Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk Definitief

Dovnload 299.35 Kb.

Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk DefinitiefPagina10/13
Datum14.03.2017
Grootte299.35 Kb.

Dovnload 299.35 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Welzijn


Welzijn: Bescherming en ondersteuning van inwoners in achterstandssituaties

Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

Bescherming en ondersteuning van inwoners in achterstandssituaties

De visie 2015 stelt dat er curatieve voorzieningen nodig zijn die - veelal tijdelijk - worden ingezet om Heemstedenaren die in een achterstandssituatie zijn geraakt hier weer uit te helpen. In dit kader wordt gesproken over vangnetvoorzieningen (o.a. aangemerkt als bijstandsverlening/minimabeleid, werkgelegenheid/arbeidsvoorzieningen, sociale werkvoorziening, voorzieningen Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG), belangenbehartiging gericht op ouderen en gehandicapten en het algemeen maatschappelijk werk).In 2025 is het werkveld van de gemeente op het gebied van sociale zekerheid voor inwoners aanzienlijk veranderd. Als gevolg van de Wet Werken naar Vermogen (de WWnV) en de overheveling van jeugdzorgtaken naar gemeenten zal Heemstede voorzien in een integraal aanbod van voorzieningen gericht op de bescherming, ondersteuning en activeren van zwakkeren in de samenleving. Vanuit deze gedachte wenst de raad dat het huidige Heemsteedse welzijnsbeleid geïntegreerd wordt met de wettelijke taken zodat dit voorwaarden schept om een behoorlijk voorzieningenniveau aan te bieden en in stand te houden. Daarbij wenst de raad twee uitgangspunten aan te houden:

 • Het bieden van bescherming en ondersteuning van Heemsteedse inwoners die in een achterstandssituatie terecht zijn gekomen; deze doelstelling is gericht op Heemstedenaren die door fysieke, psychische, sociale of financiële oorzaken in een maatschappelijk kwetsbare positie verkeren

 • Het voorkomen dat Heemsteedse inwoners maatschappelijk in een achterstandssituatie belanden of sociaal buiten de gemeenschap komen te staan; deze doelstelling is gericht op alle Heemstedenaren.

De eerste doelstelling vraagt om curatieve voorzieningen die - veelal tijdelijk - worden ingezet om Heemstedenaren die in een achterstandssituatie zijn geraakt hier weer uit te helpen. In dit kader wordt gesproken van vangnetvoorzieningen. Als vangnetvoorzieningen zijn o.a. aangemerkt minimabeleid, belangenbehartiging gericht op ouderen en gehandicapten en het algemeen maatschappelijk werk. Werkgelegenheid, bijstand, WWnV en sociale werkvoorziening vallen in 2025 sowieso onder de wettelijke taken van de gemeente en dienen op elkaar afgestemd te zijn en uitgelijnd met de curatieve voorzieningen.

De tweede doelstelling is preventief van aard en vraagt om voorzieningen die kunnen voorkomen dat Heemsteedse inwoners een beroep moeten doen op de bovengenoemde voorzieningen en derhalve gericht zijn op of een bijdrage leveren aan de stimulering van zelfredzaamheid van individuen, aan de bevordering van hun ontplooiingsmogelijkheden en aan de stimulering van hun deelname aan het maatschappelijke en sociale leven.
Motivatie:

Reeds gegeven in rechterkolom


Welzijn: Basisvoorzieningen
Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

Gemeentelijke regie op basisvoorzieningen

De visie 2015 stelt dat basisvoorzieningen voorzien in een aantoonbare maatschappelijke behoefte en essentieel zijn voor het realiseren van de curatieve en/of preventieve doelstelling. Het zijn voorzieningen met een breed draagvlak die van een zodanig belang worden geacht voor het welzijn van de Heemsteedse inwoners dat de gemeente, indien er op dit gebied geen particulier initiatief wordt ondernomen, zich verantwoordelijk voelt om deze voorzieningen zelf te realiseren en in stand te houden. Basisvoorzieningen

De gemeente Heemstede wil ook in 2025 passende basisvoorzieningen aan haar inwoners kunnen bieden. Behalve de wettelijke taak van een gemeente ten aanzien van voorzieningen, ziet Heemstede het ook als taak om bij te dragen aan bepaalde basisvoorzieningen buiten het wettelijk kader. Te denken valt aan bijvoorbeeld kinderspeelplaatsen, de kinderboerderij en het zwembad. De betrokkenheid van de gemeente kan op vier manieren plaatsvinden:  • Door het zelf te doen (dit is duidelijk een kerntaak van de gemeente);

  • Door het uit te besteden (dit is geen kerntaak, maar wel dermate belangrijk dat de gemeente regie wil kunnen houden op de uitvoering);

  • Door het te co-financieren (dit is geen kerntaak, maar de gemeente wil stimuleren dat de betreffende activiteit plaatsvindt en de gemeente wenst geen directe betrokkenheid in de bedrijfsvoering);

 • • Door het volledig aan de markt over te laten.

