Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk Definitief

Dovnload 299.35 Kb.

Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk DefinitiefPagina2/13
Datum14.03.2017
Grootte299.35 Kb.

Dovnload 299.35 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Hoofdstuk 2: Methodologie

Scope, doel- & vraagstelling

Het doel van dit onderzoek is te komen tot een doorkijk op de gemeente Heemstede in 2025 alsmede de daarvan afgeleide gemeentelijke taken. Deze dienen als vervolgens basis voor de nieuw op te stellen structuurvisie van de gemeente. In onderstaande figuur wordt weergegeven hoe tot deze structuurvisie wordt gekomen.


De scope van deze opdracht is gelimiteerd tot de eerste vier stappen. Daarbij worden de volgende onderzoeksvragen gevolgd.
 • Past de huidige visie van de gemeente Heemstede bij de ontwikkelingen van de komende jaren?

 • Wat ziet de gemeenteraad, vanuit deze visie, als kerntaken en bijbehorende voorzieningen van de gemeente Heemstede?

Dit document bevat de resultaten van de eerste drie stappen. Achtereenvolgens worden de huidige elementen van de visie Heemstede 2015 getoond en getoetst met behulp van drie typen onderzoek: (1) een trendanalyse, (2) een preferentiemeting en (3) een onderzoek onder burgers.


Op verzoek van de raad zijn tevens twee ‘nieuwe’ onderdelen toegevoegd die van invloed kunnen zijn op de structuurvisie, namelijk: milieu en technologie.

Onderzoeksaanpak

Zoals in bovenstaande figuur is geschetst, bestaat de kerntakendiscussie uit vier onderdelen. De onderstaande figuur geeft weer hoe deze verschillende onderdelen worden behandeld om tot gedragen resultaten te komen.Stap 1: herijken visie middels trendanalyse

De trendanalyse heeft als doel om trends in de samenleving die van invloed zijn op de gemeente Heemstede te inventariseren en te zien hoe deze, naar lezing van de raad, van invloed zullen zijn op de gemeente. De trendanalyse maakt gebruik van vier bouwstenen, te weten: wenselijkheid van een trend/effect, verwachting of merkbaarheid, de mate van beïnvloedbaarheid en de bereidheid om te investeren in het keren, dan wel tegengaan van een effect. Vervolgens worden alle componenten van de visie Heemstede 2015 langs de trendanalyse gelegd om te zien of er afwijkingen zijn te constateren die een aanpassing van de huidige visie rechtvaardigen.


Stap 2: takendebat middels preferentieanalyse

In de preferentieanalyse worden de voorkeuren van de raad in kaart gebracht. Deze voorkeuren strekken zich over het taken- en voorzieningenniveau van de gemeente. Het doel van de preferentieanalyse is in kaart te brengen hoe de raad aankijkt naar de belangrijkheid van de taken en voorzieningen in de gemeente. De preferentieanalyse volgt twee stappen, eerst wordt er gevraagd om thema’s te ordenen. Deze thema’s zijn op een hoog niveau (bijvoorbeeld het bevorderen van bereikbaarheid) waarna binnen deze thema’s ook wordt onderzocht wat de raadsleden belangrijk vinden (bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe wegen richting Amsterdam).

De preferentieanalyse is opgezet vanuit twee principes: rationele en emotionele voorkeuren. Enerzijds wordt de raad verzocht punten te verdelen over thema’s/taken naar aanleiding van hun voorkeur. Hierbij wordt men verzocht de belangrijkste taak de meeste punten toe te bedelen. Dit wordt ook wel rationeel ordenen genoemd. Vervolgens werd er voor dezelfde thema’s aan de raadsleden gevraagd telkens een keuze uit twee te maken. Door alle relevante thema’s een keer met elkaar te vergelijken, kan een alternatieve rangordening worden opgesteld. Naar aanleiding van de rangordening kan vervolgens in kaart gebracht worden hoe de raad aankijkt tegen bepaalde gemeentelijke taken en voorzieningen.
De uitkomsten van de preferentieanalyse dienen niet als losstaande uitkomsten te worden beoordeeld. Deze zijn bedoeld om eventuele verschillen ten opzichte van de trendanalyse bloot te leggen.
Stap 3: maatschappelijk debat middels analyse van inwonerstandpunten

