Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Subsidiewegwijzer voor ondernemingen

Dovnload 0.9 Mb.

Subsidiewegwijzer voor ondernemingenPagina5/35
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Het wettelijk kader

Europees kader:


 • de EG-verordening nr. 70/2001 van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen;

 • de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen (98/C 74/06);

 • de Multisectorale Kaderregeling betreffende regionale steun voor grote investeringsprojecten (2002/C70/04).


Vlaams kader:


 • het decreet betreffende het economisch ondersteuningsbeleid van 31 januari 2003 (B.S. van 25 maart 2003), meer in het bijzonder in artikel 2 dat de Vlaamse regering machtigt steun te verlenen aan projecten die passen in het ondersteuningsbeleid met aandacht voor ecologische, sociale en economische aspecten, duurzaamheid, innovatie en kennisbevordering;

 • meer specifiek wat betreft de investeringssteun voor ondernemingen machtigt hoofdstuk II van geciteerd decreet de Vlaamse regering steun te verlenen aan kleine ondernemingen en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest en aan de grote ondernemingen enkel voor investeringen in de regionale steungebieden;

 • de bepalingen van dit decreet worden concreet gestalte gegeven door de besluiten van de Vlaamse regering;

 • per call wordt een ministerieel besluit uitgevaardigd dat alle modaliteiten en voorwaarden voor deze specifieke call vastlegt.Aanvraagprocedure

Het project "Groeipremie" is een e-government maatregel. Het aanvragen van een groeipremie voor een subsidiabel investeringsproject tot en met 8 miljoen euro, kan enkel door het intekenen op een call via het internet op: http://www.vlaanderen.be/groeipremie.


Vooraleer een onderneming kan intekenen op een call, moet ze zich registreren via haar ondernemingsnummer (BTW- of KBO-nr.) of RSZ-nummer. Indien de onderneming niet BTW- of RSZ-plichtig is, meldt ze zich aan via naam en adres. Haar gegevens worden opgezocht in de centrale databank. Vervolgens genereert de applicatie een login en een paswoord voor de onderneming. Die worden per brief opgestuurd naar de maatschappelijke zetel van de onderneming. Voor een buitenlandse onderneming wordt de brief naar het contactadres in België gestuurd.

Aanvullende inlichtingen


Voor vragen of problemen kan men contact opnemen met de Vlaamse overheid:

 • via e-mail: groeipremie@vlaanderen.be

 • via de Vlaamse Infolijn op 0800/30201

 • via de post:

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Cel Groeipremie

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Markiesstraat 1

1000 Brussel
1.4.2 GROEIPREMIE VOOR STRATEGISCHE PROJECTEN

Projecten

De materiële en de immateriële investeringen, geboekt op de volgende rubrieken van de jaarrekening, komen in aanmerking:


21 immateriële vaste activa (*);

22 terreinen en gebouwen;

23 installaties, machines en uitrusting;

24 rollend materieel;

25 vaste activa in leasing of op grond van een soortgelijk recht;

26 andere materiële vaste activa;

27 vaste activa in aanbouw en vooruitbetalingen.
(*) Onder de volgende voorwaarden:

Voor grote ondernemingen mogen de subsidiabele immateriële investeringen maximaal 25% bedragen van de aanvaarde investeringen in gebouwen en uitrusting. Die voorwaarde geldt niet voor middelgrote ondernemingen.

De subsidiabele immateriële investeringen zijn uitsluitend uitgaven die verband houden met technologieoverdracht door de verwerving van:

a) octrooien;

b) exploitatielicenties of licenties inzake geoctrooieerde technische knowhow;

c) niet-geoctrooieerde technische knowhow.


De volgende uitgaven komen niet in aanmerking voor subsidies:

 1. studies;

 2. werkingskosten, bijvoorbeeld de huur van gebouwen; het verbruik van water, gas en elektriciteit; onderhoudskosten;

 3. de overname van de handelsnaam, klandizie en de goodwill.

