Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Sypol flash 192

Dovnload 13.98 Kb.

Sypol flash 192Datum14.09.2017
Grootte13.98 Kb.

Dovnload 13.98 Kb.
16/07/2014 SYPOL FLASH 192

1070 Anderlecht, 17 juli 2014

FLASH 190

Pensioenen: belangrijk nieuws!

De PDOS (Pensioendienst van de Overheidssector) deelt mee dat zij de volgende overgangsmaatregel zal toepassen in het kader van het arrest 103/14: alle categorieën van het personeel behouden het genot van het vervroegd pensioen in zoverre dit al was toegekend.

Dit betekent dat allen die gepensioneerd zijn en ook allen die een positief advies gekregen hebben, zelfs als ze op dit ogenblik nog in dienst zijn, van dit recht zullen genieten op voorwaarde dat hun aanvraag geregistreerd werd vóór 11.07.2014, zelfs voor diegenen die geen officier zijn van de gewezen Rijkswacht.

Een eerste negatieve lezing van het Arrest liet veronderstellen dat talrijke gepensioneerden terug in dienst zouden moeten komen bij de Geïntegreerde Politie (behalve deze officieren ex-RW) en dat alle ingediende aanvragen nietig waren (behalve officieren ex-RW).

Deze eerste info gaat in dezelfde richting als de verschillende stellingnames van de Minister van Binnenlandse Zaken: ze heeft verklaard dat dit arrest discriminerend is omdat het een hele constructie in gevaar brengt terwijl enkel de categorie van de officieren betrokken partij is. Verscheidene politici of gerechtelijke experten oordelen trouwens dat dit arrest niet kan toegepast worden.

De politieke gezaghebbers zijn er zich blijkbaar van bewust welk dat een aardschok teweeggebracht werd die enkel zou uitdraaien op ernstige sociale problemen als er geen billijkheid geschapen wordt.

Wat ons betreft is de afschaffing van het gunstregime van de basis- en middenkaders onduldbaar. Sommigen echter vergiftigen der toestand dermate dat ernstige bedreigingen werden geuit op zijn minst door één politieman tegenover een bestuurder van SYPOL. Dat is onaanvaardbaar!

Wij hebben, net zoals 111 andere eisers, een discriminatie aangeklaagd die door de Staat werd in het leven geroepen binnen de categorie van de officieren en wel ten nadele van 2000 onder hen, leden van alle syndicale organisaties.

De ware verantwoordelijken zijn zij die deze discriminaties in het leven hebben geroepen en zij die destijds het personeel niet verdedigd hebben, waardoor ze een risicovolle toestand geduld hebben waarvan ze perfect op de hoogte waren.

De Minister heeft verklaard dat ze initiatieven zou nemen om bij hoogdringendheid een verzoek tot rechtzetting van dit arrest in te dienen bij het Hof.

Ze herinnert er daarbij aan dat de Wetgever soeverein blijft en beschikkingen zal kunnen nemen die verzoenbaar zijn met het enige middel dat door het Hof weerhouden werd (Noot van de redactie: de discriminatie tussen officieren); daarbij wil ze meteen ook stabiliteit brengen voor de andere categorieën.

Via diverse contacten met haar kabinet vernemen wij date en parlementair initiatief zal gevraagd worden. SYPOL heeft ook zijn politieke contacten aangesproken (parlementariërs) om in die richting te werken.

Herinneren we er toch maar aan dat, al zijn we dan in lopende zaken, het parlement perfect

een wetsvoorstel kan behandelen in die zin dat op initiatief van een parlementariër een wetsvoorstel kan ingediend worden om de perverse effecten van dit arrest teniet te doen.

Trouwens, in dit stadium is het arrest niet definitief, het werd immers nog niet aan de diverse partijen betekend: de versie die verspreid werd van het arrest is een «niet-verbeterde» versie.

Voor SYPOL

Eddy LEBON – algemeen secretarisRuddy Callewaert

Bestuurslid


  • 1070 Anderlecht, 17 juli 2014

  • Dovnload 13.98 Kb.