In het derde onderdeel van de kerntakendiscussie worden de standpunten van de inwoners betrokken. Dit gebeurt aan de hand van een gerichte vragenlijst onder een representatief deel van de inwoners en maatschappelijk middenveld (bedrijven, scholen, instellingen) en een ongericht deel via een openbare digitale vragenlijst en social media (linked in en twitter). De inwonersstandpunten worden naast de uitkomsten van de raad (trend en preferenties) gelegd.


Stap 4: politieke discussie naar aanleiding van overeenkomsten/discrepanties

Naar aanleiding van de drie analyses worden er overeenkomsten en discrepanties in kaart gebracht. Deze dienen ertoe om het vierde onderdeel van dit onderzoek scherpte in de discussie te kunnen aanbrengen. Overeenkomsten zullen worden getoetst en op discrepanties zal inhoudelijk dieper ingegaan worden. Voor het vierde onderdeel van dit onderzoek is de raad in een aparte sessie bijeengekomen om een aantal keuzetrechters te doorlopen.


Voorbeeld


In het hiernavolgende voorbeeld wordt omschreven hoe de verschillende stappen leiden tot een hernieuwde visie op Heemstede 2025.


 1. Het thema ‘verbeteren van de regionale ontsluiting’ is in de visie Heemstede 2015 expliciet genoemd als onderdeel.

 2. In de trendanalyse werd de raad gevraagd naar haar mening over de wenselijkheid van de toename van het aantal auto’s. 48% gaf aan dit onwenselijk te vinden, 48% was neutraal en 5% vond dit wenselijk. Op de vraag of men verwacht dat het aantal auto’s toeneemt, antwoordde een meerderheid van 86% van de raadsleden bevestigend. In de raad is geen meerderheid over de mate van invloed op het autoverkeer van en naar de gemeente, maar men is in meerderheid bereid te investeren in het verbeteren van alternatieven voor autogebruik en het bevorderen van de regionale ontsluiting. Echter, over de aanleg van extra wegen (zij het in regionaal verband) is er in de raad geen meerderheid aanwezig.
  Samenvattend kan gesteld worden dat de trend met betrekking tot de toename van het aantal auto’s door de raad wordt erkend.

 3. In de preferentiemeting wordt het thema ‘het bevorderen van de bereikbaarheid’ door raadsleden als 3e thema gescoord in mate van belang. Hiermee valt het thema in het cluster ‘meest belangrijk’. Binnen het thema scoort de taak ‘aanleg van nieuwe wegen naar Amsterdam’ het hoogst.
  Samenvattend kan gesteld worden dat de preferentie van ‘regionale ontsluiting’ als thema hoog is onder raadsleden.

 4. Een meerderheid van de ondervraagde burgers in zowel de ongerichte als gerichte steekproef geeft aan dat Heemstede niet beter bereikbaar moet worden per auto. Wel willen burgers dat de gemeente beter bereikbaar wordt met het openbaar vervoer.
  Samenvattend kan gesteld worden dat de inwoners het oneens zijn over regionale ontsluiting van de gemeente Heemstede.


Overeenkomsten en discrepanties

De trend en preferentieanalyse bevestigen de in de visie 2015 geuite noodzaak om de regionale ontsluiting te verbeteren. Echter binnen het onderwerp regionale ontsluiting bestaan verschillen van inzicht over de manier waarop dit aangepakt dient te worden. In de vierde stap van dit onderzoek zal hier nader op worden gefocust.1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

 • Onderzoeksaanpak
 • Voorbeeld

 • Dovnload 299.35 Kb.