Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Technische gegevens

Dovnload 152.63 Kb.

Technische gegevensDatum01.08.2017
Grootte152.63 Kb.

Dovnload 152.63 Kb.BS-1251 DUSTEC

NL Gebruiksaanwijzing 2.

GB Users manual 3.

FR Manuel d’utilisation 5.

DK Manual 6.

I Manuale 8.

ES Manual 9.

DE Bedienungsanleitung 11.
TECHNISCHE GEGEVENS


Type

BS-1250

Opgenomen vermogen

1.400 Watt

Afgegeven vermogen

950 Watt

Toerental

10.000 tpm

Aansluiting

M14

In verband met continue productontwikkelingen en technische verbeteringen kunnen technische gegevens zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Motor voor wisselstroom ontstoord volgens EN 55014-1/-2, EN 61000-3-2/-3-3
Algemeen geldende preventieve maatregelen en de ingesloten veiligheidsvoorschriften moeten worden opgevolgd
Beschrijving van de machine:

De BS-1250 is een dubbel geïsoleerde machine voor DROOG gebruik, voor toepassing in combinatie met slijpkoppen voor het egaliseren en reinigen van beton- en steen.

De machine dient niet voor watergekoeld gebruik en is niet geschikt voor gebruik met slijpkoppen die met water gekoeld moeten worden.
Voedingsspanning

De machine mag uitsluitend worden aangesloten op de spanning die staat vermeld op het typeplaatje en werkt uitsluitend met 1-fase wisselspanning. De machine is dubbel geïsoleerd volgens de Europese Richtlijn en kan daardoor ook worden aangesloten op contactdozen zonder massakabel / aarde.


Hoofdonderdelen

1 Handgreep 2 Schakelaar

3 Luchtgleuven 4 Beschermkap

5 StofafzuigingExtra veiligheidsvoorschriften

 • Houdt de machine altijd vast met beide handen, waarbij de kans bestaat dat u verborgen leidingen of uw eigen snoer raakt. Bij eventueel contact met een stroomgeleidende kabel worden de vrije metalen gedeeltes van de machine ook geleidend, waardoor de gebruiker een elektrische schok kan oplopen. Draag bij voorkeur beschermende handschoenen.

 • Steek alleen de stekker in het stopcontact als de schakelaar is uitgeschakeld.

 • De machine mag niet vochtig zijn.

 • Gebruik de machine altijd onder toezicht. Blijf met uw handen uit de buurt van draaiende onderdelen.

 • Zorg ervoor dat u altijd stevig staat.

 • Draag de voorgeschreven en passende beschermingskledij.

 • In verband met het eventueel ontstaan van stofdeeltjes wordt gebruik van een stofmasker aangeraden

 • Controleer als de slijpkop goed gemonteerd is.

 • Controleer voor gebruik of alle schroeven goed vast zitten. Door trillingen die tijdens het werken optreden, kunnen schroeven lostrillen en daardoor tot schade of letsel leiden.

 • Raak na gebruik de metalen delen van de machine en de slijpkop niet aan; deze kunnen heet zijn en brandwonden veroorzaken.

 • Voorkom dat de machine per ongeluk gaat draaien; ontgrendel altijd de schakelaar als u de stekker uit het stopcontact trekt, of als er een stroomstoring is opgetreden.


Koolborstels

De machine is uitgerust met speciale koolborstels welke zichzelf uitschakelen indien er teveel slijtage is opgetreden. Hiermee wordt voorkomen dat de machine wordt beschadigd door slecht functionerende koolborstels. Laat de koolborstels bij de jaarlijkse verplichte keuring (NEN 3140 & NEN – EN 50144 ) controleren en desnoods vervangen door de erkende vakman.


Afzuiging

Het stof dat bij het werken vrijkomt, is schadelijk voor de gezondheid. Bij droog gebruik moet daarom gebruik worden gemaakt van een hiervoor bestemd stofafzuigsysteem en moet zonodig een stofmasker worden gedragen. Het gebruik van stofafzuiging is eveneens vereist voor een optimaal rendement van de slijpkop. Informatie hierover is beschikbaar bij de leverancier van diamantgereedschappen.GARANTIE

Voor de BS-1250 geldt een garantieperiode van 12 maanden welke ingaat op het moment van levering. Garantieaanspraken dienen te worden aangetoond door middel van overlegging van de aankoopfactuur. De garantie omvat het herstellen van opgetreden gebreken, welke terug te voeren zijn op materiaal- en/of fabricagefouten.Niet onder de garantie vallen:

 • Gebreken of schaden, welke zijn opgetreden door foutief gebruik of aansluiten.

 • Overbelasting van de machine.

 • Wanneer slecht of foutief onderhoud is gepleegd.

 • De informatie uit de handleiding niet goed is opgevolgd.

 • De machine gebruikt is door onbevoegden.

 • Indien de machine gebruikt is voor doeleinden waar het niet geschikt voor is.

 • De machine gerepareerd is met gebruik van niet-originele onderdelen.

 • Indien de machinecodering is aangetast of verwijderd.

 • Indien door brand, vocht en/of transportschade gebreken zijn ontstaan.


GEBRUIK HET JUISTE TYPE SLIJPKOP.

