être et, si je ne recule pas en ce moment devant ma tâche, c'est, que je désire, en regardant au Seigneur, rendre témoignage à ce que je crois fermement être la vérité; c'est que je suis sûr que vous êtes disposés à écouter avec intérêt et bienveillance, l'expression franche et sincère d'une opinion qui n'est pas la vôtre et qu'il n'est pas nécessaire de dissimuler des dissentiments là, où règnent la foi évangélique et l'amour fraternel.

Et moi aussi, je suis ami de la liberté religieuse! Hollandais, je ne suis pas infidèle aux nobles traditions de mon pays. J'ai été défenseur de la liberté religieuse sous toutes ses formes: liberté de culte, liberté de la presse, liberté d'association, liberté d'enseignement, défenseur par principe, pour les dissidents comme pour les membres de mon église, pour les catholiques‑romains comme pour les protestants. Je n'ai pas fait comparaître la liberté religieuse comme une suppliante; je ne l'ai pas demandée comme une aumône2; et malgré les reproches de nos conservateurs, j'ai engagé mes concitoyens à résister aux lois humaines, dès que, d'après leur conviction, elles sont en opposition avec la conscience, qui est le droit divin.

Mais quand la question se présente sous une forme théorique, il y a une question préliminaire: non pas quelle mesure de liberté désirez‑vous, - car là‑dessus, apparemment nous sérions assez d'accord - mais de quelle espèce, c'est‑à‑dire au nom de quelle doctrine? Voici ma thèse: J'accepte la liberté quand l'évangile me la donne; je ne me réjouis qu'avec défiance quand la révolution me la promet.

Nous voulons tous la liberté de conscience illimitée. Le siècle est blasé, dites‑vous, sur cette liberté du for intérieur. Souvenez‑vous toutefois que nos ancêtres ont souffert longtemps avant de l'obtenir.3 Point d'inquisition, point d'intervention de l'homme entre son semblable et la divinité, pas d'armes de la chair dans le règne de l'esprit!

Tous aussi nous savons que, lorsqu'il s'agit de la conscience dans ses manifestations extérieures, en tenant compte des droits de l'individu, il faut, pour sauvegarder ces droits mêmes, tenir compte également des droits de la société. La liberté, dès que la société existe, ne saurait être illimitée. Malgré la magnificence de vos panégyriques, vous cherchez aussi une limite. Mais où la trouver? Dans la moralité, l'ordre public, dans ce que vous appelez les bases de la société, dans la religion? Ce sont là des expressions vagues, élastiques et qui fournissent moins de garanties à la liberté que de prétextes à l'arbitraire et à la persécution. Je ne connais qu'une limite qui soit, en même temps, une sérieuse garantie: la religion très‑positive et très‑évangélique. Non pas pour formuler ou imposer ses dogmes comme programme politique; non pas pour faire intervenir l'état dans le sanctuaire; non, je veux l'église indépendante, mais pour maintenir, par l'accord du gouvernement avec la nation, ces grands principes de moralité dont l'Europe est redevable à l'évangile et qui, sous l'influence de l'état moderne, sont, plus qu'on ne le suppose peut‑être, en danger de s'évanouir. La religion évangélique, la religion de la Réforme, a fait ses preuves, a porté ses fruits. Là est la source de la liberté religieuse, là est le principe de son développement et de son progrès.

Ici l'évangile suffit. Voyons néanmoins, quel auxiliaire se présente et quelle liberté religieuse il promet. La révolution! Qu'est‑ce que la révolution? Il faut toujours en revenir sur cette question. Est‑ce simplement la révolution française, dont l'abîme nous semble définitivement fermé, un orage passager qui, purifiant l'atmosphère, a causé de grands ravages dont les traces insensiblement disparaissent? Ou bien est‑elle un principe permanent et délétère, qui, s'insinuant comme le ver rongeur dans la racine de l'arbre, produit cette mobilité en politique, en morale, en religion, cette immoralité systématique et cette immoralité populaire, cette adoration du succès et de la force, bref, tous ces symptômes d'une société profondément malade dont, dans nos belles séances sur l'état des populations de la France4 et sur le scepticisme contemporain5, on nous a si magnifiquement tracé le douloureux tableau? La réponse est facile. La révolution est une doctrine qui part de l'indépendance de l'homme, en révolte contre l'autorité et l'existence de Dieu, pour arriver à l'idolâtrie de l'homme collectif, de l'humanité. Je ne calomnie pas, je n'exagère pas, je décris.

