Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


T. C. Vliegend Wiel

Dovnload 361.97 Kb.

T. C. Vliegend WielPagina2/2
Datum10.01.2019
Grootte361.97 Kb.

Dovnload 361.97 Kb.
1   2

Verslag jaarvergadering 19 februari 2016
Margraten, 25 februari 2016
Aanwezig bestuur:

Jean Debeij voorzitter

Bart Vaessens penningmeester

Felix Bemelmans secretaris

Pedro Lebens bestuurslid

Quino Thijssens bestuurslid


Aanwezigen:

A-leden Erik Aarts, Ron Beenen, Robert Bootz, Patric Cremers, Roger Frissen, Arco van Diggele, Guido Steinbusch, Rick Lamerichs, Bas Lemmens, Camille Marx, Mike Robertson, Hans Wielaart, Maurice Willems

B-leden Henk Bastings, Adrie Berkvens, Peter Bessems, Jo Defauwes, Edwin Gilissen, Robert van Laar, Robert Offermans, Louis Thijssens, Patrick Vaessens, Ron Wante, Ryan Wouters

C-leden Bert Aarts, Funs Deckers, Piet Frissen, Wiel Kubben, Michel Huls, Pierre Spronck, Harrie Vroonen, Jo Willems, Herman Zwakenberg

D-leden Ben Dreesen, Jan Hanssen, Math Janssen, Monique Lemmens, Ruud Op het Veld, Jos Schippers, Hai Smitsmans

MTB-leden George Bosch

NFL-leden -
Afwezig met kennisgeving:

A-leden Ruud Clarijs,

B-leden Jo Crutsen, Jos Gubbels, Bjorn Narinx, Rob Douven(alleen derde helft aanw.)

C-leden Egied Thewissen,

D-leden Raymond Lemmens, Rob Schuffelers, Donald Visser

MTB-leden Arno Haemers, Iris Boss, Agata Krajka

NFL-leden Willy Heyenrath, John Steijns

1. Opening.

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur, en heet iedereen welkom. Hij schorst de vergadering voor een aantal minuten.

Heropening vergadering 20.05 uur.

2. Verslag jaarvergadering d.d. 6 februari 2015
Er is een opmerking over de notulen: Ben Dreesen staat niet genoemd bij de afwezigen met kennisgeving. Ben was afwezig met kennisgeving

De notulen worden hiermee goedgekeurd.3. Jaarverslag secretaris.
De secretaris, Felix Bemelmans, treedt dit jaar af als bestuurslid en secretaris en bedankt het bestuur en alle oud-bestuursleden voor de prettige samenwerking de afgelopen 9 jaar.
Het bestuur heeft afgelopen jaar weer 6 maal een bestuursvergadering gehouden.
Het ledenaantal is in 2015 gezakt van 66 naar 64. De nieuwe leden worden voorgesteld aan de overige aanwezige leden. Echter Bjorn Narinx en Jos Gubbels zijn niet aanwezig en zullen volgend jaar nogmaals voorgesteld worden.

Ledenbestand laatste 5 jaar:

De secretaris concludeert dat bijna alle activiteiten op een gemiddelde opkomst hebben kunnen rekenen in vergelijking met voorafgaande jaren. Behalve de gezamenlijke rit naar Maaseik was beduidend minder.

4. Jaarverslag penningmeester.
Bart geeft een toelichting op het boekjaar 2015 (periode februari 2015 t/m januari 2016) dat met een positief resultaat is afgerond.

Begroot

Realisatie

Toelichting

opbrengsten

€ 16.800

€ 19.910

- routecontroles hebben € 2.606 meer opgebracht (o.a. MTB M’tricht is onverwacht toch vergoed)

- niet begrootte bijdrage van NTFU n.a.v. Start2Bike (€ 250)kosten

€ 16.300

€ 16.005

- kosten verteer en gez. activiteiten met € 1.145 lager dan begroot

- fiets2daagse € 864 duurder dan begroot (hogere reiskosten meer deelnemers)

- afschrijving € 425 meer dan begroot vanwege volledige afschrijving van helmen en Garmins

- geen kosten aan deelname tochten en sportkeuringen (er was € 190 begroot)

- bankkosten € 50 hoger dan begroot vanwege wijziging kortingsregeling verenigingen


resultaat

+ € 500

+ € 3.905Op de balans per 31-01-2016 resulteert dit in een eigen vermogen van € 69.560,98. Daarnaast heeft TC Vliegend Wiel voor € 2.934,49 aan vreemd vermogen (overlopende passiva).