Kies een type dat is afgestemd op het te slijpen materiaal. Wij adviseren slijpkoppen van het merk Carat. Neem de gebruiksaanwijzing van de slijpkoppen in acht.

Zorg dat de zaag in de juiste richting draait. Let erop dat de richting van de pijl op het etiket van de slijpkop correspondeert met de richting van de pijl op de tandwielkast van de machine. Bij de meeste zagen zal na het monteren de pijl aan de voorzijde zitten.
MONTAGE VAN DE SLIJPKOP.

Benodigd gereedschap:

Nokkensleutel.
Voor het monteren van de slijpkop gaat u als volgt te werk:

Trek ALTIJD eerst de steker uit de wandcontactdoos;


 • Houdt de hoofdas geblokkeerd en schroef de centrale flens los, gebruikmakende van de nokkensleutel;

 • Controleer de staat van de flenzenset, alvorens de slijpkop te monteren. De oplegvlakken tussen zaagflens en slijpkop moeten schoon en van een nauwkeurige passing zijn;

 • Plaats de flens terug en draai deze goed vast. Gebruik hiertoe de spindelblokkering en nokkensleutel.


HET GEBRUIK

De spanning van de wandcontactdoos moet overeenkomen met de spanningsaanduiding op het typeplaatje van de machine.


Zet de machine op het te bewerken oppervlak. Schakel de machine in en laat deze door lichte druk over het materiaal bewegen.
Bij een sterke daling van het toerental van de machine tijdens gebruik, dient minder druk op de machine uitgeoefend. Laat de machine eerst weer volledig op toeren komen, alvorens de werkzaamheden te hervatten.

TECHNICAL INFORMATION


Type

BS-1250

Power

1.400 Watt

Power loaded

950 Watt

Rotational speed

10.000 rpm

Connection

M14

Because of unbroken product developments and technical improvement, technical information can be changed without previous notice. Motor for alternating current suppressed in accordance with EN 55014-1/-2, EN 61000-3-2/-3-3


General preventive measures and enclosed safety prescriptions has to be followed.
Description of the machine

The BS-1250 is a double isolated machine for dry use, for use in combination with grinding wheels for equalizing and cleaning of concrete and stone surfaces. The machine is not for use with water-cooling and is not suitable for use with grinding wheels which has to be cooled with water.


Supply voltage

The machine may only be fitted on the voltage which is mentioned on the type plate and only functions with 1-phase supply voltage. The machine is double isolated in accordance with the European guidelines and may because of that be fitted on wall sockets without mass cable/ ground.


Parts

1 Grip 2 Switch

3 Air groves 4 Protecting hood

5 Dust exhaustion

Extra safety directions

 • Always hold the machines with both hands, in which there may the risk that you touch hidden pipes or your own lead. When having contact with an electric cable, the free metal parts of the machine also become conducted by which the user may get an electric shock. Preferably wear protecting gloves.

 • Only put in the plug when the switch is off.

 • The machine may not be moistly.

 • Always use the machine under supervision. Stay with your hands out of the running parts.

 • Take care that you stand tightly

 • Wear the prescribed and fitting clothes .

 • Because of possibly dust particles, it is advisable to wear a dust mask.

 • Check if the grinding wheel is well fixed.

 • Before using the machine check if all screws are well fastened. Because of vibrations created during the work, screws can be loosen, which can lead to damage or injury.

 • Do not touch the metal parts of the machine or diamond blades after use; these can be hot and cause burns.

 • Prevent that the machine accidentally switches on. Always unlock the switch if you pull the plug out or in case of an electricity failure.


Carbon brushes

The machine is equipped with special carbon brushes which switch off their selves in case of too much wear. By this it prevents that the machine will be damaged by bad working carbon brushes. Check the carbon brushes at the yearly obliged inspection (NEN 3140 & NEN – EN 50144 ) and if necessary replace them by a qualified expert.


Exhaustion

The dust created during the job is damaging for the health. Use a dust exhaustion system if you work without water cooling and wear a dust mask if necessary. Using a dust exhaustion is also obliged for an optimal efficiency of the grinding wheel. More information about this is available at the supplier of diamond tools.GUARANTEE

For the BS-1250 counts a guarantee period of 12 months which starts at the moment of delivery. Guarantee claims have to be proved by showing the purchase invoice. The guarantee contains repairing the occurred lacks; which can be lead back to material and/or manufacturing faults.Not covered by the guarantee

 • Lacks or damages, which occurred by wrong use or connecting.

 • The machine is overloaded.

 • The information from the manual is not right followed up.

 • The machine is used by unauthorized persons.

 • There has been bad or wrong maintenance.

 • The machine is used for unsuitable purposes.

 • The machine is repaired with non-original spare parts.

 • The machine code is affected or removed.

 • Lacks by fire, moist and/or transport damage.USE THE RIGHT TYPE GRINDING WHEEL

Choose a type which is suitable for the material to be grind. We advise grinding wheels from Carat. Seriously observe the manual of the grinding wheels. Take care that the grinding wheel is turning the right direction. Watch to the arrow on the label of the wheel which is corresponding with the direction from the arrow on the gear case. After assembling, most of the blades have the arrow on the front.


ASSEMBLING THE GRINDING WHEEL

Necessary tools.

