Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Subsidiewegwijzer voor ondernemingen

Dovnload 0.9 Mb.

Subsidiewegwijzer voor ondernemingenPagina24/35
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35

Aanvullende inlichtingen

Agentschap voor Buitenlandse Handel

Montoyerstraat 3

1000 Brussel

Tel.: 02/206 35 11

Fax: 02/203 18 12

E-mail: info@abh-ace.be

Website: http://www.abh-ace.be

3. NATIONALE DELCREDEREDIENST - EXPORTKREDIETVERZEKERING


Inhoud steunmaatregel
De Nationale Delcrederedienst is een openbare instelling met rechtspersoonlijkheid. De Nationale Delcrederedienst heeft tot doel de internationale economische betrekkingen te bevorderen door het verzekeren van risico’s verbonden aan export, import en investeringen in het buitenland. De Nationale Delcrederedienst werkt onder staatsgarantie, behalve voor transacties die gewoonlijk verzekerd worden door maatschappijen die niet voor rekening of met de garantie van de Staat werken.
Alle exporttransacties komen voor verzekering in aanmerking: levering van consumptiegoederen, kapitaalgoederen of industriële installaties, maar ook de meest diverse contracten, zoals dienstverleningscontracten, verkoop van immateriële goederen (bijvoorbeeld licenties) en knowhow, engineeringcontracten, enzovoort.
GEDEKTE RISICO’S


 • Commercieel risico

De dekking van dit soort risico behoedt de verzekerde voor het in gebreke blijven van een buitenlandse debiteur. Zij heeft betrekking op insolventie (faillissement of gerechtelijk akkoord), maar ook op situaties waar de debiteur niet in staat is zijn verplichtingen na te komen of zich zonder wettige reden daaraan onttrekt.


 • Politiek risico (en daarmee gelijkgestelde risico's)

Hieronder verstaat men alle gebeurtenissen die zich in het buitenland voordoen en die voor de verzekerde of de debiteur overmacht vormen (politieke gebeurtenissen, deviezenschaarste, overheidsmaatregelen enz.).
Verzekerde schade


 • Resiliatie

De verzekering van resiliatieschade dekt de gevallen waar de buitenlandse afnemer het contract verbreekt voordat de goederen zijn geleverd of de voorwaarden niet vervult die nodig zijn voor de uitvoering van het contract.


 • Schade uit hoofde van non-betaling

De verzekering van het betalingsrisico heeft betrekking op het risico dat de exporteur geen betaling ontvangt van vorderingen die uit het contract voortvloeien.

Begunstigden
Alle ondernemingen komen in aanmerking. Er zijn geen uitgesloten categorieën of sectoren.

Diversen


Geografische dekking

De geografische dekking omvat de hele wereld. Met andere woorden, de kredietverzekeringspolissen van de Nationale Delcrederedienst en zijn dochteronderneming Delcredere NV voor kortlopend, middellang en langlopend krediet, dekken zowel de verkopen op de thuismarkt als de uitvoer naar lidstaten van de OESO en de landen die niet behoren tot de OESO.


Verzekerde transacties

Kredietverzekering heeft betrekking op consumptie- of kapitaalgoederen, halffabrikaten, industriële projecten, aannemingswerken, consignatiezendingen, verkoop van technologie en knowhow of dienstverlening in het algemeen.


De manieren waarop de exporttransacties kunnen worden gefinancierd, zijn verscheiden: leverancierskrediet, financieringskrediet, kaderkrediet, documentair krediet, leasing enz…
De Nationale Delcrederedienst en zijn dochteronderneming Delcredere NV dekken zowel kortlopende kredieten (minder dan 2 jaar) als middellange (2 tot 5 jaar) of langlopende kredieten (meer dan 5 jaar). Ze verzekeren ook speciale transacties met contante betaling. Die gaan hoofdzakelijk om aannemingswerken of engineering met een ruime uitvoeringstermijn, maar die betaalbaar zijn naargelang ze worden uitgevoerd.
Bij contante betaling of leverancierskrediet is de polishouder de exporteur. Bij een financieringskrediet wordt een verzekering voor de dekking van het betalingsrisico afgegeven aan de bank die de financiering toestaat en wordt met de exporteur een aanvullend contract gesloten voor het resiliatierisico.
Voorts kan het recht op schadevergoeding op verzoek van de verzekerde worden overgedragen aan een derde.
Opgemerkt zij dat de mogelijkheid om de rechten uit de polis over te dragen aan een bank de financiering van de transactie vergemakkelijkt.
Verzekeringsvormen

