Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Subsidiewegwijzer voor ondernemingen

Dovnload 0.9 Mb.

Subsidiewegwijzer voor ondernemingenPagina3/35
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Uitgesloten werkzaamheden


Overeenkomstig artikel 5 van bovenvermelde verordening kan enkel aan kleine en middelgrote ondernemingen steun gegeven worden voor bedrijfsadvies. Grote ondernemingen komen niet in aanmerking. De verordening is niet van toepassing op:

 • werkzaamheden die verband houden met de productie, verwerking of verhandeling van de als bijlage 1 bij het verdrag opgenomen producten. Hierdoor kan de voedingssector geen aanspraak maken op adviescheques;

 • steun voor werkzaamheden die verband houden met de uitvoer, waaronder verstaan wordt de steun die direct is gerelateerd aan de uitgevoerde hoeveelheden, de oprichting en exploitatie van een distributienet of andere lopende uitgaven in verband met werkzaamheden op het gebied van de uitvoer;

 • steun die afhangt van het gebruik van binnenlandse in plaats van ingevoerde producten.


Welke kosten mag u met adviescheques betalen ?

U mag deze subsidie enkel gebruiken om een beroep te doen op een erkende adviesinstantie voor: • bedrijfsadvies;

 • haalbaarheidsstudies;

 • uitvoerbaarheidstudies;

 • begeleiding bij implementatie.


Opgelet
De diensten mogen niet:

 • van permanente of periodieke aard zijn;

 • tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren (bijvoorbeeld routinematig belastingsadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch vlak of reclame);

 • slaan op subsidieadvies.

Technische analyses die geen deel uitmaken van een ruimer adviesproject, komen ook niet in aanmerking.DiversenErkenning adviesinstanties

Met het vernieuwde systeem van erkenningen, komen volgende adviesinstanties in aanmerking voor erkenning voor het systeem van de Vlaamse adviescheques:
 1. Adviesinstanties die beschikken over een Q*For-, ISO- of een CEDEO-certificaat dat de kwaliteit van de dienstverlening inzake advisering garandeert. De duur van de erkenning wordt bepaald door de geldigheidsduur van het certificaat en gaat in na de erkenning door de minister.

 2. Adviesinstanties die beschikken over een andere door de overheid uitgereikte erkenning dat de kwaliteit van de dienstverlening inzake advisering garandeert. De duur van de erkenning door de Vlaamse overheid bepaalt de duur van de erkenning.

 3. Natuurlijke personen die willen optreden als individuele adviseur, dienen een screening te doorlopen en positief te worden beoordeeld. Deze erkenning is geldig voor een periode van twee jaar.

 4. De adviesinstanties erkend door het VIZO, blijven erkend voor de resterende duur van de erkenning. Indien de adviesinstantie ook na deze periode erkend wil blijven, moet ze een certificaat voorleggen voordat de termijn verstreken is.

De erkenningsaanvraag kan enkel worden ingediend door registratie via de website.


Aanvraagprocedure
Het project “Adviescheques” is een e-government maatregel. Reserveren en bestellen van adviescheques kan enkel via het internet op: http://www.vlaanderen.be/adviescheques.

Vooraleer een onderneming cheques kan reserveren, moet ze zich registreren via haar BTW- of RSZ-nummer. Indien de onderneming niet BTW- of RSZ-plichtig is, meldt ze zich aan via naam en adres. Haar gegevens worden opgezocht in de centrale databank. Vervolgens genereert de applicatie een login en een paswoord voor de onderneming. Die worden per brief opgestuurd naar de maatschappelijke zetel van de onderneming. Voor een buitenlandse onderneming wordt de brief naar het contactadres in België gestuurd.


Hoe koopt een onderneming adviescheques aan ?

Een onderneming dient zich eerst aan te melden op de website aan de hand van paswoord en login ID. Door het systeem worden dan enkele controles uitgevoerd om te bepalen of de onderneming in aanmerking komt. Als aan alle voorwaarden is voldaan, kunnen de cheques worden gereserveerd. De cheques kunnen niet onmiddellijk worden besteld.
 • Adviescheques reserveren

Een onderneming mag per kalenderjaar maximaal 820 adviescheques reserveren. Dit kan volgens de hieronder beschreven wijze.

Een onderneming sluit een overeenkomst met een erkende adviesinstantie. Tot uiterlijk veertien dagen na afsluiten van de overeenkomst kunnen adviescheques worden gereserveerd. Belangrijk is dat het verstrekken van advies pas van start mag gaan NADAT adviescheques werden gereserveerd. Na verificatie van de voorwaarden wordt door het systeem een reserveringsnummer toegekend en meegedeeld aan zowel de onderneming als aan de adviesinstantie. De adviesinstantie dient de reservering binnen 10 dagen na reservering te bevestigen, zo niet vervalt de reservering. Na akkoord van de adviesinstantie, krijgt de aanvrager hiervan bericht per e-mail. De reservering is nu definitief en heeft een geldigheidsduur van twaalf maanden vanaf datum van aanvraag van reservering.


 • Adviescheques bestellen en betalen

Een onderneming kan het aantal gereserveerde cheques in maximaal vier tranches bestellen. Per bestelling dienen minstens tien cheques te worden aangevraagd binnen de geldigheidsduur van de reservering.