Cam key
Assembling the grinding wheel:

First ALWAYS pull out the plug


 • Keep the main shaft blocked and screw off.

 • Check the condition of the flange set, before assembling the grinding wheel. The base plane between the saw flange and grinding wheel has to be clean and carefully fit.

 • Put the flange back and properly tighten these. Here for use the spindle blocking and cam key.


USE

The power of the wall socket has to fit to the power indication on the type plate of the machine.


Put the machine on the treat surface switch on the machine and move this with a light pressure on the material.
In case of a huge decrease of the rotation speed while using the machine, a lower pressure on the machine is advisable. The machine first has to increase in speed before restarting the activities.

DONNEES TECHNIQUES


Type

BS-1250

Puissance absorbée

1.400 Watt

Puissance délivrée

950 Watt

Vitesse de rotation

10.000 rpm

Diamètre de la broche

M14

Les informations délivrées dans cette notice peuvent, pour des raisons d’améliorations techniques, faire l’objet de modifications à tout moment, et ce, sans avertissement préalable.

Le moteur pour courant alternatif est antiparasité et conforme aux normes EN 55014-1/-2, EN 61000-3-2/-3-3.
Il conviendra de prendre toutes les mesures de précaution élémentaires de protection et de sécurité lors du maniement de la machine.
Description de la machine

La BS-1250 Carat est une machine destinée au ponçage ou nettoyage de matériaux tels que le béton ou les pierres naturelles ; son moteur dispose d’une double isolation. Cette machine qui n’est pas prévue pour être utilisée à l’eau, ne doit pas recevoir de plateaux diamantés utilisables sous arrosage.


Tension d’alimentation

La machine ne peut être alimentée que par une tension conforme à celle indiquée sur sa plaque signalétique, et n’accepte qu’un système d’alimentation comprenant une phase et un neutre. Sa double isolation est conforme aux normes Européennes et peut par conséquent être utilisée sans connexion à la terre.


Vue générale

1 Poignée

2 Interrupteur

3 Orifices de ventilation

4 Jupe d’aspiration

5 Raccord d’aspiration de poussière


Précautions d’utilisation

 • Toujours utiliser la machine à deux mains. Ne jamais utiliser la machine avec un câble endommagé (fils électriques dénudés) risque de grave choc électrique.

 • Ne brancher la prise secteur qu’après s’être assuré que l’interrupteur est sur la position off.

 • La machine craint l’humidité

 • Toujours travailler bien en vue et éloigner les mains des parties mobiles

 • Prenez bien soin de travailler au sec

 • Portez des vêtements adaptés

 • Portez un masque à poussière

 • Bien vérifier le serrage du plateau.

Les vibrations pouvant desserrer vis et écrous, vérifier périodiquement leur serrage afin d’éviter tout dommage • Après le travail, pour éviter les brûlures il ne faut pas toucher le plateau Diamanté avant qu’il n’ait eu le temps de se refroidir

 • Pour éviter la mise en route accidentelle bien bloquer l’interrupteur sur la position off avant de la replacer dans son coffre, ou en cas de panne d’alimentation


Charbons

La machine est équipée de charbons auto-rupteurs qui coupent l’alimentation au collecteur. Ceci évite d’endommager ce dernier en cas d’usure trop importante. Veillez à bien contrôler les charbons au moins 1 fois par an, et remplacez les si nécessaire.


Evacuation de la poussière

La poussière est mauvaise pour la santé. Utilisez un système d’évacuation (aspirateur) ainsi qu’un masque et des vêtements adaptés.

Une bonne aspiration des poussières refroidira également le plateau diamanté, ce qui allongera également sa durée de vie.
Plus d’informations techniques sont disponibles chez votre revendeur CARAT.


GARANTIE

La BS-1250 Carat est garantie pièces et main d’œuvre pendant 12 mois à partir de la date de livraison. Cette garantie ne sera accordée que sur présentation de la facture. Elle exclue naturellement toute utilisation inadaptée.


N’est pas couvert par la garantie :

 • Tout dommage suite à un mauvais branchement électrique ou par une éventuelle surtension ou surcharge.

 • Toute utilisation non conforme au manuel d’utilisation

 • Lorsque la machine est utilisée par une personne non autorisée

 • Lorsqu’elle a fait preuve d’un mauvais entretien.

 • Lorsque la machine est utilisée dans des conditions inappropriées.

 • Lorsqu’elle est réparée avec d’autres pièces que celles d’origine

 • Lorsque le N° de série a été effacé ou modifié.

 • Lorsqu’elle a subi des avaries dues à l’humidité, au feu, ou lors d’un transport.UTILISER UN PLATEAU DIAMANTE ADAPTE CARAT

Choisissez un plateau adapté au matériau sur lequel vous travaillez. Nous vous conseillons des plateaux Carat dont vous consulterez sérieusement la notice. Vérifiez bien le sens de rotation du plateau. Pour ce faire vérifiez que la flèche de direction du plateau correspond bien à celle gravée sur la machine.


POUR MONTER ET SERRER LE PLATEAU

Vous devez utiliser la clé à ergots livrée avec la machine


Installation du plateau sur la machine :

D’abord dévisser la flasque


 • Bien bloquer la broche pour enlever l’écrou

 • Bien vérifier l’état de propreté des flasques et écrous de serrage du plateau. Bien vérifier la portée du plateau au niveau du flasque intérieur.

