Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Takbier tot de tasliem, alsof je het ziet

Dovnload 400.85 Kb.

Takbier tot de tasliem, alsof je het zietPagina4/6
Datum14.03.2017
Grootte400.85 Kb.

Dovnload 400.85 Kb.
1   2   3   4   5   6


5) Recitatie van de Qor-aan (Koran)


46) Vervolgens dient met toevlucht te zoeken bij Allah – dit is verplicht, en men zondigt als men het nalaat.

47) De Soennah is om te zeggen: “A’oedzoe billaahi min al-shaytaan ir-radjiem, min hamzihi wa nafkhihi wa nafathihi (ik zoek toevlucht bij Allah tegen de vervloekte satan, tegen zijn dwaasheid, zijn arrogantie en zijn poëzie).” Poëzie verwijst hier naar de laakbare vormen van poëzie.

48) Men kan ook zeggen: “A’oedzoe billaah il-Samie’ il-A’liem min al-shaytaan… (ik zoek toevlucht bij Allah, de Alhorende, de Alwetende, tegen de satan…).”

49) Vervolgens dient men zachtjes te zeggen – of het gebed nu luid wordt verricht of zachtjes: “Bismillaah ir-Rah’maan ir-Rah’iem (in de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle).”

Het reciteren van soerat al-Faatih’ah

50) Dan dient men soerat al-Faatih’ah (de eerste soerah van de Qor-aan) volledig te reciteren, inclusief de Basmalah(Bismillaah ir-Rah’maan ir-Rah’iem). Dit is een essentieel onderdeel van het gebed, zonder soerat al-Faatih’ah is het gebed niet geldig. Degenen die geen Arabisch spreken moeten toch deze soerah uit het hoofd leren.

51) Degenen die het niet uit het hoofd kunnen leren, dienen te zeggen: “Soebh’aan Allaahwa al-h’amdoelillaahwa laa ilaaha ill-Allaahwa Allaahoe akbarwa laa h’awla wa laa qoewwata illa billaah (Glorieus is Allah, en alle lof is voor Allah, er is geen god behalve Allah, Allah is de Grootste, en er is geen kracht noch macht behalve bij Allah).”

52) De Soennah is om het aayah voor aayah te reciteren en om te pauzeren aan het begin van elke nieuwe aayah. Men dient dus te zeggen: “Bismillaah ir-Rah’maan ir-Rah’iem (in de Naam van Allah, de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle),” dan even pauzeren, vervolgens zegt men: “Al-H’amdoelillaahi Rabb il-‘Aalamien (alle lof is voor Allah, de Heer van de werelden)” [werelden: de volledige schepping], dan even pauzeren. Daarna zegt men: “Ar-Rah’maan ir-Rah’iem (de Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle),” dan even pauzeren… enzovoort, tot het einde van de soerah.

Dit is hoe de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) de hele soerah reciteerde, pauzerend aan het eind van elke aayah en niet enkele verzen achter elkaar, zelfs al is er een logisch verloop van de betekenis.

[Besef dat Allah de Verhevene antwoordt op je gebed. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Allah, de Glorieuze en Verhevene, zei: “Ik heb het gebed tussen Mijzelf en Mijn dienaar gedeeld in twee delen en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.” Als de dienaar zegt: ‘Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden,' dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij geprezen.' Wanneer de dienaar zegt: ‘De Meest Barmhartige, de Meest Genadevolle,' dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij Verheerlijkt.' Als de dienaar zegt: ‘Bezitter (Heerser) van de Dag des Oordeels,' dan zegt Allah: ‘Mijn dienaar heeft Mij Verheven.' Wanneer de dienaar zegt: ‘U (alleen) aanbidden wij en U (alleen) vragen wij om hulp,' dan zegt Allah: ‘Dit is tussen Mij en Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft.' Wanneer de dienaar zegt: ‘Het pad van degenen aan wie U Uw gunst geschonken hebt , niet (het pad) van degenen die (Uw) Toorn verdienen, noch dat van de dwalenden,' dan zegt Allah: ‘Dit alles is voor Mijn dienaar en Mijn dienaar zal krijgen wat hij gevraagd heeft'.” (Sah'ieh' MoeslimKietaab as-Salaah,Baab woedjoeb qiraa-at al-Faatih'ah fi koellie rak'ah.) (De groen gekleurde tekst is de Nederlandstalige interpretatie van de betekenis van soerat al-Faatih'ah.)

Dit is een geweldige en belangrijke h'adieth. Als iemand dit in gedachte houdt als hij aan het bidden is, verkrijgt hij een immense khoeshoo' (concentratie, nederigheid) en al-Faatih'ah zal een grote invloed op hem hebben. Hoe kan het ook anders, wanneer hij voelt dat zijn Heer hem toespreekt en hem geeft wat hij vraagt?