Eh bien, dans ce système, comme dans celui de l'ultramontanisme, il me semble que la liberté religieuse ne saurait jamais être qu'un moyen de parvenir à la domination en traversant la liberté. Il faut donc qu'en présence d'une pareille doctrine les chrétiens se disent: `Timeo Danaos et dona ferentes.'6 Mais il me semble, s'il est permis de le dire, que, chez beaucoup de chrétiens de nos jours, il y a, quant à ce sujet si important pour nous tous, une déplorable confusion d'idées et un immense malentendu. Oui, certainement, disent‑ils, la liberté religieuse est fille de l'évangile. Et cependant, ils lui donnent pour auxiliaire, pour amie, presque pour soeur, la liberté religieuse, fille de la révolution. Au lieu d'un allié utile, il y a là, en définitive, un ennemi qui vous embrasse pour vous étouffer.7 C'est ainsi qu'au lieu d'être témoins de l'évangile, on court risque de devenir complices de la révolution.

La liberté religieuse de ce faux libéralisme provient de la tolérance universelle, de l'indifférence systématique, de la haine contre toute religion qui se dit révélée et positive, contre le christianisme surtout. Et ne voyons‑nous pas où, dérivant de cette source, le dogme de la liberté religieuse illimitée doit aboutir? Quand le système d'impiété sera parvenu à son apogée, ce dogme humanitaire sera l'idôle au nom de laquelle on persécutera quiconque, se rendant coupable d'intolérance et d'exclusisme, osera dire: `Il n'y a qu'un seul nom donné aux hommes par lequel il faut être sauvé.'8

Je m'arrête. Dans un quart d'heure, la montre en main, on ne saurait même effleurer un pareil sujet. C'est, plus ou moins, la fameuse querelle de Bunsen avec Stahl.9 Je suis loin d'accepter toutes les idées de Stahl. La preuve, c'est que je me trouve ici. Je crois (et si j'ai bien compris le discours si intéressant de notre vénéré frère de Berlin10, c'est aussi son opinion) que vous ne ferez pas mal en considérant ses scrupules contre l'Alliance Evangélique11, présentés sous une forme un peu sévère, comme des avertissements sérieux et utiles d'un ami chrétien. Mais il ne s'agit, en ce moment, ni de ces objections ni de son ultraluthéranisme vrai ou prétendu; il s'agit de la résistance énergique et persévérante à la plus fondamentale des erreurs à la fois religieuses et politiques de notre temps. Je ne connais personne qui ait égalé Stahl dans la démonstration scientifique que la vérité révélée est la condition première et indispensable de la liberté et du progrès. Depuis longtemps sa célébrité est européenne, mais il est de ces hommes, comme notre cher et illustre Vinet, dont la réputation grandit après leur mort.

La querelle de Bunsen avec Stahl, la question qui s'est personnifiée dans ces deux hommes exceptionnels, est en même temps la grande question de notre époque, question éminemment religieuse et éminemment pratique, dont, par là même, pourrait dépendre, dans un avenir prochain, l'existence de l'Alliance Evangélique, question qui doit être approfondie, non pas ici, mais dans le silence du cabinet, précisément parce qu'elle tend à désunir les serviteurs de Jésus‑Christ. Faut‑il, à cause de la tolérance passagère que la révolution vous accorde et des avantages que, pour le moment (par exemple, en commençant par dévorer vos antagonistes), elle semble vous offrir, faut‑il que l'église chrétienne, l'église protestante, infidèle à l'exemple des réformateurs en face des erreurs multiples de leur temps, coopère, par son silence, par sa connivence, par ses sympathies, au succès d'une doctrine qui, d'après les lois de l'inflexible logique, produit le désordre, sans jamais fonder la liberté et ne rétablit l'ordre public que par la destruction de l'ordre moral?