 • Vérifier l’état de propreté de la broche et de son filetage.

 • Une fois monté, veillez à bien serrer le plateau avec la clé à ergots livrée avec la machine.UTILISATION

Positionner la machine sur la surface à traiter, mettez la en route en la tenant fermement et en appliquant une légère pression sur le matériau.


En cas de baisse de régime importante pendant le ponçage, veiller à relâcher la pression afin de laisser la machine reprendre une vitesse normale de travail.
TEKNISK INFORMATION


Type

BS-1250

Effekt

1.400 Watt

Effekt belastet

950 Watt

Omdrejningshastighed

10.000 omdrej./m

Aksel

M14 gevind

Grundet kontinuerlig produktudvikling og tekniske forbedringer kan de tekniske informationer ændres uden forudgående varsel. Motor til vekselstrøm i overensstemmelse med EN 55014-1/-2, EN 61000-3-2/-3-3


De generelle vedlagte sikkerhedsanvisninger skal følges.
Beskrivelse af maskinen

BS-1250 er en dobbelt isoleret maskine til tør anvendelse, kombineret med slibeskive til uligning og rengøring af beton eller stenoverflader. Maskinen må ikke anvendes med vandafkøling og er ikke beregnet til anvendelse med slibeskiver, der kræver vandafkøing.
Strømforsyning

Maskinen må kun tilsluttes den spænding, som er nævnt på typeskiltet og fungerer kun med 1-faset strømforsyning. Maskinen er dobbelt isoleret i ensovenstemmelse med europæiske retningslinier og må derfor tilsluttes vægstik uden jord.


Dele

1 Greb 2 Kontakt

3 Lufthuller 4 Beskyttelsesskærm

5 SugestudsEkstra sikkerhedsanvisninger

 • Hold altid maskinen med begge hænder, da der kan være risiko for at ramme skjulte rør og egen ledning. Hvis der opstår kontakt med et el-kabel, kan maskinens frie metaldele blive strømførende og give brugeren elektrisk stød. Det anbefales af bære handsker.

 • Sæt kun stikket i, når kontakten er på “off”.

 • Maskinen må ikke blive fugtig.

 • Hold altid øje med maskinen, når den anvendes. Hold hænderne væk fra bevægelige dele.

 • Sørg for at have godt fodfæste.

 • Bær den foreskrevne beklædning.

 • Da der kan forekomme støvpartikler, tilrådes det at anvende støvmaske.

 • Kontroller at slibeskiven er monteret korrekt.

 • Kontroller at alle skruer er strammet før maskinen anvendes. Skruerne kan løsne sig pga. vibrationer under arbejdet og dette kan føre til skade på materiale eller person.

 • Rør ikke maskinens metaldele eller diamantklinger efter brug, da disse kan være brandvarme.

 • Sørg for at maskinen ikke tændes utilsigtet. Slå altid kontakten fra, hvis du trækker stikket ud eller i tilfælde af strømsvigt.


Kul

Maskinen er forsynet med særlige kul, som automatisk slår fra, hvis de bliver for slidte. Derved undgås det at maskinen tager skade pga. dårligt virkende kul. Kontroller kullene ved den obligatoriske årlige kontrol. NEN 3140 & NEN – EN 50144 ) og lad en kvalificeret ekspert udskifte dem hvis nødvendigt.


Anvend støvsuger

Støvet der dannes under arbejdet er skadeligt for helbredet. Anvend støvsuger og bær en støvmaske hvis nødvendigt. Anvendelse af støvudsugning er nødvendigt for at slibeskiven holder optimal effektivitet. Flere informationer kan fås hos forhandleren af diamantværktøjet.GARANTI

Garantiperioden for BS-1250 er 12 måneder fra leveringstidspunktet. Enhver henvendelse skal ledsages af købsfakturaen. Garantien omfatter reparation af skader opstået på baggrund af materiale- eller produktionsfejl.Garantien gælder ikke

 • Fejl og mangler opstået på baggrund af utilsigtet brug.

 • Overbelastning af maskinen.

 • Hvis informationerne fra denne manual ikke følges korrekt.

 • Hvis maskinen er betjent af ikke autoriserede personer.

 • Hvis maskinen repareres af u-autoriseret personel.

 • Hvis maskinen ikke er blevet ordentligt vedligeholdt.

 • Hvis maskinen anvendes til utilsigtede formal.

 • Hvis maskinen repareres med uoriginale reservedele.

 • Hvis maskinkoden er beskadiget eller blevet fjernet.

 • Skader opstået pga. brand, fugt og/eller transportskader.


ANVEND DEN KORREKTE TYPE SLIBESKIVE

Vælg en type der passer til det materiale, som skal slibes. Vi anbefaler at anvende skiver fra Carat. Følg manualen nøje. Sørg for at slibeskiven drejer i den korrekte retning. Se på pilen på skiven, og kontroller, at omdrejningsretningen svarer til maskinens omdrejningsretning.


MONTERING AF SLIBESKIVEN

Nødvendigt værktøj:

Spændenøgle
Montering af slibeskiven:

Sørg for ALTID først at trække stikket ud


 • Bloker hovedakslen og skru flangen af.

