Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Subsidiewegwijzer voor ondernemingen

Dovnload 0.9 Mb.

Subsidiewegwijzer voor ondernemingenPagina16/35
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   35

Begunstigden

Momenteel heeft de Vlaamse regering 25 sectorconvenants afgesloten waarvan 23 met de sociale partners van sectoren op basis van de paritaire comités (twee convenants zijn niet met traditionele sectoren afgesloten namelijk de convenants met de lokale besturen en met de sectorcommissie toerisme van de SERV). Door het afsluiten van een convenant nemen de sociale partners van de sector en de Vlaamse regering engagementen op in een aantal maatschappelijke domeinen. Deze engagementen hebben betrekking op het verhogen van de arbeidsmarktdeelname van de kansengroepen en het diversiteitsbeleid, het verbeteren van de aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt, het bevorderen van opleiding, competentiemanagement en loopbaanontwikkeling en het versterken van het mobiliteitsbeleid.

Alle informatie in verband met de sectorconvenants kunt u vinden op:

http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/werk/sectoren_situering.htm.


Aanvullende inlichtingen


Een overzicht van de websites, adressen en contactpersonen van de 23 sectoren waarmee de Vlaamse regering een sectorconvenant heeft afgesloten kunt u aanvragen bij het Euro Info Centre.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Euro Info Centre

Markiesstraat 1

1000 Brussel

Tel.: 02/553.38.77

Fax: 02/502.47.02

E-mail: euroinfocentre@vlaanderen.be

3. PROJECTEN TER STIMULERING VAN DE EVENREDIGE ARBEIDSDEELNAME EN DIVERSITEIT IN ONDERNEMINGEN, INSTELLINGEN EN LOKALE BESTUREN (DIVERSITEITSPLANNEN, CLUSTERPLANNEN, INSTAP- EN GROEIPLANNEN)


Inhoud steunmaatregel

Een centraal uitgangspunt van het Vlaams werkgelegenheidsbeleid is het verhogen van de werkzaamheidsgraad en het streven naar evenredige arbeidsdeelname.


Evenredige arbeidsdeelname is gericht op het aanbieden van kansen op de arbeidsmarkt aan groepen die mede omwille van heersende stereotypen, vooroordelen en discriminatie of het hebben van bepaalde kenmerken, geconfronteerd worden met uitsluiting op (delen van) de arbeidsmarkt. Het streven is een personeelsbeleid in ondernemingen en organisaties te stimuleren, dat waardering van verschil als uitgangspunt neemt en de meerwaarde inziet van een personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de bevolking op beroepsactieve leeftijd. Om de doelstellingen te realiseren wordt er gewerkt met concrete actieplannen ter introductie van een Human-Resources-beleid voor kansengroepen.
Vanaf 1999 hebben de Subregionale Tewerkstellingscomités de doelstelling om acties te ondernemen om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt dichter bij elkaar te brengen, in het bijzonder daar waar de integratie van kansengroepen in de reguliere economie betreft. In 1999 werd een eerste begin gemaakt om via de ‘positieve actieplannen allochtonen’ in ondernemingen en instellingen het concept ‘management van diversiteit’ te implementeren in het personeelsbeleid. Inmiddels zijn de positieve actieplannen omgevormd tot diversiteitsplannen die via een geïntegreerde benadering van evenredige participatie voor alle kansengroepen, tot één van de centrale instrumenten van het Vlaams beleid geworden. De opdracht voor het stimuleren en afstemmen van de arbeidsmarkt op dit vlak, is in de loop van 2005 overgegaan van de STC’s naar de nieuwe advies- en overleg-structuren van het socio-economisch streekbeleid, RESOC en SERR. De beide structuren worden in de regio ondersteund door het erkend regionaal samenwerkingsverband (ERSV) dat de bedoelde projecten ter uitvoering van het beleid evenredige arbeidsdeelname en diversiteit door projectontwikkelaars EAD laat begeleiden. De diversiteitsplannen in ondernemingen en organisaties richten zich naar de prioritaire doelgroepen van allochtonen, personen met een arbeidshandicap en ouderen. Ook is er binnen de diversiteitsplannen specifieke aandacht mogelijk voor de gelijke kansen van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en voor de kansengroepen ex-gedetineerden, laaggeschoolden en jongeren.