Je me borne à dire: examinez, donnez‑vous la peine, donnez‑vous le temps d'examiner! Ce n'est pas chose facile. A peine dans notre siècle si occupé et qui marche si vite, avons‑nous le temps de lire, combien moins celui d'examiner. Il le faut cependant, puisqu'il s'agit d'une question capitale, qui se lie à nos devoirs les plus sacrés.

Examinez! Ne dites pas que la question est vidée pour la catholicité évangélique. Nous vivons, je le sais, sous le régime des faits accomplis; toutefois, pour ne pas se faire illusion, il convient de savoir si l'accomplissement est définitif et réel.

Examinez! N'allez‑pas prétendre que vos contradicteurs soient ennemis des promesses et des espérances dont la révolution fait un si brillant étalage. La différence, entre eux et nous, se rapporte au moyen de les réaliser.

Surtout, n'allez pas dire que ce sont des retardataires que le droit de la conscience, nettement formulé, scandalisera. N'allez pas vous rendre cette étude trop facile, en rangeant tous ceux qui ne sont pas de votre avis, parmi ces hommes arriérés qui maudissent, dans leur aveuglement, l'oeuvre d'une jour nouveau et dont on se débarrasse lestement en les rangeant en masse, jeunes ou vieux, parmi les hommes du passé.12

Je crois pouvoir donner à plusieurs antagonistes de l'esprit révolutionnaire une autre désignation. Ici je prévois une objection et j'y réponds d'avance. A l'ouïe des noms que je vais citer, quelqu'un me dira: `Rien n'est plus contraire à une conciliation finale que cette confusion qui entasse d'un même côté, à la faveur d'apparences superficielles, les amis et les adversaires de la même cause.'13 Ici je vais faire le contraire. Malgré des différences apparentes, ceux dont j'invoque le témoignage se rencontrent tous, dès qu'il s'agit de l'esprit révolutionnaire et de ce qui en émane, dans leurs avertissements solennels.

Burke, le Bossuet de la politique14, signalant, au milieu des éblouissements de l'opinion contemporaine, l'athéisme érigé en principes15; les citoyens de Genève, Dumont16 et Mallet‑du Pan17, le premier montrant dans les déclarations de 1789 une série de sophismes anarchiques, l'autre découvrant dans l'essence de la doctrine révolutionnaire un fanatisme aussi exalté et mille fois plus atroce dans ses moyens que ne le fut jamais le fanatisme religieux; Niebuhr18, l'illustre Niebuhr, voyant dans le mouvement de 183019 les signes précurseurs de la dictature militaire et d'une véritable barbarie, même sous les dehors trompeurs de la civilisation la plus raffinée; De Tocqueville20 rédigeant, sous l'impression d'une terreur religieuse, le chapitre sur la nouvelle espèce de despotisme vers lequel, sous le nom de démocratie, nous marchons, si ce n'est que nous y soyons déjà arrivés - chapitre que Vinet appelle foudroyant21 - et expirant sous le poids de ce qui lui semblait l'abaissement et la honte de son pays; Vinet lui‑même, Vinet parmi les admirateurs les plus sincères duquel je désire être compté, Vinet, auquel il n'a manqué peut‑être qu'une étude plus approfondie de l'histoire pour éviter de graves erreurs, Vinet, dans sa Lettre aux pasteurs démissionnaires du canton de Vaud22, frappé d'horreur en voyant et prévoyant le prosélytisme23, de plus en plus convaincu et actif, des ennemis systématiques du Dieu vivant et personnel; enfin, s'il m'est permis d'ajouter à ces noms le nom d'un homme épargné encore, un nom dont l'éclat et le mérite justifient cette mention exceptionnelle, M. Guizot, avertissant du `danger dont nous menace l'esprit révolutionnaire, ce Satan humain, à la fois sceptique et fanatique, anarchique et tyrannique'24, M. Guizot écrivant dans ses Mémoires: `l'esprit révolutionnaire, cet empoissonneur des plus belles espérances humaines'25, - ces hommes ne sont pas des hommes du passé.26