 • Kontroller flangesættes stand før slibeskiven monteres.

 • Alle flanger og skiven skal være rene og ubeskadigede og monteres omhyggeligt.

 • Sæt flangerne på plads og stram disse. Anvend hertil spindellås og spændenøgle.


ANVENDELSE

Strømmen fra vægstikket skal stemme overens med indikationen på maskinens typeplade.


Stil maskinen på en plan overflade, tænd maskinen og før den med et let tryk hen over materialet.
Hvis omdrejningshastigheden falder meget anbefales det at mindske presset på maskinen. Maskinen skal først op i omdrejninger før aktiviteterne fortsættes.
INFORMAZIONI TECNICHE


Modello

BS-1250

Potenza

1.400 Watt

Potenza resa

950 Watt

Velocità di rotazione:


10.000 G/min

Attacco mandrino

M14

In seguito ai continui sviluppi e alle evoluzioni tecnologiche che contraddistinguono i nostri prodotti, le informazioni tecniche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Il motore in corrente alternata non è più in commercio in base alle norme EN 55014-1/-2, EN 61000-3-2/-3-3.


Seguire attentamente le misure generali di prevenzione e le prescrizioni di sicurezza allegate.
Descrizione dell’utensile

Il modello BS-1250 è un utensile a doppio isolamento da utilizzare a secco in combinazione con mole abrasive per livellare e lucidare il calcestruzzo o altre superfici in pietra. Si sconsiglia l’utilizzo dell’utensile con raffreddamento ad acqua; non indicato per essere utilizzato con mole abrasive che devono essere raffreddate ad acqua.


Tensione di alimentazione

L’utensile deve essere collegato esclusivamente al voltaggio indicato sulla targhetta del modello e funziona solo con una tensione di alimentazione monofase. L’utensile è dotato di doppio isolamento in linea con le Linee Guida Europee e può essere collegato alla presa di corrente senza messa a terra.


Componenti

1 Impugnatura 2 Interruttore

3 Fenditure per il passaggio dell’aria 4 Guscio protettivo

5 Sistema di aspirazione polveriIstruzioni di sicurezza aggiuntive

 • Impugnare l’utensile con entrambe le mani ogniqualvolta esista il rischio di toccare cavi nascosti o il cavo stesso del trapano. Nel caso in cui si verifichi un contatto con un cavo elettrico anche le parti metalliche dell’utensile diventano facili conduttori e possono provocare all’utente gravi shock elettrici. Indossare preferibilmente guanti protettivi.

 • Collegare l’utensile alla corrente solo quando è spento.

 • L’utensile non deve essere umido.

 • Utilizzare sempre l’utensile sotto supervisione.

 • Tenere le mani lontano dalle parti in movimento.

 • Assicurarsi di avere una posizione stabile.

 • Indossare gli indumenti prescritti.

 • Si raccomanda l’utilizzo di una maschera antipolvere per evitare di inalare particelle dannose.

 • Assicurarsi che la mola abrasiva sia ben fissata.

 • Prima di utilizzare l’utensile assicurarsi che tutte le viti siano avvitate saldamente. A causa delle vibrazioni durante il lavoro, è possibile che alcune viti si allentino, rischiando di incorrere in danni materiali o lesioni fisiche.

 • Non toccare le parti metalliche dell’utensile o della lama diamantata dopo l’uso poiché potrebbero essere eccessivamente calde e causare ustioni.

 • Evitare eventuali riavviamenti accidentali dell'utensile. Bloccare l’interruttore quando si scollega l’utensile dalla rete elettrica o in caso di interruzione di corrente.


Spazzole di carbonio

L’utensile è dotato di spazzole speciali di carbonio che si disattivano autonomamente in caso di eccessiva usura. In questo modo si evita che l’utensile si danneggi per il malfunzionamento delle spazzole di carbonio. Controllare le spazzole di carbonio in occasione dell’ispezione annuale obbligatoria (NEN 3140 & NEN – EN 50144 ) e se necessario farle sostituire da un tecnico specializzato.


Sistema di aspirazione

La polvere che si forma durante i lavori può essere dannosa per la salute. Utilizzare un sistema di aspirazione polveri se si lavora senza raffreddamento ad acqua e indossare una maschera antipolvere se necessario. Utilizzare un sistema di aspirazione polveri è vivamente raccomandato anche per ottenere risultati ottimali dalla mola abrasiva. Ulteriori informazioni al riguardo sono disponibili presso il rivenditore di utensili diamantati.GARANZIA

Per il modello BS-1250 la garanzia ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna. I diritti di garanzia possono essere esercitati solo previa presentazione di scontrino fiscale. La garanzia copre riparazioni di eventuali difetti dovuti a difformità materiali e/o di fabbricazione.


La garanzia non copre

 • Difetti o danni dovuti ad un utilizzo scorretto o a collegamenti errati.

 • Sovraccarichi dell’utensile.

 • Inosservanza delle informazioni riportate nel manuale.

 • Utilizzo dell’utensile da parte di persone non autorizzate.

 • Manutenzione poco accurata o scorretta.

 • Utilizzo improprio dell’utensile.

 • Riparazioni eseguite con componenti non originali.

 • Il codice dell’utensile è stato rovinato o rimosso.

