Thuis
Contacten

    Hoofdpagina


Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk Definitief

Dovnload 299.35 Kb.

Technische rapportage Doorkijk 2025 Van input tot doorkijk DefinitiefPagina3/13
Datum14.03.2017
Grootte299.35 Kb.

Dovnload 299.35 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Hoofdstuk 3: Trendanalyse


In 2015 is Heemstede een mooi dorp, waar jong en oud, arm en rijk, verstokte Heemstedenaren en 'import' met plezier wonen. Mensen kunnen er heerlijk winkelen, voelen zich er veilig en genieten van Groenendaal en het – historisch - dorpsschoon. Ze vinden er de zorg die zij nodig hebben en voor hun kinderen kiezen ze het onderwijs dat hen aanspreekt en dat aansluit bij de mogelijkheden”. Deze tekst, afkomstig van de website van de gemeente Heemstede, is de inleiding van de visie Heemstede 2015, zoals deze in het jaar 2000 tot stand is gekomen.
Een kerntakendiscussie is gebaat bij een juiste visievorming: met andere woorden welke kerntaken passen bij de richting die de gemeente Heemstede volgt? Binnen de raad bestaan hierover verschillen van inzicht. Waar sommige politieke stromingen uitgaan van een maakbare en daarmee beïnvloedbare toekomst, stellen anderen dat de toekomst minder beïnvloedbaar is met huidige beleidsinspanningen. Niettemin vinden de politieke stromingen elkaar in de visie Heemstede 20151 die voornamelijk gericht is op het creëren, dan wel behouden van een aantrekkelijke leefomgeving binnen de gemeente.
Om de huidige visie op Heemstede 2015 te kunnen herijken, heeft Deloitte deze langs een aantal significante politieke, sociale, demografische ontwikkelingen gelegd zoals vergrijzing, opleidingsniveau, economische factoren, enzovoort. Daarbij is uitgegaan van die trends die van invloed zijn op gemeentelijk beleid. Voor elke trend zijn concrete effecten verwoord (bijvoorbeeld een toename van het aantal ouderen als gevolg van vergrijzing). Bij elk van deze effecten is vervolgens gevraagd of het effect wenselijk of onwenselijk is, merkbaar of verwacht, beïnvloedbaar met behulp van gemeentelijk beleid en ten slotte of raadsleden bereid zijn investeringen te steunen om een effect te stimuleren of juist tegen te gaan.


Identificeren van kansen en bedreigingen


Bij de vragen of een effect wenselijk, en merkbaar/verwacht is, werd impliciet gevraagd naar kansen en bedreigingen voor Heemstede op termijn. Indien een meerderheid van de raad een bepaald effect immers als wenselijk en verwacht onderstreept, is het waarschijnlijk dat het betreffende effect positieve gevolgen voor de gemeente Heemstede heeft. Hetzelfde gaat op voor onwenselijke effecten; deze worden gekwalificeerd als bedreigingen. Onderstaand overzicht geeft weer hoe de raad van Heemstede denkt over trends in de gemeente Heemstede.
Hieronder wordt een overzicht getoond van de kansen en bedreigingen voor de gemeente Heemstede.
Kansen en bedreigingen voor Heemstede

De raad ziet een aantal effecten als onwenselijk, waarbij zij overigens uitsluitend een afnemend opleidingsniveau als merkbaar/verwacht en daarmee als een bedreiging kwalificeert. Bij de wenselijke effecten ziet de raad een toenemende behoefte aan groen, toenemende digitalisering in dienstverlening en bedrijfsvoering, verbeterde verantwoording en duurzamer inkopen als kansen die merkbaar zijn en verwacht worden. Dit zijn kansen die voor de gemeente Heemstede moeten worden meegenomen in de visievorming.


Hoofdstuk 4: Preferenties van de raad, ordening van thema’s en taken


Voor het tweede deel van het onderzoek heeft Deloitte de raadsleden via een internet-enquête bevraagd over het taak- en voorzieningenniveau van de gemeente Heemstede. Hierbij heeft zij de preferenties van de raad inzichtelijk gemaakt op het gebied van de gemeentelijke voorzieningen.

