Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Subsidiewegwijzer voor ondernemingen

Dovnload 0.9 Mb.

Subsidiewegwijzer voor ondernemingenPagina4/35
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Aanvullende inlichtingen

Alle formulieren nodig voor registratie of erkenning zijn terug te vinden op http://www.vlaanderen.be/adviescheques.


Voor vragen of problemen kan men contact opnemen met de Vlaamse overheid

 • via e-mail: dnacheques@vlaanderen.be

 • via de Vlaamse Infolijn op 0800/30201

 • via de post:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Cel Advies- en opleidingscheques

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Markiesstraat 1

1000 Brussel
1.3 GRATIS OPSTART

Inhoud steunmaatregel
Met de gratis opstart wil de Vlaamse overheid kandidaat-ondernemers een financiële stimulans geven: de Vlaamse regering neemt de opstartkosten van een onderneming voor haar rekening zodat weer een mogelijke hindernis voor starters uit de weg wordt geruimd. Kandidaat-ondernemers kunnen de administratieve kosten bij de opstart of overname van een zaak in het Vlaamse Gewest bij de erkende ondernemingsloketten laten betalen door de Vlaamse overheid tot een maximumbedrag van 300 euro.

De cheques hebben een waarde van 10 euro. Elke starter kan eenmalig maximaal 30 cheques aanvragen. Deze worden voor 100% betaald door de Vlaamse overheid.


Begunstigden
Elke starter. Dit is een natuurlijke persoon die geen koopman is of geen zelfstandig beroep uitoefent en een onderneming opricht of overneemt in het Vlaamse Gewest.
Erkenning ondernemingsloket
De ondernemingsloketten die erkend zijn in het kader van de wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntbank van Ondernemingen, tot modernisering van het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houden diverse bepalingen, komen in aanmerking voor een erkenning in het kader van het systeem van de gratis opstart mits zij een deontologische code ondertekenen.
Aanvraagprocedure
De gratis opstart kan enkel via het internet worden aangevraagd: http://www.vlaanderen.be/gratisopstart.
Vooraleer de cheques kunnen worden aangevraagd, moet een starter zich registreren als natuurlijke persoon. Na verificatie van de ingevoerde gegevens, worden een login ID en paswoord door de applicatie gegenereerd.

Een starter kan het aantal vereiste cheques bestellen voor de betaling van de in aanmerking komende administratieve kosten, beperkt tot een maximum van 30 cheques. Nadat de starter de cheques heeft besteld, verstuurt de uitgever de cheques binnen veertien kalenderdagen. Deze kunnen dan door de starter worden aangewend bij een erkend ondernemingsloket binnen vier maanden vanaf de besteldatum van de cheques. Aanvullende inlichtingen

Alle formulieren nodig voor registratie of erkenning zijn terug te vinden op http://www.vlaanderen.be/adviescheques.


Voor vragen of problemen kan men contact opnemen met de Vlaamse overheid

 • via e-mail: gratisopstart@vlaanderen.be

 • via de Vlaamse Infolijn op 0800/30201

 • via de post:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Cel Advies- en opleidingscheques

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Markiesstraat 1

1000 Brussel

1.4 GROEIPREMIE
Inhoud steunmaatregel

Om de economische groei in Vlaanderen te stimuleren heeft de Vlaamse overheid de "Groeipremie" in het leven geroepen. De premie is bedoeld als financiële stimulans voor ondernemingen die in het Vlaamse Gewest investeringen willen realiseren.


Voor het toekennen van een groeipremie wordt gebruik gemaakt van een oproepsysteem (“call”) waarbij tijdens een bepaalde periode steunaanvragen kunnen worden ingediend. Deze aanvragen zullen na de indieningperiode in een wedstrijdformule met elkaar worden vergeleken en aan de bestscorende projecten zal een groeipremie worden toegekend, tot uitputting van de vooraf vastgestelde budgettaire steunenveloppe.


Investeringsprojecten met een subsidiabel investeringsbedrag van meer dan 8 miljoen euro worden van strategisch belang voor de Vlaamse economie geacht. Voor deze projecten is het oproepsysteem (“call”) niet van toepassing, maar wordt de beslissing tot toekenning van de steun genomen door de Vlaamse regering op voorstel van de Vlaamse minister, bevoegd voor economisch beleid.

Begunstigden

Zowel kleine, middelgrote als grote ondernemingen, alsook vrije beroepen komen in aanmerking voor de groeipremie. Voorwaarden zijn dat de onderneming: • geen vzw is;

 • investeringen realiseert in het Vlaamse Gewest;

 • een aanvaardbare hoofdactiviteit (NACE-code) uitoefent;

 • geen overheidsparticipaties heeft van 25% of meer.

De regelgeving is van toepassing op: • investeringen door kleine en middelgrote ondernemingen in het Vlaamse Gewest;

 • investeringen door grote ondernemingen in de regionale steungebieden.

1.4.1 GROEIPREMIE VIA OPROEPSYSTEEMAfhankelijk van de grootte van de onderneming is er een afzonderlijke call.

Voor de Call-KMO komen in aanmerking:


Kleine ondernemingen: dit zijn ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria:

 • minder dan 50 werknemers tewerkstellen;

 • een jaaromzet hebben van maximum 7 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 5 miljoen euro;

 • beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium.Middelgrote ondernemingen: dit zijn ondernemingen die voldoen aan alle volgende criteria:

 • minder dan 250 werknemers tewerkstellen;

 • een jaaromzet hebben van maximum 40 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van maximum 27 miljoen euro;

 • beantwoorden aan het zelfstandigheidcriterium;

 • en geen kleine onderneming zijn.

