Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk Definitief

Dovnload 299.35 Kb.

Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk DefinitiefPagina12/13
Datum14.03.2017
Grootte299.35 Kb.

Dovnload 299.35 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Bijlage 1: Toelichting op trends
Visie 2015

Trends

Toelichting

Wonen

Adequate mix van bewoners-

Men is het oneens over in hoeverre de leeftijdssamenstelling van de bevolking beïnvloedbaar is, maar verwacht wel de vestigingsklimaten voor gezinnen, ouderen en alleenstaanden te kunnen beïnvloeden. Een toename van het aantal ouderen is verwacht, maar de raad is het oneens over de wenselijkheid hiervan. Een eventuele afname van het aantal gezinnen wordt door een meerderheid van de raadsleden als onwenselijk ervaren, hoewel men bereid is slechts in enkele zaken rondom het vestigingsklimaat voor gezinnen te investeren. De raad wil wel investeren in een adequate mix van bewoners, maar is niet uitgesproken over hoe dit moet gebeuren (bijvoorbeeld verbeteren van sociale voorzieningen als huurwoningen, verbeteren van het onderwijsaanbod, etc.)

Gedifferentieerd woningaanbod-

De raad acht eventuele leegstand van woningen en een afname van het aantal inwoners in Heemstede onwenselijk. Zij is echter niet uitgesproken over de mate waarin deze trends worden verwacht en de effecten beïnvloedbaar zijn. Verwacht wordt dat er meer eenpersoons huishoudens komen, dat hoger opgeleiden vertrekken uit de gemeente en dat er meer welgestelde ouderen komen. Een meerderheid van de raad stelt bereid te zijn om te investeren in het aanpassen van het woningaanbod op de samenstelling van de bevolking. Bij een meer specifieke vraag over nieuwbouw, is de gemeente echter enkel bereid tot het bouwen van meer eengezinswoningen.

Nieuwbouw beperken

Nieuwbouw van woningen is een punt waarover de raad tegen is, op de bouw van nieuwe eengezinswoningen na: hierin is men wel bereid te investeren.

Groen binnen de gemeente

De raad ziet een toename van de behoefte aan groenvoorzieningen als een wenselijke en verwachte trend. Men denkt het groen binnen de gemeente te kunnen stimuleren en is bereid dit te doen, waarbij de raad voornamelijk de huidige groenvoorzieningen wil beschermen, maar geen meerderheid heeft om nieuwe voorzieningen aan te leggen.

Privé groen bij inwoners-

Privé groen van inwoners is een vraagstuk waarover de raad het oneens is. Hoewel een meerderheid groen in wijken wil stimuleren, is men het niet eens over in hoeverre het privé groen van inwoners met gemeentelijk beleid beïnvloedbaar is.

Werken

Forensengemeente

Voor een forensengemeente is de bereikbaarheid per auto en openbaar vervoer belangrijk, samen met een goed vestigingsklimaat voor inwoners. De raad verwacht dat het gebruik van de auto toeneemt, maar schat in dat enkel het gebruik van de auto binnen de gemeente beïnvloedbaar is. Over de mate van invloed op het gebruik van de auto van en naar de gemeente denkt de raad geen invloed uit te kunnen oefenen. Daarmee in lijn is er geen meerderheid voor de aanleg van extra wegen. Wel is men bereid te investeren in het verbeteren van alternatieven voor de auto.

Nieuwbouw van kantoren beperken

De raad is niet uitgesproken over de wenselijkheid en verwachting van een toename van zakelijke dienstverlening binnen Heemstede. Een grote meerderheid van de raad is niet bereid te investeren in de bouw van nieuwe kantoorpanden.

Behoud van kleinschalige detailhandel

Een toename van de detailhandel wordt door de raad als wenselijk en beïnvloedbaar gescoord. Men is ook bereid te investeren in het vestigingsklimaat voor detailhandel, door het ontwikkelen van meer parkeermogelijkheden nabij winkelcentra en te investeren in city marketing.

