Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Subsidiewegwijzer voor ondernemingen

Dovnload 0.9 Mb.

Subsidiewegwijzer voor ondernemingenPagina27/35
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   35

Doelstelling 1


Doelstelling 1 is erop gericht de ontwikkeling en de structurele aanpassing te bevorderen van de armste regio's in de EU. Hieronder wordt verstaan, regio's waarvan het inkomen per inwoner minder dan 75% bedraagt van het gemid­delde in de Europese Unie. Vlaanderen bezit geen doelstelling 1-gebied.Doelstelling 2

Doelstelling 2 heeft betrekking op zones die met structurele problemen in verband met economische en sociale omschakeling te kampen hebben: zones met sociaal-economische veranderingen in de industrie en dienstensector, plattelandszones in achteruitgang, in moeilijkheden verkerende stedelijke gebieden en van de visserij afhankelijke zones in een crisissituatie. In het kader hiervan kunnen acties worden ondersteund door het EFRO, het ESF, het FIOV en het EOGFL.


Wat Vlaanderen betreft werden de volgende gebieden als doelstelling 2-regio erkend voor de periode 2000-2006:

 • arrondissement Hasselt: Heusden-Zolder en delen van Beringen, Genk, Ham, Diepenbeek, Tessenderlo, Zutendaal en Sint-Truiden;

 • arrondissement Maaseik: delen van Lommel, Houthalen-Helchteren en Dilsen-Stokkem;

 • arrondissement Tongeren: Bilzen, Borgloon, Heers, Herstappe, Hoeselt, Kortessem, Tongeren, Voeren en delen van Maasmechelen;

 • arrondissement Turnhout: Balen, Mol en Dessel;

 • delen van de steden Antwerpen en Gent;

 • arrondissement Brugge: delen van Blankenberge, Brugge en Knokke;

 • arrondissement Oostende: delen van Bredene, Middelkerke, Oostende en De Haan;

 • arrondissement Veurne: delen van Nieuwpoort, De Panne en Koksijde.


Doelstelling 3
Doelstelling 3 beoogt met de bijstand van het ESF het bevorderen van de aanpassing en modernisering van het beleid en de systemen op het vlak van onderwijs, opleiding en werkgelegenheid. Deze doelstelling is van toepassing voor geheel Vlaanderen voor de periode 2000-2006.

Overgangsregeling ('Phasing out')
Daarnaast kunnen de regio's, welke tijdens de periode 1994-1999 voor steun in aanmerking kwamen in het kader van doelstelling 2 (industriële reconversie) en doelstelling 5b (plattelandsontwikkeling) doch niet langer worden erkend in het kader van de nieuwe doelstelling 2, in aanmerking komen voor een overgangsregeling (zogenaamde 'phasing out').

Zij komen in aanmerking voor overgangssteun uit het EFRO gedurende de periode 2000-2005.

Daarnaast kan in deze zones tot eind 2006 eveneens steun worden verleend door het ESF (doelstelling 3), het EOGFL (steun aan plattelandsontwikkeling) en het FIOV.
Dit betreft meer bepaald de resterende gemeenten in de (ex-)doelstelling 2-gebieden Limburg en Turnhout, de resterende gemeenten in het (ex-)doelstelling 5b-gebied Westhoek-Middenkust en het volledige (ex-) doelstelling 5b-gebied Meetjesland.
Voor Limburg zijn dit:


 • arrondissement Hasselt: As, Leopoldsburg, Lummen, Nieuwerkerken, Opglabbeek, Hasselt, Zonhoven, en delen van Beringen, Diepenbeek, Genk, Ham, Sint-Truiden en Tessenderlo;

 • arrondissement Maaseik: Overpelt en delen van Dilsen-Stokkem, Houthalen-Helchteren en Lommel;

 • arrondissement Tongeren: delen van Maasmechelen.

