Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Subsidiewegwijzer voor ondernemingen

Dovnload 0.9 Mb.

Subsidiewegwijzer voor ondernemingenPagina23/35
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35

Inhoud steunmaatregel

Het TETRA-Fonds vervangt vanaf 2004 het vroegere HOBU-Fonds, dat al 7 jaar loopt. Het programma steunt projecten van technologie-verkenning, -vertaling en -verspreiding. Elk project omvat dus zowel onderzoek van problemen als transfer van resultaten.

Alle technologieën en toepassingen kunnen aan bod komen, op voorwaarde dat ze economisch en eventueel ook maatschappelijk toepasbaar zijn. Studies met bv. uitsluitend sociale, economische, juridische of medische onderwerpen passen niet in dit programma. Een project kan wel deelaspecten hiervan bevatten.

Begunstigden

Alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen, die een technologisch probleem kunnen oplossen dat bedrijven en andere organisaties interesseert.Projecten

Vlaamse hogescholen of universiteiten stellen zelf projecten voor. Na selectie en goedkeuring betoelaagt de Vlaamse overheid via IWT-Vlaanderen 92,5% van de kosten (cijfers 2004, 2005). De resultaten worden benut bij bedrijven, organisaties en het eigen onderwijs. Aan elk project is een gebruikerscommissie verbonden met geïnteresseerde partners, mogelijks ook universitaire labo's, onderzoekscentra of (hightech) ondernemingen. Deze gebruikerscommissie betaalt de resterende 7,5% van de kosten.


De meeste TETRA-projecten hebben een looptijd van twee jaar. Om de vier maanden organiseert elk project een opvolgvergadering voor zijn gebruikerscommissie. Bedrijven of instellingen kunnen interessante testcases aanbrengen.
Het IWT moedigt de uitbreiding van bestaande gebruikerscommissies aan. Bedrijven en andere organisaties kunnen steeds aansluiten bij een lopend project op voorwaarde dat de andere leden geen bezwaren hebben. Organisaties die bereid zijn om een beperkte financiële bijdrage te leveren aan een project, kunnen zich wenden tot de projectleider van hun keuze voor meer informatie en een eventuele vraag tot aansluiting.
Bedrijven kunnen contact opnemen met hogescholen of universiteiten om nieuwe projecten te bespreken die een bepaalde groep ernstig zou kunnen interesseren. Zo kunnen zij zich voorbereiden op een toekomstige oproep.
Een overzicht van de goedgekeurde HOBU- en TETRA-projecten en andere informatie over het TETRA-Fonds vindt u op de website van IWT-Vlaanderen: www.iwt.be.
In de periode 1997-2004 werden 182 projecten gesteund. Over die jaren heen konden gemiddeld 35% van de aanvragen gehonoreerd worden. Jaarlijks besteedde IWT-Vlaanderen zo’n 6 miljoen euro aan deze projecten.
Naast de hogescholen zelf zijn meer dan 1300 verschillende organisaties betrokken (geweest) in de gebruikerscommissies van de goedgekeurde projecten. Verscheidene organisaties hebben geparticipeerd aan meer dan één project. Dit heeft geleid tot in totaal 2200 participaties van meestal twee jaar vanwege bedrijven (2/3 KMO's), universiteiten, beroepsfederaties, andere hogescholen dan aanvrager, vzw’s, ... Vele KMO’s werden aldus - soms voor de eerste maal - betrokken bij innovatieve en overheidsgesteunde projecten. De projecten zelf werden ernstig en grondig uitgevoerd; de resultaten hebben geleid tot vernieuwingen in het onderwijs én bij de bedrijven. Het HOBU-fonds kende ook een zeer belangrijk effect inzake een betere samenwerking tussen universiteiten en hogescholen.

Aanvraagprocedure

Eenmaal per jaar wordt een oproep gelanceerd voor het indienen van nieuwe projecten. Op basis van bovenstaande criteria beslist IWT-Vlaanderen, in samenspraak met commissies van deskundigen, welke projecten steun toegewezen krijgen. De uitvoering van een project gebeurt bij de aanvragende projectconsortia.


De hoofdcriteria die het IWT hanteert bij de selectie, zijn:

 • de technologisch-wetenschappelijke kwaliteit van het voorstel;

 • het valorisatiepotentieel, zowel algemeen als specifiek voor KMO's in Vlaanderen;

 • de diffusie van de praktische resultaten, zowel binnen de onderwijsopdracht als naar de Vlaamse bedrijven, i.h.b. de traditionele KMO's.