Goed en gevarieerd winkelbestand

Detailhandelstimulerend beleid wordt door de raad beaamd, maar de toename van het aantal winkelketens wordt als onwenselijk beoordeeld. Men is bereid om te investeren in voorzieningen voor winkels, maar daarbij wordt geen expliciet onderscheid gemaakt tussen voorzieningen voor specialistische detailhandel en winkelketens.

Inrichting openbare ruimte aanpassen aan winkeliers

Een meerderheid van de raad merkt dat meer inwoners uit de regio naar Heemstede komen om te winkelen en is bereid te investeren in alle zaken die het vestigingsklimaat voor winkeliers bevorderen: city marketing, parkeervoorzieningen in het algemeen, extra parkeermogelijkheden nabij de winkelcentra en het beschermen van huidige groenvoorzieningen in het centrum.

Parkeergelegenheden rondom winkelcentra

Een toename van het autogebruik is verwacht door de raad en zij is bereid te investeren in parkeergelegenheden rondom winkelcentra.
Visie 2015

Trends

Toelichting

Welzijn

Bescherming en ondersteuning van inwoners in achterstandssituaties

Gemeentelijke regie op basisvoorzieningen-

De raad is in het kader van basisvoorzieningen zoals onderwijs, sociale voorzieningen en bibliotheekbezoek, verdeeld over in hoeverre daarin moet worden geïnvesteerd.

Meer toepassing van het profijtbeginsel

Gepaste voorzieningen voor ouderen

Een toename van het aantal ouderen wordt verwacht door de raad en men is ervan overtuigd het vestigingsklimaat voor deze groep te kunnen beïnvloeden. De raad wil in dit kader investeren in gepast openbaar vervoer voor ouderen, maar is het oneens over investeringen in seniorenwoningen en het creëren van meer recreatiemogelijkheden voor ouderen.

Rekening houden met voorzieningen voor jongeren

De raad verwacht dat hoger opgeleiden meer uit de gemeente Heemstede naar de stad zullen trekken. De raad is het oneens over de wenselijkheid van de deze trend, maar ervaart een algemene daling van het opleidingsniveau als onwenselijk. De raad is het tevens oneens over de mate van invloed op het vestigingsklimaat van (hoger opgeleide) jongeren en of men moet investeren in het bibliotheekbezoek. Wel is men bereid te investeren in jongeren ontmoetingsplaatsen en de kwaliteit van scholen.

Groei van het aantal leerlingen in middelbaar en basisonderwijs-

Een eenduidig standpunt over de wenselijkheid en merkbaarheid van een toename van het aantal leerlingen in middelbaar- en basisonderwijs is niet door de raad gegeven. Men is het ook oneens over in hoeverre de gemeente de kwaliteit en toegankelijkheid van het scholenaanbod kan beïnvloeden en of men hierin wil investeren.

Meer culturele activiteiten-

De mate van invloed op culturele activiteiten acht de raad als groot. Men is het echter oneens over de wenselijkheid van meer culturele activiteiten en in hoeverre men hierin wil investeren.

Regio

Regionale ontsluiting

Een overgrote meerderheid van de raad is bereid te investeren in het bevorderen van de regionale ontsluiting. Opvallend is dat de raad het oneens is over de mate van invloed op het gebruik van de auto van en naar de gemeente en er geen meerderheid is voor de aanleg van extra wegen. Wel is men bereid te investeren in het verbeteren van alternatieven voor de auto.

Recreatie-

Er bestaan binnen de raad verschillende meningen over of er geïnvesteerd moet worden in meer recreatie (sport, cultuur, etc.) en in bibliotheekbezoek, waarvoor beide geen meerderheid is. Men geeft aan dat deze zaken wel goed beïnvloedbaar zijn voor de gemeente, maar voelt geen sterke behoefte om dit te doen.1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

  • Visie 2015 Trends Toelichting

  • Dovnload 299.35 Kb.