Voor het arrondissement Turnhout betreft dit de gemeenten Laakdal, Geel, Meerhout, Grobbendonk, Herentals, Olen, Herenthout, Turnhout, Kasterlee en Westerlo.

Voor het Meetjesland zijn dit 5 gemeenten in het arrondissement Eeklo, namelijk: Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem en Sint-Laureins.
Voor het Westhoek-Middenkust-Zeevisserijgebied zijn dit de volgende gemeenten:


 • arrondissement Diksmuide: Diksmuide, Houthulst, Lo-Reninge;

 • arrondissement Ieper: Ieper, Langemark-Poelkapelle, Poperinge, Zonnebeke;

 • arrondissement Veurne: Veurne en delen van Nieuwpoort;

 • arrondissement Oostende: Gistel, Oudenburg en delen van Bredene, Middelkerke en Oostende.

1.1 EUROPEES FONDS VOOR REGIONALE ONTWIKKELING (EFRO)Inhoud steunmaatregel
Het EFRO verleent subsidies voor de medefinanciering van ontwikkelingsacties in de erkende probleemgebieden. Dit gebeurt op basis van meerjarenprogramma's die door de bevoegde autoriteiten van de lidstaten (in casu: het Vlaamse Gewest) bij de Europese Commissie worden ingediend. Ze bestaan uit een samenhangend geheel van projecten, acties en maatregelen in diverse domeinen die elk een bijdrage leveren tot de economische ontwikkeling of omschakeling van het gebied waarvoor het programma is opgesteld. De Europese Commissie spreekt zich dus niet meer uit over individuele pro­jecten.
Wat Vlaanderen betreft, werden programma's opgesteld voor elk van de hierboven vermelde gebieden in het kader van doelstelling 2 en de overgangsregeling.
In deze programma's worden prioriteiten en maatregelen voorzien. De individuele projecten die door de promotoren worden ingediend, moeten hieraan beantwoorden. Voor ieder programma beslist een comité op provinciaal niveau over de toekenning van EFRO-steun aan de individuele projecten. Deze toekenning gebeurt op basis van objectieve criteria die vooraf werden opgesteld.
Begunstigden
In principe komt iedere actie, uitgaand van de overheid of de private sector, die een bijdrage kan leveren tot de economische ontwikkeling of omschakeling van een gebied, in aanmerking voor EFRO-steun. Voorwaarde is wel dat zij past binnen het opgestelde programma en binnen het ter beschikking staande budget.

1.1.1 COMMUNAUTAIRE INITIATIEVEN


Naast de toekenning van de Europese steun via bovenvermelde prioritaire doelstellingen, stelt de Europese Commissie, op eigen initiatief, aan de lidstaten specifieke instrumenten voor om acties te ondersteunen die bijdragen tot het oplossen van de problemen met repercussies op Europees niveau. Deze instrumenten worden communautaire initiatieven genoemd.
Voor de periode 2000-2006 gaat het binnen het EFRO om de volgende intiatieven:

1.1.1.1 INTERREG III


Aansluitend op de ervaringen van INTERREG I 1991-1993 en INTERREG II 1994-1999 en in het kader van de hervorming van de Europese Structuurfondsen m.b.t. de periode 2000-2006, werd beslist tot de verdere uitvoering van het communautair initiatief Interreg III.
Het Interreg III-programma (2000 – 2006) omvat 3 luiken:


 • INTERREG III A

Dit luik richt zich op het bevorderen van de grensoverschrijdende samenwerking welke uiteindelijk moet leiden tot een harmonieuze, sociaal-economische ontwikkeling van de grensregio’s. Daarbij wordt gestreefd naar een betekenisvolle impact op de integratie van deze gebieden en een grotere zichtbaarheid van de Europese eenwording bij de betrokken grensbevolkingen.


