Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Subsidiewegwijzer voor ondernemingen

Dovnload 0.9 Mb.

Subsidiewegwijzer voor ondernemingenPagina8/35
Datum04.04.2017
Grootte0.9 Mb.

Dovnload 0.9 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   35

PMV als ondernemer

Ingeval de markt ondersteuning nodig heeft of een hefboom zoekt om een economisch interessant initiatief te realiseren, kan PMV als investeringsmaatschappij met de overheid als aandeelhouder een rol vervullen. Daarbij zal PMV steeds een redelijk evenwicht nastreven tussen financieel en maatschappelijk rendement.


Daarnaast heeft de overheid zelf voor bepaalde van haar activiteiten behoefte aan een markt-conforme aanpak. Ook daarvoor kan PMV worden ingezet.
De projecten die PMV uitvoert in haar rol van ondernemer voor de Vlaamse overheid, horen thuis in één van de volgende activiteitsgebieden of business units:

 • PPS (Publiek Private Samenwerking)

 • Milieu en Energie

 • Vastgoed

PMV als facilitator


In sommige gevallen hebben private kapitaalverschaffers drempelvrees om een bepaald project te financieren, omdat zij het project te risicovol achten. PMV kan dan een faciliterende rol vervullen. Daarmee maakt zij het voor private risicokapitaal- en kredietverschaffers gemakkelijker om ondernemingsprojecten te financieren, die anders moeilijk gefinancierd zouden raken.
PMV kan enkel als facilitator optreden voor projecten waarvoor een aantrekkelijk financieel rendement verwacht wordt.
In de huidige context vervult PMV haar faciliterende functie in eerste instantie met de bedoeling de financieringskloof te dichten waarmee kleine en middelgrote ondernemingen geconfronteerd worden. De projecten die in het kader van die functie worden uitgevoerd, worden bijgevolg ondergebracht in de business unit PMV-kmo.
PMV-kmo vormt het KMO-Financieringsagentschap dat op initiatief van de Vlaamse regering de diverse Vlaamse overheidsinitiatieven ter bevordering van KMO-financiering zal beheren.
PMV-kmo streeft ernaar:

 • de instrumenten van de Vlaamse overheid ter bevordering van de financiering van KMO’s op een meer doeltreffende en doelmatige wijze te organiseren;

 • een omgeving te creëren waar het initiatief kan genomen worden tot het bijsturen van bestaande instrumenten en het lanceren van nieuwe initiatieven;

 • een uniek aanspreekpunt te worden voor KMO-adviesorganisaties en private kapitaalverschaffers die van de financieringsmechanismen van de Vlaamse overheid gebruik wensen te maken.

De volgende instrumenten zijn bij PMV-kmo ondergebracht: • de ARKimedes-regeling

 • de Waarborgregeling

 • het aangekondigde Vlaams Innovatiefonds

 • de aangekondigde Vriendenlening

Gedetailleerde informatie over deze instrumenten kan worden teruggevonden op de website van PMV-kmo: www.pmv-kmo.be .


Aanvullende inlichtingen


ParticipatieMaatschappij Vlaanderen nv

Hooikaai 55

1000 Brussel

Tel.: 02/229.52.30

Fax: 02/229.52.31

E-mail: info@pmvlaanderen.be

Website: http://www.pmv-kmo.be

5. SUBSIDIES VOOR DE AANLEG VAN BEDRIJVENTERREINEN- WETENSCHAPSPARKEN- BEDRIJFSGEBOUWENInhoud steunmaatregel

Met het besluit van de Vlaamse regering houdende subsidiëring van bedrijventerreinen, wetenschapsparken en bedrijfsgebouwen wil de Vlaamse regering de (her)aanleg van bedrijventerreinen en wetenschapsparken bevorderen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en de herinrichting van verouderde bedrijventerreinen. Deze laatste categorie krijgt een hoger subsidiepercentage en dit om de heraanleg van bedrijventerreinen te bevorderen.

Enkel de infrastructuurwerken (wegenis, riolering…) opgenomen in het openbaar domein worden gesubsidieerd.

