Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Takbier tot de tasliem, alsof je het ziet

Dovnload 400.85 Kb.

Takbier tot de tasliem, alsof je het zietPagina6/6
Datum14.03.2017
Grootte400.85 Kb.

Dovnload 400.85 Kb.
1   2   3   4   5   6


8) De tweede rak’ah


125) Vervolgens dient men op te staan voor de tweede rak’ah, jezelf ondersteunend op je handen met de vuisten gebald alsof men deeg aan het kneden is. Dit is een essentieel deel van het gebed.

126) Men dient in de tweede rak’ah te doen wat men ook in de eerste rak’ah heeft gedaan.

127) Behalve de doe’aa-e voor het beginnen van het gebed (d.w.z. de openingssmeekbeden).

128) Men dient de tweede rak’ah korter te maken dan de eerste.

 


9) Zitten voor de tashah-hoed


129) Wanneer men de tweede rak’ah verricht heeft dient men [na de tweede sadjdah van de tweede rak'ah] te zitten voor de tashah-hoed. Dit is verplicht.

130) Men dient te zitten in de iftiraash zithouding, zoals dat hierboven beschreven is voor het zitten tussen de twee neerknielingen.

131) Maar het is op dit punt niet toegestaan om te zitten in iq’aa-e.

132) Men dient de rechterhand op het rechter dijbeen en knie te plaatsen, en het einde van de rechter elleboog op het dijbeen, niet ver er van af.

133) Men dient de linker handpalm te spreiden om het linker dijbeen en knie.

134) Het is niet toegestaan om te zitten rustend op de armen, vooral de linkerarm.

 

men dient de hele tashah-hoed naar de wijsvinger te kijken.

De correcte zithouding tijdens de tashah-hoed.

 

Het bewegen van de vinger en er naar kijken135) Men dient alle vingers van de rechterhand te ballen en de duim soms op de middelvinger te plaatsen.

136) Soms dient men kleine cirkeltjes er mee te maken.

137) Men dient met de wijsvinger te wijzen richting de qiblah.

138) Men dient er naar te kijken [d.w.z. naar de wijsvinger].

139) Men dient [kan] de wijsvinger [zachtjes] te bewegen, er doe’aa-e mee maken, vanaf het begin van de tashah-hoed tot het einde.

140) Men dient niet te wijzen met de wijsvinger van de linkerhand.

141) Men dient dit zo te doen in elke tashah-hoed.

Hoe men de tashah-hoed dient te zeggen en de doe’aa-e die hierop volgt

142) De tashah-hoed is verplicht, en wanneer men het vergeet, dient men de twee neerknielingen van vergeetachtigheid (sadjdat as-sahw) te verrichten.

143) Men dient het zachtjes te reciteren.

144) De bewoording van de tashah-hoed is: “At-tah’iyyaatoe lillaahi wa’s-salaawaatoe wa’t-tayyibaat. As-salaamoe ‘alayka ayyoeha’n-nabiyyoe wa rah’mat-Allaahi wa barakaatoehoe. As-salaamoe ‘alayna wa ‘ala ‘ibaad-illaah is-saalih’ien. Ash-hadoe an laa ilaaha ill-Allaah, wa ash-hadoe anna Moeh’ammadan ‘abdoehoe wa rasoeloehoe (de groeten en smeekbeden aan Allah, gebeden en al het goede komen toe aan Allah. Vrede zij met u, O profeet, en de genade van Allah en Zijn zegeningen! Vrede zij met ons, en met de oprechte dienaren van Allah! Ik getuig dat er geen god is die het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allah, en ik getuig dat Moh’ammed Zijn dienaar en boodschapper is).”

[Andere versies zijn genoemd in Sifat Salaat an-Nabi / het gebed van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) omschreven, maar wat hier is beschreven is het meest correct.]

Het smeken om zegeningen voor de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem): dit is wat voorgeschreven werd na de dood van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), en is overgeleverd in de tashah-hoed van Ibn Mas’oed, ‘Aa-ieshah en Ibn al-Zoebayr (moge Allah tevreden zijn met hen). Voor meer details zie Sifat Salaat an-Nabi, p. 161.