De grensoverschrijdende ontwikkelingsstrategie in het kader van Interreg IIIA beoogt 2 belangrijke doelstellingen:

 • de eerste doelstelling is bij te dragen tot de toenadering tussen de bevolkingen en de ontwikkelingen van grensoverschrijdende diensten te bevorderen. De bijhorende actieterreinen willen de grensbevolking aanspreken door in te spelen op hun dagelijks leven in de ruime zin van het woord: gezondheid, transport, diensten, opleiding, economie, ICT, technologische innovatie,…;

 • de tweede doelstelling is het bevorderen van de duurzame ontwikkeling en van de gemeenschappelijk valorisatie van de grensoverschrijdende gebieden. De maatregelen die hiermee gepaard gaan, hebben de bedoeling om op een gecoördineerde en betekenisvolle manier tussen te komen op een pertinente territoriale schaal, in de volgende domeinen: leefmilieu, toeristische of culturele ontwikkeling, plattelandsontwikkeling of ruimtelijke ordening.

De programmaprioriteiten zijn gebaseerd op een analyse van de sterke en de zwakke punten van de respectievelijke Interreg IIIA-programmagebieden. Deze prioriteiten zijn: • ontwikkeling van de materiële infrastructuur (bevorderen van grensoverschrijdende bedrijventerreinen en mobiliteit,…);

 • stimuleren van de economische en wetenschappelijke/technische samenwerking (strategische netwerkvorming, innovatie, valorisatie van het toerisme als economisch hefboom,…);

 • bevorderen van het milieu (verbetering levenskwaliteit, belang landbouw, overstromingsproblematiek, afvalverwerking,…);

 • verbeteren van kwalificaties en de arbeidsmarkt (samenwerking van alle arbeidsmarktfactoren…);

 • bevorderen van de sociaal-culturele integratie (jongeren, gehandicapten, regionale culturele identiteit, gezondheidszorg, openbare diensten,…).

In dit kader is Vlaanderen betrokken bij 4 grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden:
 • Euregio Scheldemond

De grensoverschrijdende samenwerking in de Euregio Scheldemond is gericht op het benutten van de kansen die voortkomen uit de geografische ligging en de natuurlijke kenmerken van de Euregio. De aanpak is gericht op het op een integrale wijze stimuleren van de duurzame sociaal-economische ontwikkeling van de Euregio die als gevolg van de grensligging onderbenut zijn gebleven. De nadruk ligt daarbij op het leren van elkaar, het benutten van de schaalvoordelen, het creëren van gelijke kansen voor de verschillende bevolkingsgroepen, het versterken van de arbeidsmarkt en het oplossen van problemen. Het Euregio Scheldemond programma heeft betrekking op verschillende gebieden binnen:
Vlaanderen

Nederland

Oost-Vlaanderen

Zeeland

West-VlaanderenHet algemeen secretariaat van het Interreg IIIA-programma Euregio Sscheldemond is te bereiken op:


Programmasecretariaat Euregio Scheldemond

A. Van Trigt

Gouvernementstraat 1

B-9000 Gent

Tel.: 09/223.88.47

Fax: 09/233.63.21


Het contactpunt Vlaanderen Interreg IIIA Euregio Scheldemond:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Afdeling Europa Economie

Marc De Frenne

Markiesstraat 1

1000 Brussel

Tel.: 02/553.38.57

Fax: 02/502.47.02

E-mail: marc.defrenne@ewbl.vlaanderen.be


 • Benelux-Middengebied

Het belangrijkste aandachtspunt binnen de ontwikkelingsvisie is het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking en economische structuurwerking. De grensregio van het Benelux-Middengebied ondervindt nog steeds de nefaste gevolgen van de historisch gegroeide barrièrewerking en de hierdoor veroorzaakte perifere ligging in de betreffende landen. Deze Euregio streeft er dan ook naar om de door de grenzen veroorzaakte barrière te overwinnen en tussen de afzonderlijke nationale en regionale systemen bestaande verschillen op onder meer administratief gebied op te heffen. Ander aandachtspunt is de betere positionering van het Euregio gebied als samenhangend economisch gebied in het Europa van de regio’s. Het Benelux-Middengebied Interreg IIIa-programma heeft betrekking op verschillende gebieden binnen:
Vlaanderen