De exporttransacties worden verzekerd in het kader van globale overeenkomsten waarover de verzekerde en de Nationale Delcrederedienst moeten onderhandelen.

De verzekeringsgang begint met het natrekken van de solventie van de cliënten en de landen waar die gevestigd zijn. De tweede stap betreft de bijstand bij het integrale incasso van de verzekerde vorderingen wanneer zij onbetaald blijven. Daarop volgt de vergoeding van de verzekerde wanneer het incasso niet geslaagd is. • Verzekeringspolissen voor transacties met financiering op korte termijn

Alle polissen zijn globale polissen in die zin dat zij alle contracten die ter verzekering moeten worden aangeboden en de te dekken risico’s omvatten. Die polissen berusten op kredietlimieten die worden vastgesteld voor elke debiteur en op periodieke declaraties van de gerealiseerde transacties. Meestal gaat een premietarief of een eenmalige premie bij de polis.
 • Globale polis Delcredere

Deze polis kan worden gesloten door elke onderneming die in een lidstaat van de Europese Unie gevestigd is.


 • Multinationalpolis Delcredere

Deze polis is bestemd voor alle multinationale ondernemingen ongeacht hun activiteit, het aantal dochterondernemingen en het land waar die gevestigd zijn. De multinational zelf of zijn dochtermaatschappij kunnen de polis sluiten.


 • Globale polis Delcredere voor geconfirmeerde documentairekredieten

Deze verzekering is meer specifiek bestemd voor de banken en dekt hen in het kader van de confirmatie van documentaire kredieten tegen het risico dat hun garantie wordt opgevorderd uit hoofde van non-betaling vanwege de emitterende buitenlandse bank. • Verzekeringspolissen voor speciale transacties met contante betaling en met middellang en langlopend krediet gefinancierde transacties

Voor elk contract wordt op maat van de exporteur een polis opgesteld waarin de bijzondere verzekeringsvoorwaarden en de premies worden bepaald. Die polissen worden afgegeven in het kader van een globale conventie waaronder alle contracten die ter verzekering moeten worden aangeboden en de algemene verzekeringsvoorwaarden worden omschreven. Tijdens de onderhandelingen kan de exporteur een advies of een verzekeringsbelofte krijgen; de belofte geldt als een vaste verzekeringsverbintenis.

 • Bijkomende verzekeringen:
 • Bankgaranties tot dekking van de verplichtingen van de verzekerde (vooruitbetalingsgarantie, uitvoeringsgarantie enz.)

De verzekering dekt de willekeurige opvordering van deze garanties of de opvordering die te wijten is aan politieke en daarmee gelijkgestelde risico’s.

 • Inschrijvingsgaranties

Buiten de bovengenoemde risico’s dekt de verzekering de opvordering die te wijten is aan de weigering van de exporteur om het contract te sluiten wanneer de Nationale Delcrederedienst besluit geen contractdekking te verlenen wegens de verslechtering van het risico.


 • Aannemersmateriaal

De verzekering dekt de vernieling of het bezitsverlies dat te wijten is aan politieke en darmee gelijkgestelde risico’s.


 • Consignatie- en tentoonstellingsgoederen, bruikleen- of stukwerkcontracten

De verzekering dekt de aantasting van het eigendomsrecht die te wijten is aan het in gebreke blijven van de medecontractant van de verzekerde of de onmogelijkheid voor de verzekerde om zijn eigendomsrecht tegenover derden te laten gelden. Zij dekt ook de vernieling of het bezitsverlies dat te wijten is aan politieke en darmee gelijkgestelde risico’s.