145) Daarna dient men zegeningen voor de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) te smeken door te zeggen: “Allaahoemma salli ‘ala Moeh’ammad wa ‘ala aali Moeh’ammad kama salayta ‘ala Ibraahiem wa ‘ala aali Ibraahiem, innaka h’amiedoen madjied. Allaahoemma baarik ‘ala Moeh’ammad wa ‘ala aali Moeh’ammad kama baarakta ‘ala Ibraahiem wa ‘ala aali Ibraahiem, innak ‘hamiedoen madjied (O Allah! Schenk Uw gunsten aan Moh’ammed en de familieleden van Moh’ammed, zoals U aan Ibraahiem en de familieleden van Ibraahiem Uw gunsten hebt geschonken. Voorwaar, U bent Meest Prijzenswaardig, Meest Vrijgevig. O Allah! Zegen Moh’ammed en de familieleden van Moh’ammed, zoals U Ibraahiem en de familieleden van Ibraahiem zegeningen hebt geschonken. Voorwaar, U bent Meest Prijzenswaardig, Meest Vrijgevig).”

146) Als men wil kan men dit verkorten door te zeggen: “Allaahoemma salli ‘ala Moeh’ammad wa ‘ala aali Moeh’ammad, wa baarik ‘ala Moeh’ammad wa ‘ala aali Moeh’ammad, kama salayta wa baarakta ‘ala Ibraahiem wa ‘ala aali Ibraahiem, innaka h’aamedoen madjied (O Allah! Schenk Uw gunsten aan Moh’ammed en de familieleden van Moh’ammed, en zegen Moh’ammed en de familieleden van Moh’ammed, zoals U Ibraahiem en de familieleden van Ibraahiem gunsten en zegeningen hebt geschonken. Voorwaar, U bent Meest Prijzenswaardig, Meest Vrijgevig).”

147) Vervolgens kan men in deze tashah-hoed elke doe’aa-e kiezen die hij wil van degenen die zijn overgeleverd, en AllahTa’aalaa aanroepen met deze woorden. [Zie o.a. "De Citadel van de Moslim", van Uitgeverij Momtazah.]

[Als het gebed twee raka'aat telt, dan kan men na de tashah-hoed de tasliem doen om het gebed af te sluiten, anders gaat men verder naar de derde rak'ah.]

 


10) De derde en vierde rak’ah


148) Vervolgens zegt men de takbier – wat verplicht is. De Soennah is om de takbier te zeggen terwijl men nog zit.

149) Men dient soms de handen op te heffen.

150) Vervolgens dient men op te staan voor de derde rak’ah, wat een essentieel deel is van het gebed, zoals ook de volgende rak’ah.

151) Men dient hetzelfde te doen als men op wil staan voor de vierde rak’ah.

152) Maar voordat men opstaat, dient men rechtop te zitten, door [de houding van] het linkerbeen aan te passen, totdat elk bot naar zijn plaats terug gekeerd is.

153) Vervolgens dient men op te staan, jezelf ondersteunend op je handen, zoals men deed wanneer men opstond voor de tweede rak’ah.

154) Vervolgens dient men in de derde en vierde rak’ah al-Faatih’ah te reciteren. Dit is verplicht.

155) Men mag daar soms een aayah of meer aan toevoegen.

Het reciteren van al-qoenoet wanneer er een calamiteit plaatsvindt

156) Het is Soennah om qoenoet te reciteren en te bidden voor de moslims wanneer hen een ramp overkomt.

157) Qoenoet dient gereciteerd te worden na het recht gaan staan vanuit [de laatste] roekoe’ en na het zeggen van “Rabbanaa wa laka al-h’amd (onze Heer, alle lof zij U).”

158) Er is geen specifieke doe’aa-e die gereciteerd moet worden in qoenoet, men dient te reciteren wat toepasselijk is wanneer de ramp plaatsvindt.

159) Men dient de handen op te heffen wanneer men deze doe’aa-e reciteert.

160) Men dient het hardop te reciteren als men als imaam optreedt.

161) Degenen die achter de imaam bidden, dienen “amien” te zeggen op deze doe’aa-e.

[Voor meer informatie over doe'aa-e al-qoenoet, zie het artikel Doe'aa-e al-Qoenoet op deze website]

162) Wanneer men klaar is, dient men de takbier te zeggen en te knielen.

Qoenoet al-Witr – wanneer dient het gereciteerd te worden en welke bewoording dient dit te hebben?

163) Qoenoet in [salaat al-witr is soms voorgeschreven.

164) Het dient gereciteerd te worden vóór roekoe’, in tegenstelling tot qoenoet ten tijde van een calamiteit.