Nederland

Provincie Antwerpen

Provincie Noord-Brabant

Provincie Limburg

Provincie Limburg

Arrondissement LeuvenHet algemeen secretariaat van het Interreg IIIA-programma Benelux-Middengebied is te bereiken op:


Programmamanagement Grensregio Vlaanderen-Nederland

Euregio Benelux – Middengebied

Campus Blairon

Steenweg op Gierle 100

B –2300 Turnhout

Tel.: 014/711.140

Fax: 014/711.149

E-mail: info@euregiobmg.com


Het contactpunt Vlaanderen Interreg IIIA Benelux-Middengebied:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Afdeling Europa Economie

Marc De Frenne

Markiesstraat 1

1000 Brussel

Tel.: 02/553.38.57

Fax: 02/502.47.02

E-mail: marc.defrenne@ewbl.vlaanderen.be • Euregio Maas-Rijn

Het Euregio Maas-Rijn programma, ontstaan sinds 1976, betreft de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland, Vlaanderen, Wallonië en Duitsland en omvat 3 lidstaten en 6 regio’s:
Vlaanderen

Wallonië

Duitsland

Nederland

Provincie Limburg

Provincie Luik

Regio Aken

Provincie Limburg
Duitstalige Gemeenschap


De deelnemende partners wensen voornamelijk de positie van dit grensoverschrijdend gebied in het economisch hart van Europa (gebied tussen de Randstad in Nederland, de ‘industriële driehoek’ Brussel-Antwerpen-Gent in België, en het Rürhgebied in Duitsland) te versterken en de regionale ontwikkeling van de betrokken grensregio's te stimuleren.


Het algemeen secretariaat van het Interreg IIIA-programma Euregio Maas-Rijn is te bereiken op:

Stichting Euregio Maas-Rijn

Postbus 5700

NL-6202 Maastricht

Nederland

Tel.: 00 31 43 38 97 476

Fax: 00 3143 38 97 287

E-mail: augustkohl@euregio-mr.nl


Het contactpunt Vlaanderen Interreg IIIA Euregio Maas-Rijn:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Afdeling Europa Economie

Riet Schotte/Elke Tiebout

Markiesstraat 1

1000 Brussel

Tel.: 02/553.39.22 – 02/553.37.31

Fax: 02/502.47.02

E-mail: riet.schotte@ewbl.vlaanderen.be

elke.tiebaut@ewbl.vlaanderen.be

 • Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Het Interreg IIIa-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen werd in 3 verschillende deelprogramma’s opgesplitst (met elk hun eigen financiële enveloppe en beslissingnemende stuurgroep):
Vlaanderen

Wallonië

Frankrijk

Een gedeelte van de Provincie West-Vlaanderen

Provincie Henegouwen

Nord-Pas-de-Calais

Een gedeelte van de Provincie Oost-Vlaanderen

Provincie Namen

Picardie
Provincie Luxemburg

AisneChampagne-Ardenne
 • een Frans-Waals (bilateraal) deelprogramma dat de in aanmerking komende gebieden (zie supra) omvat in Frankrijk en in Wallonië;

 • een Frans-Vlaams (bilateraal) deelprogramma dat de in aanmerking komende gebieden (zie supra) omvat in Frankrijk en in Vlaanderen;

 • een Frans-Waals-Vlaams (tripartiet) deelprogramma dat alle gebieden (zie supra) omvat.