Lisez, méditez leurs écrits; comparez à ce qu'ils dirent, à ce qu'ils disent, ce que vous voyez s'accomplir ou se préparer et, en remarquant dans ces personnages, grands par leur génie et par leur caractère, des lueurs prophétiques, vous reconnaîtrez que ce ne sont pas là des esprits arriérés. Les prophètes ne sont‑ce pas les hommes de l'avenir? Et ces hautes intelligences, se soumettant humblement en face de l'incrédulité moderne, aux idées éternelles de l'ordre divin, ne participent‑elles pas, en se conformant aux enseignements de la Parole de Dieu et de ses prophéties, dont l'accomplissement approche, à ce que le Seigneur a dit de sa Parole et des créations de sa Parole: `Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point'?27

L'esprit de révolution ne vous donnera jamais la liberté religieuse réelle et permanente, pas plus qu'il ne vous a donné la véritable liberté politique. Il vous donnera, comme on l'a dit, de fort beaux droits sur le papier.28 A l'exemple des réformateurs, il faut nous mettre en garde contre les belles apparences qui recouvrent des erreurs funestes. Notre tâche, aujourd'hui, c'est de distinguer l'esprit de révolution et l'esprit de liberté, de rétablir, par une fidélité complète aux vérités et aux préceptes de l'évangile, l'union de la liberté et de la foi. C'est alors et seulement alors, que nous aurons appris à écrire le second et magnifique chapitre de la Réformation.29

Je termine par deux mots sur la liberté religieuse en rapport avec l'histoire de ma patrie. Je crois me conformer ici à l'intention du comité et, en particulier, à celle de l'historien évangélique de la Réformation30 en qui j'ai le rare privilège de posséder, depuis plus de trente années, depuis 1829, un ami précieux, auquel il m'est doux de pouvoir rendre, en ce moment, un témoignage public et vivement senti d'attachement et de reconnaissance. En m'invitant à prendre la parole, en m'encourageant à cet excès d'audace, on a apparemment désiré que la Hollande, si longtemps le pays classique de la liberté religieuse, ne fût pas oubliée dans le côté historique de la question.

Je concentre mes réflexions dans une seule idée. Comment avons‑nous fait pour conquérir, pour conserver la liberté religieuse et pour en départir une large mesure aux autres? Quel a été le principe de notre force? Le voici, il est dans notre origine: Nous sommes issus de la Genève de Calvin.31 C'est le calvinisme, le puritanisme, non dans ses écarts et dans ses excès, mais dans ses traits caractéristiques qu'on nous a rappelés hier32, dans sa consciencieuse et énergique activité, guidée par une obéissance illimitée, inconditionnelle à la Parole infaillible de Dieu. Sous la conduite de ces princes d'Orange, auxquelles l'Europe chrétienne a des obligations que, grâce aux Lothrop Motley et aux Macaulay, elle commence à reconnaître, ce petit coin de terre est resté, durant deux siècles, une des grandes puissances de la chrétienté; ce maudit angle de terre, comme l'appelait un jésuite33, cette terre bénie, comme l'appelle le chrétien protestant, est devenue la terre du refuge pour vos ancêtres et le boulevard contre lequel, dans les34 luttes essentiellement européennes, les efforts des maisons d'Espagne, d'Autriche et de Bourbon, de tous les ennemis de l'évangile, sont venus successivement se briser. Il est en Hollande un adage national, qui a été sa devise et qui peut servir d'épigraphe à son histoire entière, comme il résume tout mon discours. Savez‑vous quel était l'exergue du florin hollandais? On y voyait le génie tutélaire des Provinces‑Unies s'appuyant sur la bible et tenant l'emblème de la liberté; on y lisait: Hac nitimur, hanc tuemur, `appuyés sur la bible, nous maintenons la liberté.'35

Membres de l'Alliance Evangélique, chrétiens protestants! Dans la grande crise que tout présage, appuyez‑vous sur la bible, sur les saintes Ecritures, sur les Ecritures inspirées de Dieu, et vous maintiendrez la liberté religieuse et toutes les libertés qui en découlent. Si les jours de la persécution se renouvellent et si vous ou vos enfants devenez victimes de votre fidélité, sachez que la persécution a été, pour nous, le moyen le plus efficace de la victoire, sachez que la Hollande a conquis la liberté religieuse par le sang de ses martyrs!