Ruud op het Veld vraagt waarom de vereniging geen voorziening (reservering) opbouwt voor de aanschaf van nieuwe clubkleding. De penningmeester geeft aan dat het hoge eigen vermogen van de club het opbouwen van een voorziening overbodig maakt.

5. Jaarverslag van de kascontrolecommissie 2014.


Namens de kascommissie doet Henk Bastings verslag. De kascommissie bestond uit Henk Bastings, Jos Schippers en Iris Boss. De commissie heeft geconstateerd dat alle gegevens overzichtelijk verwerkt waren en geen onvolkomenheden zijn ontdekt.

De penningmeester is hiermee gedechargeerd.

6. Verkiezing kascontrolecommissieleden 2015.
De kascontrolecommissie 2015 zal bestaan uit Henk Bastings als ‘zittende leden’. Camille Marx en Jo Defauwes melden zich aan als nieuw lid. Erik Aarts meldt zich als reserve.

7. Activiteiten 40 jarig bestaan TC Vliegend Wiel 2016


De voorzitter geeft aan:

 • Het bestuur geeft toe dat de C-ploeg, vooraf, had betrokken moeten worden het voorstel van het bestuur om in 2016 met de gehele vereniging naar de Alpen te gaan, gepresenteerd tijdens de jaarvergadering 2015.

 • De periode juni - oktober 2015 is te lang geweest voordat de commissie Koblenz de opdracht kreeg om de trip te gaan organiseren.

 • De te besteden werkbudgetten voor de commissies Franse Alpen en Koblenz hadden tegelijkertijd gecommuniceerd moeten worden en beter toegelicht. Het bestuur heeft een inschattingsfout gemaakt door in eerste instantie de totstandkoming van de werkbudgetten niet toe tre lichten.Dit is pas in december gebeurd, na herhaalde signalen van ontevredenheid van de groep Koblenz. 1. Koblenz:

Jan Hanssen doet kort verslag van de opzet van de Koblenz-reis:

Commissie: Jo Defauwes, Jan Hanssen, Ben Dreesen, Michel Huls en Wiel Kubben

Datum: vrijdag 5 aug. tm dinsdag 9 aug. (4 nachten)

Verblijf: Hotel Hamm in Koblenz

Vervoer: een tweetal gehuurde busjes voor personen en fietsen

Aantal deelnemers (tot heden): 12 1. Frankrijk:

Guido Steinbusch doet kort verslag van de opzet van de Frankrijk-reis:

Datum: woe 15 juni tm zon 19 juni (4 nachten)

Verblijf: Chalet Beyond in Oz en Oisans

Vervoer: een vijftal gehuurde busjes voor personen en fietsen

Aantal deelnemers (tot heden): 29

Geplande uitdagingen: Galibier, Croix de Fer, la Berarde, Col de Sabot, en voor de liefhebbers: ‘la Marmotte’ 1. Festiviteiten:

Quino Thijssens doet kort verslag van de geplande festiviteiten:

Commissie: Ron Beenen, Monique Lemmens, Patrick Vaessens, Maurice Willems, Quino Thijssens • Zondag 6 maart:

Seizoensopening met familie-lunch na de openingsrit bij Bieëmerhöfke in Sibbe

 • Voorstel, bij voldoende draagkracht van de aanwezige leden:

Vrijdag 6 mei:

Dag-uitje busreis naar proloog Giro d’Italia in Apeldoorn.

Geheel verzorgde busreis met broodjes en drank onderweg, ‘ieder voor zich’in Apeldoorn, afsluitend rond etenstijd ’s avonds gezamenlijk diner bij restaurant n.n.t.b. terugkomst in Margraten rond middernacht.