Aanvullende inlichtingen


Algemene informatie is terug te vinden op http://www.iwt.be, in het bijzonder bij www.iwt.be/tetra en www.iwt.be/hobu. Van elk goedgekeurd project is tevens een individuele fiche beschikbaar op www.iwt.be/fiche.
IWT-Vlaanderen

TETRA-Fonds

Bruno Krekels

Bischoffsheimlaan 25

1000 Brussel

Tel.: 02/209.29.03

Fax: 02/223.11.81

E-mail: tetra@iwt.be

Website: http://www.iwt.be

1.8. LANDBOUWKUNDIG ONDERZOEK
Inhoud steunmaatregel

Op 18 februari 2005 heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring gegeven aan een nieuw reglementair besluit voor de projectmatige financiering van het toegepast collectief onderzoek voor de land- en tuinbouwsector. Deze steunverlening kadert in de overheveling van het landbouwonderzoek naar de Gewesten ingevolge het Lambermont-akkoord. Het programma Landbouwkundig Onderzoek beoogt het verwerven, bundelen en vertalen van wetenschappelijk-technologische kennis naar innovatieve toepassingen voor de Vlaamse land- en tuinbouw.Begunstigden

Voor deze steunmaatregel komen in aanmerking de onderzoeksgroepen van de Vlaamse instellingen van hoger onderwijs, de onderzoeksinstellingen en de voor de Vlaamse land- en tuinbouw erkende praktijkcentra. Zij kunnen zelfstandig een projectvoorstel indienen, dan wel in een gestructureerd samenwerkingsverband.

Voor elke aanvraag dient een gebruikerscommissie samengesteld te worden die een representatieve vertegenwoordiging moet zijn van de land- en tuinbouwsector waartoe het project zich richt.

Projecten

De projecten hebben een collectief karakter: ze moeten gericht zijn op de bevordering van de sector en niet op het oplossen van problemen van individuele land- en tuinbouwbedrijven. De onderzoeksresultaten dienen dan ook een aantoonbare economische en -voor zover relevant- ook een sociale en ecologische meerwaarde te creëren.

Een project in het programma Landbouwkundig Onderzoek duurt maximum 4 jaar. In dat geval is er na 2 jaar een tussentijdse evaluatie voorzien. De gebruikerscommissie komt om de zes maanden samen voor de opvolging en eventuele bijsturing van het project.
Er wordt een zekere prioriteit gegeven aan projecten die:


 • een substantiële bijdrage leveren aan Duurzame Technologische Ontwikkeling (DTO);

 • op korte termijn een oplossing willen bieden aan voor de land- en tuinbouw belangrijke problemen en/of waarvan de resultaten in een direct bruikbare vorm moeten doorstromen naar de praktijk (zgn. praktijkonderzoek).


Steunpercentage en modaliteiten

Het steunpercentage bedraagt minimaal 80 en maximaal 100% van de aanvaardbare kosten.

Voor 2004-2005 werd door de voogdijminister beslist om 92,5% steun toe te kennen. De overige 7,5% dient door de leden van de gebruikerscommissie samengebracht te worden. Desgevallend kunnen ook bedrijven uit de agro-voedingsindustrie mede instaan voor de cofinanciering.
Er is geen maximum steunbedrag per project voorzien. De budgettaire enveloppe voor het programma Landbouwkundig Onderzoek bedraagt 9.602.000 euro (2005).Aanvraagprocedure
Ieder jaar organiseert het IWT in het najaar een oproep om projectvoorstellen in te dienen tegen een welbepaalde datum. Deze verschijnt in het magazine van het IWT, de Innovatiekrant, en wordt ook gepubliceerd op de website. Zolang een oproep loopt, kan u voor concrete informatie en alle details de handleiding voor het indienen van projectaanvragen in het programma Landbouwkundig Onderzoek raadplegen.

Voor de evaluatie van de projectvoorstellen wordt beroep gedaan op colleges van onafhankelijke experten uit binnen- en buitenland. De hoofdcriteria die het IWT hanteert bij de beoordeling zijn zowel de wetenschappelijk-technologische kwaliteit als het valorisatiepotentieel van een projectvoorstel.

Daar de relevantie van het project voor de Vlaamse land- en tuinbouw een belangrijk selectiecriterium is, nemen ook vertegenwoordigers van de Vlaamse Landbouwadministratie deel aan de colleges.

