Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Subsidieverordening afkoppelen hemelwaterafvoer

Dovnload 11.91 Kb.

Subsidieverordening afkoppelen hemelwaterafvoerDatum05.12.2018
Grootte11.91 Kb.

Dovnload 11.91 Kb.

Subsidieverordening afkoppelen hemelwaterafvoer
Paragraaf 1 Inleidende bepalingenArtikel 1.1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder: 1. wet: de Algemene wet bestuursrecht

 2. schoon verhard oppervlak: het oppervlak (daken, wegen, verharde terreinen) waarvan het hemelwater, dat tot afstroming komt, als schoon kan worden aangemerkt

 3. gemengd stelsel: gecombineerde afvoer van afvalwater en hemelwater

 4. bovengrondse infiltratie: hemelwater dat van wegen en daken afstroomt aan de oppervlakte in de bodem infiltreren


Artikel 1.2 Subsidievoorwaarden algemeen

 1. Subsidie kan worden verstrekt aan particulieren en rechtspersonen.

 2. Subsidie wordt verstrekt voor het afkoppelen van bestaand schoon verhard oppervlak van de riolering in het bestaand stedelijk gebied met een gemengd stelsel.


Artikel 1.3 Subsidieplafond

 1. De raad stelt jaarlijks de hoogte van het subsidiebudget vast.

 2. De aanvragen om subsidie worden op volgorde van ontvangst beschikt.

 3. Aanvragen die gedurende een jaar het subsidiebudget te boven gaan, kunnen geweigerd worden.


Artikel 1.4 Aard van de subsidie

Voorafgaande aan de subsidievaststelling wordt een beschikking tot subsidieverlening gegeven


Artikel 1.5 Hoogte van de subsidie

 1. Het afkoppelen van schoon verhard oppervlak van de riolering wordt gesubsidieerd met een bedrag per m2 afgekoppeld verhard oppervlak waarbij voor bovengrondse infiltratie een hoger bedrag wordt opgesteld dan voor ondergrondse infiltratie.

 2. Burgemeester en wethouders stellen de hoogte van de in lid 1 bedoelde bedragen per m2 vast met als uitgangspunt maximale stimulering binnen het door de raad vastgestelde budget.


Artikel 1.6 Samenloop

1. Indien sprake is van samenloop van deze regeling met een vergelijkbare andere regeling en uit hoofde van die andere regeling een subsidiebedrag is verstrekt, wordt dit bedrag in mindering gebracht bij de vaststelling van de subsidiehoogte door burgemeester en wethouders.

2. Indien de gemeente de afkoppeling van de hemelwaterafvoer projectmatig uitvoert, worden geen individuele subsidies verstrekt.

Paragraaf 2 De SubsidieverleningArtikel 2.1 Indiening aanvraag

 1. De aanvraag wordt in 2-voud ingediend voordat met de uitvoering van het werk een begin wordt gemaakt

 2. Burgemeester en wethouders stellen een aanvraagformulier vast waarop tevens staat aangegeven welke bescheiden ingediend moeten worden.

 3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, het overleggen van andere bescheiden, redelijkerwijs noodzakelijk voor het beoordelen van de aanvraag, te verlangen.

 4. Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag.


Artikel 2.2 Informatieplicht

Indien voor hetzelfde project tevens subsidie is aangevraagd uit hoofde van een andere subsidieregeling of bij een ander bestuursorgaan, doet de aanvrager daarvan mededeling in de aanvraag.


Artikel 2.3 Weigeren

De subsidie kan worden geweigerd als naar het oordeel van Burgemeester en wethouders hemelwater dat afstroomt van afgekoppeld verhard oppervlak, niet nuttig gebruikt kan worden en infiltratie in de bodem of afvoer naar open water niet haalbaar is.


Artikel 2.4 Verplichtingen van de subsidieontvanger

 1. Het project waarvoor subsidie is verleend moet binnen 6 maanden na subsidieverlening in uitvoering zijn genomen.

 2. In de beschikking tot subsidieverlening kunnen burgemeester en wethouders andere verplichtingen of nadere uitvoeringsvoorschriften geven die strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.Paragraaf 3 De Subsidievaststelling en BetalingArtikel 3.1 Subsidievaststelling

 1. De subsidie-ontvanger dient binnen 6 maanden na oplevering van het werk een aanvraag tot vaststelling van de subsidie in.

 2. Burgemeester en wethouders beslissen binnen 8 weken na ontvangst op de aanvraag.


Artikel 3.2 Betaling

De betaling vindt plaats binnen 6 weken na de subsidievaststelling.Paragraaf 4 IntrekkingArtikel 4.1 Intrekking

 1. Burgemeester en wethouders kunnen de subsidieverlening intrekken indien met het project waarvoor de subsidie verleend is, geen begin is gemaakt uiterlijk 6 maanden na verlening van de subsidie.

 2. Burgemeester en wethouders kunnen opverzoek ontheffing verlenen van de in het eerste lid genoemde termijn.Paragraaf 5 HardheidsclausuleArtikel 5.1. Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in gevallen, waarin de toepassing van deze verordening naar hun oordeel leidt tot een bijzondere hardheid jegens aanvrager, af te wijken van de bepalingen van deze verordening.

 • Paragraaf 2 De Subsidieverlening
 • Paragraaf 3 De Subsidievaststelling en Betaling
 • Paragraaf 4 Intrekking
 • Paragraaf 5 Hardheidsclausule

 • Dovnload 11.91 Kb.