Na presentatie van voorstel blijkt een ruime meerderheid vóór. Plan krijgt dus groen licht en gaat verder uitgewerkt/georganiseerd worden door commissie. • Zaterdag 12 november:

Feestavond in de Awwe Kooijestal in Hoogcruts

Geheel verzorgde avond met diner, DJ, jubileumfilm, …


Ten slotte worden de totale begrootte kosten van het hele jubileum-programma nogmaals getoond.
Voortvloeiend uit de communicatie van bovenstaande activiteiten, vraagt de voorzitter de leden alleen te reageren op mailverkeer met ‘allen beantwoorden’, wanneer dit een toegevoegde waarde heeft.

8. Verkiezing bestuursleden


Jean Debeij en Bart Vaessens treden af volgens rooster en stellen zich herkiesbaar.

Felix Bemelmans treedt af als secretaris en bestuurslid.

Pedro Lebens treedt af als bestuurslid.
Robert Offermans (B) en Wiel Kubben (C) hebben we bereid gevonden als nieuwe bestuursleden. Welkom.
Felix en Pedro worden door de voorzitter beiden persoonlijk bedankt voor bewezen diensten.

Felix bedankt alle leden en het bestuur voor de afgelopen 9 jaar waarbij hij, behalve het laatste jaar, met veel plezier van de rol van secretaris heeft mogen vervullen.


Felix en Pedro nemen bloemen in ontvangst en maken plaats aan tafel voor Robert en Wiel.
Michel Huls wordt (alsnog) gehuldigd voor zijn 25 jarig jubileum als lid van TC Vliegend Wiel, welke hij in 2014 heeft vervuld. Hij ontvangt een aandenken voor op de schoorsteen.

9. Vaststelling contributie


Het bestuur stelt het volgende voor:

 • Lid: € 40
  ≥ 15 ritten

 • Jeugdlid (tot 18 jaar): € 20
  ≥ 15 ritten

 • Niet fietsend lid: € 10

De leden gaan akkoord met de voorstellen.

10. Onderhoud MTB routes, Knooppuntenroutes, Groenmetropoolroutes, wandelroutes

Voeren
Klachten:

Afgelopen jaar zijn in de zomer flinke klachten geweest over de Meerssen MTB route. De palen en bordjes waren op verschillen de plaatsen helemaal niet in orde. Quino heeft een extra inspectie gedaan. Hai en Jean hebben diverse palen geplaatst en verschillende nieuwe bordjes aangebracht.


!! Belangrijk: Tijdens het controleren en repareren van een MTB route moet altijd geïnspecteerd worden alsof je de route als onbekende rijdt. Op die manier krijgen we, en houden we goede routes.
Margraten route: Felix Bemelmans

Meerssen route: Quino Thijssens

Wandelroutes Voeren: Pedro Lebens

Voeren MTB routes: Pedro Lebens

Verbindingsroutes: Jean Debeij

Maastricht route: Jean Debeij


De tassen zijn jongstleden nog nagekeken en worden allen spoedig aangevuld met nieuw, deugdelijk gereedschap.
Rapportage: De rapportage van de controle en reparatie van je route kan opgeschreven worden in het schrift in de tas, of via een mail naar de tassenman.

11. Gezamenlijke activiteiten 2015

vrijdag 19 februari 2016 Jaarvergadering, Café a/d Kirk Sibbe

zondag 6 maart 2016 Opening jubileumseizoen, Bieëmerhöfke Sibbe

zondag 13 maart 2016 MTB-tocht Gulpen

zondag 1 mei 2016 Banneux

zondag 12 juni 2016 Monschau

15 t/m 19 juni Meerdaagse Oz en Oissans

5 t/m 9 augustus Meerdaagse Koblenz

zondag 9 oktober 2016 Bart Brentjens Challenge

zondag 30 oktober 2016 Afsluiting zomerseizoen

zaterdag 12 november 2016 Jubileum feestavond

zaterdag 24 december 2016 Kerstrit Banneux
I.p.v. Maaseik wordt in overleg met de C-ploeg gezocht naar een goed alternatief waar we toch met alle ploegen ‘gezamenlijk’ naar toe kunnen fietsen.