Een diversiteitsplan is verder een geheel van maatregelen en acties, met oog voor het managen van verschil, die op een planmatige manier direct en indirect discriminerende drempels wegnemen en/of voorzieningen scheppen waardoor de verticale en horizontale mobiliteit van leden van de kansengroepen op de arbeidsmarkt worden vergroot.


In het Vesoc-actieplan 2005 evenredige arbeidsdeelname en diversiteit is een Vlaams objectief voor 408 diversiteitsplannen (in verschillende varianten) vastgelegd. De bedrijven en instellingen kunnen voor de voorbereiding en begeleiding een beroep doen op de ondersteuning door de projectontwikkelaar van het STC of ERSV van de desbetreffende regio.
Het geheel van de aanpak past binnen het kader van de Europese Werkgelegenheidsrichtsnoeren en de vertaling ervan in het Jaarlijks ‘Vlaams actieplan Europese werkgelegenheidsrichtsnoeren’.
Voor het introduceren en bestendigen van diversiteit en evenredige arbeidsdeelname in ondernemingen en organisaties, geeft de Vlaamse regering de mogelijkheid tot subsidiëring van volgende te onderscheiden categorieën:


 • Diversiteitsplannen kunnen een subsidie bekomen tot een maximum van 2/3 van de totale subsidiabele kost, met een plafond van 10.000,00 euro.
 • Clusterplannen kunnen een subsidie bekomen tot een maximum van 2/3 van de totale subsidiabele kost, met een plafond van 3.000,00 euro per clusterlid.
 • Instap- en groeiplannen kunnen een subsidie bekomen tot een maximum van 1/2 van de totale subsidiabele kost, met een plafond van 2.500,00 euro.

Voor aanvragen in dit kader en voor meer informatie kunt u terecht bij het STC of ERSV van uw regio of op www.vlaanderen.be/werk.
Begunstigden
Bestaande of startende, kleine en grote ondernemingen, instellingen en lokale besturen (en voor clusterplannen ook sectorfondsen, beroepsfederaties e.d.) kunnen aankloppen voor ondersteuning en begeleiding van een instapplan, diversiteitsplan, clusterplan of groeiplan. Ook bedrijven uit sectoren zoals de social-profit komen in aanmerking.
Aanvraagprocedure
Aanvragen tot het opstarten van een plan dienen voorgelegd te worden aan het STC of SERR (ERSV) van de regio waar de betreffende organisatie is gelegen. Hiervoor kan men contact opnemen met de projectontwikkelaars van het STC of ERSV. Het aanvraagformulier en de details van de regelgeving zijn vanaf mei 2005 te vinden op www.vlaanderen.be/werk.

Aanvullende inlichtingen


Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Administratie Werkgelegenheid

Afdeling Werkgelegenheidsbeleid

Beleidscel EAD

Markiesstraat 1

1000 Brussel

Tel.: 02/553.43.33

Fax: 02/553.40.10

Website: www.vlaanderen.be/werk

4. VLAAMS INSTITUUT VOOR HET ZELFSTANDIG ONDERNEMEN (VIZO)


4.1 VORMING

4.1.1 VIZO - LEERTIJD

Inhoud steunmaatregel
Het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen (VIZO) werd door de Vlaamse overheid opgericht met als doel het zelfstandig ondernemen te bevorderen door vorming en begeleiding. De vorming van zelfstandigen en KMO's gebeurt in de 5 SYNTRA (21 lesplaatsen). Er zijn drie niveaus van opleiding te onderscheiden: de leertijd, de ondernemersopleiding en de voortgezette vorming. De leertijd is de initiële beroepsopleiding voor leerjongeren vanaf 15-16 jaar die via een leerovereenkomst met een ondernemingshoofd-opleider een basis verwerven om als medewerker in het bedrijf te functioneren. De leertijd omvat een praktische opleiding in een bedrijf of bij een zelfstandige gedurende 4 dagen per week en 1 dag theoretische opleiding in een SYNTRA-lesplaats. Met het getuigschrift leertijd voldoet men voor de meeste gereglementeerde beroepen aan de vestigingsvoorwaarden inzake beroepskennis.
Begunstigden
Zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen komen in aanmerking voor het begeleiden van een leerjongere. Het ondernemingshoofd-opleider moet aan de volgende voorwaarden voldoen:


 • 25 jaar geworden zijn en ten minste 5 jaar beroepspraktijk hebben, waarvan 2 jaar als ondernemingshoofd (23 jaar voor wie een diploma ondernemersopleiding heeft);

 • beschikken over een ondernemingsnummer (handelsregister en de vestigingswet);

 • waarborgen bieden dat hij een degelijke praktijkopleiding kan en wil geven;

 • zich aansluiten bij een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en zorgen voor een arbeidsongevallenverzekering.