Om de kwaliteitsvolle aanleg van de terreinen te bevorderen worden er een aantal plannen gevraagd: de ontwikkelaar moet een inrichtings-, uitgifte en terreinbeheersplan opmaken.

Kleinhandels- en kantoorzones komen niet in aanmerking voor subsidies.
Een tweede deel van het subsidiebesluit omvat de subsidies voor de oprichting of de modernisering van een bedrijfsgebouw. Er worden drie soorten bedrijfsgebouwen gesubsidieerd: een bedrijvencentrum waar jonge starters een plaats én ondersteuning krijgen. Voor doorgroeiers wordt in een multifunctioneel gebouw een plaats voorzien.

Ten slotte belanden starters die aan onderzoek en ontwikkeling doen in een incubatie-en innovatiecentrum.

SUBSIDIEBEDRAGEN


 • Bedrijventerreinen

Er zijn verschillende subsidiepercentages van toepassing.

Voor de aanleg van een nieuw terrein wordt 25% gegeven.

Worden ook Europese subsidies aan het project toegekend, dan wordt 40% gegeven. Ook nieuwe terreinen waar vooraf substantiële opruimings- en saneringswerken noodzakelijk werden uitgevoerd kunnen rekenen op 40%.


Bij de heraanleg van een verouderd terrein waarbij nieuwe kavels op de markt gebracht worden, wordt 40% gegeven. Worden geen nieuwe kavels uitgegeven, wordt 60% gegeven.

Een terrein wordt verouderd genoemd als het heraangelegd wordt omwille van economische, ruimtelijke, milieuwetgevings- of bodemsaneringsreden. Bovendien moet de her aan te leggen infrastructuur minstens 20 jaar opgeleverd zijn.


Terreinen van strategisch belang krijgen 60% steun. Of een terrein van strategisch belang is, wordt beslist door de Vlaamse regering.


 • Wetenschapsparken

Zowel voor de aanleg van een nieuw als voor een verouderd wetenschapspark wordt 85% gegeven. Een wetenschapspark wordt gedefinieerd als een zone bestemd voor de vestiging van onderzoeksintensieve ondernemingen die een band hebben met de universiteit.
 • BedrijfsgebouwenBedrijvencentrum

Multifunctioneel gebouw

Incubatie-en innovatiecentrum

Oprichting

€ 250.000

€ 500.000

€ 500.000

Modernisering

€ 125.000

€ 250.000

€ 250.000

De bedragen kunnen ingebracht worden als extra kapitaal in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap of kunnen rechtstreeks aangewend worden voor de oprichting of modernisering.ProjectenWelke werken kunnen gesubsidieerd worden

In het subsidiebesluit worden de werken opgesomd die voor subsidies in aanmerking komen. Hieronder vallen: het bouwrijp maken van het terrein, het aanleggen van wegen en openbare parkeerplaatsen, het aanleggen van rioleringsstelsels, laad- en losplatforms op het openbaar domein, het aanleggen van openbare verlichting, het aanleggen en beplanten van een bufferstrook enz…

Eventueel kan de minister beslissen andere werken die bijdragen tot de verduurzaming van het terrein te subsidiëren.

De algemene toezichtskosten, uitvoeringsstudies (bv. stabiliteitsstudies),… worden geraamd op 10% van de totale (subsidiabele) kosten. Hierop wordt ook subsidie gegeven.Begunstigden

Voor de subsidies voor bedrijventerreinen en wetenschapsparken kunnen zowel publieke ontwikkelaars (intergemeentelijke samenwerkingsvorm, gemeentes, provincies, GOM’s) als privé-ontwikkelaars subsidies aanvragen. Ook PPS-constructies komen in aanmerking.


Subsidies voor de oprichting en modernisering van een bedrijfsgebouw (een bedrijvencentrum, een multifunctioneel gebouw of een incubatie- en innovatiecentrum) kunnen enkel gegeven worden aan een GOM, intergemeentelijke samenwerkingsvorm of een daartoe opgerichte vennootschap waarin GOM of intergemeentelijke samenwerkingsvorm participeren.

