Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Subsidiewegwijzer voor ondernemingen

Dovnload 0.9 Mb.

Subsidiewegwijzer voor ondernemingenPagina32/35
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

Voor LIFE-Derde Landen is ongeveer 5% van de begroting van LIFE III voorzien voor de financiering van technische ondersteuning, demonstratieprojecten en acties ter bevordering van het behoud en herstel van belangrijke habitat van bedreigde soorten fauna en flora buiten de Europese Unie.

Begunstigden: LIFE-Derde Landen is voornamelijk gericht op nationale overheden en administraties. Het is eveneens open voor personen (natuurlijke of rechtspersonen) die voorstellen lanceren op lokaal, nationaal of regionaal niveau.
Aanvraagprocedure
LIFE-Natuur


In het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen worden oproepen tot het indienen van blijken van belangstelling, met vermelding van de specifieke criteria, gelanceerd. De financiële steun neemt de vorm aan van medefinanciering met een maximum van 50% voor natuurbehoudprojecten en 100% voor begeleidende maatregelen.

LIFE-Milieu


Projectvoorstellen kunnen worden ingediend door alle rechtspersonen die in de lidstaten van de Europese Unie zijn gevestigd, zoals particulieren, industriële en commerciële ondernemingen, lokale overheden enzovoort. In het bijzonder wordt de deelname van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) aangemoedigd. Jaarlijks wordt er een oproep gelanceerd om projectvoorstellen in te dienen. Deze oproep verschijnt ook op de Life-website onder ‘Funding’. De projecten worden medegefinancierd. De subsidiegraad kent de volgende verdeling: tot 30% bij projecten met inkomsten en tot 50% bij projecten zonder inkomsten.

LIFE-Derde Landen


Elk jaar kunnen er voorstellen voor acties en projecten ingediend worden. Medefinanciering is voorzien tot 100% van de aanvaardbare kosten voor technische ondersteuning en tot 50% voor de andere acties.

Aanvullende inlichtingen

Belgische ondernemers moeten de projecten indienen bij de heer David van Lochem van het ministerie van Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Bij hem kan u eveneens terecht voor meer gedetailleerde informatie:


Ministerie van Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Diensten voor het Leefmilieu

Dienst Studie en Coördinatie

David van Lochem

Victor Hortaplein 40 bus 10

1060 Brussel

Tel.: 02/524.95.04

E-mail: david.vanlochem@health.fgov.be


Algemene informatie over het LIFE-programma kan u vinden op volgende website:

http://europa.eu.int/comm/environment/life/home.htm.

7. MEDIA PLUS-PROGRAMMA (Mesures pour Encourager le Developpement de l'Industrie Audiovisuelle)Inhoud steunmaatregel

Het MEDIA Plus-Programma gaat uit van de Europese Commissie en heeft tot doel de concurrentiepositie van de Europese film-, tv- en nieuwe media-industrie te verstevigen en om de internationale circulatie van het Europese audiovisuele product te bevorderen aan de hand van een aantal maatregelen.


MEDIA Plus ligt vervat in twee besluiten: één voor de aanmoediging van de ontwikkeling, distributie en promotie van Europese audiovisuele werken, goedgekeurd door de Europese Raad op 20 december 2000 (2000/821/EG); een tweede met betrekking tot opleidingsprogramma's voor vakmensen van de Europese Audiovisuele programma-industrie (Mediaopleiding) is door het Europees Parlement op 19 januari 2001 goedgekeurd (Besluit nummer 163/2001/EG). In het MEDIA Plus-Programma wordt tevens steun aan pilootprojecten voorzien. Dit laatste heeft betrekking op conservatie van het erfgoed, digitalisering van AV-archieven en on-line distributiediensten.
Het MEDIA Plus-Programma loopt gedurende een periode van zes jaar, 2001-2006. Daarvoor waren Media I en Media II operationeel, die respectievelijk van 1991-1995 en van 1996-2000 liepen.

Projecten

Het Media Plus Programma bestaat uit zes maatregelen, elk actief op een ander veld van de audiovisuele industrie:
Het Media Plus-Programma voorziet financiële steun aan Europese onafhankelijke productiebedrijven voor de ontwikkeling van nieuwe projecten in de volgende genres: fictie, documentaire, animatie en multimedia. Steun kan gegeven worden aan een cluster van projecten (slate-funding) of aan een enkel project.


 • Maatregel I2I Audivisueel

Met deze regeling wil de Europese Commissie onafhankelijke Europese audiovisuele productiebedrijven stimulansen geven zodat zij aanspraak zouden kunnen maken op externe financiering van banken of financiële instellingen. Het doel van i2i Audiovisueel is het drukken van de kosten binnen de film en audiovisuele sector op het vlak van verzekeringen, uitvoeringsgarantie en ontwikkeling.


 • Maatregel Media Distributie

Deze maatregel van het Media Plus-Programma voorziet steun voor de distributie en het uitzenden van audiovisuele werken (fictie, documentaires, animatie en interactieve programma's). Dit via steun aan distributie van de Europese film via bioscopen, op video en on-line, op een digitale drager (DVD), via televisie en via sales agents.


 • Maatregel Media Promotie

Het doel van deze maatregel is voorzien in financiële steun om allerlei soorten promotionele acties aan te moedigen. De promotionele acties moeten bedoeld zijn om Europese producenten en distributeurs makkelijker toegang te laten krijgen op de belangrijkste Europese en internationale gebeurtenissen.

Ook steun aan festivals valt onder deze steunmaatregel. Festivals waarvan 70% van hun programmatie uit Europese films bestaat, staan immers in voor de promotie van de Europese film.
 • Maatregel Media Pilootprojecten

Gedurende de hele looptijd van het programma worden er proefprojecten opgezet die gericht zijn op een betere toegang tot Europese audiovisuele inhoud en die profijt trekken van de mogelijkheden welke ontstaan door de ontwikkeling en de introductie van nieuwe en innoverende technologie, waaronder de digitalisering en de nieuwe distributiemethodes. 

Proefprojecten kunnen met het oog op exploitatie, netwerkvorming en promotie onder meer betrekking hebben op de volgende gebieden: • cinematografisch erfgoed;

 • archieven van Europese audiovisuele programma's;

 • catalogi van Europese audiovisuele werken;

 • digitaal uitgezonden Europese programma’s zoals bijvoorbeeld geavanceerde distributiediensten.
 • Maatregel Media Training

Het Media Training-programma heeft als doel het opzetten van opleidings- en trainingsinitiatieven. Professionelen van de audiovisuele sector kunnen via deze manier hun capaciteiten uitbreiden en competitiviteit op de buitenlandse markt opvoeren.

Het programma rust op een nauwe samenwerking tussen verschillende scholen en opleidingscentra.1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

 • Aanvraagprocedure LIFE-Natuur
 • LIFE-Milieu
 • LIFE-Derde Landen
 • 7. MEDIA PLUS-PROGRAMMA (Mesures pour Encourager le Developpement de lIndustrie Audiovisuelle)
 • Projecten

 • Dovnload 0.9 Mb.