Projecten
Volgend project komt in aanmerking:

 • leerovereenkomst of leerverbintenis voor jongeren (al dan niet leerplichtig).


Diversen
Het ondernemingshoofd-opleider geeft een leervergoeding aan de leerjongere. Voor jongeren onder 18 jaar bedraagt deze 258,58 euro voor het eerste jaar, 345,13 euro voor het tweede jaar en 431,42 euro voor het derde jaar. Voor leerjongeren boven de 18 jaar zijn de bedragen respectievelijk 345,13 euro, 388,28 en 431,42 euro per maand. Deze bedragen worden elk jaar aan de index aangepast.
De erkende leerovereenkomsten vallen gedeeltelijk onder de toepassing van de sociale zekerheid tot en met 31 december van het jaar waarin zij 18 jaar worden. Alleen de regelingen betreffende jaarlijkse vakantie, de arbeidsongevallen en de beroepsziekten zijn van toepassing op deze leerlingen.

De erkende leerovereenkomst is volledig onderworpen aan de sociale zekerheid vanaf 1 januari na de 18de verjaardag. In dat geval moet zowel de leerling (13.07 %) als het ondernemingshoofd-opleider (24.88 % gewone bijdragen + 7.48 % loonmatigingsbijdragen) RSZ-bijdragen betalen.

De leerling zal zijn RSZ-bijdragen kunnen recupereren via de wet op de lage lonen en dit voor zover zijn leervergoeding niet meer bedraagt dan 803 euro voltijds op maandbasis.

Het ondernemingshoofd-opleider zal de meerkost (32.35 %) die de volledcige onderwerping met zich meebrengt volledig kunnen recupereren via de structurele vermindering zolang de leervergoeding op maandbasis niet meer bedraagt dan 888 euro voor een bediende en 842 euro voor een arbeider.

De volledige onderwerping opent momenteel voor de leerling enkel bijkomende rechten op het vlak van de arbeidsongeschiktheids- en moederschapsverzekering, niet op het vlak van de werkloosheid en de pensioenen.

Website: http://www.syntra.be.

Aanvullende inlichtingen
Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen

Afdeling POB-Vorming

Kanselarijstraat 19

1000 Brussel

Tel.: 02/227.63.93

Fax: 02/227.63.91

E-mail: info@vizo.be

Website: http://www.syntra.be


4.1.2 VIZO – ONDERNEMERSOPLEIDING (gecertificeerde opleiding)

Inhoud steunmaatregel
De ondernemersopleiding is een twee- of driejarige opleiding voor (jong-)volwassenen die zich willen voorbereiden op de uitoefening van een zelfstandig beroep. De ondernemersopleiding bestaat uit cursussen bedrijfsbeheer of bedrijfsmanagement die de toekomstige bedrijfsleider voorbereiden op het beleid van een KMO en de cursussen beroepskennis die het werk van de zelfstandige in een theoretisch kader plaatsen. De beroepskennis heeft betrekking op een 300-tal beroepen. De ondernemersopleiding kan ook gekoppeld worden aan een stageovereenkomst. Het ondernemingshoofd-opleider kan op die manier een toekomstig werknemer vormen.

Steeds meer ondernemersopleidingen worden aangeboden onder de vorm van een modulair ondernemerstraject dat korter of langer kan zijn in functie van reeds verworven voorkennis.Begunstigden

Zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen komen in aanmerking voor deze opleidingen. Bijna alle sectoren komen in aanmerking. Via de opleiding voldoen de kandidaat-zelfstandigen aan de reglementeringen die noodzakelijk zijn om zich voor bepaalde beroepen te vestigen (vestigingswet, programmawet). Voor de stageovereenkomst dient het ondernemingshoofd-opleider aan dezelfde voorwaarden te voldoen als voor de leerovereenkomst (cfr. 5.1.1 Vizo-Leertijd).