De gecumuleerde participatie van de GOM of de intergemeentelijke samenwerkingsvorm mag niet meer dan 50% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedragen.
VOORWAARDEN

Bij de subsidieaanvraag voor een bedrijventerrein of wetenschapspark is het opstellen van een aantal plannen vereist. Er worden drie plannen gevraagd: een inrichtingsplan, een uitgifte- en een terreinbeheersplan.

In het uitgifteplan moet o.a. de bestaande toestand, de algemene inrichtingsprincipes met de ontsluitingsinfrastructuur, stedenbouwkundige en economische aspecten van het terrein en de principes van zorgvuldig ruimtegebruik worden beschreven.

In het uitgifteplan moet o.a. de bouw- en exploitatieverplichtingen, de evaluatiecriteria voor de investeerders en de voortgangscontrole op de verkoop- of verhuurcontracten beschreven staan. Hiervoor moeten de ontwikkelaars zich richten naar de bepalingen van het decreet van 19/12/2003 houdende bepalingen van de begroting 2004.

In het terreinbeheersplan moeten minstens de maatregelen voor een duurzaam onderhoud en de aspecten van het inrichtingsplan met een weerslag op het beheer beschreven staan.
Als meerdere eigenaars het terrein ontwikkelen of als een wetenschapspark aangelegd wordt, moet er een beheerscomité opgericht worden. Elke partner betrokken bij de ontwikkeling van het terrein moet hierin vertegenwoordigd zijn. Ook de gemeente zetelt – op haar vraag – in het beheerscomité.
Om de subsidie-aanvraag vlotter te doen verlopen en mogelijke problemen al op voorhand op te lossen moet de ontwikkelaar een vooroverleg organiseren. Hierop worden de gemeente, de eigenaar, de ontwikkelaar en de administratie uitgenodigd.
De werken aan het terrein moeten gegund worden via een openbare aanbestedingsprocedure.

Aanvraagprocedure

De aanvraag voor een subsidie van een bedrijventerrein gebeurt in een aantal stappen.

In een eerste fase wordt een principiële subsidie toegekend na indiening van de verschillende vereiste plannen, het bestek en de raming en een aanvraagformulier. Daarna kunnen de werken aanbesteed worden. Eens deze fase afgerond wordt een definitieve subsidie toegekend.

Er kan een voorschot uitbetaald worden van 60% op voorwaarde dat het bedrag van de al uitgevoerde werken 20% van het aanvaarde gunningsbedrag beloopt.


Voor de aanvraag van een subsidie voor een bedrijfsgebouw geldt een andere procedure. Er moet een aanvraagformulier en een businessplan worden ingediend. Op basis hiervan wordt beslist of een subsidie al dan niet gegeven wordt. Eenmaal de subsidie toegekend kan een voorschot aangevraagd worden. Het voorschot bedraagt 1/4e van de subsidie.
De formulieren en de wetgeving kunnen gedownload worden van http://www.ondernemen.vlaanderen.be (achtereenvolgens klikken op ‘vestiging van ondernemingen’, ruimte om te ondernemen, bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen en subsidiëring van bedrijventerreinen en bedrijfsgebouwen).

Op deze site is ook een link te vinden naar de ‘handleiding voor het beheer van bedrijventerreinen’. In deze handleiding wordt dieper ingegaan op het opstellen van de verschillende vereiste plannen en worden praktijkvoorbeelden gegeven. Er hoort ook een voorbeeld van een terreinbeheersplan bij.


Aanvullende inlichtingen


Voor vragen en problemen kan men terecht bij de Vlaamse overheid:
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap

Afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid

Cel bedrijventerreinen

Markiesstraat 1

1000 Brussel

E-mail: bedrijventerreinen@vlaanderen.be.


DEEL II: FISCALE STEUN


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   35

 • Inhoud steunmaatregel
 • Projecten
 • Begunstigden
 • VOORWAARDEN
 • Aanvraagprocedure

 • Dovnload 0.9 Mb.