De immateriële investeringen: 1. mogen uitsluitend in de onderneming zelf geëxploiteerd worden;

 2. worden beschouwd als afschrijfbare activa. De onderneming moet de immateriële investeringen in haar jaarrekening boeken onder de activa van de balans. De investeringen mogen niet worden geboekt onder de bedrijfskosten;

 3. worden van een derde verworven tegen marktvoorwaarden;

 4. worden gedurende minstens 5 jaar behouden in de onderneming;

 5. worden afgeschreven overeenkomstig de fiscale wetgeving. Versnelde afschrijvingen zijn niet toegestaan.

Alle investeringen kunnen ook uitgevoerd worden door een patrimoniumvennootschap, die behoort tot dezelfde groep als de aanvragende onderneming. Een patrimoniumvennootschap is een onderneming die onder meer, maar niet uitsluitend tot doel heeft de activa te beheren die gebruikt worden door de aanvragende onderneming. Beide vennootschappen behoren tot dezelfde groep in één van volgende gevallen: 1. de patrimoniumvennootschap participeert voor ten minste 25% in de aanvragende vennootschap;

 2. de aanvragende vennootschap participeert voor ten minste 25% in de patrimoniumvennootschap;

 3. in beide vennootschappen participeren voor ten minste 25% dezelfde natuurlijke of rechtspersonen.

Deze investeringen komen in aanmerking, onverminderd de bijzondere Europese regelgeving betreffende de verlening van staatssteun in specifieke sectoren.


Voor de rubriek rollend materieel komt voor het goederenvervoer over de weg voor derden enkel getrokken materieel dat bestemd is voor gecombineerd vervoer in aanmerking.

Maximum steunpercentages


Een ontvankelijke subsidieaanvraag wordt getoetst aan criteria die peilen naar de milieugerichtheid, de bedrijfseconomische toestand en de sociale verantwoordelijkheid van de onderneming.

Op basis van haar grootte, haar vestigingsplaats en haar score bekomt de onderneming een steunpercentage dat maximaal 15 % bedraagt voor kleine ondernemingen en 7,5 % voor middelgrote. Deze maxima worden voor zowel de kleine als de middelgrote ondernemingen verhoogd tot 24 % voor investeringen in ontwikkelingszone A en 31 % voor investeringen in ontwikkelingszone B. Grote ondernemingen die investeringen realiseren in de regionale steungebieden kunnen maximaal 14 % steun krijgen in ontwikkelingszone A en maximaal 21 % in ontwikkelingszone B.Wettelijk kader


Europees kader:

 • de EG-verordening nr. 70/2001 van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-verdrag op staatssteun voor kleine en middelgrote ondernemingen;

 • de richtsnoeren inzake regionale steunmaatregelen;

 • de Multisectorale Kaderregeling betreffende regionale steun voor grote investeringsprojecten (2002/C70/04).

Vlaams kader: • het decreet van 31.1.2003 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid;

 • Artikel 21 van het Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor investeringen in het Vlaamse Gewest d.d. 10.10.2003;

 • Artikel 21 van het Besluit van de Vlaamse regering tot toekenning van steun aan grote ondernemingen voor investeringen in de regionale steungebieden d.d. 12.12.2003.Aanvraagprocedure

De aanvragen moeten worden ingediend via een aanvraagformulier dat beschikbaar is op de website: http://www2.vlaanderen.be/ned/sites/economie/index.html of www.vlaanderen.be/groeipremie.


Aanvullende inlichtingen


Voor vragen of problemen kan men contact opnemen met de Vlaamse overheid:

 • via e-mail: groeipremie@vlaanderen.be

 • via de Vlaamse Infolijn op nummer 0800/30201

 • via de post:

Ministerie van de Vlaamse gemeenschap

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Markiesstraat 1

1000 Brussel


1.5 DE ECOLOGIEPREMIE


Inhoud steunmaatregel

Met de ecologiepremie, een onderdeel van het Actieplan Ondernemen, betaalt de Vlaamse Overheid een gedeelte van de ecologische investeringen die een onderneming doet.

Deze ecologiepremie, die in het najaar van 2004 van start is gegaan, is de opvolger van de ecologiesteun voor milieuvriendelijke investeringen.

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

 • Vlaams kader
 • Aanvraagprocedure
 • Projecten
 • Maximum steunpercentages
 • Wettelijk kader
 • Inhoud steunmaatregel

 • Dovnload 0.9 Mb.