Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Subsidiewegwijzer voor ondernemingen

Dovnload 0.9 Mb.

Subsidiewegwijzer voor ondernemingenPagina17/35
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35

Inhoud steunmaatregel

Peterschapsprojecten zijn projecten waarbij enerzijds beslissingsnemers van deelnemende ondernemingen gedurende een bepaalde periode op regelmatige tijdstippen in groepen begeleid worden door een of meer peters om door ervaringsuitwisseling de bedrijfsvoering van de deelnemende ondernemingen te professionaliseren en waarbij anderzijds bedrijfsgerichte activiteiten worden georganiseerd om de netwerkvorming en de ervaringsuitwisseling tussen alle deelnemende ondernemingen en peters te stimuleren.


Begunstigden
Elke organisatie, publiek of privaat, die een professionele band heeft met het bedrijfsleven in het beoogde werkingsgebied kan het initiatief nemen voor het organiseren van een peterschapsproject en naar aanleiding van een oproep, door de minister bevoegd voor economie, een subsidieaanvraag indienen.
Zelfstandige ondernemers, bedrijfsleiders of beslissingsnemers van ondernemingen kunnen deelnemen aan het project. Deze deelnemers kunnen hun inschrijvingsprijs betalen met opleidingscheques. Ondernemingen uit de sector voeding (eerste verwerking) en de transportsector zijn uitgesloten van deelname aan een peterschapsproject. De uitgebreide lijst met een overzicht van de sectoren is terug te vinden op http://www.ondernemen.vlaanderen.be.
Projecten
Projecten die gericht zijn op technologische innovatie komen niet in aanmerking, evenals projecten die gericht zijn op minder dan 60 deelnemers.
Kenmerken van een peterschapsproject zijn:

 • ervaringsuitwisseling tussen ondernemers staat centraal in het project;

 • de ervaringsuitwisseling draagt bij tot de professionalisering van de bedrijfsvoering van de deelnemende ondernemingen;

 • er is een periode afgebakend waarbinnen ondernemers op regelmatige basis onder leiding van peters bijeenkomen in groepen om aan ervaringsuitwisseling te doen;

 • elke groep krijgt minstens één peter toegewezen die hen begeleid en die zijn kennis en ervaring ter beschikking stelt van de groep;

 • de netwerkvorming en ervaringsuitwisseling over de groepen heen, wordt gestimuleerd door bedrijfsgerichte activiteiten.


Diversen
Maximaal twee keer per jaar kan de minister bevoegd voor economie een oproep voor peterschapsprojecten lanceren.
De subsidie bedraagt 80% van de aanvaarde personeels- en werkingskosten. Per VTE wordt een maximum van 10.000 euro aanvaard als werkingskosten.
Organisatoren van peterschapsprojecten die worden geselecteerd in het kader van de oproep worden erkend als peterschapsorganisator. Dit stelt de organisator in staat om voor het peterschapsproject en de duur ervan opleidingscheques te aanvaarden.
Aanvullende inlichtingen
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Afdeling Europa Economie

Markiesstraat 1

1000 Brussel

Tel.: 02/553.42.81 - 02/553.38.79

Fax: 02/502.47.02

Website: http://www.ondernemen.vlaanderen.be

7. OPLEIDINGSCHEQUES

Vanaf 12 mei 2004 zijn de opleidingscheques enkel nog beschikbaar in de vorm van een elektronische portefeuille.Inhoud steunmaatregel

Diverse onderzoeken wijzen uit dat Vlaamse ondernemingen nog onvoldoende in opleiding investeren. Om vorming in Vlaamse bedrijven te stimuleren, heeft de Vlaamse overheid de opleidingscheques in het leven geroepen. Een opleidingscheque heeft een waarde van 30 euro. 50% daarvan wordt door de onderneming betaald, 50% door de Vlaamse overheid. Per kalenderjaar mag een bedrijf 200 opleidingscheques aankopen die binnen de 12 maanden moeten besteed worden aan opleiding. Met deze cheques kunnen ondernemingen een opleiding betalen bij erkende opleidingsverstrekkers.


Begunstigden
Zowel kleine, middelgrote en grote ondernemingen alsook een groot aantal vrije beroepen komen in aanmerking voor de maatregel. Voortaan kunnen verenigingen zonder winstoogmerk gebruik maken van opleidingscheques mits zij een aansluitingsnummer hebben bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Ondernemingen en vrije beroepen die beroep doen op opleidingscheques, engageren zich om de Europese de minimisregel van 6 maart 1996 na te leven. Alle directe steun die zij ontvangen in het kader van de ‘de minimis’ mag niet hoger zijn dan 100.000 euro over een periode van drie jaar. Voor ondernemingen actief in de voedings- en vervoerssector gelden andere Europese regels. Deze sectoren ressorteren onder Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van artikel 87 en 88 van het EG-verdrag op de opleidingssteun en eventuele latere wijzigingen van deze verordening. Opleidingsverstrekkers moeten erop toezien dat de door Europa opgelegde bruto steunmarges zoals vermeld in deze verordening voor deze ondernemingen gerespecteerd worden. Deze verordening bepaalt eveneens dat opleidingen, gevolgd door bedrijven uit de voedings- of vervoerssector, van algemene aard moeten zijn.
Uitgesloten sectoren

De sectoren die niet worden vermeld in de lijst van aanvaardbare sectoren op de website (http://www.vlaanderen.be/opleidingscheques) zijn in principe uitgesloten van steun op grond van deze maatregel. Bij het samenstellen van de lijst met aanvaardbare sectoren, werd voorrang verleend aan sectoren uit de “harde” economie. Alle in aanmerking komende ondernemingen en vzw's kunnen gebruik maken van opleidingscheques voor zover zij niet in handen zijn van overheidsbedrijven of van ondernemingen waarin de overheid een participatie van minstens 25% in kapitaal of stemrechten heeft.