---------
Noten bij no. 80. Discours etc.
1 

ARA, G.v.P., no. 91 (De Vries no. 107 sub 1), eigen ontwerp, in Groens nette hand of die van mevr. Groen of van een klerk. Op de omslag: `1861. Discours à Genève. Correcter dan in de uitgaaf.' Met `de uitgaaf' is bedoeld: `La liberté de l'évangile et la liberté de la révolution' in Conférences de Genève I, 479‑487. Cf. Briefw. III, 500; V, 485, 7. In de K.B. bevindt zich Groens eigen exemplaar met zijn correcties; cf. Verslag van de aanwinsten der K.B., p. 162. Enkele slordigheden van het hs. zijn stilzwijgend geëlimineerd met behulp van de gedrukte tekst.2 

In de gedrukte tekst (p. 480) heeft Groen in margine bij dit woord verwezen naar p. 457. Men leest t.a.p. in het rapport van E. de Pressensé over `La liberté religieuse considérée comme garantie de l'ordre et de la paix des Etats' (Conférences de Genève I, 455‑474): `ne craignez donc pas qu'en plaidant la cause de la liberté religieuse auprès de l'Etat, nous disions rien qui soit indigne d'une telle cliente, et que nous lui donnions l'attitude d'une suppliante qui demande une faveur ou une aumône, alors qu'il s'agit de la revendication d'un droit.'3 

In de gedrukte tekst (p. 480) verwijst Groen naar p. 461. De Pressensé zegt t.a.p.: `La seconde équivoque que je dois également repousser d'entrée, est celle qui est si fréquente chez les représentants de l'Etat, et qui consiste à identifier la liberté religieuse à la liberté de conscience, à la liberté du fort [lees: `for'] intérieur, tout en se refusant d'admettre que la profession collective et la libre propagation de la foi religieuse sont les premières conséquences du droit de la conscience. Je ne rends point grâce à l'Etat moderne quand il me concède la liberté de ma foi personnelle . . .'4 

Cf. Conférences de Genève I, 81‑111. De derde zitting had als thema: `Quels sont les moyens propres, selon la sagesse et l'expérience, à guérir les maux qu'entraine l'absence de vie religieuse et morale d'une partie considérable de nos populations?' De eerste spreker, Rosseeuw‑Saint‑Hilaire, handelde speciaal over Frankrijk.5 

Cf. Conférences de Genève I, 245‑284. De vijfde zitting was gewijd aan `Examen critique du scepticisme contemporain en France.' De sprekers waren [Jules] Ernest Naville, C. Bastie en D. Chantepie de la Saussaye. Cf. Ter nagedachtenis, p. 116, 1; 126/7; Parlementaire studien II, 319.6 

Vergilius, Aeneis II, 49; cf. Zwaan, G.v.P., p. 629.7 

Cf. Racine, Britannicus IV, 3 (1314): `J'embrasse mon rival, mais c'est pour l'étouffer.' Cf. Adviezen 1856/7, I, 143.8 

Cf. Actes 4, 12.9 

Cf. Ter nagedachtenis, p. 5. Groen bezat de door L. J. van Rhijn vertaalde redevoeringen van F. W. Krummacher over `Bunsen en Stahl' (zie bibliografie). Cf. Brieven van Wormser II, 202, 1.10 

F. W. Krummacher; cf. Conférences de Genève I, 20 waar Stahl weliswaar niet genoemd wordt, maar de vraag van de Duitse confessionelen aan de leden van de Evangelische Alliantie: `voulez‑vous cesser d'être luthériens?' een zinspeling bevat op Stahls Die lutherische Kirche und die Union.11 