 • Fluctuatie in de wisselkoersen van vreemde valuta’s

Dekking van het koersrisico

Wanneer de transactie betaalbaar is in een vreemde valuta, kan de verzekerde zich indekken tegen een devaluatie ten opzichte van de euro. Als tegenprestatie ontvangt de Nationale Delcrederedienst de koerswinst wanneer de valuta is opgewaardeerd. De gedekte valuta’s zijn: USD, CAD, AUD, JPY, GBP, NOK, DKK, SEK, CHF en HKD. Inzake de vrijelijk converteerbare Arabische valuta’s die gebonden zijn aan de USD, draagt de verzekerde het risico van fluctuatie van die valuta’s ten opzichte van de USD.

Het contract treedt in werking op de dag waarop de vaste offerte wordt ingediend of wanneer het contract wordt gesloten.
Dekking in deviezen en wederindekking op termijn

Wanneer de exporteur een schuld in een buitenlandse valuta aangaat, kan hij bij schadegeval een vergoeding in diezelfde valuta verkrijgen of de tegenwaarde in euro. De dekking in deviezen heeft betrekking op het betalingsrisico wanneer de schuld voortvloeit uit de financiering van de lening in deviezen die aan de debiteur is verleend.

Wederindekking op termijn heeft daarentegen betrekking op het resiliatierisico wanneer de schuld volgt uit de termijnverkoop van de deviezen die voortkomen uit het exportcontract.

Onder deze dekkingen kunnen de verzekerden ongeacht de koers altijd hun valutaverplichtingen nakomen.
 • Inconvertibiliteit van de valuta van het land van de debiteur

Landen spannen zich almaar meer in om hun nationale valuta op te leggen ter betaling van transacties die niet op middellange of lange termijn zijn gefinancierd.

De dekkingsvoorwaarden voor het converteringsrisico op lokale valuta (m.i.v. de premies) zijn aangepast aan de verschillende soorten transacties – courante transacties of speciale transacties – en aan de mate waarin de valuta’s van de debiteurlanden converteerbaar zijn.
 • Verzekering van investeringen in het buitenland

De Nationale Delcrederedienst verleent dekking tegen het politieke risico verbonden aan investeringen in het buitenland.

De polis dekt het risico dat de verzekerde de beschikkingsmacht over zijn investering verliest, dat hij geen betaling of transfer kan verkrijgen van de bedragen die hem toekomen en dat de overheid van het gastland haar contractuele verbintenissen niet nakomt (breach of contract).

Die verzekering geldt voor kapitaalsparticipaties, leningen en waarborgen die aan buitenlandse ondernemingen zijn toegestaan.


 • Prefinanciering van importtransacties

Wanneer een prefinanciering een voorschot vertegenwoordigt in het kader van een Belgisch importcontract (meestal voor grondstoffen), kan de Nationale Delcrederedienst het risico van nietterugbetaling van dat voorschot verzekeren.

Dat voorschot kan worden toegestaan aan de buitenlandse verkoper door de Belgische importeur (handelsprefinanciering)of zijn bank (bankprefinanciering).
 • Marktactiviteiten

Onder voorwaarden die zijn afgestemd op de marktvoorwaarden kan de Nationale Delcrederedienst ook risico’s dekken die verbonden zijn aan internationale transacties waarbij Belgische operatoren betrokken zijn (banken die deelnemen aan de syndicering van leningen ter financiering van hoofdzakelijk buitenlandse projecten, of ook traders die buitenlandse import prefinancieren).

De samenwerking tussen de banken en de Nationale Delcrederedienst valt onder een gentlemen’s agreement waaronder de gedragslijn van het partnerschap is vastgelegd, o.a. een evenwichtige risicoportefeuille aanbieden, volledige doorzichtigheid van informatie en vergoedingen alsook selectienormen.