Aanvullende inlichtingen


Algemene informatie is terug te vinden op de homepage van IWT-Vlaanderen (http://www.iwt.be) en via e-mail op het adres: landbouwonderzoek@iwt.be.
IWT-Vlaanderen

Ferdi Soors of Fredy Van Wassenhove

Bischoffsheimlaan 25

1000 Brussel

Tel: 02/20 90 900

Fax: 02/22 31 181

E-mail: landbouwonderzoek@iwt.be

Website: http://www.iwt.be

2. VLAAMSE INSTELLING VOOR TECHNOLOGISCH ONDERZOEK (VITO)


Inhoud steunmaatregel
De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek verricht klantgericht contractonderzoek en ontwikkelt innovatieve producten en processen ten behoeve van de industrie en de overheid. De bedrijfsleider wordt er geholpen bij onderzoek en ontwikkeling, implementatie van innovatieve technologieën en het optimaliseren van milieu-investeringen.
De onderzoeksprojecten van de VITO sluiten aan bij de actuele maatschappelijke tendensen en de reële noden van het bedrijfsleven. Bij alle door de VITO uitgevoerde projecten staan het vrijwaren van het leefmilieu en het bevorderen van het duurzaam gebruik van energie en grondstoffen centraal.
Begunstigden
De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) heeft een programma bestemd voor alle ondernemingen gevestigd in het Vlaamse Gewest, dit wil zeggen voor zowel startende als bestaande kleine en middelgrote ondernemingen.
Projecten
Volgende projecten komen in aanmerking:


 • optimaliseren van milieu-investeringen;

 • grondstoffenbesparing;

 • optimaliseren van energiebesparende investeringen;

 • vermindering van milieubelastende effecten;

 • lancering en ontwikkeling van nieuwe technologieën;

 • implementatie van innovatieve technologieën;
Diversen
De opdrachtgever kan met zijn specifieke problemen terecht bij een logisch geheel van expertisecentra: procestechnologie, energietechnologie, teledetectie en atmosferische processen, milieutoxicologie, milieumetingen, materiaaltechnologie, milieutechnologie en integrale milieustudies. De wensen en noden van de opdrachtgever staan centraal binnen het contractonderzoek van de VITO. Het verrichten van onderzoek op maat van de klant en met tussentijdse bijsturing beperkt de financiële risico’s van de opdrachtgever.

Aanvullende inlichtingen


VITO

Jos Sleurs

Boeretang 200

2400 Mol


Tel.: 014/33.55.11

Fax: 014/33.55.99

DEEL VI: STEUN BIJ EXPORT

1. EXPORT VLAANDEREN – vanaf 1 juli FLANDERS INVESTMENT AND TRADE (FIT)


1.1 FINANCIELE TUSSENKOMSTEN VAN EXPORTGERICHTE INITIATIEVEN – KLEINE EN MIDDELGROTE ONDERNEMINGENInhoud steunmaatregel
Export Vlaanderen heeft van de Vlaamse regering de opdracht gekregen om de exportinitiatieven van het Vlaamse bedrijfsleven te ondersteunen, te begeleiden en te stimuleren. Eén van de middelen bij uitstek daartoe is het toekennen van subsidies voor exportbevorderende initiatieven.
Op 20 april 2001 heeft de Vlaamse regering een nieuw besluit goedgekeurd dat de voorwaarden en de regels vaststelt inzake de toekenning van subsidies. De reglementering, die zich specifiek richt naar kleine en middelgrote ondernemingen, kadert in de Europese regelgeving inzake de de minimis.
Het belangrijkste doel van de subsidieregeling is dat onze exporteurs voor hun goederen en diensten ook afzet zouden zoeken buiten de Europese Economische Ruimte (de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland vormen samen de EER).
Het steunbedrag wordt voor de meeste initiatieven forfaitair berekend en uitbetaald. Export Vlaanderen kent subsidies toe ten belope van 50% van de aanvaarde kosten.
Begunstigden
Kleine en middelgrote ondernemingen* die een exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest.

* Dit zijn bedrijven die aan de volgende voorwaarden voldoen: • er werken maximaal 250 werknemers;

 • de onderneming heeft of een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro, of een balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro;

 • niet meer dan 25% van het kapitaal of van de stemrechten zijn in handen van één onderneming of van verscheidene ondernemingen die niet aan deze definitie beantwoorden.