Voor de Call-GO komen in aanmerking:


Grote ondernemingen: dit zijn ondernemingen die noch klein noch middelgroot zijn.

Projecten

Alle beroepsinvesteringen dienstig voor de uitoefening van de activiteit van de onderneming komen in aanmerking voor steun, voor zover ze toelaatbaar zijn door de Europese Commissie en ze aan volgende voorwaarden voldoen: • de uitgaven moeten geboekt worden onder de rubrieken 21 tot 27 van de jaarrekening voor ondernemingen die jaarrekeningplichtig zijn; de andere ondernemingen moeten deze uitgaven opnemen in de afschrijvingstabel, met uitzondering van de grond (waarop niet wordt afgeschreven);

 • de uitgaven moeten afgeschreven worden conform de boekhoudwetgeving en ten minste over een termijn van 3 jaar;

 • de uitgaven moeten verworven worden tegen marktvoorwaarden van derden waarin de aanvrager geen directe of zijdelingse zeggenschap uitoefent (met uitzondering van de zelf geproduceerde investeringen).

  De beroepsinvesteringen worden gerealiseerd door de aanvrager zelf (de exploitatievennootschap) of door een patrimoniumvennootschap behorend tot dezelfde groep als de exploitatievennootschap.


De steunvragende ondernemingen worden beoordeeld aan de hand van een aantal beleids- en bedrijfseconomische criteria.


De mogelijke beleidscriteria zijn:


 • de verhouding van het gevraagde steunpercentage ten opzichte van het maximaal toegelaten steunpercentage: dit criterium heeft als doel met een minimum aan middelen een maximum aan projecten te steunen en bevordert dus de efficiëntie van het instrument (hoe lager deze verhouding ligt hoe hoger de score);

 • het tewerkstellingscriterium: de vergelijking zal worden gemaakt tussen de tewerkstelling in de onderneming drie jaar voor het indienen van het project en de tewerkstelling één jaar voor de indieningdatum. Dit criterium heeft tot doel te voorkomen dat kapitaalsintensieve investeringen de arbeidsintensieve zouden wegdrukken (hoe groter de gerealiseerde aangroei ten opzichte van de aanvangstewerkstelling hoe hoger de score);

 • duurzaam ondernemen: de ondernemingen kunnen het bewijs leveren dat zij als duurzaam ondernemer erkend zijn (aan de hand van een door de Vlaamse overheid aanvaard certificaat). Dit criterium moet de bedrijven ertoe aanzetten de bedrijfsvoering af te stemmen op de principes van het duurzaam ondernemen (de ondernemingen die dergelijk certificaat kunnen voorleggen scoren hoger);

 • het innovatiecriterium: dit criterium heeft tot doel investeringsprojecten te bevorderen in de mate dat zij zich profileren door hun innovatief karakter;

 • het criterium van de informatie- en communicatietechnologie (ICT): de ondernemingen die kunnen aantonen dat zij beschikken over een eigen website (URL) worden met dit criterium positief beloond;

 • de leeftijd van de onderneming: dit criterium wil de starters en jonge ondernemingen een extra stimulans geven (hoe jonger de onderneming is hoe hoger de score).


De mogelijke bedrijfseconomische criteria zijn:

 • het percentage van de autofinanciering ten opzichte van het bedrag van de investeringen: dit criterium geeft aan hoeveel eigen middelen de ondernemer bereid is in het project te investeren en geeft een indicatie over het vertrouwen dat de ondernemer in de slaagkansen van zijn project heeft (hoe hoger dit percentage hoe beter de score).

De volgende drie criteria peilen naar de economische leefbaarheid van de onderneming: aan de hand van economische performantie-indicatoren worden de economisch best presterende ondernemingen positief gediscrimineerd: • de bruto toegevoegde waarde versus tewerkstelling;

 • de cashflowgeneratie voor belastingen versus de totale activa;

 • de loonkosten versus bruto toegevoegde waarde.

Steunzones


De Europese Commissie heeft op 20 september 2000 de kaart met "Doelstellingengebieden" in het Vlaamse Gewest vastgesteld. Deze steunkaart blijft van kracht tot 31 december 2006. Op basis hiervan worden de Vlaamse gemeenten ingedeeld in ontwikkelingszone A, ontwikkelingszone B en buiten een ontwikkelingszone. Afhankelijk van elke zone wordt door de Europese Commissie een maximum steunpercentage vastgesteld.

Maximum steunpercentages


Aan kleine ondernemingen kan maximum 15 % steun toegekend worden en aan middelgrote maximum 7,5 %. De maxima worden voor zowel de kleine als de middelgrote ondernemingen verhoogd tot 24% steun voor investeringen in ontwikkelingszone A en 31% voor investeringen in ontwikkelingszone B.
Grote ondernemingen die investeringen realiseren in de regionale steungebieden kunnen maximaal 14% steun genieten in ontwikkelingszone A en maximaal 21% in ontwikkelingszone B.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

 •  Aanvullende inlichtingen
 • Inhoud steunmaatregel
 • Begunstigden
 • Afhankelijk van de grootte van de onderneming is er een afzonderlijke call . Voor de Call-KMO komen in aanmerking
 • Voor de Call-GO komen in aanmerking
 • De mogelijke beleidscriteria zijn
 • Maximum steunpercentages

 • Dovnload 0.9 Mb.