Projecten
Volgende projecten komen in aanmerking:

 • opleiding van kandidaat zelfstandigen en ondernemers;

 • opleiding van startende zelfstandigen en ondernemers;

 • opleiding gericht op beroepskennis;

 • opleidingen gericht op de toepassing van de telematica, informatica en logistiek;

 • opleidingen gericht op het algemeen bedrijfsbeheer, het management en de organisatie van de onderneming;

 • opleidingen in het kader van de binnenvaart;

 • stageovereenkomst in combinatie met ondernemersopleiding;
Diversen
In de opleiding bedrijfsbeheer staat de start en de uitbouw van een (eigen) KMO-bedrijf centraal. De opleiding omvat de cursus basiskennis bedrijfsbeheer, die al dan niet in versnelde vorm georganiserd wordt. De cursus wordt afgesloten met het getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer waarmee aan de wettelijke vestigingsverplichtingen wordt voldaan. In de aansluitende cursus wordt de basiskennis aangevuld met meer doorgedreven inzicht in het verantwoord ondernemerschap.
Voor wie bedrijfsleider is of een leidinggevende functie in een KMO heeft met een hogere vooropleiding worden cursussen bedrijfsmanagement voor de KMO georganiseerd.
De ondernemersopleiding kan gekoppeld worden aan een praktische opleiding in een onderneming met name de stageovereenkomst. Bij deze overeenkomst betaalt het ondernemingshoofd-opleider een stagevergoeding. Voor een stagiair met onvoldoende vooropleiding is dat 431,06 euro (+ kinderbijslag) voor het eerste jaar, 607,91 euro voor het tweede jaar en 718,43 euro voor het derde jaar.

Voor stagiairs met voldoende vooropleiding zijn de bedragen respectievelijk 607,91 euro, 718,43 en 718,43 euro. De cursisten-stagiairs worden vanaf 1 januari na hun 18de verjaardag volledig onderworpen aan de RSZ. Deze volledige onderwerping zal echter geen financiële nadelige gevolgen hebben noch voor de cursist-stagiair noch voor het betrokken ondernemingshoofd-opleider zolang men niet afwijkt van de door het VIZO vastgestelde minimum stagevergoedingen.

Aanvullende inlichtingen
Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen

Afdeling POB-Vorming

Kanselarijstraat 19

1000 Brussel

Tel.: 02/227.63.93

Fax: 02/227.63.91

E-mail: info@vizo.be

Website: http://www.syntra.be

4.1.3 VIZO - VOORTGEZETTE VORMING (niet-gecertificeerde opleiding)

Inhoud steunmaatregel
Onder de noemer voortgezette vorming realiseren de VIZO-centra, de organisaties van zelfstandigen en KMO's en de beroepsorganisaties een brede waaier van verdere opleidings- en vormingsinitiatieven. Een initiatief onder de noemer voortgezette vorming is de 'vervolmaking' onder de vorm van studiedagen en seminaries met als doel de beroepswaarde van de deelnemers te verhogen en zich aan de technische, economische en sociale evolutie aan te passen.
Begunstigden
Zowel zelfstandigen als kleine en middelgrote ondernemingen en hun naaste medewerkers komen in aanmerking voor betoelaagde opleidingen in de voortgezette vorming.
Projecten
Volgende projecten komen in aanmerking:


 • opleiding van werknemers, naaste medewerkers;

 • opleidingsprogramma's internationale economische relaties of exportaangelegenheden;

 • opleidingen gericht op de toepassing van de telematica, informatica en logistiek;

 • opleidingen gericht op het algemeen bedrijfsbeheer, het management en de organisatie van de onderneming;

 • opleidingen gericht op verbetering marktinzicht;

 • opleidingen gericht op kostprijsverbetering, prijsvorming;

 • andere opleidingsinitiatieven;


Aanvullende inlichtingen


Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen

Afdeling POB-Vorming

Kanselarijstraat 19

1000 Brussel

Tel.: 02/227.63.93

Fax: 02/227.63.91

E-mail: info@vizo.be

Website: http://www.syntra.be

4.2 VORMGEVING

Inhoud steunmaatregel
Design Vlaanderen werd door de Vlaamse overheid binnen het VIZO opgericht met als doel de promotie van de hedendaagse vormgeving op artisanaal, grafisch en industrieel vlak in Vlaanderen.
Deze promotie gebeurt via:


 • toelagen voor projecten die op economisch, creatief, educatief of commercieel vlak stimulansen bieden aan de vormgeving in Vlaanderen;

 • deelname aan binnen- en buitenlandse interieurbeurzen;

 • publicatie van het tijdschrift Kwintessens;

 • organisatie van tentoonstellingen in de eigen galerie van Design Vlaanderen en elders;

 • organisatie van workshops rond designmanagement;

 • database van ontwerpers en bedrijven;

 • website Design Vlaanderen.