De Nationale Delcrederedienst oefent deze marktactiviteit aanvullend uit. Voor die transacties kan alleen maar een beperkt gedeelte van zijn dekkingscapaciteit worden aangesproken, aangezien het grootste gedeelte bij voorrang naar de traditionele Delcredereactiviteit gaat. Daarenboven zijn risico’s op de meest riskante landenklassen uitgesloten en zijn maximumbedragen per transactie en per tegenpartij vastgesteld. Ten slotte kan de Nationale Delcrederedienst zich niet verbinden voor een groter aandeel dan dat van de betrokken Belgische operator.


 • Uitgifte van borgtochten

De borgtocht is een onherroepelijke verbintenis van de dochteronderneming van de Nationale Delcrederedienst die aan de begunstigde de betaling van een bepaalde som verzekert als een contractuele verplichting door de medecontractant niet wordt nageleefd.
De dochteronderneming van de Nationale Delcrederedienst kan borgtochten uitgeven voor rekening van Belgische ondernemingen die actief zijn in het buitenland ten gunste van diverse aanvragers:

 • douanegarantie: importeurs, internationale expeditiebedrijven, ... moeten douanerechten betalen voor hun invoer-, transit- of opslagtransacties. Als er een uitstel van betaling voor deze douanerechten werd toegestaan of als de douanerechten niet onmiddellijk opeisbaar zijn, eisen de douanediensten dat er een borgtocht wordt aangelegd. Deze borgtocht heeft betrekking op het bedrag van de douanerechten dat voor de goederen verschuldigd is. Als de douanerechten op de vervaldag nog niet zouden zijn betaald, doet de douane een beroep op de borgtocht van de Nationale Delcrederedienst.

 • borgtocht voor transport: volgens de voorschriften van FOD Mobiliteit en Transport, moet er een borgtocht worden aangelegd om het bedrag van de lopende transportvergunningen te dekken. FOD of bepaalde schuldeisers kunnen een beroep doen op de borgtocht als gerechtelijk wordt vastgesteld dat de transporteur in financiële moeilijkheden verkeert.

Aanvullende inlichtingen


Nationale Delcrederedienst

Montoyerstraat 3

1000 Brussel

Tel.: 02/788 88 00

Fax: 02/788 88 10

E-mail: info@ondd.be

Website: http://www.ondd.be
Voor de verzekering van traditionele middellange en langlopende exportkredieten, speciale transacties, markttransacties, confirmatie van documentaire kredieten en directe investeringen in het buitenland:
Walter Blom - w.blom@ondd.be

Dominique Meessen - d.meessen@ondd.be

Nele De Peuter - n.depeuter@ondd.be

Voor de verzekering van kredieten met een looptijd van minder dan twee jaar, beheerd onder een polis die is afgegeven aan een exporteur of een importeur en voor het stellen van douanegaranties of voor transportgaranties:


Eric Joos - e.joos@ondd.be

Sylvie Hirn - s.hirn@ondd.be

Christian Declerck - c.declerck@ondd.be

4. FINEXPO – COMITE VOOR DE FINANCIELE ONDERSTEUNING VAN DE EXPORT


4.1 STABILISERING VAN DE RENTEVOETInhoud steunmaatregel
De federale ministerraad heeft op 22 mei 1997 de oprichting van FINEXPO (Comité voor de financiële ondersteuning van de export) goedgekeurd. Dat Comité zal zowel Copromex (Comité voor de Bevordering van de uitvoer van Belgische uitrustingsgoederen) als het Interdepartementaal Comité voor de staatsleningen bevatten en bepaalde taken ervan overnemen. Eén van deze taken is het tegemoetkomen in de rentelasten die voortvloeien uit de financiering van de export om de Belgische exporteurs in staat te stellen het hoofd te bieden aan de buitenlandse concurrenten. Dat kan onder andere door te zorgen voor een stabilisering van de rentevoeten.

1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   35

 • Diversen

 • Dovnload 0.9 Mb.