Diversen

De opleiding


Wanneer de onderneming over de cheques beschikt, moet één van de werkenden binnen de 12 maanden een opleiding volgen bij een erkende opleidingsverstrekker. De lijst met erkende opleidingscentra is terug te vinden op de website. De opleiding moet binnen de geldigheidsduur van de cheque starten. De factuur van de opleidingsverstrekker (exclusief BTW) kan de onderneming geheel of gedeeltelijk met cheques betalen. De betaling van de factuur moet uiterlijk binnen de 14 maanden na uitgifte van de cheques plaatsvinden. Een onderneming voert de betaling uit door middel van een klantnummer en pincode. De opleidingsverstrekker dient de ontvangen betalingen binnen de 15 maanden na uitgifte te bevestigen. Wanneer de opleidingsverstrekker zich akkoord verklaart met een betaling, wordt de verzilveringsprocedure bij de uitgever in gang gezet.
Erkenning opleidingsverstrekkers

Om de cheques te kunnen verzilveren moet de opleidingsverstrekker door de Vlaamse overheid erkend zijn. Zo waakt de Vlaamse overheid over een kwaliteitsvolle dienstverlening inzake het opleidingsaanbod. De erkenning kan op volgende manieren gebeuren:
 • de opleidingsverstrekker heeft reeds een kwaliteitscertificaat Q*FOR, ISO of EFQM-erkenning voor de kwaliteit van de dienstverlening inzake opleiding

De opleidingsverstrekker krijgt op basis van deze certificaten voor het systeem van de opleidingscheques automatisch een erkenning voor de geldigheidsduur van zijn certificaat. Op de website vindt hij een aanvraagformulier terug, dat hij ingevuld opstuurt naar de Cel Opleidingscheques, vergezeld van een kopie van zijn kwaliteitscertificaat.


 • de opleidingsverstrekker heeft geen kwaliteitscertificaat Q*FOR, ISO of EFQM-erkenning

De opleidingsverstrekker kan zich dan op 2 manieren laten erkennen:

 • de opleidingsverstrekker kan het kwaliteitslabel "Opleidingsverstrekker erkend door het Vlaamse Gewest voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques" aanvragen. De gegevens van de bureaus die de screenings uitvoeren, zijn terug te vinden op de website, onder het item “info”. Pas nadat de Cel Opleidingscheques het positieve auditrapport en een formulier “aanvraag tot erkenning” ontvangen heeft, kan de opleidingsverstrekker erkend worden;

 • de opleidingsverstrekker kan zich laten screenen met het oog op het behalen van een kwaliteitslabel (ISO, Q*FOR, EFQM certificaat dat de kwaliteit van de dienstverlening inzake opleiding garandeert) bij een auditbureau naar keuze. Eens dit label is behaald, kan het opleidingsinstituut op de website een aanvraagformulier vinden, dat hij ingevuld terugstuurt naar de Cel Opleidingscheques, vergezeld van een kopie van zijn kwaliteitscertificaat.
 • de opleidingsverstrekker is erkend als peterschapsorganisator

Een opleidingsverstrekker die erkend is als peterschapsorganisator krijgt een automatische erkenning als opleidingsvertrekker. Deze erkenning is beperkt tot de duur en de peterschapsprojecten waarvoor de peterschapsorganisator erkend is (zie voor meer informatie peterschapsprojecten).
Aanvraagprocedure
Het project “Opleidingscheques” is een e-government maatregel. Bestellen van opleidingscheques kan enkel via het internet op: http://www.vlaanderen.be/opleidingscheques.
Heel belangrijk is dat de cheques worden aangevraagd ten laatste in de maand dat de opleiding van start gaat. Een onderneming meldt zich aan via haar BTW-nummer. Indien de onderneming niet BTW-plichtig is, meldt ze zich aan via de naam en het adres. Dan consulteert de webapplicatie de Graydon databank. Automatisch blijkt of het bedrijf in kwestie opleidingscheques mag aankopen. Voorwaarden zijn dat het bedrijf een exploitatiezetel heeft op Vlaams grondgebied en actief is in een aanvaardbare sector. Als de aanvraag ontvankelijk is, kan de onderneming overgaan tot bestelling van de cheques. Nadat de uitgever de betaling heeft ontvangen (binnen de 14 kalenderdagen na bestelling) en bevestigd, ontvangt de onderneming een pincode en klantnummer. De bestelde cheques worden opgenomen in de elektronische portefeuille van de onderneming. Met het klantnummer en de pincode kunnen nadien betalingen worden uitgevoerd.


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35

 • 7. OPLEIDINGSCHEQUES
 • De opleiding

 • Dovnload 0.9 Mb.