Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Subsidiewegwijzer voor ondernemingen

Dovnload 0.9 Mb.

Subsidiewegwijzer voor ondernemingenPagina31/35
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Begunstigden

Voorstellen voor projecten kunnen ingediend worden door non-profitorganisaties die de ontwikkeling van handel en investeringen tussen de EU en Azië stimuleren of vergemakkelijken (kamers van koophandel, sectorale handels- en bedrijfsfederaties, werkgeversorganisaties, enzovoort).


For-profit bedrijven kunnen:

 • deelnemen aan de evenementen in het kader van Asia Interprise en Asia Partenariat. Een lijst met evenementen kunt u vinden op:

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-invest/html2002/events2002.htm#Events%202003

 • marktonderzoeken consulteren over opportuniteiten in de regio:

http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-invest/html2002/publications.htm

 • meewerken aan projecten, zonder hiervoor geld te ontvangen

 • als subcontractor diensten leveren aan projecten.Projecten

Er zijn zeven soorten projecten binnen de drie activiteitengebieden:
 • Het samenbrengen van bedrijven en het vormen van partnerschappen tussen bedrijven
 • Asia VENTURE: kleinschalige handelsmissies tussen Europa en de minder welvarende Aziatische landen: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Cambodja, Timor Leste, Laos, de Malediven, Nepal, Indonesië en Pakistan.

 • Asia INTERPRISE: middelgrote sectorale en multisectorale handelsbijeenkomsten ter bevordering van partnerschappen tussen Europese en Aziatische bedrijven.

 • Asia PARTENARIAT: grote multisectorele handelsbijeenkomsten in Azië om de partnerschappen tussen Aziatische en Europese bedrijven te bevorderen.
 • Ondersteuning van de privé-sector in Azië
 • Asia-Invest TECHNISCHE BIJSTAND: capaciteitsopbouw ter voorbereiding van Aziatische bedrijven op internationale samenwerking, die overdracht van knowhow, ontwikkeling van bedrijfsorganisaties en versterking van de banden met Europese bedrijven omvat.

 • Asia-Invest TRADE AND INVESTMENT FACILITATION STUDIES: marktonderzoeken om ondernemingen te voorzien van grondige analyses over het bedrijfsmilieu en de handelsmogelijkheden in Aziatische landen.
 • Capaciteitsopbouw van Aziatische bedrijfsorganisaties en netwerking met Europese tegenhangers
 • Asia-Invest ALLIANCE: capaciteitsopbouw en networking voor Aziatische intermediairs, die overdracht van knowhow, zoeken van bedrijfspartners, informatienetwerken en uitwisseling van personeel met Europese tegenhangers omvat.

 • Asia-Invest FORUM: uitwisseling van ervaringen via conferenties en workshops voor Europese en Aziatische intermediairs.Aanvraagprocedure

Voor vier soorten projecten, namelijk voor VENTURE, INTERPRISE, TECHNISCHE BIJSTAND en ALLIANCE worden er jaarlijks oproepen uitgeschreven. Belangrijke informatie over het opstellen en indienen van voorstellen vindt u terug op:http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-invest/html2002/howtoapply.htm. De aanvragen moeten voor de deadline ingediend worden met het standaardformulier dat te vinden is op deze website.

Aanvullende inlichtingen


Europese Commissie

EuropeAid Co-operation Office

Asia-Invest Programme

Wetstraat 41, 03/30

B-1049 Brussels

Tel.: 02/298 6737

Fax: 02/298 4863

E-mail: europeaid-asia-invest@cec.eu.int

Website: http://europa.eu.int/comm/europeaid/projects/asia-invest

6. LIFE III-PROGRAMMA
Inhoud steunmaatregel

LIFE (l’Instrument Financier pour L’Environnement) is opgestart in 1992 en bevindt zich momenteel reeds in de derde fase. Het LIFE III-programma is vastgelegd bij Verordening 2000/1655 van het Europees Parlement en de Raad van 17 juli 2000 en is een Europees financieringsprogramma.

De algemene doelstelling bestaat erin bij te dragen tot de uitvoering, actualisering en ontwikkeling van het communautair milieubeleid en de milieuwetgeving met het oog op duurzame ontwikkeling in de Europese Gemeenschap.

De Europese Commissie heeft het Life III-programma tot 2006 verlengd. De Commissie voorziet 317 miljoen euro voor de periode vanaf 1 januari 2005 tot 31 december 2006.


Projecten
De projecten die gefinancierd worden door LIFE moeten voldoen aan de volgende criteria:

 • van communautair belang zijn en een significante bijdrage leveren tot de algemene doelstelling;

 • uitgevoerd worden door een technisch betrouwbare en financieel gezonde deelnemer;

 • haalbaar zijn wat de technische voorstellen, planning, rendement en begroting betreft.

Aan projecten met een multinationale opzet kan prioriteit worden verleend.Diversen

LIFE bestaat uit drie onderdelen: LIFE-Natuur, LIFE- Milieu en LIFE-Derde Landen.


LIFE-Natuur zorgt voor de financiering van een milieubeschermingsactie en in de praktijk moet LIFE-Natuur bijdragen tot de uitvoering van de 'Vogelrichtlijn' (79/409/EEG) en 'Habitatrichtlijn' (92/43/EEG) van de Europese Unie, en in het bijzonder tot de totstandkoming van Natura 2000, het coherent Europees netwerk van beschermde gebieden. LIFE-Natuur viseert het terreingericht beheer en het behoud van de meest waardevolle fauna, flora en habitat binnen de Europese Unie.
LIFE-Milieu steunt demonstratieprojecten op milieuvlak en richt zich tot de industrie, de plaatselijke overheden en KMO’s. LIFE-Milieu financiert ook voorbereidende projecten die zijn gericht op de verdere ontwikkeling of bijstelling van het communautaire milieubeleid. Voor deze projecten maakt de Commissie afzonderlijke uitnodigingen tot het indienen van voorstellen bekend in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Begunstigden: Hoewel LIFE-Milieu openstaat voor iedere in de Europese Unie gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, alsmede voor een aantal kandidaat-lidstaten is het programma voornamelijk gericht op de industriële sector en de overheid. Voor de periode 2005-2006 is voor LIFE een totaal budget van 317 miljoen euro voorgesteld, waarvan 47% is gereserveerd voor projecten in het kader van LIFE-Milieu in de Europese Unie. Een LIFE-Milieu subsidie wordt toegekend aan de voorstellen die het best scoren in de zin van innovatieve oplossingen voor belangrijke milieuproblemen en die tot concrete resultaten leiden. De verspreiding van kennis moet deel uitmaken van de projecten. Met name het voorbeeldkarakter is belangrijk. Projecten moeten worden uitgevoerd op een technische schaal die het mogelijk maakt om te beoordelen of grootschalige invoering technisch en economisch haalbaar is. LIFE-Milieu is niet gericht op onderzoek noch op investeringen in bestaande technologie, maar is bedoeld als overbrugging tussen de resultaten van onderzoek en ontwikkeling en de grootschalige toepassing/marktintroductie daarvan.
De projecten kunnen volgende thema’s en onderwerpen omvatten:

 • ruimtelijke ordening en planning;

 • waterbeheer;

 • de impact van de economisch activiteit;

 • het beheer van afvalstromen;

 • geïntegreerde benadering van de productie.1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

 • Projecten
 • Aanvraagprocedure
 • Inhoud steunmaatregel
 • Diversen

 • Dovnload 0.9 Mb.