Bovendien staat Design Vlaanderen in voor: • sensibiliseren van publiek en bedrijven voor de meerwaarde van vormgeving;

 • advies aan individuele ontwerpers in het starten van hun ateliers;

 • advies aan bedrijven;

 • informatie aan buitenlandse organisaties en kunstenaars om hun weg te vinden in de hedendaagse ontwerperswereld in Vlaanderen;
Begunstigden
Jaarlijks organiseert Design Vlaanderen een Lente- en Herfstselectie die openstaan voor alle ontwerpers in Vlaanderen. Een externe, deskundige jury selecteert de ontwerpers op basis van criteria als authenticiteit, eigentijds en technisch perfect afgewerkt. De ontwerpers die geselecteerd zijn, kunnen in aanmerking komen voor deelname aan de promotionele activiteiten van de dienst Vormgeving.

Ook de organisatoren van initiatieven rond Vlaamse vormgeving kunnen in aanmerking komen voor steun.


Aanvullende inlichtingen


Design Vlaanderen

Kanselarijstraat 19

1000 Brussel

Tel.: 02/227.49.60

Fax: 02/217.46.12

E-mail: info@vizo.be

Website: http://www.vizo.be

4.3 VIZO-BEDRIJFSADVIESInhoud steunmaatregel
Het VIZO werd in 1991 door de Vlaamse regering opgericht om onder meer (kandidaat-)ondernemers te informeren en te begeleiden.
(Kandidaat-)ondernemers krijgen gratis vakkundige uitleg over de administratieve formaliteiten.
Een goede voorbereiding en professioneel advies zijn voor een startende ondernemer levensbelangrijk. De VIZO-bedrijfsadviseurs beoordelen in alle objectiviteit de haalbaarheid van het project. Ze evalueren de vestigingsplaats en doen een marktonderzoek, ze stellen samen met de ondernemer een ondernemingsplan op en helpen bij de keuze van ‘vennootschap’ of ‘eenmanszaak’…
Om beter en gerichter in te spelen op de potentiële knelpunten binnen een bestaande onderneming, ontwikkelde VIZO-bedrijfsadvies de bedrijfsscan. Dit is een elegant en overzichtelijk instrument om als ondernemer op een gestructureerde manier begeleid na te denken over de onderneming. De doelstellingen die uit de doorlichting naar voor komen, worden omgezet in doelgerichte en concrete actiepunten. De taak van de VIZO-bedrijfsadviseurs houdt echter niet op bij het analyseren van de onderneming en het opstellen van een actieplan. De ondernemer kan ook deskundig worden begeleid bij het uitvoeren van de vooropgestelde actiepunten. De adviseur wordt indien gewenst het klankbord bij elke actueel managementvraagstuk en bij belangrijke beslissingen. Onbevooroordeeld, maar met kennis van zaken.
VIZO-bedrijfsadvies fungeert ook als indienpunt voor de aanvragen van de Startleningen van het Participatiefonds. Starters kunnen er terecht voor hulp bij de aanvraag van een achtergestelde lening en voor begeleiding na goedkeuring van de lening.
Begunstigden
(Kandidaat-)startende of gevestigde ondernemers.
Aanvraagprocedure
Maak een afspraak met een bedrijfsadviseur voor meer informatie. De VIZO-bedrijfsadviseurs bekijken samen met de (kandidaat-)ondernemer wat zijn noden zijn en welke oplossing de optimale is, hetzij door adviesverlening bij een specifiek vraagstuk, hetzij via de bedrijfsscan.
Een oriënterend gesprek is altijd gratis evenals de vakkundige uitleg over de administratieve formaliteiten. Over de afbakening van het advies of de begeleiding en over de kostprijs van de opdracht worden heldere afspraken gemaakt. Kandidaat- en startende ondernemers met maximaal 10 werknemers betalen 38 euro per halve dag advies in 2005. Dankzij de tussenkomst van de Vlaamse overheid krijgen startende ondernemers die maximaal 5 jaar actief zijn 6 halve dagen gratis advies. Ondernemers met meer dan 10 werknemers betalen 93 euro in 2005 per halve dag advies. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Aanvullende inlichtingen