Projecten
Subsidiabele initiatieven
De volgende initiatieven komen in aanmerking:

 • individuele prospectiereizen en groepszakenreizen;

 • de deelname aan internationale beurzen in het buitenland;

 • de aankoop van een lastenboek;

 • de deelname aan een door Export Vlaanderen erkend opleidingsprogramma;

 • de oprichting van een prospectiekantoor.Diversen
Algemene voorwaarden
De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidiëring zijn:

 • de goederen of diensten, waarvoor prospectie wordt gedaan, moeten in het Vlaamse Gewest geproduceerd, verwerkt en/of gepresteerd worden. Zijn uitgesloten van steun: de traders en handelsmaatschappijen die niet voor eigen rekening of risico werken maar op commissieloon; de sector van de banken, de verzekeringssector, de vastgoedsector, de openbare besturen en de ondernemingen waarvan het aandelenkapitaal voor meer dan 50% in handen is van de overheid;

 • de activiteiten waarvoor steun wordt gevraagd moeten gericht zijn op de export naar landen die gelegen zijn buiten de Europese Economische Ruimte, uitgezonderd de deelname aan internationale beurzen in het buitenland en de deelname aan opleidingsprogramma's;

 • de activiteiten moeten gericht zijn op nieuwe markten, waar de onderneming geen of een beperkte afzet realiseert.


Aanvraagprocedure
Algemeen gesproken moet de volledige aanvraag uiterlijk 15 kalenderdagen voor de aanvang van de actie ingediend worden bij de centrale zetel van Export Vlaanderen te Brussel of via de website www.export.vlaanderen.be .
De algemeen directeur van de instelling beslist in naam van de minister over de toekenning van de subsidie.
De uitbetalingen gebeuren op basis van een verslag en bewijsstukken.

Aanvullende inlichtingen


Export Vlaanderen - FIT

Gaucheretstraat 90

1030 Brussel

Tel.: 02/504.87.11

Fax: 02/504.88.99

E-mail: info@export.vlaanderen.be

Website: http://www.export.vlaanderen.be
2. AGENTSCHAP VOOR DE BUITENLANDSE HANDEL


Inhoud steunmaatregel
De activiteiten ontwikkeld door de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (BDBH) - een parastatale instelling die tot taak had de uitvoer van Belgische en Luxemburgse producten, technieken en diensten te bevorderen – werden afgeschaft in de loop van 2003, ingevolge de zogenaamde Lambermontakkoorden en meer in het bijzonder ingevolge de Bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en gemeenschappen van 13 juli 2001. Evenwel werd op basis van het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten op 24 mei 2002, een Agentschap voor Buitenlandse Handel opgericht.
Begunstigden
Het Agentschap functioneert als een kenniscentrum voor de gewestelijke instellingen.
Projecten
De opdrachten van het Agentschap voor Buitenlandse Handel zijn vastgelegd in het samenwerkingsakkoord en zijn complementair met de diensten van de gewestelijke exportbevorderende instanties. Zijn bevoegdheden komen grosso modo op het volgende neer :


 • het ontwikkelen en verspreiden van informatie, studies en documentatie over buitenlandse markten, onder meer met betrekking tot buitenlandse handelswetgeving en -reglementering en handelsstatistieken;
 • overige diensten:

 • beheer van een databank van exporteurs. Via het systeem van selectieve infopmatieverspreiding kunnen de exporteurs snel en gericht worden geïnformeerd over aangelegenheden en acties die hun aanbelangen of interesseren, waaronder buitenlandse handelsvoorstellen en openbare aanbestedingen in het buitenland;

 • taken van gezamenlijk belang waartoe de Raad van Bestuur van het Agentschap unaniem beslist. • de organisatie van gezamenlijke handelsmissies onder voorzitterschap van ZKH Prins Filip, op initiatief van één of meer gewesten en op vraag van de federale overheid. De gewesten worden nauw bij de voorbereiding van deze zendingen betrokken en staan in voor een deel van het programma. De inschrijvingen gebeuren trouwens via de gewesten. Zendingen 2005-2006: India 12-19 maart 2005, Japan 11-18 juni 2005, Brazilië 19-25 november 2005, Z. Afrika: 1ste semester 2006, Russische Federatie: 1ste semester 2006, Bulgarije: 2de semester 2006, Iran: 2de semester 2006.


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   35

 • Begunstigden
 • Aanvraagprocedure
 • Inhoud steunmaatregel
 • Projecten

 • Dovnload 0.9 Mb.