Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Subsidiewegwijzer voor ondernemingen

Dovnload 0.9 Mb.

Subsidiewegwijzer voor ondernemingenPagina18/35
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   35

Aanvullende inlichtingen

Alle formulieren nodig voor registratie of erkenning zijn terug te vinden op http://www.vlaanderen.be/opleidingscheques.


Voor vragen of problemen kan men contact opnemen met de Vlaamse overheid

 • via e-mail: opleidingscheques@vlaanderen.be

 • via de Vlaamse Infolijn op 0800/30201

 • via de post:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Cel Advies- en opleidingscheques

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Markiesstraat 1

1000 Brussel

DEEL V : STEUN VOOR ONDERZOEK EN ONTWIKKELING

1. INSTITUUT VOOR DE AANMOEDIGING VAN INNOVATIE DOOR

WETENSCHAP EN TECHNOLOGIE IN VLAANDEREN (IWT-Vlaanderen)1.1 O&O-PROJECTEN VAN BEDRIJVEN – ALGEMEENInhoud steunmaatregel

Deze financiële steun is bestemd voor bedrijven die d.m.v. een onderzoeks- of ontwikkelingsproject een innovatie wensen door te voeren en die daartoe wetenschappelijk-technologische kennis dienen te verwerven. In deze projecten worden de volgende O&O-activiteiten gesteund: industrieel basisonderzoek en de ontwikkeling van prototypes voor nieuwe of verbeterde producten of productieprocessen of een combinatie van beide (gemengd onderzoek).Begunstigden

De projectsteun die het IWT toekent in het kader van deze maatregel is bestemd voor alle in Vlaanderen gevestigde bedrijven, van KMO tot dochter van een multinational. Noodzakelijk is dat het bedrijf een exploitatiezetel in Vlaanderen heeft waar tewerkstelling en economische activiteit plaatsvindt. De mogelijkheid tot valorisatie of toepassing van de onderzoeksresultaten in Vlaanderen (creatie van toegevoegde waarde) staat centraal. Alle ondernemingstypes komen in aanmerking, behalve beoefenaars van vrije beroepen of zelfstandigen. Er zijn geen sectorale beperkingen maar onderzoek met militaire affiniteit wordt niet gesteund.


De projecten worden uitgevoerd door een onderneming alleen of in samenwerking met één of meerdere ondernemingen en/of onderzoeksinstellingen (onderzoekscentra, universiteiten, hogescholen).

Projecten

Met industrieel basisonderzoek wordt bedoeld: wetenschappelijk-technologisch onderzoek gericht op het genereren van nieuwe kennis. Deze kennis kan achteraf gebruikt worden bij de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten, of kan de basis vormen voor het verbeteren van bestaande producten, processen of diensten.


Prototype- of ontwikkelingsactiviteiten: dit type van activiteiten beoogt de omzetting van technologische kennis in ontwerpen voor nieuwe, gewijzigde of verbeterde producten, processen of diensten. Dit omvat ook het vervaardigen van een eerste prototype of eerste demonstratie- of modelprojecten voor zover de resultaten niet rechtstreeks voor commerciële doeleinden kunnen worden aangewend.
Met gemengd onderzoek wordt bedoeld onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten die zowel aspecten van industrieel basisonderzoek als van ontwikkeling omvatten.
Bepaalde activiteiten zoals engineering, opleidingen, marktonderzoek en investeringen, kunnen niet de kern van een IWT-project uitmaken.

Steunpercentages en modaliteiten


IWT-Vlaanderen verleent voor industrieel basisonderzoek een subsidie van 50% van de aanvaarde brutokosten van het project. Voor ontwikkeling en prototype-onderzoek bedraagt de subsidie 25% van de aanvaarde brutokosten van het project. Voor gemengd onderzoek is het steunpercentage 38%. De brutokosten omvatten personeelskosten en overige niet-personeelskosten.

Indien het onderzoek wordt uitgevoerd door een KMO wordt het globale steunpercentage verhoogd met 10%.


Een KMO is gedefinieerd als een onderneming met niet meer dan 250 werknemers, een jaaromzet minder dan 50 miljoen euro of een balanstotaal minder dan 43 miljoen euro, en voor niet meer dan 25% gecontroleerd door een ander bedrijf dat zelf geen KMO is.

Voor KMO’s bestaat tevens de mogelijkheid om bovenop de subsidie een achtergestelde lening te bekomen tot 80% van de aanvaarde projectkosten.


Indien de activiteiten van de KMO in een van de volgende EFRO-doelstellingsgebieden gehuisvest zijn, wordt het steunpercentage verhoogd met 15% indien samengewerkt wordt met een kenniscentrum, en met 5% indien de KMO het project alleen uitvoert. In aanmerking komende EFRO-doelstellingsgebieden zijn: Limburg, Kustvisserijgebied, Westhoek-Middenkust, gedeelten van de stad Gent, Meetjesland.
Ten slotte wordt het steunpercentage ook verhoogd voor projecten in EUREKA-context (zie ook 1.3) of voor projecten binnen specifieke acties beslist door de Vlaamse regering, met name projecten op het gebied van Duurzame Technologische Ontwikkeling (DTO) of projecten die passen in de LURU-regeling.
Wanneer IWT-Vlaanderen beslist het project te steunen wordt een overeenkomst opgemaakt tussen het IWT en de projectpartners. Deze overeenkomst is in de eerste plaats een middelenverbintenis (de overeengekomen middelen moeten voor het beschreven project worden ingezet). Het IWT-Vlaanderen volgt de uitvoering van het project op.
De betaling van de steun gebeurt in zesmaandelijkse schijven, die gekoppeld zijn aan verslaggeving.

Aanvraagprocedure

Voorstellen voor O&O-projecten kunnen doorlopend ingediend worden bij IWT-Vlaanderen. Een projectvoorstel omvat de volgende onderdelen, in te vullen overeenkomstig de handleiding: • algemene administratieve inlichtingen over de aanvrager en eventuele andere deelnemers aan het project;

 • beschrijving van het innovatiedoel, nl. de probleemstelling, de verwachte, verifieerbare resultaten en de valorisatiemogelijkheden;

 • de positionering van het bedrijf binnen het project en de state of the art;

 • het werkprogramma;

 • de kostenraming en de gevraagde steun per partner;

 • de motivatie van de mogelijke economische impact van de resultaten;

 • profiel van de aanvrager en van de eventuele andere deelnemers aan het project.

Het IWT-Vlaanderen beschikt over een gedetailleerde handleiding hiervoor, die op eenvoudige aanvraag en gratis verkrijgbaar is, of via de website.


Aanvullende inlichtingen


Algemene informatie is terug te vinden op de homepage van IWT-Vlaanderen (http://www.iwt.be) en via e-mail op het adres: iwt-bedrijfssubsidies@iwt.be
IWT-Vlaanderen

Peter Verstraeten

Bischoffsheimlaan 25

1000 Brussel

Tel.: 02/20.90.900

Fax.: 02/22.31.181

Website: http://www.iwt.be

1.2 KMO-PROGRAMMA
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   35

 • 1.1 OO-PROJECTEN VAN BEDRIJVEN – ALGEMEEN Inhoud steunmaatregel
 • Begunstigden
 • Projecten
 • Steunpercentages en modaliteiten
 • Aanvraagprocedure

 • Dovnload 0.9 Mb.