Aan de hand van gerichte vragen werd de raadsleden eerst gevraagd keuzes te maken tussen thema’s die het gemeentelijke taakveld bepalen. Er spelen verschillende thema’s bij de gemeente en bij die thema’s horen diverse voorzieningen. Het is daarom belangrijk om vast te stellen welke thema’s belangrijk worden gevonden, om vervolgens te kijken welke voorzieningen hierbij passen.Deloitte heeft twee manieren gebruikt om de preferentieniveaus van de raad inzichtelijk te maken: (1) met keuzes (ordenen) en (2) met behulp van het verdelen van 100 punten over alle taken. In de onderstaande figuren zijn de resultaten van deze exercitie weergegeven.
Uit de rangordening komen drie clusters van gemeentelijke taken naar voren. Tussen deze clusters is een duidelijke en significante scheiding aan te brengen. De betreffende clusters zijn als volgt te kwalificeren:

Cluster 1: de belangrijkste gemeentelijke taken


Naar aanleiding van de uitkomsten kan geconstateerd worden dat een meerderheid van de raadsleden de volgende taken als de belangrijkste gemeentelijke taken kwalificeert: het beheersen van de gemeentefinanciën, het borgen van zorg- en welzijnsniveau en het bevorderen van de bereikbaarheid. Deze taken staan in de top drie in beide scoremethoden.

Cluster 2: overwegend belangrijke gemeentelijke taken


In het tweede cluster wordt een grotere variantie in de mate van belangrijkheid bij de gemeentelijke taken duidelijk. De raad kwalificeert deze taken daarmee als ‘overwegend belangrijk’. Interessant om te zien is het verschil in uitkomsten tussen de beide methoden. De eerste methode, waarbij men werd gevraagd om telkens tussen twee thema’s te kiezen leidt tot een ander overzicht dan de tweede methode. Onder het tweede cluster vallen: het beschermen van het milieu, het bieden van dienstverlening aan inwoners, het bieden van financiële zorg aan zwakkeren in de samenleving en het bieden van sport-, recreatie- en vrijetijdsmogelijkheden.

Cluster 3: de minst belangrijke gemeentelijke taken


Tot slot is er een derde cluster waarneembaar waarin de minst belangrijke gemeentelijke taken naar voren komen. Dit zijn: het faciliteren van woningaanbod, het bevorderen van winkelaanbod en het beheersen van de inwonerssamenstelling.

Onduidelijk toe te wijzen taken:


Tot slot zijn er twee taken die dan wel overwegend, dan wel het minst belangrijk worden geacht door de raadsleden. De beide methoden laten hierbij dermate veel variantie zien dat deze niet zonder nadere verdieping aan een cluster toebedeeld kunnen worden. Dit betreft de taken: het bieden van onderwijsvoorzieningen en het bieden en onderhouden van groenvoorzieningen.

Voorkeuren binnen de taken (subtaken)


De preferentiemeting was opgesplitst in twee afzonderlijke delen. Het eerste deel was gericht op het identificeren van de belangrijkste taken, eigenlijk de hoofd- of kerntaken te noemen. Vervolgens werd er per hoofdtaak gevraagd naar subtaken, dat wil zeggen de concrete taakuitvoeringen. Bij de hoofdtaak ‘het borgen van het zorg- en welzijnsniveau’ is het doorontwikkelen van het centrum voor jeugd en gezin bijvoorbeeld een subtaak. In bijlage 3 zijn alle voorkeuren voor de subtaken weergegeven.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

  • Identificeren van kansen en bedreigingen
  • Hoofdstuk 4: Preferenties van de raad, ordening van thema’s en taken
  • Cluster 1: de belangrijkste gemeentelijke taken
  • Cluster 2: overwegend belangrijke gemeentelijke taken
  • Cluster 3: de minst belangrijke gemeentelijke taken
  • Onduidelijk toe te wijzen taken
  • Voorkeuren binnen de taken (subtaken)

  • Dovnload 299.35 Kb.