Zie p. 328 infra. Cf. Briefw. III, 291; Verhandlungen (1857), p. XX.12 

Toespeling op De Pressensé; cf. Conférences de Genève I, 456; Ter nagedachtenis, p. 38; Ned. Ged., 2e serie, V, 79; 156 (= Le parti, p. 5). Zie ook n. 71 van no. 81.13 

Marginale aant. van Groen: `Vinet' (= p. 484, 1 van de gedrukte tekst). Cf. Vinet, L'éducation, p. 167; Nederlander no. 1461 (28 maart 1855).14 

Cf. Ong. en rev., 2e dr., p. 29, 1; L'empire, p. IV; Ned. Ged., 2e serie, V, 325.15 

Cf. Vinet, Liberté religieuse, p. 486: `il se fait fort de tous les mauvais penchants qu'il érige en principes . . .'16 

Cf. Ong. en rev., 2e dr., p. 237.17 

Cf. Ong. en rev., 2e dr., p. 263(**) ; Le parti, p. 49.18 

Cf. Verscheidenheden, p. 250; Nederlander no. 497 en 1502 (10 febr. 1852 en 16 mei 1855); Ong. en rev., 2e dr., p. 419(*).19 

Groen heeft hier geschrapt: `malgré le triomphe immédiat remporté sur la résistance.'20 

Ook in Verscheidenheden, p. 251 e.v. handelt Groen over dit `hoogstleerrijke hoofdstuk' van De la démocratie en Amérique. Cf. Le parti, p. 58.21 

Cf. Vinet, Essai sur la manifestation, p. 489 (= p. 477 in de 2e dr.); Verscheidenheden, p. 251, 1; Le parti, p. 58.22 

Considérations présentées à Messieurs les ministres démissionnaires, in Liberté religieuse, p. 446‑497, een herdruk van de tweede herziene en vermeerderde druk van deze brochure.

23 

Cf. Vinet, Liberté religieuse, p. 470; 485; 488.24 

Cf. Guizot, Méditations et études morales, p. XVI; cf.Nederlander no. 1043 en 1064 (17 nov. en 12 dec. 1853); no. 1147 en 1352 (20 maart en 17 nov. 1854); no. 1407 (24 jan. 1855); Le parti, p. 60; Studien en schetsen, p. 49; Parlementaire studien III, 43; Ned. Ged., 2e serie, I, 44; 232; V, 330.25 

Cf. Guizot, Mémoires IV, 117.26 

Zie n. 12.27 

Cf. Matth. 24, 35.28 

Toespeling op De Pressensé: `En France, nous avons les plus beaux droits écrits sur le papier en fait de liberté religieuse' (Conférences de Genève I, 472). Cf. Parlementaire studien I, 3, 7.29 

In het hs. heeft Groen hierna doorgestreept: `Je considère votre règlement comme inexorable pour moi, je sens que je n'ai nul droit à profiter de son incontestable élasticité.' In de gedrukte tekst (p. 485) is deze zin gehandhaafd.30 

Merle d'Aubigné.31 

Cf. Brieven van Da Costa I, 16, 2.32 

Cf. Conférences de Genève I, 353‑414. De achtste zitting was gewijd aan `Le caractère de la Réformation et du Réformateur de Genève.' Inleiders waren Merle, Herzog en Bungener. Merle gaf de oorspronkelijke, in 1861 niet geheel uitgesproken rede als brochure uit in 1862.33 

Cf. Le parti, p. 101. Niet duidelijk wie hier bedoeld wordt.34 

De lezing van de gedrukte tekst (`des', p. 486) verdient overweging.35 

De voorafgaande alinea vrijwel letterlijk in La Hollande, p. 9‑10; cf. Ned. Ged., 2e serie, III, 151.


81
1   ...   50   51   52   53   54   55   56   57   ...   78

  • Discours prononcé par M. Groen van Prinsterer conseiller dEtat de S. M. le roi de Hollande.

  • Dovnload 7.64 Mb.