165) Men dient de volgende woorden te reciteren: “Allaahoemma ihdini fieman hadayta, wa ‘aafini fieman ‘aafayta, wa tawallani fieman tawallayta, wa baarik li fiema a’tayta, wa qini sharra ma qadayta, fa innaka taqdi wa laa yoeqdaa ‘alayk, wa innahoe laa yadhilloe man walayta, wa laa ya’izzoe man ‘aadayta, tabaarakta rabbana wa ta’aalayta, wa laa mandjaa minka illa ilayk (O Allah, leid me samen met degenen die U heeft geleid en geef me gezondheid, samen met degenen die U gezondheid heeft geschonken. Neem me onder Uw hoede, samen met degenen die U onder Uw hoede heeft genomen. Zegen hetgeen U mij heeft gegeven. Bescherm me tegen het kwaad dat U heeft bestemd. U oordeelt en niemand oordeelt U. En iedereen die U als bondgenoot neemt, hij zal niet geminacht worden en iedereen die U als vijand neemt, zal nooit de smaak van glorie proeven. U bent gezegend, onze Heer, de Verhevene. Er is geen plaats van veiligheid tegen U behalve bij U).”

166) Deze doe’aa-e is onderwezen door de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), aldus is het toegestaan, omdat het verhaald is door de sah’aabah.

167) Vervolgens dient men de roekoe’ te verrichten, en de twee neerknielingen, zoals voorheen.

 


11) De laatste tashah-hoed en het plaatsen van de linkervoet onder het rechterbeen


168) Vervolgens dient men te zitten voor de laatste tashah-hoed.

169) Men dient hetzelfde te doen als in de eerste tashah-hoed.

170) Maar men dient moetawarikan te zitten, dat betekend het plaatsen van de linkervoet onder het rechterbeen.

 

de correcte zithouding (moetawarikan) tijdens de tweede tashah-hoed.

De correcte zithouding (moetawarikan) tijdens de tweedetashah-hoed.

 

onjuiste zithoudingen tijdens de tweede tashah-hoed.

Onjuiste zithoudingen tijdens de tweede tashah-hoed.

 

171) Men dient de rechtervoet rechtop te zetten (zie 1.).172) Het is ook toegestaan om de rechtervoet soms plat op de grond te leggen (zie 2.).

173) Men dient de linkerknie te bedekken met de linker handpalm, er stevig op leunend.

De verplichting van het smeken om zegeningen voor de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) en het zoeken van toevlucht bij Allah tegen vier dingen

174) Het is verplicht om in deze tashah-hoed zegeningen te vragen voor de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), enkele versies hiervan hebben we hiervoor al aangegeven bij de bespreking van de eerste tashah-hoed.

175) Men dient ook bescherming bij Allah de Verhevene te zoeken tegen vier dingen, en te zeggen: “Allaahoemma iennie a’oedzoe bika min ‘adzaab djahannam wa min ‘adzaab al-qabri wa min fitnat il-mah’yaa wa’l-mamaat, wa min sharri fitnat il-masieh’ ad-dadjaal (O Allah, ik zoek mijn toevlucht bij U tegen de bestraffing van het graf, en tegen de bestraffing van het Hellevuur, tegen de beproevingen van leven en dood, en tegen de slechtheid van de beproeving van de antichrist).”

De beproevingen van leven betekenen de verleidingen van deze wereld en de lusten welke een persoon meemaakt in zijn leven. De beproevingen van de dood duiden op de marteling in het graf en de ondervraging door de twee engelen. De beproeving van de Dadjaal (antichrist) betekent de abnormale dingen die hij verricht waardoor vele mensen tot dwaling worden gebracht, en zij zullen hem volgen en geloven in zijn bewering dat hij goddelijk is. (Voor meer informatie over de antichrist, zie het artikel “Wees gewaarschuwd voor ad-dadjjaal: de antichrist,” geschreven door sheikh Moh’ammed Saalih’ al-Moenadjid.)

 


12) Doe’aa-e vóór de salaam


176) Vervolgens mag men voor zichzelf smeekbeden verrichten wat hij nodig acht, zoals is verhaald in de Qor-aan en Soennah. Er zijn vele goede smeekbedes. Als men geen doe’aa-e vanuit deze bronnen kent, dan kan men zeggen wat gemakkelijk voor hem is, men kan vragen voor dingen die hem tot voordeel zijn in zijn religie en in zijn wereldse aangelegenheden.