12. Vaststellen begroting 2016


Voor 2016 wordt de volgende begroting vastgesteld:


Opbrengsten
Kosten
Leden contributies

€ 2.390

Gezamenlijke activiteiten

€ 2.000

Leden bijdragen jubileum

€ 2.900

Verteer kosten

€ 2.000

Routecontroles

€ 16.300

Bestuurskosten

€ 110

Interest

€ 300

Representatie

€ 300Afschrijving kleding

€ 3.000Onderhoud routes

€ 400Deelname tochten

€ 100Sportkeuringen

€ 40Jubileum meerdaagsen

€ 18.500Jubileum overige activiteiten

€ 10.875Overige kosten (onvoorzien)

€ 300Bank en interestkosten

€ 160

TOTAAL

€ 21.890

TOTAAL

€ 37.785

Bas Lemmens vraagt aan de penningmeester waarom het bedrag aan routecontroles (€ 16.300) lager is dan de eerder gepresenteerde € 19.000, terwijl we aangaven dat we in 2015 meer opbrengsten hebben binnen gehaald dan begroot. Op dat moment moet Bart het antwoord schuldig blijven.

Direct na de vergadering bekijken Bas en Bart de gegevens en het blijkt dat de ‘eerder gepresenteerde € 19.000’ de gehele opbrengsten van 2015 betreffen. Bas constateert tot zijn tevredenheid dat het begrootte bedrag aan routecontroles in 2016 (€ 16.300) hoger is dan de opbrengsten van routecontroles in 2015 (€ 15.606). De vraag van Bas is hiermee beantwoord.

13. Routeschema’s 2016


A-ploeg: Hans (zondag) en Bart (woensdag)

B ploeg Jo Crutsen (zondag en woensdag)

C-ploeg: Michel

D-ploeg: Monique, Rob en Jos

ATB: geen vast routeschema

14. Mededelingen van de voorzitter


De voorzitter wenst iedereen een fantastisch en veilig jubileumjaar 2016

15. Rondvraag.


Monique Lemmens: Terugkomend op het ‘e-mail verhaal’:

Waarom niet BCC toch weer gebruiken?

Bestuur geeft aan dat dit nadelen biedt:


   • Niemand ziet aan wie mail allemaal verzonden is

   • Er wordt waarde gehecht aan een open manier van communiceren

Nogmaals verzoek van het bestuur aan de leden in deze: Als het geen toegevoegde waarde heeft, graag niet reageren met alle beantwoorden.
Funs Deckers: dankt het bestuur voor het korte bezoek tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis
Wiel Kubben: geeft aan dat hij er waarde aan hecht dat de genoemde geldbedragen door de leden binnen de club dienen te blijven.
Jo Willems: Hoe zit het met ‘herkiesbaar stellen’? Moet er niet gestemd worden?

Jean: Als er niet meerdere gegadigden zijn dan de huidige herkiesbare leden voor de vacante functies (in dit geval voorzitter en penningmeester), kan er ook niet gestemd worden. Conform de statuten.

Bart geeft nog aan dat het bestuur heeft verzuimd tijdig het rooster te bekijken en er vervolgens vrij laat mee naar buiten is getreden.
Ben Dreesen: Moet het huishoudelijk reglement en rooster niet ieder jaar met de uitnodiging van de jaarvergadering meegestuurd worden?

Bestuur antwoordt: Dit kan in het vervolg gedaan worden.

16. Sluiting

.

De voorzitter sluit de vergadering om 21.35 uur.Om er vervolgens achter te komen dat we nog iets moois kunnen tonen aan de leden:
De 1ste trailer van de jubileumfilm:

Deel 1: “Markante leden” Mogelijk gemaakt door Lotte Debeij en Bart Vaessens


Om 21.45 uur eindigt de jaarvergadering vervolgens.
De secretaris,

Quino Thijssens

Notulen jaarvergadering T.C.Vliegend Wiel Margaten 2016
1   2

 • Verslag jaarvergadering d.d. 6 februari 2015
 • Jaarverslag penningmeester
 • Begroot Realisatie Toelichting
 • Jaarverslag van de kascontrolecommissie 2014
 • Verkiezing kascontrolecommissieleden 2015.
 • Verkiezing bestuursleden
 • Vaststelling contributie
 • Onderhoud MTB routes, Knooppuntenroutes, Groenmetropoolroutes, wandelroutes Voeren
 • Gezamenlijke activiteiten 2015
 • Vaststellen begroting 2016
 • Opbrengsten Kosten
 • Mededelingen van de voorzitter De voorzitter wenst iedereen een fantastisch en veilig jubileumjaar 2016 15. Rondvraag

 • Dovnload 361.97 Kb.