Het algemeen secretariaat van het Interreg IIIA-programma Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen is te bereiken op:

Secretariat Conjoint INTERREG III France-Wallonie-Vlaanderen asbl

Place d’Armes 1

5000 Namen

Tel.: 081/24.94.10

Fax: 081/24.94.19

Website: http://www.interreg-fwvl.org


Het provinciaal steunpunt Interreg IIIa-secretariaat Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen is gevestigd op het volgende adres:

Programmasecretariaat Interreg IIIA

Provinciebestuur West-Vlaanderen

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold III-laan 41

8200 Sint-Andries (Brugge)

Tel.: 050/40.34.14

050/40.34.36

050/40.33.71

E-mail: Christophe.Boval@west-vlaanderen.be


Het contactpunt Vlaanderen Interreg IIIA Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Afdeling Europa Economie

Dominiek Dutoo/David Grzegorzewski

Markiesstraat 1

1000 Brussel

Tel.: 02/553.39.25 - 02/553.39.32

Fax: 02/502.47.02

E-mail: dominiek.dutoo@ewbl.vlaanderen.be

david.grzegorzewski@ewbl.vlaanderen.be
 • INTERREG III B-PROGRAMMA

Met ingang van de derde Interregperiode is Vlaanderen opgenomen in twee Europese geografische ruimtes: het gebied Noordwest-Europa en het Noordzeegebied.
 • Interreg III B-programma Noordwest Europa

Geografisch wordt in dit programma de Noordwest Europa regio als volgt gedefinieerd: geheel Ierland, geheel Groot-Brittannië, geheel België en geheel het Groot Hertogdom Luxemburg. Nederland kan nagenoeg volledig participeren met uitzondering van het Noorden. Wat Duitsland betreft, kunnen de deelstaten Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Baden-Württemberg en het noorden van Beieren actief participeren. Wat Frankrijk aangaat, nemen alle Franse regio's uit het noorden deel, inclusief de regio's Elzas, Bretagne en de Loire. Ook de Zwitserse kantons rond Zürich en Basel zijn opgenomen.
Bij de prioriteiten van dit programma zal in deze regio bijzonder aandacht besteed worden aan volgende principes:

 • de ontwikkeling van aantrekkelijke steden en regio's;

 • het optimaliseren van de interne en externe bereikbaarheid;

 • de ontwikkeling en de uitbouw van het waterbeheer;

 • het behoud en de actieve ontwikkeling van natuur en cultuur;

 • de bevordering van de maritieme samenwerking.

Het secretariaat van het programma Noordwest-Europa is in Rijsel gevestigd :

Interreg III B NWE secretariaat

"Les Caryatides", 5de verdieping

24, Boulevard Carnot

F-59 800 Lille

Frankrijk

Tel.: + 33 3 20 78 55 00

Fax: + 33 3 20 55 65 95

E-mail: nwe@nweurope.org

Website: http://www.nweurope.org


 • Interreg III B-programma Noordzee

Geografisch omvat Interreg III B-programma Noordzee Regio de volgende regio's: de kustprovincies en de noordelijke provincies in Nederland, de deelstaten Niedersachsen en Schleswig-Holstein en de stadstaten Bremen en Hamburg in Duitsland, gans Denemarken, de zuidelijke kustregio's in Zweden tot en met Västra Götalands Län, de zuidelijke provincies in Noorwegen, de oostelijke regio's en provincies in Schotland, de oostelijke en oostkustprovincies in Engeland met Essex en de monding van de Thames als sluitstuk; wat Vlaanderen aangaat, nemen enkel de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Antwerpen deel.
Als prioriteiten in het Noordzee-programma worden de volgende aandachtspunten naar voor geschoven:

 • de bevordering van de stedelijke gebieden, de plattelandsgebieden en de maritieme regio's;

 • de bevordering van de duurzame transportsystemen en de informatie- en communicatietechnologie;

 • het behoud en het beheer van het cultureel en maritiem erfgoed en de natuurlijke rijkdommen;

 • de bevordering van het duurzaam en efficiënt waterbeheer.