13) Tasliem (het beëindigen van het gebed)


Verschillende soorten van tasliem (het zeggen van salaam)

177) Vervolgens dient men de salaam naar rechts te zeggen, wat een essentieel deel is van het gebed, het gezicht naar rechts draaiend zodat de witheid van zijn rechterwang gezien kan worden (van achteren).

178) Vervolgens dient men de salaam naar links te zeggen, het gezicht naar links draaiend zodat de witheid van zijn linkerwang gezien kan worden, ook in het begrafenisgebed.

179) De imaam dient zijn stem te verheffen wanneer hij de salaam zegt, behalve in het begrafenisgebed.

180) De salaam heeft vier vormen:

a) “As-Salaamoe ‘alaykoem wa rah’mat-Allaahoe wa barakaatoehoenaar rechts, en “as-salaamoe ‘alaaykoem wa rah’mat-Allaah” naar links.

b) Hetzelfde, maar zonder het zeggen van “wa barakaatoehoe.”

c) “As-Salaamoe ‘alaykoem wa rah’mat-Allaahoe” naar rechts, en “as-salaamoe ‘alaykoem” naar links.

d) Het zeggen van één salaam, het hoofd een beetje naar rechts kantelend.

[Toegevoegd door vertaler – Smeekbeden na de tasliem:

Na de tasliem kan men o.a. de volgende doe'aa-e en dzikr reciteren

– “Astaghfiroellaah (drie keer). Allaahoemma Anta as-salaamoe wa mienka as-salaamoe, tabaarakta yaa Dza al-djalaalie wa al-iekraam [Allah vergeef mij (drie keer). O Allah, U bent Vrede en van U komt vrede. Gezegend bent U, O Bezitter van majesteit en edel].”

– Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden zijn met hem) verhaalde dat de boodschapper van Allah (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Wie meteen na de (verplichte) salaat 33 maal de woorden “Soebh’aan-Allaah” (Heilig is Allah) zegt, en 33 maal “al-h’amdoelillaah” (alle lof is voor Allah), en 33 maal de woorden “Allaahoe Akbar” (Allah is de grootste), en om het honderdtal vol te maken zegt: “Laa ilaaha illallaah, wah’dahoe, laa sjarieka lah, lahoel-moelk, wa lahoel-h’amd, wa hoewa ‘alaa koelie shay’in qadier” (er is geen god dan Allah, de Enige, zonder deelgenoten, van Hem is het Koninkrijk en alle lof zij Hem en Hij is over alles Machtig), zal al zijn fouten vergeven worden, al zijn zij als het schuim van de zee.” (Overgeleverd door Moeslim.)

– Ayaat al-Qoersie (aayah 255 van soerah al-Baqarah) heeft vele zegeningen, onder andere (Nederlandstalige interpretatie): “Eenieder die dit na elk verplicht gebed reciteert, alleen de dood zal hem beletten het Paradijs in te gaan.”(An-Nasaa-ie, ‘Amal al-Yawm wa llaylah – h’adieth nr. 100, ook Ibn as-Soennie – nr. 121. Zie ook al-Albaanie, Sah’ieh’ ad-Djaami’ as-Saghier 5/339 en Sielsielatoe l-ah’aadieth as-Sah’ieh’ah 2/697 – nr. 972.) Voor meer doe’aa-e en dzikr voor na de tasliem, zie o.a. “De Citadel van de Moslim“, van Uitgeverij Momtazah – www.momtazah.net.) (Tot zover de toevoeging van de vertaler)]

O mijn moslimbroeder! Dit is wat ik kon samenvatten van Sifat Salaat an-Nabi [Het Gebed van de Profeet Omschreven], als poging om het toegankelijker voor jou te maken, zodat het duidelijk voor jou is, alsof je het met je eigen ogen kunt zien. Als je op deze manier bidt, zoals dat voor jou omschreven is hoe de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) bad, dan hoop ik dat Allah de Verhevene dat van jou zal accepteren, omdat je, door dit te doen, de woorden van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) werkelijk in praktijk hebt gebracht (Nederlandstalige interpretatie):“Bid zoals jullie mij hebben zien bidden.”

Bovendien moet je niet vergeten hoe belangrijk het is om goed geconcentreerd en nederig te zijn in het gebed, want dit is het uiteindelijke doel van het staan voor Allah de Verhevene in het gebed.