Dit “gesprek” met Allah de Almachtige moet gerespecteerd worden overeenstemmend met de juiste waarde. De boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft gezegd (Nederlandstalige interpretatie):“Wanneer iemand van jullie staat te bidden, is hij in conversatie met zijn Heer, dus laat hem aandacht schenken hoe hij tot Hem spreekt.” (Al-H'aakiem, al-Moestadrak, 1/236; Sah'ieh' al-Djaami', 1538.)]

53) Het is toegestaan om het te lezen als Maaliki Yawm id-Dien of Maliki Yawm id-Dien.

Hoe degene die achter een imaam bidt het dient te reciteren

54) Degene die achter een imaam bidt, dient het achter de imaam te reciteren in de gebeden waar de Qor-aan zachtjes wordt gereciteerd en in gebeden waar het hardop gereciteerd wordt, als hij de recitatie van de imaam niet kan horen, of als hij pauzeert nadat hij het volledig gereciteerd heeft zodat degenen die achter hem bidden het kunnen reciteren. Wij denken dat deze pauze niet bewezen is in de Soennah. Ik zeg dat ik het bewijs genoemd heb van degenen die denken dat deze pauze toegestaan is en de weerlegging van dat bewijs, in Silsilat al-Ah’aadieth al-Dha’iefah, nr. 546, 547, deel 2, p. 24-26, Dar al-Ma’aarif editie.

Recitatie na soerat al-Faatih’ah

55) Het is Soennah om – na al-Faatih’ah – een andere soerah te reciteren, zelfs in salaat al-djanaazah (het begrafenisgebed), of enkele aayaat, in de eerste twee raka’aat.

56) De recitatie kan soms lang gemaakt worden en soms kort, vanwege redenen zoals reizen, hoesten, ziekte of het huilen van een baby.

57) De recitatie varieert volgens de gebeden. De recitatie in het fadjr-gebed is langer dan in al de andere gebeden. De volgende in lengte is dhzohr, dan ‘asr, dan ‘ishaa-e, dan maghrib, meestal.

58) De recitatie in het nachtgebed (qiyaam al-layl) is langer dan al deze gebeden.

59) De Soennah is om de recitatie in de eerste rak’ah langer te maken dan in de tweede.

60) Men dient de recitatie in de laatste twee korter te maken dan in de eerste twee raka’aat, ongeveer de helft. Als u meer details wenst over dit onderwerp, zie Sifat al-Salaah p. 102 (Arabisch origineel).

Reciteren van soerat al-Faatih’ah in elke rak’ah

61) Het is verplicht om al-Faatih’ah te reciteren in elke rak’ah.

62) Het is Soennah om ook in de laatste twee raka’aat er aan toe te voegen.

63) Het is niet toegestaan voor de imaam om zijn recitatie langer te maken dan wat voorgeschreven is in de Soennah, omdat dit moeilijk kan zijn voor degenen die achter hem bidden, zoals de ouderen en zieken, of verzorgende moeders, of degenen die andere dingen te doen hebben.

Hardop reciteren en zachtjes reciteren

64) Qor-aan dient hardop gereciteerd te worden in salaat al-fadjr en salaat al-joemoe’ah (vrijdag) gebeden, ‘ied (feest) gebeden, gebeden voor regen (istisqaa-e), gebeden ten tijde van een zonsverduistering (koesoef) en in de eerste twee raka’aat van salaat al-maghrib en salaat al-‘ishaa-e.

Men dient zachtjes te reciteren in dhzohr en ‘asr, in de derde rak’ah van de maghrib en de laatste twee raka’aat van ‘ishaa-e.

65) Het is toegestaan voor de imaam om soms een aayah hoorbaar te maken in de gebeden waar recitatie zachtjes gedaan moet worden.

66) In witr en qiyaam al-layl dient men soms zachtjes te reciteren en soms hardop, en men dient gematigd te zijn met het verheffen van de stem.

Tartiel – reciteren met een gematigd tempo

67) De Soennah is om de Qor-aan met een gematigd tempo te reciteren, niet snel en gehaast. De Qor-aan dient gereciteerd te worden op een manier waardoor elke letter goed onderscheiden kan worden, en de Qor-aan dient men te verfraaien met de stem. Men dient de algemene regels van de geleerden van tadjwied [recitatieregels van de Qor-aan] in acht te nemen en men dient de Qor-aan niet te reciteren op de geïnnoveerde manier van zangers of volgens de regels van muziek.

Het herinneren van de imaam

68) Het is voorgeschreven voor degenen die achter de imaam bidden om de imaam voor te zeggen wanneer hij twijfelt in zijn recitatie [of te corrigeren wanneer hij een fout maakt].

 

1   2   3   4   5   6

  • Tartiel

  • Dovnload 400.85 Kb.