Motivatie:

Zie hoofdstuk 6, onderdeel publieke en culturele basisvoorzieningen


Welzijn: Profijtbeginsel
Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

Toepassing van het profijtbeginsel

De visie 2015 stelt dat is overgegaan tot een verruiming van de toepassing van het profijtbeginsel, waarbij uitgangspunt is dat deelnemers aan welzijnsactiviteiten, voor zover dit geen vangnetvoorzieningen betreffen, een eigen bijdrage leveren. Eventuele ongewenste gevolgen voor Heemstedenaren met een minimuminkomen worden voorkomen via het minimabeleid en kwijtscheldingsbeleid.Voorstel is om deze paragraaf te schrappen.

Motivatie:

Het profijtbeginsel is verwerkt in de paragraaf over basisbeginselen en krijgt tevens gestalte in de nieuw toe te voegen paragraaf over de financiële basis van de gemeente, zie pagina 34.


Welzijn: gepaste voorzieningen voor ouderen
Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

Gepaste voorzieningen voor ouderen

De visie 2015 stelt dat de snelle vergrijzing een stijging van vraag (kwalitatief & kwantitatief) naar voorzieningen tot gevolg zal hebben. Op het gebied van zorgfaciliteiten m.b.t. wonen en vervoer zal de vraag van ouderen toenemen. De grotere vraag naar voorzieningen die te maken hebben met het langer zelfstandig wonen van ouderen, zal door de gemeente en de welzijns- en zorgorganisaties, inclusief de mantelzorg, moeten worden opgevangen.Voorstel is om deze paragraaf ongewijzigd te laten.

Motivatie:

Zie hoofdstuk 4, bladzijde 20.


Welzijn: rekening houden met voorzieningen voor kinderen (<12 jaar) en jongeren (12-18)

Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

Rekening houden met voorzieningen voor jongeren

De visie 2015 stelt dat bij plannen voor nieuwbouw en/of herinrichting van wijken expliciet dient te worden ingegaan op de mogelijkheid om speelterreintjes en andere voorzieningen voor jongeren, zoals jongerenontmoetingsplekken, aan te leggen. Daarnaast zal Heemstede zaken als de hoge deelname door jeugd aan sport en bibliotheekbezoek handhaven en versterken.De voorzieningen voor kinderen en jongeren dienen in lijn te zijn met de behoeften van deze doelgroepen, nu en in de toekomst. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de basisvoorzieningen in Heemstede, zoals sportcentra.

Motivatie:

Zie hoofdstuk 6, onderdelen bewaken van publieke basisvoorzieningen en bewaken openbare orde en veiligheid.

Welzijn: groei van het aantal leerlingen in middelbaar en basisonderwijs
Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

Groei van het aantal leerlingen in middelbaar en basisonderwijs

De visie 2015 stelt dat onderwijshuisvesting en de knelpunten hierin als gevolg van (1) de gestage groei van het aantal leerlingen op zowel basis- als voortgezet onderwijs en (2) de verdere invoering van de maatregel groepsverkleining in het basisonderwijs zullen leiden tot nieuwe investeringen.
Deze paragraaf wordt geschrapt.


Motivatie: Dit is een taak die buiten de bevoegdheid van de raad ligt
Welzijn: culturele activiteiten
Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

Culturele activiteiten

De visie 2015 stelt dat de combinatie van natuur, cultuur en recreatie Heemstede zeer aantrekkelijk maakt. Heemstede kent 80 rijksmonumenten (waaronder veel landgoederen) en 30 provinciale monumenten. De intentie is om een gemeentelijke monumentenlijst op te stellen en daarmee meer culturele activiteiten aan te bieden aan inwoners.De doorkijk 2015 stelt dat de combinatie van natuur, cultuur en recreatie Heemstede zeer aantrekkelijk maakt. Bescherming van cultureel erfgoed is een taak van de gemeente.

Motivatie: is achterhaald, zie hoofdstuk 4, pagina 24.
Welzijn: Openbare orde & veiligheid
Huidige visie Heemstede 2015

Voorstel doorkijk Heemstede 2025

De visie Heemstede 2015 bevat geen element met betrekking tot Openbare orde & veiligheid

In een maatschappij waarin individualisering en steeds sterkere vormen begint aan te nemen, vindt de gemeente Heemstede dat zij een belangrijke preventietaak heeft op het gebied van maatschappelijke problemen veroorzaakt door schooluitval, leerachterstanden, enzovoort. Bovendien heeft de gemeente een signaleringsfunctie richting ketenpartners bij maatschappelijke problemen.


Motivatie:

Zie hoofdstuk 6, onderdeel openbare orde & veiligheid.


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

 • Voorstel doorkijk Heemstede 2025
 • Welzijn: Basisvoorzieningen Huidige visie Heemstede 2015
 • Welzijn: Profijtbeginsel Huidige visie Heemstede 2015
 • Welzijn: gepaste voorzieningen voor ouderen
 • Welzijn: rekening houden met voorzieningen voor kinderen ( Huidige visie Heemstede 2015
 • Welzijn: groei van het aantal leerlingen in middelbaar en basisonderwijs
 • Welzijn: culturele activiteiten
 • Welzijn: Openbare orde veiligheid

 • Dovnload 299.35 Kb.