Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk Definitief

Dovnload 299.35 Kb.

Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk DefinitiefPagina13/13
Datum14.03.2017
Grootte299.35 Kb.

Dovnload 299.35 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Bijlage 2: Toelichting op preferenties
Visie 2015

Trends

Prefe-renties

Toelichting

Wonen

Adequate mix van bewoners-

X

Het beheersen van de inwonerssamenstelling scoort het laagst van alle thema’s. Binnen dit onderwerp blijkt een grote voorkeur te bestaan voor het bieden van een goed vestigingsklimaat voor ouderen, jongeren en alleenstaanden, maar veel minder voor gezinnen.

Gedifferentieerd woningaanbod-

X

Het faciliteren van het woningaanbod scoort relatief laag als belangrijk thema door de raad. Binnen het woningaanbod prefereert de raad de nieuwbouw van appartementen en sociale huurwoningen boven de nieuwbouw van overige typen woningen zoals koopappartementen, aangepaste woningen voor ouderen en eengezinswoningen.

Nieuwbouw beperken

X

De lage score van het thema ‘faciliteren van woningaanbod’ duidt op een algemene tendens om veranderingen in het woningaanbod en nieuwbouw te beperken

Groen binnen de gemeente

-

Het beschermen van het milieu en het bieden en onderhouden van groenvoorzieningen wordt door de raad als vrij belangrijk geacht in relatie tot de overige thema’s. Binnen milieu heeft de raad voorkeur voor het terugbrengen van de CO2 uitstoot en het stimuleren van afvalscheiding. Onder groenvoorzieningen prefereert de gemeente de aanleg van nieuwe voorzieningen boven het handhaven van onderhoudsnormen van huidige groenvoorzieningen.

Privé groen bij inwoners-

-

Het bieden en onderhouden van groenvoorzieningen wordt niet als zeer belangrijk gescoord ten opzichte van andere thema’s. Binnen de mogelijkheden onder groenvoorzieningen scoort het bevorderen van privé groen hoog in vergelijking met onderhoud van huidige en aanleg van nieuwe groenvoorzieningenWerken

ForensengemeenteHet bevorderen van de bereikbaarheid wordt als een zeer belangrijk thema aangemerkt door de raad. Binnen de mogelijkheden om de bereikbaarheid te bevorderen, prefereert de raad de aanleg van nieuwe wegen naar Amsterdam en verkeersbeperkende maatregelen voor vrachtverkeer in het centrum. Als minst geprefereerde zaken binnen bereikbaarheid noemt de raad het verder verbeteren van de doorstroom op de Herenweg, Dreef en Zandvoortlaan en het vanuit de gemeente aandringen op verbinden van bestaande wegen.

Nieuwbouw van kantoren beperken

X

De lage score van het thema ‘faciliteren van woningaanbod’ duidt op een algemene tendens om veranderingen in het woningaanbod en nieuwbouw te beperken

Behoud van kleinschalige detailhandel

X

Het bevorderen van het winkelaanbod wordt door de raad als minder belangrijk beschouwd dan overige thema’s. Binnen dit onderwerp prefereert men de aanleg van extra parkeervoorzieningen in het centrum boven city marketing en detailhandelstimulerend beleid voeren.

Goed en gevarieerd winkelbestand

X

Het bevorderen van het winkelaanbod wordt door de raad als minder belangrijk beschouwd dan overige thema’s.

Inrichting openbare ruimte aanpassen aan winkeliers

X

Het bevorderen van het winkelaanbod evenals het bieden en onderhouden van groenvoorzieningen worden door de raad als minder belangrijk beschouwd dan overige thema’s.

Parkeergelegenheden rondom winkelcentra verbeteren

X

Binnen het bevorderen van het winkelaanbod prefereert men de aanleg van extra parkeervoorzieningen in het centrum boven city marketing en het voeren van detailhandelstimulerend beleid.


Visie 2015

Trends

Prefe-renties

Toelichting

Welzijn

Bescherming en ondersteuning van inwoners in achterstandssituaties


-

Het bieden van financiële zorg aan zwakkeren in de samenleving is een thema dat als gemiddeld belangrijk wordt geacht door de raad ten aanzien van andere thema’s. Binnen de mogelijkheden voor minimabeleid heeft de raad de voorkeur voor het bieden van een declaratieregeling voor schoolkosten, boven het bieden van een collectieve ziektekostenverzekering en declaratieregeling voor schoolkosten.

Gemeentelijke regie op basisvoorzieningen-

-

De raad scoort het thema onderwijsvoorzieningen en het bieden van sport- recreatie- en vrijetijdsmogelijkheden relatief laag, tot gemiddeld belangrijk.

Meer toepassing van het profijtbeginsel
Gepaste voorzieningen voor ouderenGepaste voorzieningen voor ouderen komen voort uit gepaste woningen en zorgvoorzieningen. Het onderwerp zorg wordt door de raad als zeer belangrijk gescoord, waar het onderwerp woningaanbod als minder belangrijk wordt beschouwd. Binnen woningaanbod scoort het faciliteren van nieuwe aangepaste seniorenwoningen laag. Onder zorgvoorzieningen scoren de onderdelen die voor ouderen het meest relevant zijn, mantelzorg en de algemene bevorderingen van de gezondheid van inwoners, gemiddeld.

Rekening houden met voorzieningen voor jongeren

-

Onderwijsvoorzieningen worden als relatief onbelangrijk gescoord in termen van preferenties door de raad. Het onderwerp zorg, waaronder ook het Centrum voor Jeugd en gezin valt, wordt daarentegen als zeer belangrijk gescoord, waaronder de taak omtrent het doorontwikkelen van het centrum als hoogst wordt geprefereerd.

Groei van het aantal leerlingen in middelbaar en basisonderwijs-

-

Onderwijsvoorzieningen worden als relatief onbelangrijk gescoord in termen van preferenties door de raad. Daarbinnen scoort het bieden van huisvesting aan middelbaar en basisonderwijs het laagst.

Meer culturele activiteiten-

-

Het bieden van sport-, recreatie- en vrijetijdsmogelijkheden scoort gemiddeld in mate van belang ten opzichte van andere thema’s. Daarbinnen scoort het behoud van het Oude Slot het hoogst, boven overige recreatieve voorzieningen als onderhoud van sportvelden.

Regio

Regionale ontsluitingHet bevorderen van de bereikbaarheid wordt als een van de belangrijkste thema’s aangemerkt door de raad. Daarbinnen scoort de aanleg van nieuwe wegen naar Amsterdam het hoogst, maar blijkt de raad minder voorkeur te hebben om bestaande wegen te verbinden.

Recreatie-

-

Recreatie wordt door de raad als gemiddeld belangrijk beschouwd en komt samen in de thema’s groenvoorzieningen en vrijetijdsmogelijkheden. Binnen vrijetijdsmogelijkheden scoort het onderhoud van het Oude Slot het hoogst en onderhoud van sportcentra en zwembaden het laagst.


Bijlage 3: preferenties binnen thema’sBijlage 4: Beschrijving steekproef
maatschappelijk debat
1 Heemstede 2015, http://www.heemstede.nl/Smartsite.shtml?id=151

2 Dit onderdeel is niet op een lager detailniveau behandeld in de Versnellingskamer op 23 juni 2011

3 Per basisvoorziening variërend van 10 tot 15 van de 18 stemmende leden

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

  • Bijlage 3: preferenties binnen thema’s

  • Dovnload 299.35 Kb.