 • Difetti dovuti a incendi, umidità e/o danni avvenuti durante il trasporto.


SCEGLIERE LA MOLA ABRASIVA GIUSTA

Scegliere un modello che sia adatto al materiale da levigare. Si consigliano mole abrasive Carat. Rispettare scrupolosamente il manuale relativo alla mola abrasiva. Assicurarsi che la mola abrasiva ruoti nella direzione giusta. Fare in modo che la freccia presente sull’etichetta della ruota corrisponda alla direzione della freccia presente sulla scatola degli ingranaggi. Dopo l’assemblaggio, la maggior parte delle lame hanno la freccia sul davanti.


ASSEMBLAGGIO DELLA MOLA ABRASIVA

Strumenti necessari.

Chiave in dotazione
Assemblaggio della mola abrasiva:

Scollegare SEMPRE l’utensile dalla presa di corrente


 • Bloccare la struttura portante e svitare.

 • Controllare la flangia interna prima di assemblare la mola abrasiva. Il piano di base tra la flangia esterna e la mola abrasiva deve essere pulito e montato accuratamente.

 • Risistemare la flangia e fissare tutto in modo adeguato. In questo caso può essere utile il bloccaggio del mandrino e una chiave in dotazione.


IMPIEGO

La potenza della presa di corrente deve essere adeguata a quella proposta dall’indicazione di potenza posta sulla targhetta del modello dell’utensile.


Posizionare l’utensile sulla superficie da trattare, avviare l’utensile e muoverlo esercitando una lieve pressione.

Nel caso in cui si verifichi una forte riduzione nella velocità di rotazione durante la levigatura, si consiglia di diminuire la pressione sull’utensile. Prima di riprendere l’attività, sarà necessario aumentare nuovamente la velocità dell’utensile.INFORMACION TÉCNICA


Modelo

BS-1250

Potencia

1.400 W

Potencia con carga

950 W

Velocidad

10.000 rpm

Conexión

M14

Debido al continuo desarrollo y mejoras técnicas del producto, la información técnica puede ser cambiada sin aviso previo. Motor de corriente alterna suprimido de acuerdo con EN 55014-1/-2, EN 61000-3-2/-3-3


Deben seguirse las medidas generales preventivas y de seguridad.
Descripción de la máquina

La BS-1250 es una máquina de doble aislamiento de uso seco, para usar en combinación con platos de diamante para pulir y limpiar superficies de hormigón y piedra. La máquina no es válida para usar con refrigeración por agua y no es adecuada para usar con platos de diamante que necesiten ser refrigerados por agua.


Suministro de voltaje

La máquina solo puede ser conectada con el voltaje que se menciona en la placa y únicamente funciona con una tensión de alimentación de 1 fase. La máquina está doblemente aislada de acuerdo con las pautas europeas y puede conectarse a enchufes de pared sin cable de tierra.


Partes

1 Puño 2 Interruptor

3 Ranuras de ventilación 4 Cacasa protección

5 Toma de aspiración

Directrices extras de seguridad

 • Sostenga siempre la máquina con ambas manos, en las que existe el riesgo de que usted toque tuberías ocultas. Al entrar en contacto con un cable eléctrico las partes libres de metal de la máquina también pueden ser conductores, por lo que el usuario podría recibir una descarga eléctrica. Usar preferiblemente guantes protectores.

 • Enchufar solo con el interruptor en off.

 • La máquina no debe mojarse.

 • Use la máquina siempre bajo supervisión. Retire las manos de las partes móviles.

 • Asegúrese de estar firmemente posicionado.

 • Use las prendas prescritas y apropiadas.

 • Debido a posibles partículas de polvo, usar mascarilla si es posible.

 • Compruebe que el plato de diamante esté bien fijado.

 • Antes de usar la máquina compruebe que todos los tornillos estén bien apretados. Debido a las vibraciones originadas durante el trabajo, los tornillos pueden aflojarse, lo que puede ocasionar daños o lesiones.

 • No toque las partes de metal de la máquina o el plato de diamante después del uso; pueden estar calientes y causar quemaduras.

 • Prevenga el encendido accidental de la máquina. Apague el interruptor si va a desenchufar o en caso de un fallo eléctrico.


Escobillas

La máquina está equipada con unas escobillas especiales que se desconectan asimismo en caso de demasiado desgaste. De esta forma se previene que la máquina resulte dañada por un mal rendimiento de las escobillas. Compruebe las escobillas en la inspección anual obligatoria (NEN 3140 & NEN – EN 50144 ) y si es necesario hágalas reemplazar por un experto cualificado.


Aspiración

El polvo creado durante el trabajo es prejudicial para la salud. Use un sistema de aspiración de polvo cuando trabaje sin refrigeración por agua y utilice una mascara anti polvo si es necesario. También es obligatorio el uso de aspiración de polvo para un òptimo rendimiento del plato de diamante. Más información sobre el tema disponible el en distribuidor de herramientas de diamante.GARANTÍA

Para la BS-1250 existe un período de garantía de 12 meses a partir de la entrega. Las reclamaciones de garantía deben ser demostradas presentando la factura de compra. La garantía comprende la reparación de las faltas ocurridas; las cuales pueden ser fallos del material o de fabricación.No cubierto por la garantía

 • Daños ocurridos por mal uso o de conexión.