[De beloning die genoteerd wordt door de engelen, is in verhouding tot de mate van khoeshoe' (nederigheid), zoals de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) zei (Nederlandstalige interpretatie): “Een dienaar kan bidden, maar er wordt niets genoteerd (als goede daad), behalve een tiende, of een negende, of een achtste, of een zevende, of een zesde, of een vijfde, of een kwart, of een derde, of de helft.” (Overgeleverd door imaam Ah'mad; Sah'ieh' al-Djaami', 1626.) Alleen die delen van het gebed die met aandacht en concentratie verricht worden, zullen van nut zijn. Het is overgeleverd dat Ibn ‘Abbaas (moge Allah tevreden zijn met hem) zei: “Je zult alleen dat van je gebed krijgen waar je je op concentreert.” Voor meer informatie over khoeshoe', zie het artikel Khoeshoo’ tijdens het gebed, of het boek "33 Manieren om khoeshoe' tijdens het gebed te ontwikkelen", van sheikh Moh'ammed Saalih' al-Moenadjied, uitgegeven door Uitgeverij Momtazah.

Hoe meer je een houding van nederigheid en onderworpenheid kunt ontwikkelen, zoals dat voor jou omschreven is in het gebed van de profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem), des te meer voordelen je zult oogsten, zoals dat is aangegeven door onze Heer (Nederlandstalige interpretatie): “…Waarlijk, as-salaah weerhoudt van de gruweldaden (immoraliteit) en al-moenkar (het verwerpelijke)…” [Soerat al-‘Ankaboet (29), aayah 45.]

[De beoogde kwaliteit van het gebed wordt door de Qor-aan zelf genoemd in de volgende zin. Wat betreft de recitatie ervan, men dient te weten dat de recitatie die niet verder gaat dan de keel en het hart niet bereikt, kan iemand niet genoeg kracht geven om standvastig in zijn geloof te blijven, om maar te zwijgen over het hem in staat stellen de vallen van ongeloof te ontwijken. Een h’adieth zegt over zulke mensen (Nederlandstalige interpretatie): “Zij zullen de Qor-aan reciteren, maar de Qor-aan zal niet voorbij hun kelen gaan; zij zullen het geloof verlaten zoals de pijl de boog verlaat.”(Overgeleverd door al-Boekhaarie, Moeslim en in Moewatta-e.) De recitatie die geen enkel effect heeft op iemands gedrag of manier van denken, zijn moreel en karakter, en hij blijft verrichten wat de Qor-aan verbiedt, is totaal geen recitatie van een gelovige. De profeet (Allahs zegeningen en vrede zijn met hem) heeft over zo iemand gezegd (Nederlandstalige interpretatie): “Hij die toegestaan maakt wat de Qor-aan verboden heeft verklaard, gelooft totaal niet in de Qor-aan.”(Overgeleverd door at-Tirmidzie, op gezag van Soehayb ar-Roemie.) (Uit Tefhiem al-Qor-aan, Sayyid Aboe al-A’laa Mawdoedie.)]

Tenslotte vraag ik Allah om ons gebed te accepteren en al onze goede daden, en om hun beloning te bewaren tot de Dag dat wij Hem ontmoeten:

“De Dag waarop noch bezit noch kinderen van nut zullen zijn. Behalve wie tot Allah komt met een zuiver hart.” [Soerat ash-Shoe'araa-e (26), aayah 88-89.]

[Een zuiver hart is vrij van shirk (polytheïsme) en van twijfel. Wat de zonden betreft, niemand is daarvan gevrijwaard… Sa’ied ibn al-Moesayyieb zei: “Het zuivere hart is het gezonde hart: het hart van de gelovige, omdat het hart van de ongelovige en de huichelaar ziek is.” (Tefsier al-Baghawiey.)]Alle lof is voor Allah, de Heer der werelden (de volledige schepping).


www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !اسم المكتب عn

اسم المكتب عn


1   2   3   4   5   6

  • 9) Zitten voor de tashah-hoed
  • 10) De derde en vierde rak’ah
  • 11) De laatste tashah-hoed en het plaatsen van de linkervoet onder het rechterbeen
  • 12) Doe’aa-e vóór de salaam
  • 13) Tasliem (het beëindigen van het gebed)

  • Dovnload 400.85 Kb.