Elke bestelling moet binnen de 14 kalenderdagen op rekening staan van de uitgever, anders vervalt de bestelling. Binnen 14 kalenderdagen nadat de uitgever de betaling heeft ontvangen, worden de cheques gedrukt. Deze worden op naam van de onderneming en de adviesinstantie gedrukt met vermelding van reserveringsnummer en vervaldatum. De adviescheques hebben een geldigheidsduur van 14 maanden vanaf datum van uitgifte voor de betaling van de facturen in verband met een adviesproject.

 Aanvullende inlichtingen

Voor vragen of problemen kan men contact opnemen met de Vlaamse overheid • via e-mail: adviescheques@vlaanderen.be

 • via de Vlaamse Infolijn op 0800/30201

 • via de post:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Cel Advies- en opleidingscheques

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Markiesstraat 1

1000 Brussel
1.2 DNACHEQUES

Inhoud steunmaatregel
Dnacheque staat voor durf-na-advies. Deze cheque maakt professioneel advies goedkoop voor personen die de stap naar ondernemerschap willen wagen. Met de dnacheque kan de prestarter beroep doen op diensten van een erkende adviesinstantie voor het uitvoeren van onder andere een haalbaarheidsstudie. Dnacheques hebben een waarde van 30 euro waarvan 75% betaald wordt de Vlaamse overheid en 25% betaald wordt door de prestarter. Elke prestarter kan maximaal 167 cheques aanvragen per kalenderjaar.
Begunstigden
Elke natuurlijke persoon die geen koopman is of die geen zelfstandig beroep uitoefent en die een onderneming wil oprichten of overnemen in het Vlaams Gewest.
Erkenning adviesinstantie

Met het vernieuwde systeem van erkenningen, komen volgende adviesinstanties in aanmerking voor erkenning voor het systeem van de Vlaamse adviescheques:
 1. Adviesinstanties die beschikken over een Q*For-, ISO- of een CEDEO-certificaat dat de kwaliteit van de dienstverlening inzake advisering garandeert. De duur van de erkenning wordt bepaald door de geldigheidsduur van het certificaat en gaat in na de erkenning door de minister.

 2. Adviesinstanties die beschikken over een andere door de overheid uitgereikte erkenning dat de kwaliteit van de dienstverlening inzake advisering garandeert. De duur van de erkenning door de Vlaamse overheid bepaalt de duur van de erkenning.

 3. Natuurlijke personen die willen optreden als individuele adviseur, dienen een screening te doorlopen en positief te worden beoordeeld. Deze erkenning is geldig voor een periode van twee jaar.

 4. Die adviesinstanties erkend door het VIZO, blijven erkend voor de resterende duur van de erkenning. Indien de adviesinstantie ook na deze periode erkend wil blijven, moet ze een certificaat voorleggen voordat de termijn verstreken is.

 5. Leden van beroepsorganisaties die beschikken over een deontologische code.

De erkenningsaanvraag kan enkel worden ingediend door registratie via de website.


Aanvraagprocedure
De dnacheque kan enkel via het internet worden aangevraagd: http://www.vlaanderen.be/dnacheques.

Vooraleer de cheques kunnen worden aangevraagd, moet een prestarter zich registreren als natuurlijke persoon. Na verificatie van de ingevoerde gegevens, worden een login ID en paswoord door de applicatie gegenereerd.
 • Dnacheques reserveren

Een prestarter mag per kalenderjaar maximaal 167 adviescheques reserveren. Dit kan volgens de hieronder beschreven wijze.

Een prestarter sluit een overeenkomst met een erkende adviesinstantie. Tot uiterlijk veertien dagen na afsluiten van de overeenkomst kunnen dnacheques worden gereserveerd. Belangrijk is dat het verstrekken van advies pas van start mag gaan NADAT dnacheques werden gereserveerd De adviesinstantie dient de reservering binnen 10 dagen na reservering te bevestigen, zo niet vervalt de reservering. Na akkoord van de adviesinstantie, wordt een nummer aan de reservering toegekend en kan de prestarter cheques bestellen. De prestarter wordt op de hoogte gebracht dat de aangevraagde cheques gereserveerd werden. De reservering is nu definitief en heeft een geldigheidsduur van twaalf maanden vanaf datum van aanvraag van reservering.


 • Dnacheques bestellen en betalen

Een prestarter kan het aantal gereserveerde cheques in maximaal vier tranches bestellen. Per bestelling dienen minstens tien cheques te worden aangevraagd binnen de geldigheidsduur van de reservering.

Elke bestelling moet binnen de 14 kalenderdagen op rekening staan van de uitgever, anders vervalt de bestelling. Binnen 14 kalenderdagen nadat de uitgever de betaling heeft ontvangen, worden de cheques gedrukt. Deze worden op naam van de prestarter en de adviesinstantie gedrukt met vermelding van reserveringsnummer en vervaldatum. De dnacheques hebben een geldigheidsduur van 14 maanden vanaf datum van uitgifte voor de betaling van de facturen in verband met een adviesproject.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

 • Diversen
 •  Aanvullende inlichtingen

 • Dovnload 0.9 Mb.