 • Sobrecarga de la máquina.

 • No seguir correctamente la información del manual.

 • Uso de la máquina por personal no autorizado.

 • Mal mantenimiento o equivocado.

 • Utilización de la máquina para usos inapropiados.

 • La máquina ha sido reparada con repuestos no originales.

 • El código de la máquina ha sido afectado o quitado.

 • Daños por fuego, humedad o transporte.


USO DEL TIPO CORRECTO DE PLATO DE DIAMANTE

Elija el tipo adecuado al material a pulir. Recomendamos los platos de Carat. Observe seriamente las instrucciones del plato. Asegúrese del correcto sentido de giro del plato. Cuide que la flecha de la etiqueta del plato se corresponda con el sentido de la flecha de la caja de engranajes. Después del montaje, la mayoría de los platos tienen la flecha en el frente.


MONTAJE DEL PLATO DE DIAMANTE

Herramientas necesarias.

Llave de leva
Montaje del plato de diamante:

Primero SIEMPRE desenchufar la máquina


 • Bloquee el eje principal y afloje.

 • Compruebe el estado de las arandelas de apriete, antes de montar el plato. La base plana entre la arandela y el plato tiene que estar limpia y cuidadosamente fijada.

 • Ponga la arandela posterior y apriete adecuadamente. Use el bloqueo y la llave de leva.USE

La potencia del enchufe de pared tiene que corresponder a la indicada en la placa de la máquina.


Coloque la máquina encendida sobre la superficie a tatar y desplácela con una ligera presión sobre el material.
En caso de una gran disminución de la velocidad de rotación mientras usa la máquina, se recomienda ejercer menos presión. La máquina debe recuperar la velocidad antes de reanudar la actividad.

TECHNISCHE DATEN:


Type

BS-1251

Motorleistung

1.400 W

Motorfähigkeit

950 W

Drehzahl

10.000 rpm

Anschluß

22,2

Durch die unaufhörlichen Entwicklungen und technische Verbesserung, ist es möglich dass die technischen Information geändert werden ohne vorausgehende Bekanntmachung. Motor für Wechselstrom gemäβ

EN 55014-1/-2, EN 61000-3-2/-3-3
Allegemeine Präventionsmaβnahme und eingescholossene Vorschreiben müssen befolgt werden.
Umschreibung

Die BS-1250 ist eine doppeltisolierte Machine für das Einebnen und säubern von Stein und Beton kombiniert mit Schleiftöpfe.


Speisestrom

Die Spannung der Steckdose muss der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmen und functioniert nur mit 1-phase Wechselspannung. Die Maschine ist doppel isolierte gemäß der Europaïschen Sicherheitsnormen und kann dadurch angeschlossen werden an Steckdose ohne Massenkabel/grund.


Haubtteilen

1 Handgriff 2 Schalter

3 Luftlochen 4 Schutzkappe

5 Staubabsaugung

Extra Sicherheitsvorschrifte

 • Halten Sie die Maschine immer fest mit beiden Händen, wobei passieren kann dass Sie verborgen leitungen oder eigenes Kabel treffen. Bei eventuellen Kontakt mit einem Strohmführungskabel bekommen die freien Metalteil der Maschine strom wodurch der Gebraucher sich einem elektrischen Schlag zuziehen kann.

 • Ziehen Sie nur den Stecker in die Steckdose wenn die Maschine ist ausgeschaltet.

 • Die Maschine darf nicht feucht sein.

 • Benutzen Sie die Maschine immer unter Aufsicht und komm nicht in der Nähe von drehenden Ersatzteile.

 • Sorgen Sie dafür daß Sie fest stehen.

 • Use las prendas prescritas y apropiadas.

 • Tragen Sie vorzugsweise vorgeschriebene und passende Kleidung.

 • Im Zusammenhang mit eventuellen Stäubteilchen raten wir Ihnen eine Staubmaske zu benutzen.

 • Kontrolieren Sie ob die Schleiftöpfe gut montiert ist.

 • Kontrolieren Sie ob alle Schrauben richtig festgedreht sind. Durch Vibration während die Arbeit können die schrauben lösen und dadurch Schaden oder Verletzung verursachen.

 • Schalten Sie immer den Schalter aus wenn Sie der Stecker aus oder in dem Steckdose ziehen.


Kohlebürsten

Die Maschien ist ausgestattet mit selbst ausschaltenden Kohlebürsten. Wenn die Kohlebürsten abgenutzt sind, wird die Maschine automatisch ausgeschaltet. Es kommt vor dass die Maschine beschädigt wird durch schlecht funktionierende Kohlebürsten jährlichen bei verpflichteten Prüfung kontroliert werden (NEN 3140 & NEN- EN 50144) und wenn nötig ersetzt werden durch einen erkennten Fachmann.


Staubabsaugung

Staub ist Gesundheitsschädlich. Deshalb empfehlen wir Ihnen einem industriellen Staubsauger anzuwenden und tragen Sie wenn nötig eine Staubsauger anzuwenden und tragen Sie wenn nötig eine Staubmaske. Eine gut funktionierende Staubabsaugung verlängert die Lebensdauer der Schleiftöpfe verfügbar.GARANTIE

Für die BS-1251 wird eine Garantie von 12 Monaten geleistet, gerechnet ab dem Kaufdatum. Garantie anfragen werden nur behandelt beim vorzeigen der Rechnung. Die Garantie enhalt die Reparatur der entstehenden Fehler, die zurückzuführen sind auf Material- oder Fabrikationsfehler.Von der Garantie ausgeschloßen sind:

 • Schaden die entstanden sind durch falschen Gebrauch.