Het secretariaat van het Noordzee-programma is in Viborg gevestigd :

Interreg III B North Sea Region Programme Secretariat

Iernbanegade 22

D-8800 Viborg

Denemarken

Tel.: + 45 87 27 19 99

Fax: + 45 86 60 16 80

E-mail: crbbj@vibamt.dk

Website: http://www.interregnorthsea.org
 • INTERREG III C-PROGRAMMA – WEST-ZONE

Het Interreg III C-programma beoogt de interregionale samenwerking tussen de regionale en andere overheden te bevorderen als middel om hun eigen ontwikkeling te stimuleren op grond van de kennis- en ervaringsoverdracht van andere overheden. Speciale aandacht wordt besteed aan de nieuwe EU-lidstaten en de EU-toetredingslanden.


Met het budget van dit programma kunnen drie soorten acties gefinancierd worden:

 • regionale kaderprojecten, waarbij diverse kleinere subprojecten kunnen gerealiseerd worden;

 • individuele projecten, waarbij de partners een welbepaald thema aanpakken;

 • netwerken die de uitwisseling van ervaringen en kennis beogen.

Prioritaire thema’s voor samenwerking in dit programma: • uitwisseling van ervaring en kennis opgedaan in andere Interreg programma’s of structuurfondsenprogramma’s;

 • samenwerkingsinitiatieven in sectoren als R&D, technologie en innovatie, bedrijfsleven, informatiemaatschappij, toerisme, cultuur, milieu…

De Commissie heeft - wat de organisatie en het beheer van dit programma betreft - het grondgebied van de EU opgedeeld in vier programmagebieden, waarbij Vlaanderen opgenomen is in de Westelijke zone. Geografisch sluit deze zone zeer nauw aan bij de definitie van het Interreg III B-programma – Noordwest Europa werkingsgebied. Deze regio wordt als volgt gedefinieerd: geheel België, geheel Nederland, geheel het Groot Hertogdom Luxemburg, geheel Ierland en geheel Groot-Brittannië met uitzondering van Gibraltar. Wat Duitsland betreft, kunnen de deelstaten Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland en Baden-Württemberg actief participeren.

Wat Frankrijk aangaat nemen de volgende regio's deel:

Nord-Pas de Calais, Picardie, Haute-Normandie, Île de France, Basse-Normandie, Centre, Champagne-Ardennes, Lorraine, Bourgogne, Alsace, Franche-Comté, Bretagne, Pays de la Loire.


Het secretariaat van het programma West Zone is in Rijsel gevestigd:

Interreg III C West Zone Joint Technical secretariaat

24, Boulevard Carnot, 3de verdieping

F-59800 Lille

Frankrijk

Tel.: + 33 3 28 38 11 11

Fax: + 33 3 28 38 11 15

E-mail: west@interreg 3c.net

Website: http://www.interreg 3c.net

Aanvullende inlichtingen


Contactpunt Vlaanderen Interreg III B en III C:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Afdeling Europa Economie

Maria Schoomans

Markiesstraat 1

1000 Brussel

Tel.: 02/553 37 17

Fax: 02/502 47 02

E-mail: ria.schoomans@ewbl.vlaanderen.be
1.1.1.2 URBAN II
Met het Urban II-programma stelt de Europese Commissie middelen ter beschikking voor een geïntegreerde aanpak van sterke concentraties van maatschappelijke, economische en ecologische problemen in de stedelijke agglomeraties. In deze aanpak wordt vernieuwing van verouderde infrastructuur en economische innovatie geflankeerd door maatregelen en acties die sociale uitsluiting bestrijden en de kwaliteit van het stadsmilieu verbeteren. Gericht op de economische en sociale ontwikkeling van in crisis verkerende buurten in grote steden werd door de Europese Commissie het Urban-initiatief in het leven geroepen. In Vlaanderen is de stad Antwerpen, en meer bepaald 'de Zuidrand', onder dit programma opgenomen.
Het projectgebied 'Zuidrand' voor de stad Antwerpen is een perifeer stadsgedeelte langs de oevers van de Schelde en werd scherp afgebakend. Het omvat de woonwijken van het district Hoboken, het Kiel en de flankerende Scheldeboord die zich uitstrekt vanaf de Kennedytunnel tot aan de grens met Hemiksem.
Via de verdere ontsluiting van de kern, de Schelde en de grotere regio Antwerpen wil men de Zuidrand laten uitgroeien tot een nieuw soort voorstad met een eigen karakter en een specifieke socio-economische positie binnen de grootstad.
De stad Antwerpen wil voor de Zuidrand 3 strategische doelstellingen bereiken:


 • de Zuidrand verbinden met de kernstad (met de nadruk op mobiliteit en groene complementariteit);

 • de Zuidrand 'inbreiden' (door ongebruikte oppervlaktes herin te vullen en een milieulabel te ontwikkelen);

 • de Zuidrand ontwikkelen van de economische hefboomfuncties op grootstedelijke niveau (poorten en bruggen als aangename verblijfplaatsen, nieuwe contactpunten voor economische activiteit,…).

Deze worden vertaald aan de hand van een 3-tal strategische prioriteiten: • stimuleren van duurzame economische bedrijvigheid (investeringen in economische heropleving via duurzame werkgelegenheid, versterken van de handelsfuncties,…);

 • stimuleren van de ecologische activiteiten (herbestemmen van vervuilde terreinen, herstel van de ecologische verbindingsfunctie,…);

 • ontwikkelen van de actieterreinen voor duurzame mobiliteitsontsluiting (bereikbaarheid projectgebied via multimodale vervoersknooppunten en nieuwe vervoersdragers,…).

Elke strategische doelstelling zal slechts kunnen bereikt worden via een intrinsieke verknoping van de prioriteiten en de doelstellingen. Bijgevolg moeten economie, milieu en mobiliteit in een optimale samenhang bijdragen tot een duurzame ontwikkeling. Daarnaast krijgen de economische, milieu- en mobiliteitsmaatregelen een sterke ruimtelijke vertaling in functie van de stedenbouwkundige meerwaarde.

1.1.1.3 INTERACT
Interact is een communautair initiatief dat de bestaande regionale knowhow en expertise, aanwezig bij de verschillende lidstaten, wil kanaliseren en ten dienste stellen van alle Interregprogramma's en actoren. Dit is een steunprogramma dat initiatieven zal realiseren ten voordele van de Interregprogramma's en gemeenschappelijke problemen zal behandelen. Een afzonderlijk budget werd hiervoor voorzien.
Met dit budget kunnen drie soorten acties gefinancierd worden:


 • steun aan het management van de Interregprogramma's en andere actoren zoals projectontwikkelaars, evaluatoren, betalingsinstanties, (bijvoorbeeld een Interreg help-desk), enzovoort;

 • ontwikkeling, promotie en uitwisseling van ervaringen met betrekking tot gemeenschappelijke instrumenten ten dienste van de Interregprogramma's;

 • promotie van de betrokkenheid van derde landen.

Ondertussen werden reeds een aantal acties doorgevoerd (pre-interact), onder andere de organisatie van een seminarie voor de vier zones van Interreg III C.


De voornaamste bestuursorganen van Interact zijn:

 • het Comité van Toezicht dat de activiteiten zal controleren en als stuurgroep zal fungeren bij de selectie van projecten;

 • het Management Authority dat verantwoordelijk is voor de coherentie en de coördinatie van het programma en het opstellen van de werkplannen;

 • het secretariaat;

 • het Interact Point dat verantwoordelijk is voor de implementatie van de specifieke projecten.

Op het huidig moment wordt de definitieve versie van het Interactprogramma opgesteld.


Aanvraagprocedure
Projectdossiers kunnen worden ingediend bij de betrokken EFRO-secretariaten aan de hand van standaardaanvraagformulieren.

Aanvullende inlichtingen


Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Afdeling Europa Economie

Markiesstraat 1

1000 Brussel

Tel.: 02/553.38.57

Fax: 02/502.47.02

1.2 EUROPEES SOCIAAL FONDS (ESF)


1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   35

 • Doelstelling 2

 • Dovnload 0.9 Mb.