De provinciale diensten van VIZO-bedrijfsadvies
VIZO Antwerpen

Ludo Verheyden

Britselei 15 bus 3

2018 Antwerpen

Tel.: 03/238.27.17

Fax: 03/216.40.11E-mail: bedrijfsadvies.antwerpen@vizo.be
VIZO Limburg

Noël Deckers

Thonissenlaan 20

3500 Hasselt

Tel.: 011/22.27.95

Fax: 011/23.35.84E-mail: bedrijfsadvies.limburg@vizo.be
VIZO Oost-Vlaanderen

Pascal Jacobs

Meersstraat 138H

9000 Gent

Tel.: 09/220.82.80

Fax: 09/221.77.81E-mail: bedrijfsadvies.oostvlaanderen@vizo.be
VIZO West-Vlaanderen

Hilde Deleye

Koningin Astridlaan 29

8200 Sint-Michiels

Tel.: 050/40.69.10

Fax: 050/39.31.41

E-mail: bedrijfsadvies.westvlaanderen@vizo.be
VIZO Vlaams-Brabant

Ludo Verheyden

Karel Van Lotharingenstraat 4

3000 Leuven

Tel.: 016/31.63.70

Fax: 016/31.63.71E-mail: bedrijfsadvies.vlaamsbrabant@vizo.be
5. BEDRIJFSOPLEIDING VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP


Inhoud steunmaatregel
Een onderneming die een bedrijfsopleiding organiseert ter bevordering van de integratie van een persoon met een handicap in het arbeidsproces kan – onder bepaalde voorwaarden – steun genieten van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap.
Deze steun kan de vorm aannemen van een loonsubsidie, een terugbetaling van patronale zekerheidsbijdrage, van verplaatsingskosten, van de aankoopkosten van didactisch materiaal en van de kosten van de aanpassing van de arbeidspost.
De persoon met een handicap ontvangt een vergoeding ter vervanging van het loon van het Vlaams Fonds + de eventuele verplaatsingskosten, de werkgever verzekert de persoon voor arbeidsongevallen, betaalt de RSZ-bijdrage en vordert beide terug van het Vlaams Fonds.
Begunstigden
Elk bedrijf kan een opleiding organiseren die het personen met een handicap gemakkelijker maakt zich te integreren in het arbeidsproces. Er zijn slechts twee uitzonderingen: openbare besturen en defensie en onderwijs. De werkgever moet in het Vlaamse Gewest gevestigd zijn. Hij moet bovendien een persoon met een handicap tewerkstellen die minstens achttien jaar oud is en niet meer schoolplichtig of schoolgaand is.
Projecten
De opleiding van een persoon met een handicap die beschikt over een gunstige beslissing inzake bijstand op het gebied van hulp bij tewerkstelling op de algemene arbeidsmarkt.
Diversen
De bedrijfsopleiding moet door het Fonds goedgekeurd worden, anders is ze niet rechtsgeldig. De goedkeuring wordt door het Fonds ingetrokken als blijkt dat één van de partijen haar verplichtingen niet meer nakomt of wanneer gemerkt wordt - in de loop van de opleiding - dat de persoon met een handicap de nodige geschiktheid niet heeft om de opleiding te blijven volgen of met gunstig resultaat te beëindigen.
De bedrijfsopleiding duurt meestal 6 tot 12 maanden. Verlenging kan aangevraagd worden wanneer het afgesproken leerprogramma niet afgewerkt is.
Aanvraagprocedure
Een onderneming die geïnteresseerd is, moet een brief richten naar de provinciale afdeling van het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap waarin de onderneming gevestigd is. In de brief moet een duidelijke omschrijving van de taak van de persoon met een handicap gevoegd worden.

Aanvullende inlichtingen


Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

Sterrenkundelaan 30

1210 Brussel

Tel.: 02/225.84.11

Fax: 02/225.84.05

6. PETERSCHAPSPROJECTEN1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   35

 • Inhoud steunmaatregel
 • Begunstigden

 • Dovnload 0.9 Mb.