 • Überanspruchung der Maschine.

 • Schlechte oder falsche Wartung.

 • Die Information aus der Gebrauchsanweisung nicht befolgt werden.

 • Die Maschine ist benutzt von unbefugten.

 • Wenn die Maschine gebraucht wurde für nicht geeignetes Material.

 • Die Maschine wurde repariert mit nicht originalen Ersatzteilen.

 • Wann die Maschinecode ist beschädigt oder enfernt wurde.

 • Entstehende Schäden durch Feuer, Feuchtigkeit oder Transport.

WÄHL DIE RICHTIGEN SCHLEIFTÖPFE.

Wählen Sie die korrekte schleiftöpfe für das zu schleifende Material. Wir empfehlen die Schleiftöpfe der Marke Carat. Bitte beachten Sie die Vorschriften der Schleiftöpfe. Achten Sie darauf dass die Drehrichtung der Schleiftöpfe richtig ist. Beachten Sie daber dass der Pfeil auf der Schleiftöpfe übereinstimmt mit der Drehrichtung des Pfeils auf dem Getriebe der Maschine. Bei der Mehrheit der Schleiftöpfe befindet der Pfeil an der Vorseite.


MONTIERUNG DER SCHLEIFTÖPFE

Benötigte geräte:

Nokkenschlüssel
Handeln Sie für die Montierung der Schleiftöpfe wie folgt:

Ziehen Sie IMMER den Stecker aus der Steckdose.


 • Halten Sie die Hauptwelle blockiert und lösen Sie den Zentralenflansch mit Anwendung des Nokkenschlüssel ab.

 • Kontrolieren Sie den Zustand der Flanschen bevor Sie Schleiftöpfe montieren. Die Unterlagsflach zwischen Flansch und Schleiftöpfe muß sauber sein und genau passen.

 • Stellen Sie die Flansch zurück und drehen Sie diese gut fest. Verwenden Sie dafür die Spindelarretierung und den Nokkenschlüssel.


DER GEBRAUCH

Die Spannung der Steckdose muss mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen. Schalten Sie die Maschine ein.


Setzen Sie die Maschine auf das zu bearbeitene Oberfläche und bewegen Sie die Maschine mit leichtem Drück über das Material.
Bei starker Senkung der Drehzahle während der Verwendung muß der Drück auf die Maschine vermindert werden. Lassen Sie die Maschine erst wieder völlig auf die Drehzahl kommen, bevor Sie wieder anfangen mit die Arbeit.
Conformiteitverklaring

Konformitätserklärung

Certification de conformité

Dichiarazione di conformità

Wij

Wir

Nous

We

Carat Centrale BV, Nikkelstraat 18, Breda, Nederland

Verklaren geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat het product

Erklären in alleiniger Verantwortung dass das Produkt

Certifions entièrement sous notre responsabilité personnelle, que

Declare under our sole responsibility that this product

BS – 1251 Dustec

In overeenstemming is met de bepalingen van de richtlijnen

Übereinstimmt mit der Richlinien

Est en conformité avec les dispositions énoncées dans les directives

Is in confirmity with the following standards or standardized documents

89/392/EEG ; 89/336/EEG; 73/23/EEG ; EN 50144, EN 55014 en EN 61000

Nederland, Breda

september 2002Die Niederlande, Breda

September 2002Pays-Bas, Breda

Septembre 2002Netherlands, Breda

September 2002Carat Centrale BV, Breda Nederland, H.J. van Rij

Algemeen directeur

Geschäftsführer

Directeur Général

General manager
Konformitetserklæring

Declaración de

conformidad

Declarçao de confomidade

Dichiarazione di

conformità

Vi

Nosotros

Nós

Noi

Carat Centrale BV, Nikkelstraat 18, Breda, Nederland

Erklærer under almindeligt ansvar, at dette produkt

Declaramos bajo nuestra sola resposabilidad que este producto

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que este produto

Dichiariamo, assumendone la piena responsabilità, che il prodotto

BS – 1251 Dustec

Er i overensstemmelse med følgende normer eller normative dokumenter:

Está en conformidad con los siguientes documentos o normativas

Cumpre as seguintes normas ou documentos normativos:

è conforme alle seguenti normative e ai relativi documenti

89/392/EEG ; 89/336/EEG; 73/23/EEG ; EN 50144, EN 55014 en EN 61000

Nederland, Breda

september 2002Holanda, Breda

Septiembre 2002Holanda, Breda

Septembro 2002Olanda, Breda

Settembre 2002Carat Centrale BV, Breda Nederland, H.J. van Rij

Algemeen directeur

Director General

Director Geral

Direttore GeneraleCarat Centrale b.v. Tel: +31 (0)765 420 814

Nikkelstraat 18 Fax: +31 (0)765 440 490

4823 AB Breda E-mail: info@carat-tools.nl
Dovnload 152.63 Kb.